Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Orjon 13 lis 2016, o 17:10

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


występując w imieniu Rady Ministrów Księstwa Sarmacji, na podstawie art. 18. Konstytucji Księstwa Sarmacji, wnoszę pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie.

Niniejszy projekt w pełni realizuje mój pomysł na działanie szczególnej wartości inicjatyw, jakimi są inicjatywy użyteczne społecznie. Dotychczas wsparcia dla nich brakowało, co dotkliwie odczuwała na przykład Giełda Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu. Chcemy ułatwić działanie takich inicjatyw, m.in. znacznie minimalizując pobieranie podatku od tych inicjatyw.
Za pomoc przy redakcji niniejszej ustawy serdecznie dziękuję Jaśnie Oświeconemu Radcy Naczelnej Izby Architektury, Krzysztofowi diukowi Czuguł-Chanowi, który w dużej mierze przyczynił się do powstania ostatecznej treści projektu.

Wysoka Izbo,
proszę o przyjęcie tej ustawy.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon kawaler von Thorn-Surma,
Minister ds. Społecznych,
Podkanclerzy.


Ustawa Sejmu nr ....
o inicjatywach użytecznych społecznie


Art. 1. [Definicja inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Inicjatywa użyteczna społecznie — inicjatywa działająca na terytorium Księstwa Sarmacji bądź jego części, która podejmuje działania powszechnie uznane za użyteczne społecznie.
 2. Wkład własny — ilość środków przeznaczonych przez autora inicjatywy (w tym środków z dotacji) i umieszczonych na koncie inicjatywy na potrzeby pokrycia świadczeń wynikających z charakteru inicjatywy.

Art. 2. [Przyznanie tytułu inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Tytuł inicjatywy użytecznej społecznie przyznaje Rada Ministrów na drodze uchwały, na wniosek autora inicjatywy złożony we właściwym dziale na Forum Centralnym.
 2. Składający wniosek zobowiązany jest podać:
  1. nazwę inicjatywy,
  2. dane autora inicjatywy,
  3. ID instytucji, pod którym działa inicjatywa,
  4. odnośniki do aktualnych działań inicjatywy,
  5. opis inicjatywy,
  6. informacje o wysokości wkładu własnego.
 3. Wniosek podlega rozpatrzeniu po zdobyciu przezeń poparcia, wyrażonego pisemnie w tym samym wątku, przez co najmniej 10 obywateli sarmackich.
 4. Zbieranie poparcia trwa 7 dni od chwili złożenia wniosku. Po tym czasie wniosek przekazywany jest pod obrady Rady Ministrów lub oddalany z uwagi na zbyt małe poparcie.
 5. Rada Ministrów przekazany wniosek rozpatruje w terminie 14 dni od dnia uzyskania niezbędnego poparcia. Brak decyzji Rady Ministrów we wskazanym terminie uznaje się za decyzję odmowną nadania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie.

Art. 3. [Inicjatywa użyteczna społecznie]
 1. Instytucja inicjatywy użytecznej społecznie, niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów, zostaje sklasyfikowana w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako "inicjatywa użyteczna społecznie" oraz uzyskuje prawo do publikacji, jeśli takowego nie posiadała.
 2. Autor inicjatywy zobligowany jest zasilić konto instytucji do wysokości zgłoszonego we wniosku wkładu własnego w terminie 3 dni od chwili opublikowania uchwały.
 3. W artykułach publikowanych w ramach instytucji inicjatywy tantiemy za serce dla artykułu oraz komentarz dla artykułu są 1,5-krotnie wyższe niż te określone uchwałą Rady Ministrów.
 4. Od inicjatyw posiadających tytuł inicjatywy użytecznej społecznie podatki pobierane są zgodnie z art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Art. 4. [Utrata tytułu inicjatywy użytecznej społecznie]
 1. Rada Ministrów na drodze Uchwały może postanowić o odebraniu tytułu inicjatywy użytecznej społecznie w przypadku stwierdzenia:
  1. jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z art. 3. ust. 4.,
  2. wypłat z konta instytucji, które nie wynikają z charakteru prowadzonej przezeń działalności,
  3. naruszenia wkładu własnego w sposób inny niż wynikający z charakteru inicjatywy,
  4. braku publikacji w prasie w ramach instytucji przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.
 2. W przypadku odebrania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie, Rada Ministrów może obciążyć autora inicjatywy karą w wysokości do 50% wkładu własnego.
 3. W przypadku odebrania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie w zw. z ust. 1. pkt 4. — ust. 2. nie stosuje się.

Art. 5. [Zmiany w innych ustawach]
Art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku ["Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie."] otrzymuje brzmienie: "Z konta bankowego instytucji użytecznej społecznie nie pobiera się podatku dziennego określonego w art. 1. ust. 1. i ust. 2. oraz art. 2. niniejszej ustawy, do momentu, gdy na koncie instytucji nie pojawi się kwota większa niż ta określona jako wkład własny, powiększona o 25% z zaokrągleniem w górę do jedności. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, podatek dzienny z kwoty przekraczającej wkład własny jest pobierany zgodnie z art. 1. ust. 1. i ust. 2 oraz art. 2. niniejszej ustawy."

Art. 6. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez Naczelną Izbę Architektury, jednakże nie później niż 14 dni od chwili przedłożenia do wykonania.
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Laurẽt 13 lis 2016, o 17:59

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Poważny Panie Ministrze!

Nie widzę w tej ustawie jakiś konkretnych kwot, ani metod ich wyliczeń. Proszę o bardziej realne wskazanie wsparcia inicjatywy użytecznej społecznie tj. określenie kto i w jaki sposób naliczał będzie liberty na ich wsparcie? Czy kwota dotacji będzie wypadkową wróżb Kanclerza i Ministra Finansów oraz jak długo tą dotację będzie można pobierać by nie uznawać jaj za "wieczną dotację"?

Inicjatywa użyteczna społecznie — inicjatywa działająca na terytorium Księstwa Sarmacji bądź jego części, która podejmuje działania powszechnie uznane za użyteczne społecznie.


Pod tą definicję podciągnąć można każdą inicjatywę, a jeśli się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Co się stanie gdy jako Podskarbi Królestwa Baridasu wystąpię o dofinansowanie banku, który pełni funkcję społecznie użyteczną? Nie dostanę dotacji? Czy taką dotację dostanę? Kto będzie wyliczał jej kwotę i w jaki sposób?

Jeśli chodzi o wkład własny to jaki on ma być i na co ma mieć wpływ w kontekście tego:

W przypadku odebrania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie, Rada Ministrów może obciążyć autora inicjatywy karą w wysokości do 50% wkładu własnego.


Na jakiej podstawie będzie podejmowana decyzja o odebraniu tytułu inicjatywy i przez kogo? Czy w ten sam sposób jak RM będzie wróżyć z fusów jak przy rozpatrzeniu wniosku o przyznanie tytułu?


Rada Ministrów przekazany wniosek rozpatruje w terminie 14 dni od dnia uzyskania niezbędnego poparcia. Brak decyzji Rady Ministrów we wskazanym terminie uznaje się za decyzję odmowną nadania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie.

Z poważaniem

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Orjon 13 lis 2016, o 18:10

Nie widzę w tej ustawie jakiś konkretnych kwot, ani metod ich wyliczeń. Proszę o bardziej realne wskazanie wsparcia inicjatywy użytecznej społecznie tj. określenie kto i w jaki sposób naliczał będzie liberty na ich wsparcie? Czy kwota dotacji będzie wypadkową wróżb Kanclerza i Ministra Finansów oraz jak długo tą dotację będzie można pobierać by nie uznawać jaj za "wieczną dotację"?

Jaką dotację..? Ta ustawa nie określa dotacji jako wsparcia. Wsparciem inicjatyw powinno być zwolnienie ich z podatku - co robimy w art. 5.
Pod tą definicję podciągnąć można każdą inicjatywę, a jeśli się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Co się stanie gdy jako Podskarbi Królestwa Baridasu wystąpię o dofinansowanie banku, który pełni funkcję społecznie użyteczną? Nie dostanę dotacji? Czy taką dotację dostanę? Kto będzie wyliczał jej kwotę i w jaki sposób?

Można podciągnąć, ale nie każda inicjatywa dostanie poparcie min. 10 obywateli. Zwłaszcza, gdy jeszcze podlega ocenie rządu.
Co do dotacji - obowiązują przepisy Ustawy o finansach publicznych. Odsyłam tam. Nic się nie zmienia.
Na jakiej podstawie będzie podejmowana decyzja o odebraniu tytułu inicjatywy i przez kogo? Czy w ten sam sposób jak RM będzie wróżyć z fusów jak przy rozpatrzeniu wniosku o przyznanie tytułu?

art. 4. ust. 1. projektu - tam są podstawy, przez RM.
I co do art. 4. ust. 2. - już zauważyłem niefortunne brzmienie tego przepisu... ma on służyć ukaraniu w bardzo ciężkich oszustwach, nie przy zwykłym odbieraniu tytułu. Będą wprowadzane autopoprawki.
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Roland 13 lis 2016, o 18:31

Pozwolę sobie się odnieść artykuł po artykule.

Proponuję zmienić technicznie brzmienie art. 1. na:

Ilekroć w ustawie mowa o:
1. Inicjatywie użytecznej społecznie — należy przez to rozumieć inicjatywę obejmującą swoim działaniem terytorium Księstwa Sarmacji bądź jego części, która podejmuje działania powszechnie uznawane za użyteczne społecznie.
2. Wkładzie własnym — należy przez to rozumieć ilość środków pieniężnych zabezpieczonych przez autora inicjatywy na rachunku bankowym właściwym dla finansowania inicjatywy na potrzeby pokrycia świadczeń wynikających z charakteru inicjatywy. Wkład własny stanowią również środki pieniężne pozyskane z dotacji.


Po pierwsze, takie brzmienie jest zgodne ze sztuką legislacyjną. Po drugie, precyzyjniej definiuje pojęcia, nie zmieniając ich skutku prawnego.

W art. 2. proponuję posłużyć się sformułowaniem "w drodze uchwały", oraz uelastycznić miejsce składania wniosków po przez zwrot "na wniosek autora inicjatywy złożony w miejscu wyznaczonym przez Radę Ministrów".

Mam też pytanie techniczne. Czy założeniem projektu jest by miano inicjatywy użytecznej społecznie przyznawane było tylko i wyłącznie inicjatywom sygnującym się instytucją w systemie DSG? Jeżeli nie, proponuję rozbić ust. 2. na elementy obligatoryjne i fakultatywne wniosku.

Doczepię się też do konstrukcji ust. 3. Moim zdaniem lepiej by brzmiało: "Wniosek rozpatruje się, jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku uzyska on pisemne poparcie nie mniej niż dziesięciu obywateli. Obywatel udziela pisemnego poparcia poprzez podpisanie wniosku".

Co za tym idzie ust. 4. jest zbędny.

Również brzmienie ust. 5. bym zmienił: "Jeżeli wniosek spełnił kryterium, o którym mowa w ust. 3., Rada Ministrów rozpatruje go w terminie 14 dni od dnia spełnienia kryterium. Nierozpatrzenie wniosku przez Radę Ministrów w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym jest równoważne z nieprzyznaniem inicjatywie tytułu inicjatywy użytecznej społecznie".

W art. 3. również proponowałbym zmiany techniczne brzmienia:

1. Niezwłocznie po podjęciu przez Radę Ministrów uchwały instytucja inicjatywy użytecznej społecznie zostaje sklasyfikowana w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako "inicjatywa użyteczna społecznie" oraz uzyskuje prawo do publikacji, jeśli takowego dotychczas nie posiadała.
2. Autor inicjatywy użytecznej społecznie zobligowany jest do zabezpieczenia na rachunku bankowym instytucji inicjatywy użytecznej społecznie środków pieniężnych do kwoty zgłoszonego we wniosku wkładu własnego w terminie 3 dni od chwili opublikowania uchwały.
3. W artykułach publikowanych w ramach instytucji inicjatywy użytecznej społecznie tantiemy za serce dla artykułu oraz komentarz do artykułu zwiększa się półtorakrotnie względem wysokości tantiem określonych odrębnymi przepisami prawa.
4. Pobór podatków od instytucji inicjatywy użytecznej społecznie odbywa się zgodnie z art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku.


W art. 4. ponownie sugeruję użyć sformułowania "w drodze uchwały", a każdorazowo zwrot "konta" zamieniać na rachunek bankowy (bo o ile mnie pamięć nie myli takim pojęciem operuje ustawa o finansach i spójność byłaby mile widziana, jeśli zaś się mylę, to biję się w pierś i proszę uznać tą sugestię za niebyłą).

Co do meritum, rozwiązanie wydaje mi się ciekawe i być może pobudzi aktywność w Księstwie. Powyższe uwagi są w większości uwagami technicznymi, niemniej nie naciskam. Proszę to potraktować jako wskazówki.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Orjon 13 lis 2016, o 18:35

Mam też pytanie techniczne. Czy założeniem projektu jest by miano inicjatywy użytecznej społecznie przyznawane było tylko i wyłącznie inicjatywom sygnującym się instytucją w systemie DSG?

Tak.
Dziękuję, przedstawię autopoprawkę :)
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez kaxiu 13 lis 2016, o 20:07

Panie Marszałku!,
Wysoka Izbo!,
Panie Ministrze!,
Panie Wielmożny Kanclerzu!,

Debata się już de facto rozpoczęła, więc i ja napiszę parę słów.

Ustawa jest wyjątkowo przemyślenia i uważam, że jest wspaniała. Dobrze, że nie była konsultowana z nikim spoza rządu, bo mogłoby to negatywnie wpłynąć na jej dopasowanie do potrzeb. Niżej pozwolę sobie wskazać na przepisy, które uważam za wyjątkowo dobre i przesądzające o konieczności przegłosowania ustawy bez żadnych poprawek.

4. Zbieranie poparcia trwa 7 dni od chwili złożenia wniosku. Po tym czasie wniosek przekazywany jest pod obrady Rady Ministrów lub oddalany z uwagi na zbyt małe poparcie.
5. Rada Ministrów przekazany wniosek rozpatruje w terminie 14 dni od dnia uzyskania niezbędnego poparcia. Brak decyzji Rady Ministrów we wskazanym terminie uznaje się za decyzję odmowną nadania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie.
(...)
1.Instytucja inicjatywy użytecznej społecznie, niezwłocznie po przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów, zostaje sklasyfikowana w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako "inicjatywa użyteczna społecznie" oraz uzyskuje prawo do publikacji, jeśli takowego nie posiadała.
2. Autor inicjatywy zobligowany jest zasilić konto instytucji do wysokości zgłoszonego we wniosku wkładu własnego w terminie 3 dni od chwili opublikowania uchwały.

To jest bardzo dobre rozwiązanie, autorowi projektu należą się szczególne wyrazy uznania. Dzięki niemu okres uruchomienia inicjatywy (poza jej stworzeniem) wzrasta do minimum 7 dni, a maksymalnie z 30 dni. To rozwiązanie bardzo dobre, gdyż dzięki temu osoby, którym tak naprawdę nie zależy na inicjatywie zdążą się rozmyślić i nie będą marnować naszego wspólnego czasu.

Bardzo podoba mi się również:
1. Rada Ministrów na drodze Uchwały może postanowić o odebraniu tytułu inicjatywy użytecznej społecznie w przypadku stwierdzenia:
1. jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z art. 3. ust. 4.,

Przepis ten szczęśliwie jest na tyle szeroki, że daje podstawę do dowolnej oceny działań podejmowanych przez instytucję. I słusznie, od osobistych sympatii powinno zależeć wydatkowanie środków państwowych. Jeszcze lepszy jest przepis:
2. wypłat z konta instytucji, które nie wynikają z charakteru prowadzonej przezeń działalności,
3. naruszenia wkładu własnego w sposób inny niż wynikający z charakteru inicjatywy,

Ogólna treść przepisu sprawia, że Rząd może dowolnie oceniać co powinna instytucja i inicjatywa robić (słuszne jest rozróżnienie inicjatywy od instytucji, wskazuje na głębokie przemyślenie problemu), a dzięki temu bezpośrednio i fachowo oceniać działanie instytucji. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie rada ministrów powinna takich ocen dokonywać.
4. braku publikacji w prasie w ramach instytucji przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.

To jest także bardzo dobre rozwiązanie, cieszę się, że autor zdecydował się je wprowadzić. Słuszna jest linia aby to rząd decydował co mają obywatele robić. A skoro brakuje nam publikacji prasowych, to słuszne jest, aby wymusić publikowanie przez instytucję artykułów prasowych. Inicjatywy które nie skupiają się na publikacji prasowej (takie jak np muzeum, giełda, system gosp) są nam niepotrzebne i dobrze, że Rząd nie zamierza ich tolerować jako użytecznych społecznie.
W przypadku odebrania tytułu inicjatywy użytecznej społecznie, Rada Ministrów może obciążyć autora inicjatywy karą w wysokości do 50% wkładu własnego.

Także genialne rozwiązanie, Panie Ministrze Surma! Również uważam, że odpowiedzialność karna jest niewystarczająca i autorów inicjatyw trzeba szykanować skuteczniej. Zwłaszcza pochwalam to, że jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nie winy. Jeżeli ktoś już coś dla Sarmacji robi, a nie jest urzędnikiem państwowym, powinien pamiętać, że w każdej chwili może być ukarany. Bardzo dobrze, że taki przepis jest proponowany.
Art. 5. [Zmiany w innych ustawach]
Art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku ["Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie."] otrzymuje brzmienie: "Z konta bankowego instytucji użytecznej społecznie nie pobiera się podatku dziennego określonego w art. 1. ust. 1. i ust. 2. oraz art. 2. niniejszej ustawy, do momentu, gdy na koncie instytucji nie pojawi się kwota większa niż ta określona jako wkład własny, powiększona o 25% z zaokrągleniem w górę do jedności. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, podatek dzienny z kwoty przekraczającej wkład własny jest pobierany zgodnie z art. 1. ust. 1. i ust. 2 oraz art. 2. niniejszej ustawy."

Całe szczęście, że Rząd wycofał się z obietnic Kanclerza, bowiem nie wiedział co czyni. Dodatkowo pozytywnie oceniam to, że Rząd jasno daje do zrozumienia że nie można mu ufać. Obywatel powinien się cieszyć z tego co ma!

Podsumowując, jestem całym sercem a przegłosowaniem ustawy w jej proponowanym brzmieniu, bez uwzględniania jakichkolwiek poprawek psujących akt prawny doskonały. Panie Kanclerzu, Panie Ministrze! Oby tak dalej!
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Orjon 13 lis 2016, o 20:28

Odniosę się tylko do niektórych wypowiedzi przedstawionych przez Szanownego Pana Hergemona.
O konsultacjach - zwyczajnie zapomniałem. Mogłem je zrobić, i miałem to w planach, ale... wyszło jak wyszło.

Przepis ten szczęśliwie jest na tyle szeroki, że daje podstawę do dowolnej oceny działań podejmowanych przez instytucję. I słusznie, od osobistych sympatii powinno zależeć wydatkowanie środków państwowych.

A czy widzisz obecnie inną instytucję, która mogłaby rozsądnie oceniać inicjatywy? Nie każdy rząd jest kompetentny do tego, prawda - ale nie wiem, kto miałby to oceniać. PKOJ wszak jest zlikwidowana...
Ogólna treść przepisu sprawia, że Rząd może dowolnie oceniać co powinna instytucja i inicjatywa robić (słuszne jest rozróżnienie inicjatywy od instytucji, wskazuje na głębokie przemyślenie problemu), a dzięki temu bezpośrednio i fachowo oceniać działanie instytucji. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie rada ministrów powinna takich ocen dokonywać.

Jak wyżej, odnosiłem się do tego. Zresztą, teraz zauważam kolejną rzecz, która mi zwyczajnie uciekła - odwołanie się do Trybunału Koronnego w razie odebrania inicjatywie tytułu. Będzie autopoprawka.
To jest także bardzo dobre rozwiązanie, cieszę się, że autor zdecydował się je wprowadzić. Słuszna jest linia aby to rząd decydował co mają obywatele robić. A skoro brakuje nam publikacji prasowych, to słuszne jest, aby wymusić publikowanie przez instytucję artykułów prasowych. Inicjatywy które nie skupiają się na publikacji prasowej (takie jak np muzeum, giełda, system gosp) są nam niepotrzebne i dobrze, że Rząd nie zamierza ich tolerować jako użytecznych społecznie.

Okej, termin 2 tygodni może być za krótki - tutaj też mi uciekło.
Także genialne rozwiązanie, Panie Ministrze Surma! Również uważam, że odpowiedzialność karna jest niewystarczająca i autorów inicjatyw trzeba szykanować skuteczniej. Zwłaszcza pochwalam to, że jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nie winy. Jeżeli ktoś już coś dla Sarmacji robi, a nie jest urzędnikiem państwowym, powinien pamiętać, że w każdej chwili może być ukarany. Bardzo dobrze, że taki przepis jest proponowany.

Tutaj już lekka przeginka. Artykuł jest surowy, to prawda, ale dotyczy jedynie ciężkich przewinień - a nie lekkich. Jest skonstruowany dość niefortunnie, i będzie poprawiany w autopoprawce.

Ogółem: cieszę się z merytorycznego poziomu debaty...
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez kaxiu 13 lis 2016, o 20:42

A czy widzisz obecnie inną instytucję, która mogłaby rozsądnie oceniać inicjatywy? Nie każdy rząd jest kompetentny do tego, prawda - ale nie wiem, kto miałby to oceniać. PKOJ wszak jest zlikwidowana...

Jeżeli coś się chce zabierać - powinno być enumeratywnie wymienione w jakich przypadkach, a nie ogólne przepisy o charakterze inicjatywy.
Okej, termin 2 tygodni może być za krótki - tutaj też mi uciekło.

A po co to w ogóle? Do pisania artykułów prasowych mam Ostatni Bastion Teutonizmu. A GPW zrobiłem, żeby można kupować akcje.
Tutaj już lekka przeginka. Artykuł jest surowy, to prawda, ale dotyczy jedynie ciężkich przewinień - a nie lekkich. Jest skonstruowany dość niefortunnie, i będzie poprawiany w autopoprawce.

Ekhm, artykuł jest nieprzemyślany, a nie surowy. Surowy to jest tatar. I nie ma rozróżnienia między ciężkimi a lekkimi. Nie ma nawet obowiązku zawinienia. Na tej podstawie to można mi wlepić karę za to, że ktoś znalazł u mnie lukę w systemie.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez Orjon 13 lis 2016, o 20:48

kaxiu napisał(a):Jeżeli coś się chce zabierać - powinno być enumeratywnie wymienione w jakich przypadkach, a nie ogólne przepisy o charakterze inicjatywy.

A czy jesteś w stanie wymienić mi wszystkie przypadki, w których RM mogłaby odbierać tytuł ze względu na to właśnie? Bo tego jest całe mnóstwo, podobnie jak sposobów na ominięcie tego. Jeślibyśmy to zrobili, to na pewno powstałby drugi KPS.
Okej, termin 2 tygodni może być za krótki - tutaj też mi uciekło.

A po co to w ogóle? Do pisania artykułów prasowych mam Ostatni Bastion Teutonizmu. A GPW zrobiłem, żeby można kupować akcje.

Przemyślę, bo... w sumie czemu nie?
Tutaj już lekka przeginka. Artykuł jest surowy, to prawda, ale dotyczy jedynie ciężkich przewinień - a nie lekkich. Jest skonstruowany dość niefortunnie, i będzie poprawiany w autopoprawce.

Ekhm, artykuł jest nieprzemyślany, a nie surowy. Surowy to jest tatar. I nie ma rozróżnienia między ciężkimi a lekkimi. Nie ma nawet obowiązku zawinienia. Na tej podstawie to można mi wlepić karę za to, że ktoś znalazł u mnie lukę w systemie.
[/quote]
Obecne brzmienie w PROJEKCIE (jak sama nazwa wskazuje) nie jest jeszcze przemyślane tak, jak być to powinno - będziemy wprowadzali zmiany. Szczególnie tutaj.
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o inicjatywach użytecznych społecznie

Postprzez AJ Piastowski 13 lis 2016, o 20:58

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Ministrze.


Zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 16 listopada 2016 roku o godzinie 10:00. Przypominam o możliwości przedłużenia debaty, jeśli będzie taka potrzeba.

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości