Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 12 lis 2016, o 17:21

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


w ciągu ostatniej doby narosły wokół procedur sejmowych pewne kontrowersje, które kładą się cieniem na pracy tego najważniejszego w Księstwie Sarmacji organu władzy publicznej. Po dwóch stronach stołu dyskusyjnego zasiadł Roland Heach-Romański oraz zasiadłem ja. Spieraliśmy się o dopuszczalność pewnych działań, które w tej kadencji jako posłowie podejmowaliśmy, w zakresie, w jakim jako Sejm decydowaliśmy o wyborcze Marszałka Sejmu. W konsekwencji doszliśmy do wniosków, iż każdy z nas odmiennie interpretuje te same przepisy, co jest poniekąd skutkiem ich nieostrości. Roland Heach-Romański, korzystając ze swego obywatelskiego prawa, skierował zapytanie ustrojowe do Trybunału Koronnego. Ja zaś zaprosiłem Rolanda do współpracy nad przygotowaniem nowej treści regulaminu Sejmu, która naprawi nieostrości, które powodują, iż odmiennie interpretujemy te same przepisy.

Przedkładany Wam projekt bazuje w znakomitej większości na obecnie obowiązującej ustawie — regulaminie Sejmu. Autorem projektu jest Roland Heach-Romański, ja dokonałem korekt technicznych i drobnych zmian w pełnej komunikacji z autorem. To co ten projekt zmienia, to co wprowadza, to precyzyjne przepisy dotyczące procedowania w zakresie wyboru Marszałka Sejmu, opróżnienia funkcji Marszałka i Wicemarszałków, kierowania obradami i roli Marszałka-Seniora. Ponadto projekt porządkuje dotychczasowe przepisy, ujednolica redakcję samego tekstu ustawy. Dodatkowo, obaj zgodnie uznaliśmy, że nie ma sensu trwać w fikcji istnienia przepisów o obowiązku stosowania papierków, i przepisy te usuwamy.

Wysoka Izbo! Za mniej niż 3 tygodnie obrady rozpocznie Sejm Wielki. Dajmy nowym Posłankom i nowym Posłom spójny, precyzyjny akt regulując w sposób nie ulegający wątpliwościom mechanizmy funkcjonowania Izby. Bazując na naszych doświadczeniach przyjmijmy projekt, który w sposób dostateczny precyzuje wszelkie niezbędne do funkcjonowania Sejmu mechanizmy. W imieniu Rolanda Heach-Romańskiego, i w swoim własnym, proszę o przyjęcie projektu!

Ustawa Sejmu nr ... – Regulamin Sejmu


Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie.
 2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]
 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
 2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Zakres ustalonego podziału obowiązków Marszałek Sejmu podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]
 1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
  1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
  2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
  3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu swoje funkcje tracą również Wicemarszałkowie Sejmu przez niego powołani.
 4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior. Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu niezwłocznie.

Art. 4. [Złożenie projektu]
 1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
 5. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, pierwszego czytania nie zarządza się.
 6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
 7. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 8. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]
 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]
 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu.
 7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Art. 7. [Brak obowiązku publikacji]
 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Art. 8. [Postępowanie nadzwyczajne]
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 9. [Przepisy porządkowe]
 1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

Art. 10. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]
Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Przepisy końcowe]
 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 12 lis 2016, o 19:23

Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

już po dodaniu projektu zauważyliśmy z Rolandem Heach-Romańskim techniczny błąd w art. 4. ust. 8. projektu. Poprawkę tę, ze względu na to, że jeszcze projekt nie jest procedowany, naniosłem w pierwotnym poście, a polega ona na dodaniu słów "z zastrzezeniem ust. 9" na końcu art. 4. ust. 8. projektu.

Przepraszam za kłopot.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez piwniczak 12 lis 2016, o 19:34

Wysoka Izbo,

pozwolę sobie zadać krótkie pytanie. A co, jeśli w trakcie pierwszego czytania pojawiają się poprawki, których wykonanie wymagać będzie zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji i/lub zostaną zmodyfikowane te części projektu w sposób wymagający innych zmian w funkcjonalnościach niż te, które Naczelna Izba Architektury już zaopiniowała?
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 12 lis 2016, o 20:02

Słuszna uwaga! Ten element nie jest też uregulowany w obecnym Regulaminie, co jak wiemy powoduje problemy.

Czy diuk ma jakiś pomysł jakby to mogło brzmieć? Chętnie wprowadzę w formie autopoprawki stosowną modyfikację.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez piwniczak 13 lis 2016, o 00:28

Wysoka Izbo,

kolejne pytanko. Czy to(art.4 ust. 5) znaczy, że jeśli NIA wyda opinię negatywną w przypadku zmiany dot. DSG, to będzie musiała dowolnie wskazanej przez wnioskodawcę osobie/instytucji dać dostęp do głównych baz danych i kont ftp, by mogła/li zrealizować taką zmianę? Chyba nie muszę jakoś szczególnie nakreślać swojego stanowiska w tej sprawie?:)

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że projekty wymagające kompleksowych rozwiązań (rozbudowane systemy np. kredytowe, kadrowe, ankietowe itp.), które mogą być całkowicie niezależne i nie wymagają modyfikacji po stronie DSG, mogą, a nawet powinny być realizowane przez osoby inne niż Radcy NIA i przy wykorzystaniu integracji. Oczywiście w wypadku jakichś potrzebnych udogodnień po stronie integracji my zawsze chętnie współpracujemy na tym polu. Jednak naprawdę sugeruję otworzyć się na myśl, że nie wszystko musi zrealizować NIA i nie wszystko musi być rozwiązane bezpośrednio w DSG. IMG ma się dobrze, a nie jest wbudowane w system. To takie luźne wtrącenie, odbiegające odrobinę od samego projektu, ale sądzę, że warto to podkreślić przy tej okazji.

Co do poprawek w zw. z moim pierwszym pytaniem — zdaję się na rozsądek Wysokiej Izby. Nie wiem w jaki sposób skonstruować ten mechanizm, by nie opóźniał prac Sejmu, a jednocześnie zapewniał należyte opiniowanie projektów.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez AJ Piastowski 13 lis 2016, o 16:34

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Kanclerzu.


Zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 16 listopada 2016 roku o godzinie 09:00

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Roland 13 lis 2016, o 17:48

Cóż, wydaje się, że w sytuacji opisanej przez diuka radcę jedynym remedium jest instytucja "delegatury NIA" przy Sejmie. W moim odczuciu, taka instytucja powinna uprawniać członka NIA do bieżącego opiniowania poprawek o charakterze w/w.

Innym rozwiązaniem jakie widzę, jest niestety każdorazowo występowanie o opinię.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 16 lis 2016, o 14:49

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

uwzględniając uwagi złożone przez diuka Krzysztofa Czuguł-Chana, Radcę w NIA, pragnę przedstawić dwie autopoprawki do projektu ustawy:

1) W art. 5. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego."

2) W art. 4. ust. 5. dokonuje się zmiany brzmienia projektu na: "Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony."

Wobec powyższego przedstawiam ujednolicony projekt:

Ustawa Sejmu nr ... – Regulamin Sejmu


Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie.
 2. Ustawa reguluje tryb i zasady funkcjonowania organów Sejmu.

Art. 2. [Kierowanie obradami]
 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona, w drodze uchwały. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia, w drodze postanowienia, na okres nie dłuższy niż czas trwania kadencji Sejmu.
 2. Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Zakres ustalonego podziału obowiązków Marszałek Sejmu podaje do wiadomości publicznej w drodze obwieszczenia.
 3. Przez nieobecność Marszałka Sejmu należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godziny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu.

Art. 3. [Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu]
 1. Opróżnienie funkcji Marszałka Sejmu następuje:
  1. z chwilą złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji przez Marszałka Sejmu. Złożenie rezygnacji odbywa się w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu.
  2. z chwilą stwierdzenia śmierci Marszałka Sejmu przez Księcia. Stwierdzenie śmierci odbywa się w drodze obwieszczenia Księcia.
  3. z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Sejm powołuje i odwołuje Marszałka Sejmu w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu swoje funkcje tracą również Wicemarszałkowie Sejmu przez niego powołani.
 4. Z chwilą opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior. Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu niezwłocznie.

Art. 4. [Złożenie projektu]
 1. Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 2. Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
 3. Marszałek Sejmu może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu w życie nie jest wyczerpujący.
 4. Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności. Opinia o wykonalności projektu wyrażona przez Naczelną Izbę Architektury winna zawierać również informację o czasie realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego. Naczelna Izba Architektury wydaje opinię co do wykonalności projektu oraz czasu realizacji zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania informacji przez Marszałka Sejmu.
 5. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4. jest negatywna co do wykonalności projektu, Marszałek Sejmu wzywa projektodawcę do przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia wydania opinii, podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt w taki sposób, by był to system bazujący na integracji i otwartym dostępie do baz danych. Jeżeli projektodawca nie przedstawi podmiotu innego niż Naczelna Izba Architektury, który wykona projekt, drugiego czytania nie zarządza się, a projekt uznaje się za odrzucony.
 6. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 4 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie.
 7. Brak opinii Naczelnej Izby Architektury wyrażonej w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 8. Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Zgłoszony przez Księcia, prowincję lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

Art. 5. [Pierwsze czytanie projektu]
 1. Pierwsze czytanie projektu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie projektu,
  3. debatę nad projektem,
  4. zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów, posłów i prowincje,
  5. wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek Sejmu, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
 5. Marszałek Sejmu przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej jednej trzeciej posłów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni.
 6. Złożenie wniosku o poprawkę, której wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji innych niż zmiany, co do których Naczelna Izba Architektury się w ramach debaty wypowiedziała, jest możliwe jedynie gdy wnioskodawca dokona złożenia wraz z wnioskiem opinii Naczelnej Izby Architektury o wykonalności projektu, wraz ze wskazaniem czasu realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego.

Art. 6. [Drugie czytanie projektu]
 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:
  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub posła,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji.
 3. Marszałek Sejmu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka Sejmu i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek Sejmu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 5. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Marszałek Sejmu przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
 6. Przyjętą ustawę Marszałek Sejmu przekazuje Księciu do podpisu.
 7. Po podpisaniu i publikacji Ustawy w Dzienniku Praw, jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Naczelnej Izbie Architektury lub podmiotowi innemu niż Naczelna Izba Architektury, wskazanemu przez projektodawcę w trybie art. 4 ust. 5, do wykonania poprzez publikację wiadomości na temat ustawy we właściwym dziale na Forum Centralnym.

Art. 7. [Brak obowiązku publikacji]
 1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej,
  2. wyrażenia Kanclerzowi wotum nieufności,
  3. wyrażenia ministrowi wotum nieufności.
 2. W akcie urzędowym wydanym w następstwie przyjęcia przez Sejm uchwały określonej w ust. 1 zawiera się informację o uchwale Sejmu i jej dacie.

Art. 8. [Postępowanie nadzwyczajne]
Na wniosek Księcia lub Rady Ministrów Marszałek Sejmu może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 9. [Przepisy porządkowe]
 1. Marszałek Sejmu ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego "do porządku", jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika postępowania ustawodawczego z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia.

Art. 10. [Tryb składania i odpowiedzi na zapytania i interpelacje]
Posłowie kierują zapytania i interpelacje, a prowincje — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka Sejmu. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Przepisy końcowe]
 1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 107 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez AJ Piastowski 17 lis 2016, o 10:04

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


W związku z wniesieniem autopoprawek, aby dać możliwość zapoznania się z nimi, oraz zgłoszeniu ewentualnych zastrzeżeń, przedłużam debatę do dnia 18 listopada, do godziny 9:00.

(—)Adam Jerzy v-hr. Piastowski,
Marszałek Sejmu
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Teutonii
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu — Regulamin Sejmu

Postprzez Cudzoziemiec 1 20 lis 2016, o 10:54

Czy możemy już przejść do głosowania?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości