Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa — Prawo komunikacyjne

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez MSchlesinger 6 sie 2016, o 21:13

Panie Marszałku,

w imieniu Rady Ministrów, z upoważnienia Kanclerza, przedkładam Sejmowi projekt ustawy — Prawo komunikacyjne (w załączeniu). Celem przedłożenia jest unormowanie spraw związanych z komunikacją w Księstwie Sarmacji, dotychczas uregulowanych nie dość precyzyjnie albo w ogóle nieobjętych regulacją. Ze względu na pokrywający się zakres przedmiotowy, proponowana ustawa uchyla obowiązującą ustawę o Poczcie Konnej, inkorporując przy tym jej postanowienia.

Najistotniejszym elementem projektu jest definicja legalna „miejsca publicznego”. Pojęcie to nierzadko było przedmiotem sporów interpretacyjnych. Zdarzyło się też, że było pojmowane w sposób dosyć kuriozalny — przykładem sprawa wicehrabiego von Thorna, w której Trybunał Koronny uznał za miejsce publiczne zamkniętą grupę na Facebooku. Przyjęcie jasnej definicji przysłuży się tutaj zwiększeniu pewności prawa.

Proponowana ustawa pozwala przewodniczącym organów władzy publicznej moderować miejsca urzędowania tychże organów. To już jest ogólnie przyjęta praktyka, którą przedłożenie jedynie sankcjonuje.

W kontekście przepisów o Poczcie Konnej należy wspomnieć, że ustawa (tj. jej przepis nowelizujący ustawę — Kodeks Sprawiedliwości) zakazuje wysyłania niechcianych listów, w szczególności listów masowych (mających wielu adresatów). Problem niechcianej korespondencji dotknął chyba każdego Sarmatę.

Wreszcie przedłożenie określa ramowo zasady funkcjonowania sarmackiego kanału IRC oraz jego samorządu. Proponowane regulacje w tej kwestii mają co do zasady charakter kodyfikacji istniejącej praktyki, z tym wyjątkiem, że wprowadzona zostaje kadencyjność i wybieralność właściciela kanału (Króla Białorusi).

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Minister Sprawiedliwości

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
Prawo komunikacyjne


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa normuje komunikację na terytorium Księstwa Sarmacji.

Art. 2. Określenie „miejsce publiczne” oznacza grupę dyskusyjną, wyodrębnioną część grupy dyskusyjnej albo konferencję w systemie błyskawicznej wymiany wiadomości, która:
1) jest prawnie, zwyczajowo lub funkcjonalnie związana z Księstwem Sarmacji;
2) z zastrzeżeniem możliwych wyjątków indywidualnych, może być odczytywana przez każdego aktywnego obywatela sarmackiego, bez szczególnych warunków innych niż wymogi techniczne właściwe środkowi komunikacji, z zastosowaniem którego ją urządzono.

Art. 3. Określenie „wypowiedź” oznacza wiadomość przesłaną jako samodzielna całość za pośrednictwem określonego środka komunikacji.

Rozdział 2
Poczta Konna

Art. 4. 1. Poczta Konna jest ogólnodostępnym środkiem korespondencji prywatnej, znajdującym się pod zarządem Rady Ministrów.

2. Poczta Konna stanowi integralną część systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

Art. 5. 1. Określenie „list” oznacza wypowiedź przesłaną za pośrednictwem Poczty Konnej.

2. Określenie „list masowy” oznacza list przesłany wielu odbiorcom jednocześnie.

Art. 6. 1. Wysłanie listu pociąga za sobą zużycie znaczka pocztowego.

2. Jeżeli wysyłający list nie posiada znaczka pocztowego, to nabywa go, wysyłając list, po uiszczeniu opłaty.

3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, określi wysokość opłaty, nie wyższą niż 50 libertów.

4. Jeżeli uiszczeniu opłaty staje na przeszkodzie brak środków pieniężnych na rachunkach bankowych wysyłającego list, to wysłanie listu jest niemożliwe.

Rozdział 3
Miejsca urzędowania organów

Art. 7. Określenie „miejsce urzędowania organu władzy publicznej” oznacza miejsce publiczne przeznaczone pod działalność organu.

Art. 8. 1. Przewodniczący organu władzy publicznej może wykonywać czynności porządkowe w miejscu jego urzędowania.

2. Do piastuna jednoosobowego organu władzy publicznej ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4
Kanał IRC Księstwa Sarmacji

Art. 9. Kanał IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „kanałem”, jest samorządnym miejscem publicznym.

Art. 10. 1. Rozporządzenie Księcia określi nazwę kanału i sieć IRC, w której kanał jest urządzony.

2. Rozporządzenie nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.

Art. 11. Samorząd kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „samorządem”, sprawuje zarząd nad kanałem.

Art. 12. 1. Statut kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „statutem”:
1) określa zasady nabywania i utraty członkostwa samorządu;
2) ustanawia organy samorządu, działające w jego imieniu, oraz określa ich ustrój, tryb powoływania, kompetencje i obowiązki;
3) określa tryb zmiany statutu;
4) może określać nazwę i symbole kanału.

2. Zmiana statutu, aby była ważna, wymaga zgody Księcia, której udziela w porozumieniu z Prefektem Generalnym.

Art. 13. 1. Prefekci nie wykonują czynności porządkowych na kanale, chyba że w przypadku niecierpiącym zwłoki.

2. Czynności porządkowe na kanale wykonuje samorząd.

Art. 14. 1. Samorząd może usunąć z kanału osobę, jeżeli:
1) przebywając na kanale, osoba naruszyła zasady współżycia społecznego;
2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przebywając na kanale, osoba popełniła czyn zabroniony.

2. Samorząd może zakazać osobie usuniętej przebywania na kanale, przy czym zakaz obowiązuje nie dłużej, niż 7 dni od dnia usunięcia z kanału.

Art. 15. Nie stosuje się do kanału art. 44 ust. 1 pkt 1–2 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

Art. 16. W ustawie Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 43 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „wysyłanie niechcianych listów, w szczególności listów masowych”;
2) w art. 43 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zakaz z ust. 1 pkt 9 nie obowiązuje osoby, dla której istnieje prawny obowiązek wysłania listu”.

Art. 17. W ustawie Sejmu nr 208 z dnia 14 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim w art. 5a w ust. 2 wyrazy „przedstawiciel sarmackiego kanału IRC” zastępuje się wyrazami „samorząd kanału IRC Księstwa Sarmacji”.

Art. 18. Nadaje się statut kanału IRC Księstwa Sarmacji, w brzmieniu określonym załącznikiem 1.

Art. 19. W ustawie Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach uchyla się art. 8.

Art. 20. Traci moc ustawa Sejmu nr 286 z dnia 10 maja 2016 r. o Poczcie Konnej.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1
Statut kanału IRC Księstwa Sarmacji

§ 1. Statut reguluje funkcjonowanie kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwanego dalej „kanałem”, oraz samorządu kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwanego dalej „samorządem”.

§ 2. 1. Członkostwo samorządu nabywa na swoje żądanie osoba zainteresowana.

2. Nabycie członkostwa stwierdza Król Białorusi i podaje do wiadomości kongresu.

§ 3. 1. Utrata członkostwa samorządu następuje po 30 dniach od dnia, w którym członek ostatni raz przebywał na kanale.

2. Utratę członkostwa stwierdza Król Białorusi i podaje do wiadomości kongresu.

§ 4. 1. Utrata członkostwa samorządu następuje ponadto wskutek jego pozbawienia przez kongres.

2. Pozbawić członkostwa można osobę, która przebywając na kanale, rażąco lub uporczywie narusza zasady współżycia społecznego.

§ 5. Organami samorządu są:
1) Król Białorusi;
2) operatorzy i półoperatorzy;
3) kongres.

§ 6. Król Białorusi reprezentuje kanał i samorząd wobec podmiotów trzecich i jest przewodniczącym kongresu.

§ 7. 1. Król Białorusi, operatorzy i półoperatorzy wykonują na kanale czynności porządkowe.

2. Król Białorusi, operator albo półoperator może usunąć osobę z kanału i zakazać jej przebywania na kanale przez określony czas.

§ 8. 1. W skład kongresu wchodzą wszyscy członkowie samorządu.

2. Kongres podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepis szczególny przewiduje inny tryb.

3. Przewodniczący kongresu obowiązany jest zapowiedzieć kongresowi głosowanie nad uchwałą nie później, niż 2 dni przed dniem głosowania.

4. Jeżeli przewodniczący kongresu nie wykonał obowiązku, o którym mowa w ust. 3, kongres nie podejmuje w głosowaniu uchwały.

§ 9. 1. Kongres wybiera Króla Białorusi na trzymiesięczną kadencję.

2. Kongres może odwołać Króla Białorusi, większością ⅔ głosów liczby członków samorządu, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli Król Białorusi abdykuje, utraci członkostwo samorządu albo zostanie odwołany, do czasu wybrania nowego Króla Białorusi funkcję przewodniczącego kongresu obejmuje dowolny z operatorów.

§ 10. 1. Kongres wybiera operatorów i półoperatorów indywidualnie, na dwumiesięczną kadencję.

2. Operatorów może być nie więcej niż dwóch, a półoperatorów nie więcej niż czterech.

3. Kongres może odwołać operatora.

4. Kongres albo Król Białorusi może odwołać półoperatora.

§ 11. 1. Kongres może zmienić statut.

2. Uchwała o zmianie statutu może zostać przyjęta w formie obiegowej.
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez Kristian Arped 6 sie 2016, o 21:18

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 22.30.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez Kristian Arped 7 sie 2016, o 13:27

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Ministrze,

największe moje wątpliwości budzi rozdział dot. sarmackiego kanału IRC. W związku z tym chciałbym zadać parę pytań:
  1. W jaki sposób zamierza się egzekwować przepisy? Czy podjęto jakieś rozmowy z administratorami MizureNet?
  2. Czemu ma służyć tak represyjne uregulowanie zasad funkcjonujących na kanale? Przypominam, że ludzie z niego korzystają by rozmawiać, a nie uprawiać jakąś dodatkową politykę.
  3. Czemu żartobliwa nazwa „Królestwo Białorusi” została zamieniona na faktyczną?
  4. Dlaczego w projekcie ustawy reguluje się tylko kanał sarmacki, pomijając przy tym te samorządowe?

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe, w związku z tym, że zmiana sieci lub kanału nie powinna być decyzją jednoosobową, składam poprawkę do projektu ustawy:
Skreśla się art. 10 ust. 2 („Rozporządzenie nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm”).


(—) Kristian bar. Arped,
Poseł na Sejm
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez MSchlesinger 7 sie 2016, o 14:06

Panie Pośle,

1. W pierwszym rzędzie liczymy na dobrą wolę członków samorządu. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie jednego z administratorów sieci Mizure, że gdyby tej dobrej woli zabrakło, sieć pomoże zrealizować postanowienia ustawy i statutu z użyciem przymusu.

W zupełnie skrajnym przypadku możliwe byłoby przeniesienie kanału (art. 10 przedłożenia), aczkolwiek Rada Ministrów nie spodziewa się, żeby kiedykolwiek zaistniała taka potrzeba.

2. Nie rozumiem użycia określenia „represyjne” wobec proponowanych rozwiązań. Przeciwnie — proponowana ustawa ogranicza liczbę osób, jakie mogą wykonywać czynności porządkowe, jak również ustanawia górną granicę czasu obowiązywania bana na kanale.

3. Jest to ukłon w stronę IRC-owych tradycji, przy czym w kwestii statutu Rada Ministrów nie zamierza niczego narzucać — zresztą ustawa przewiduje możliwość jego zmiany przez samorząd. Jesteśmy otwarci na sugestie.

4. Kiedyś — jako minister w innym rządzie — proponowałem dopuścić nadanie samorządności innym miejscom publicznym niż kanał sarmacki. Wobec takiego rozwiązania Jego Książęca Mość wyraził swój kategoryczny sprzeciw, a ustawa o ochronie porządku publicznego została przez Sejm odrzucona.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Minister Sprawiedliwości
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez M. Kawowy 7 sie 2016, o 14:49

Dzień dobry,

Proszę Radę Ministrów o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Jak wiele radości sprawiło Ministrowi Sprawiedliwości pisanie procedowanego projektu ustawy?

Z góry dziękuję,
markiz Młynek Kawowy

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
M. Kawowy
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez Kristian Arped 7 sie 2016, o 14:51

Wysoka Izbo,

MSchlesinger napisał(a):Nie rozumiem użycia określenia „represyjne” wobec proponowanych rozwiązań. Przeciwnie — proponowana ustawa ogranicza liczbę osób, jakie mogą wykonywać czynności porządkowe, jak również ustanawia górną granicę czasu obowiązywania bana na kanale.

Być może użyłem niezbyt szczęśliwego sformułowania. Jestem przekonany, że dodatkowe regulowanie (kodyfikowanie) rzeczywistości, powszechnie przyjętych zasad społecznych, które są intuicyjne dla każdego, nie wyjdzie nam na dobre. Jestem aktywnym użytkownikiem różnych kanałów IRC, w różnych sieciach, mniej więcej od 2010 r. Z autopsji więc wiem, że „regulaminowanie” takowych nie przyniosło pożądanych efektów.

MSchlesinger napisał(a):Jest to ukłon w stronę IRC-owych tradycji, przy czym w kwestii statutu Rada Ministrów nie zamierza niczego narzucać — zresztą ustawa przewiduje możliwość jego zmiany przez samorząd. Jesteśmy otwarci na sugestie.

Powtórzę raz jeszcze — „Królestwo Białorusi” było li tylko żartem. Tyle. Poza tym, jw. — nie widzę potrzeby tworzenia jakiegokolwiek statutu dla #sarmacja. Tak samo jak bezzasadne wydaje mi się kreowanie struktur typu „Król Białorusi”, czy też „kongres” — na co one komu?

MSchlesinger napisał(a):Kiedyś — jako minister w innym rządzie — proponowałem dopuścić nadanie samorządności innym miejscom publicznym niż kanał sarmacki. Wobec takiego rozwiązania Jego Książęca Mość wyraził swój kategoryczny sprzeciw, a ustawa o ochronie porządku publicznego została przez Sejm odrzucona.

W przypadku, chociażby, tajnej sesji Rady Królestwa na kanale IRC (baridajskim oczywiście), niedopuszczenie możliwości „wyrzucenia” osób postronnych z kanału jest rzeczą karygodną, równoważną z zamachem na samorządy. Dlatego też jestem zdania, że trzeba wypracować odpowiednie przepisy, regulujące również tę kwestię.

* * *

Jestem aktywnym członkiem społeczności IRC-owskiej; czuję, że obecne regulacje, a raczej ich brak, są dla nas jak najbardziej korzystne. Oprócz ostatnich problemów, związanych z nieaktywnością barona Ahabejża, wszystko funkcjonowało niemal jak w zegarku. Problemy te zostały zresztą rozwiązane, gdy właścicielem kanału stał się kaw. von Thorn-Surma.

Kończąc, doceniam — naprawdę — realową fascynację prawem. Mam tylko nadzieję, będąc nieco złośliwym, że jej owocem w niedalekiej przyszłości nie będzie ustawa Sejmu o życiu, w której znajdziemy przepisy typu „Określenie »człowiek« oznacza żyjącego człowieka, zdatnego do uczestniczenia w życiu publicznym Księstwa Sarmacji”. Chociaż to by dyskryminowało diuka Zombiakova. ;)
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez anglov 7 sie 2016, o 15:32

MSchlesinger napisał(a):4. Kiedyś — jako minister w innym rządzie — proponowałem dopuścić nadanie samorządności innym miejscom publicznym niż kanał sarmacki. Wobec takiego rozwiązania Jego Książęca Mość wyraził swój kategoryczny sprzeciw, a ustawa o ochronie porządku publicznego została przez Sejm odrzucona.


Zgłaszam poprawkę:

W art. 2 ust. 2 zamienia się kropkę na średnik i dostaje się ust. 3 o następującej treści: z zastrzeżeniem możliwych wyjątków indywidualnych, posiada możliwą do odczytywana przez każdego aktywnego obywatela sarmackiego, bez szczególnych warunków innych niż wymogi techniczne właściwe środkowi komunikacji, historię zamieszczanych w nim wypowiedzi, której autentyczność i spójność jest zapewniona przez zarządcę technicznego  danego środka komunikacji, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.


Skoro kanały IRC nie mogą być samorządne, niech nie będą miejscami publicznymi, skoro i tak technicznej możliwości uzyskania z nich w pełni spójnych logów, których autentyczność może zostać potwierdzona. Ostatnie złożenie zdania ma zapewnić brak konfliktu z art. 9. ustawy.


A ponieważ ustawa zawiera wiele innych, bzdurnych regulacji, zachęcam Wysoką Izbę do odrzucenia projektu w całości.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez Kristian Arped 7 sie 2016, o 15:41

Wysoka Izbo,

w ramach uzupełnienia — problematyczny z punktu widzenia projektu ustawy jest pkt 3 Regulaminu sieci MizureNET („IRC Operator ma prawo rozłączyć Cię lub zablokować jeżeli uzna to za stosowne”), źródło: http://mizure.net/help/article/3.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez MSchlesinger 7 sie 2016, o 21:05

M. Kawowy napisał(a):Proszę Radę Ministrów o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Jak wiele radości sprawiło Ministrowi Sprawiedliwości pisanie procedowanego projektu ustawy?

anglov napisał(a):(…) ustawa zawiera wiele innych, bzdurnych regulacji (…)

Panowie,

jesteście szalenie merytoryczni.

(—) Martin hr. Schlesinger-Asketil
Avatar użytkownika
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Ustawa — Prawo komunikacyjne

Postprzez Sierg 9 sie 2016, o 14:05

Wysoka Izbo,

Powtórzę raz jeszcze — „Królestwo Białorusi” było li tylko żartem. Tyle.

Rada Ministrów jest skłonna zrezygnować z tej nazwy, jeżeli zaproponowana zostanie godna alternatywa. Od tego właśnie jest debata — aby prezentować inne rozwiązania.

Poza tym, jw. — nie widzę potrzeby tworzenia jakiegokolwiek statutu dla #sarmacja. Tak samo jak bezzasadne wydaje mi się kreowanie struktur typu „Król Białorusi”, czy też „kongres” — na co one komu?

Statut ma na celu ostateczne wykluczenie potencjalnych sytuacji, gdzie nie ma pewności, co do statusu kanału. Znajdujące się w nim przepisy są kalką tego, co mieliśmy dotychczas — z tą różnicą, że zostały spisane, a także wprowadzono parę kosmetycznych poprawek.

A ponieważ ustawa zawiera wiele innych, bzdurnych regulacji, zachęcam Wysoką Izbę do odrzucenia projektu w całości.

Rada Ministrów w dalszym ciągu oczekuje na wskazanie tych bzdurnych regulacji.

w ramach uzupełnienia — problematyczny z punktu widzenia projektu ustawy jest pkt 3 Regulaminu sieci MizureNET („IRC Operator ma prawo rozłączyć Cię lub zablokować jeżeli uzna to za stosowne”), źródło: http://mizure.net/help/article/3.

Nie mamy wpływu na regulamin MizureNET, podobnie jak i na regulamin MyDevil, który to hostuje strony Księstwa Sarmacji. Uważam zatem, że należy uznać, iż regulaminy nałożone przez administrację sieci są w hierarchii ważności wyżej od przepisów sarmackich dotyczących kanału IRC.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości