Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych

Postprzez Gauleiter Kakulski 30 wrz 2015, o 19:38

Wysoki Sejmie,
Panie Marszałku,

Przedstawiam Wysokiemu Sejmowi projekt ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych. Rdzeń projektu został opracowany przez poprzedni Sejm, procedujący nad projektem Diuka-Senatora Czuguł-Chana. Różnią się one:
- zmianą wysokości podatku od nieaktywności z 25% miesięcznie do 0,2% dziennie
- wyłączeniem z opodatkowania prowincji.

Zgodnie z wyliczeniami Diuka-Senatora, podatek majątkowy powinien dać Radzie Ministrów zastrzyk finansowy przekraczający 600 tysięcy libertów miesięcznie, co rozwiąże chroniczne problemy finansowe państwa.

Estetów i prawników przepraszam za prawdopodobny brak właściwego formatowania dokumentu.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.


Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Każdego dnia z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca, ani założonych przez niego instytucji w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji.

2. Art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Każdego dnia ze wszystkich rachunków bankowych, z pominięciem kont stanowiących własność Rady Ministrów, Dworu Książęcego, Prowincji a także kont, które kwalifikują się do pobrania podatku przewidzianego w art. 1 ust. 1, pobiera się podatek w wysokości 0,1% na rzecz Rady Ministrów od wartości środków zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca, ani założonych przez niego instytucji w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji.

3. W art. 1. dodaje się ust. 6. w następującym brzmieniu:
6. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Dworu Książęcego od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt.

4. Art. 3. ust. 8. otrzymuje brzmienie:
8. Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 7950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

5. Art. 3. ust. 9. otrzymuje brzmienie:
9. Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 66 950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

6. W art. 3. dodaje się ust. 13.-22. w następującym brzmieniu:
13. Opłata za zakładanie działów i grup niezwiązanych z działalnością samorządową wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
14. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 5% wartości znaczka, jednak nie mniej niż 1 000 lt, i stanowi dochód Rady Ministrów.
15. Opłata od emisji znaczka wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
16. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 950 lt od artykułu i stanowi dochód Dworu Książęcego. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
17. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Dworu Książęcego.
18. Opłata za przypomnienie haseł do kont FTP/baz danych niewynikające z opublikowanych aktów prawnych – 4 950 lt
19. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 490 lt do 24 950 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Dworu Książęcego.

7. Art. 8a. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Niezwłocznie po otrzymaniu raportu, o którym mowa w ust. 4, z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 2.

8. W art. 8a. dodaje się ust. 4.-7. w następującym brzmieniu:
4. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, prowincje rozliczają się z otrzymanej subwencji przedstawiając Radzie Ministrów sprawozdanie z jej wykorzystania.
5. Wartość niewykorzystanych środków z subwencji umniejsza wyliczoną subwencję w bieżącym miesiącu

9. Art. 9. ust. 1. otrzymuje brzmienie:
1. Twórcy ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.

10. Art. 9. ust. 5. otrzymuje brzmienie:
5. Właściwy minister przyznaje dotację na realizację konkursów w drodze własnej decyzji, w następujących wysokościach:
1) konkursy wymagające pracy własnej od uczestników - do 100 000 lt,
2) konkursy sprawdzające wiedzę uczestników - do 50 000 lt,
3) turnieje v-sportowe - do 50 000 lt,
4) konkursy niewymagające pracy własnej od uczestników - do 15 000 lt.
11. Skreśla się artykuł 24. ust. 2.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.

Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez piwniczak 30 wrz 2015, o 19:56

Czcigodny Kanclerzu,
Wysoka Izbo,

przedłożony projekt nie zawiera wspomnianej w uzasadnieniu poprawki dot. prowincji. Jeśli miałby zawierać, jak już wspominałem wcześniej, gorąco sugeruję skreślenie artykułu dotyczącego subwencji, bo w innym wypadku projekt staje się zupełnie nieefektywny.

Inny jest także procent podatku od nieaktywności - w uzasadnieniu jest 0,2%, a w projekcie 0,15%.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Vladimir 30 wrz 2015, o 20:00

Gauleiter Kakulski napisał(a):Estetów i prawników przepraszam za prawdopodobny brak właściwego formatowania dokumentu.


Służę pomocą:

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.


Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 ust. 1 (" Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach.") otrzymuje brzmienie: "Każdego dnia z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca, ani założonych przez niego instytucji w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji."

2. Art. 1 ust. 2 ("Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, jeśli mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji.") otrzymuje brzmienie: "Każdego dnia ze wszystkich rachunków bankowych, z pominięciem kont stanowiących własność Rady Ministrów, Dworu Książęcego, a także kont, które kwalifikują się do pobrania podatku przewidzianego w art. 1 ust. 1, pobiera się podatek w wysokości 0,1% na rzecz Rady Ministrów od wartości środków zgromadzonych na koncie, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca, ani założonych przez niego instytucji w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji."

3. W art. 1. dodaje się ust. 6. w następującym brzmieniu: "Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Dworu Książęcego od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt."

4. Art. 3. ust. 8. ("Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 7950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów."

5. Art. 3. ust. 9. ("Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 69 950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 66 950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów."

6. W art. 3. dodaje się ust. 13.-19. w następującym brzmieniu:
"13. Opłata za zakładanie działów i grup niezwiązanych z działalnością samorządową wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
14. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 5% wartości znaczka, jednak nie mniej niż 1 000 lt, i stanowi dochód Rady Ministrów.
15. Opłata od emisji znaczka wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
16. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 950 lt od artykułu i stanowi dochód Dworu Książęcego. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
    1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
    2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
17. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Dworu Książęcego.
18. Opłata za przypomnienie haseł do kont FTP/baz danych niewynikające z opublikowanych aktów prawnych – 4 950 lt.
19. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 490 lt do 24 950 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Dworu Książęcego."


7. Art. 8a. ust. 1. ("Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.") otrzymuje brzmienie: "Niezwłocznie po otrzymaniu raportu, o którym mowa w ust. 4, z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 2."

8. W art. 8a. dodaje się ust. 4.-5. w następującym brzmieniu:
"4. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, prowincje rozliczają się z otrzymanej subwencji przedstawiając Radzie Ministrów sprawozdanie z jej wykorzystania.
5. Wartość niewykorzystanych środków z subwencji umniejsza wyliczoną subwencję w bieżącym miesiącu."


9. Art. 9. ust. 1. ("Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.")otrzymuje brzmienie: "Twórcy ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy."

10. Art. 9. ust. 5. ("Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.") otrzymuje brzmienie: "Właściwy minister przyznaje dotację na realizację konkursów w drodze własnej decyzji, w następujących wysokościach:
1) konkursy wymagające pracy własnej od uczestników - do 100 000 lt,
2) konkursy sprawdzające wiedzę uczestników - do 50 000 lt,
3) turnieje v-sportowe - do 50 000 lt,
4) konkursy niewymagające pracy własnej od uczestników - do 15 000 lt."


11. Skreśla się artykuł 24. ust. 2.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.


Oraz:

christosza napisał(a):przedłożony projekt nie zawiera wspomnianej w uzasadnieniu poprawki dot. prowincji. Jeśli miałby zawierać, jak już wspominałem wcześniej, gorąco sugeruję skreślenie artykułu dotyczącego subwencji, bo w innym wypadku projekt staje się zupełnie nieefektywny.


Nie poprawiono.

Inny jest także procent podatku od nieaktywności - w uzasadnieniu jest 0,2%, a w projekcie 0,15%.


Poprawiono.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Gauleiter Kakulski 30 wrz 2015, o 20:20

Wprowadziłem poprawki, przepraszam za błędy. Dziękuję za czujność!

Subwencje są, oczywiście, tematem otwartym.
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Markus 30 wrz 2015, o 20:32

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do niedzieli, 4 października 2015 r., godziny 22.00.

(—) Markus mar. Arped.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Zombiakov 30 wrz 2015, o 20:33

Wysoka Izbo,
Obywatele.

Partia ŻUR jest przeciwna wszelkim podatkom i wierzymy, że przyjdzie dzień kiedy wolność gospodarcza i poszanowanie własności prywatnej wrócą do Księstwa.

Póki co jednak proponujemy dodanie do ustawy kilku drobiazgów...

1. Uczynienie świąt państwowych dniami wolności podatkowej i nie naliczanie w nich podatku. Dodatkowo uprawnienie każdego Kraju/Prowincji do ustanowienia maksymalnie trzech regionalnych które byłyby wolne od podatku tylko na terenie Kraju/Prowincji dla osób które mieszkają tam przynajmniej miesiąc.

Po co ? Aby dodać tej ustawie odrobinę ludzkiego wymiaru. Kolorytu.

2. Uprawnienie Kanclerza do czasowego zawieszenia pobierania podatku. Np. w przypadku awarii systemów ograniczającej możliwość zarobkowania lub znaczącej poprawy bilansu budżetowego.

3. Możliwość zwolnienia z podatku instytucji pożyteczności publicznej.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Zombiakov 30 wrz 2015, o 20:34

Zombiakov napisał(a):3. Możliwość zwolnienia z podatku instytucji pożyteczności publicznej.


Też w drodze indywidualnej decyzji. Na wniosek.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 wrz 2015, o 20:49

Wysoka Izbo,

przedstawiony projekt to rozbój w biały dzień! Pięknie brzmi kanclerzowe dzienne 0,1%, nawet nieźle brzmi miesięczne 2,9%, ale gdy uświadomimy sobie ile to wychodzi w skali roku (co Kanclerz skrupulatnie pominął) dostajemy dramatyczne nawet 35,5%! Piszę nawet, bo to dotyczy tych z nas, którzy przez cały rok nie spadną poniżej 5000 lt na rachunkach.

Projekt Kanclerza zakłada nierówności: 1) wyłącza osoby o niskich stanach finansowych, 2) wyłącza, nie wiedzieć czemu, prowincje.

Ppokusiłem się o wyliczenia. Jako przykład wziąłem 1000 libertów.
To co pański rząd proponuje to rozbój w biały dzień! Oto dlaczego:
1) proponowany podatek 0,1% dziennie to w ujęciu 31 dniowego miesiąca realne oprocentowanie na poziomie 2,96%; w ujęciu 30 dniowego miesiąca to realne oprocentowanie 2,86%. Odpowiednio - od każdego 1000 lt, zapłacimy 29,58 lt lub 28,61 lt. Wydaje się to niewiele. Prawda?
2) jednakże... proponowany podatek 0,1% dziennie to w ujęciu rocznym (365 dni) realne oprocentowanie na poziomie 30,58% i wydatek aż 305,25 lt za każdy 1000 lt posiadany pierwotnie na koncie!
3) to jednak nie wszystko, ponieważ postanawia Pan strzyc owieczki bardziej... dorzucając pogłówne w wysokości 500 lt miesięcznie!

Zakładając więc, że ktoś ma na koncie 1 stycznia 100 000 lt, do 31 grudnia będzie miał... 100 000 - 6 000 (pogłówne) - 29 485 (podatek od środków na rachunku) = 64 515, co nam daje efektywną stopę procentową w sumie 35,5%! rocznie! Nie mogę tego nazwać inaczej niż ZŁODZIEJSTWEM!

Gdyby tego było mało to mieszkaniec musi płacić za wszystko - za wnioski do TK, za wnioski do NIA, za sprzedaż znaczków, za to, za tamto, za instytucje... MAKABRA!

Niestety... zabierając nam Kanclerz Kukulski nie proponuje absolutnie nic w zamian. Mowa tylko o tym dokąd trafią środki - do Rady Ministrów, do Dworu. Nic o nas - mieszkańcach!

Absolutnie, pod żadnym pozorem, nie zgadzam się na tę kradzież dokonywaną z kieszeni mieszkańców Sarmacji w biały dzień!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Vladimir 30 wrz 2015, o 20:53

Dziś problemem są zalegające na prywatnych kontach liberty z jednoczesnymi niedoborami na koncie RM, które są zapełniane kolejnymi dodrukami. Wysokie podatki i opłaty, zwłaszcza, że DSG to nie Syriusz, nie są złodziejstwem. Są koniecznością.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicz

Postprzez Cudzoziemiec 1 30 wrz 2015, o 20:58

Vladimir Iwanowicz napisał(a):
Dziś problemem są zalegające na prywatnych kontach liberty z jednoczesnymi niedoborami na koncie RM, które są zapełniane kolejnymi dodrukami. Wysokie podatki i opłaty, zwłaszcza, że DSG to nie Syriusz, nie są złodziejstwem. Są koniecznością.


Sarmacja to zapamięta! Sarmaci zapamiętają, że rząd SF-Represja-SPN-PS obciążył ich barki własnymi błędami i podatkiem w wysokości ponad 35% w skali roku! ZAPAMIĘTAMY!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość