Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walnego

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walnego

Postprzez Helwetyk 30 kwi 2014, o 07:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Stosownie do postanowień art. 27a ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, wnoszę o zarządzenie przez Sejm referendum konstytucyjnego w sprawie Sejmu Walnego. Przedłożony projekt stanowi realizację manifestu wyborczego NSZZ „Represja”, nieznacznie skorygowaną względem propozycji przedstawionej dnia 16 lutego — w kierunku szerszej partycypacji obywateli sarmackich.

Część postanowień projektu powtarza ulegające zawieszeniu przepisy Konstytucji dotyczące Sejmu, część zaś ma wymiar czysto techniczny (nowelizacja Regulaminu Sejmu zawarta w art. 10) — pozwolę sobie zatem podkreślić te z regulacji, które zmieniają dotychczasowe zasady i procedury.

 1. Po pierwsze, Sejm Walny tworzy ogół aktywnych obywateli.
 2. Po drugie, inicjatywa ustawodawcza przysługuje przewodniczącym stronnictw politycznych.
 3. Po trzecie, stronnictwo może utworzyć co najmniej trzech aktywnych obywateli sarmackich.
 4. Po czwarte, stronnictwa polityczne — jako swojego rodzaju kluby parlamentarne tworzone przez obywateli-posłów — działają na zasadach demokratycznych.
 5. Po piąte, obywatele głosują na Sejmie w ramach stronnictw (o tym także niżej w krótkim FAQ).
 6. Po szóste, z uwagi na powszechny charakter Sejmu, z jednej strony zmniejszeniu ulega większość wymagana dla zmiany ustawy konstytucyjnej — z 2/3 na 3/5 — z drugiej, odpowiedniemu wzmocnieniu z większości zwykłej na większość kwalifikowaną 3/5, ulega ewentualne, książęce weto.
 7. Po siódme, ustawa, jako pierwszy eksperyment z demokracją bezpośrednią w Sarmacji, przewiduje 6-miesięczny okres funkcjonowania Sejmu Walnego (który może ulec przedłużeniu większością 3/5 głosów).

Głosowanie w ramach stronnictw — pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę głosować na Sejmie, nie należąc do stronnictwa?
Nie. Brak przynależności do stronnictwa politycznego jest odpowiednikiem dotychczasowego głosu pustego w wyborach. W każdym momencie możesz natomiast, razem z dwoma innymi obywatelami, założyć nowe lub dołączyć do istniejącego stronnictwa, aby uzyskać prawo głosu. Obywatel nienależący do stronnictwa może natomiast brać udział w debatach.

2. Czy jeżeli należę do stronnictwa, muszę brać udział w każdym głosowaniu?
Nie. Sama przynależność do stronnictwa wystarcza do tego, aby odpowiednio zwiększyć przysługującą mu siłę głosów. Jeżeli popierasz określone stronnictwo, ale nie chcesz lub nie możesz śledzić wszystkich szczegółów postępowań ustawodawczych lub uchwałodawczych, nie musisz tego robić. Wystarczy, że większość członków stronnictwa (lub choćby tylko jego przewodniczący) weźmie udział w głosowaniu.

3. Czemu w ogóle służą stronnictwa?
Stabilniejszemu funkcjonowaniu Sejmu Walnego. Nie można oczekiwać od wszystkich aktywnych obywateli tego, że będą nieustannie angażowali się w życie polityczne — chodzi o to, aby mieli taką możliwość. Przystąpienie do stronnictwa należy zatem uważać w pierwszej kolejności za odpowiednik „oddania głosu”, a aktywność (głosowanie) w jego ramach — jako wyraz pełniejszej aktywności w życiu politycznym. Zaproponowana formuła stronnictw pozwala lepiej oddać faktyczne poparcie aktywnych obywateli dla określonych rozwiązań; „bezpośredni” udział premiowałby tych wypowiadających się najwięcej na tematy polityczne.

Ustawa konstytucyjna
o Sejmie Walnym

Art. 1.

 1. Sejm Walny tworzą Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy.
 2. Pracami Sejmu Walnego kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm Walny z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 3. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 2.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, przewodniczący stronnictw politycznych, Rada Ministrów oraz przedstawiciele prowincji.

Art. 3.

 1. Co najmniej trzech, o ile ustawa nie stanowi inaczej, aktywnych obywateli sarmackich może utworzyć stronnictwo polityczne; lista członków przedkładana jest Marszałkowi (Wicemarszałkowi) Sejmu w ustalonym przez niego miejscu; przewodniczącego stronnictwa członkowie wybierają ze swojego grona, zwykłą większością głosów.
 2. Wybór przewodniczącego stronnictwa przeprowadza Marszałek (Wicemarszałek) Sejmu.
 3. Przewodniczący stronnictwa reprezentuje stronnictwo na zewnątrz, kieruje stronnictwem oraz rozstrzyga w sprawach członkostwa w stronnictwie; w pozostałych sprawach rozstrzyga ogół członków stronnictwa. Od decyzji przewodniczącego w sprawie wykluczenia ze stronnictwa przysługuje odwołanie do ogółu członków stronnictwa.
Art. 4.

 1. Aktywni obywatele sarmaccy głosują na Sejmie Walnym w ramach stronnictw politycznych, których są członkami. Głosy stronnictwa, w liczbie równej liczbie wchodzących w jego skład aktywnych obywateli, oddawane są za rozstrzygnięciem ustalonym w ramach stronnictwa zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego stronnictwa.
 2. Wykaz uprawnionych do głosowania, w tym ich przynależność do stronnictw, oraz liczbę głosów przysługujących stronnictwu ustala się w chwili rozpoczęcia głosowania.
Art. 5.

 1. Sejm Walny przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym zatwierdza rozporządzenia przed ich wejściem w życie, uchyla rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, o ile przepis szczególny nie przewiduje innej większości.
 2. Ustawa może przewidywać, że rozporządzenie Księcia wydane na podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia nie wymaga zatwierdzenia przez Sejm Walny.
Art. 6.

 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Książę może zaproponować Sejmowi Walnemu ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm Walny, bezwzględną większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 3. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1 i 2, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Art. 7.

 1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu Walnego.
 2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
 3. Kanclerz jest powoływany i odwoływany z grona przewodniczących stronnictw politycznych.
Art. 8.

 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej trzech piątych głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych.
 2. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 3. Książę może zaproponować Sejmowi Walnemu uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm Walny głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością określoną w ust. 1. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Walny Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 4. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm Walny zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 2–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Art. 9.

 1. Zawiesza się art. 13 ust. 3, art. 15–27a, art. 30–31 oraz art. 52–53 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o Sejmie, należy przez to rozumieć Sejm Walny. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o pośle, należy przez to rozumieć przewodniczącego stronnictwa politycznego, o którym mowa w niniejszej ustawie.
Art. 10.

 1. W Regulaminie Sejmu wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „[Pierwsze czytanie projektu obejmuje:] zgłaszanie poprawek przez Księcia, Radę Ministrów i przewodniczących stronnictw”;
  2. Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden przewodniczący stronnictwa nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”;
  3. Art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ministrów albo co przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną trzecią głosów. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż dziesięć dni”;
  4. Art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie „W debacie nad projektem mogą brać udział Książę oraz aktywni obywatele sarmaccy”;
  5. Art. 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie „[Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie, w następującym porządku:] głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Radę Ministrów lub przewodniczącego stronnictwa”;
  6. Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych. Poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, a projekt w ostatecznym brzmieniu przyjmowany jest większością określoną w Konstytucji”;
  7. Art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych uprawnionych rozstrzygnięcie Sejmu uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni”;
  8. Skreśla się art. 5 ust. 5;
  9. Art. 8 otrzymuje brzmienie „Przewodniczący stronnictw kierują zapytania i interpelacje, a przedstawiciele prowincji — zapytania — do członków Rady Ministrów w miejscu określonym przez Marszałka. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio”.
 2. Przepisy ustępu poprzedzającego mają moc ustawy zwykłej.
Art. 11.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc po upływie sześciu miesięcy, o ile czas jej obowiązywania nie zostanie przedłużony przez Sejm Walny w trybie właściwym dla zmiany ustawy konstytucyjnej.
 2. Ustawa utraci moc przed upływem terminu określonego w ust. 1, jeżeli Sejm Walny nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza w terminie 21 dni od dnia opróżnienia urzędu Kanclerza.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Helwetyk 30 kwi 2014, o 08:44

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Zarządzam debatę nad przedłożonym projektem, trwającą do 3 maja 2014 r., godziny 14.00. Jednocześnie przyznaję wszystkim obywatelom sarmackim prawo do udziału w debacie.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Hugo 30 kwi 2014, o 10:45

Wysoka Izbo,
Wasza Książęca Wysokość.

Skoro pojawiła się inicjatywa ustawodawcza-konstytucyjna, chciałbym zaproponować poprawkę, która jest konsekwencją reformy sądownictwa w Księstwa. Być może wcześniej zmiana taka w Konstytucji byłaby nieuzasadniona, a przepis... mało funkcjonalny. Jednak, jeśli reforma sądownictwa usprawnia procedowanie składu sędziowskiego, to myślę, że do przepisu o promulgacji ustaw, można dodać przepis stanowiący o tym, że Książę może skierować ustawę do Senatu, celem rozpatrzenia jej zgodności z Konstytucją. Chodzi o to, żeby Książę mógł doprowadzić do ustalenia zgodności z Ustawą Zasadniczą przed wejściem w życie przepisów, żeby obywatele nie ponieśli konsekwencji przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją po dłuższym czasie od obowiązywania. Tak, wzorowałem się bardzo na Konstytucji RP.
W związku z tym, proponuję taką treść art. 6.:
Art. 6.


 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
 2. Książę może wystąpić do Senatu z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Senat rozpatruje wniosek w powiększonym składzie, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 3. Książę w dzień rozpatrzenia wniosku przez Senat lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, podpisuje ustawę lub podejmuje działania, o których mowa w ust. 6.
 4. Książę nie może odmówić podpisania ustawy, którą Senat uznał za zgodną z Konstytucją.
 5. Książę odmawia podpisania ustawy, którą Senat uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Senat nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi Walnemu w celu usunięcia niezgodności.
 6. Książę może zaproponować Sejmowi Walnemu ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm Walny, bezwzględną większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 7. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1-6, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Helwetyk 30 kwi 2014, o 17:00

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W przedmiocie merytorycznym, popieram propozycję Jego Książęcej Mości. Na odcinku formalnym, z uwagi na to, że Senat (Trybunał Koronny?) jest umocowany aktem rangi ustawy, proponuję następującą konstrukcję art. 6:

 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
 2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
 3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi Walnemu w celu usunięcia niezgodności.
 4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi Walnemu ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm Walny, bezwzględną większością głosów aktywnych obywateli sarmackich zrzeszonych w stronnictwach politycznych, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu Walnego o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
 6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Gauleiter Kakulski 30 kwi 2014, o 18:45

Wysoka Izbo,
Obywatelu Książę,
Obywatelu Marszałku,

W imieniu Republiki Scholandzkiej ronię nad projektem łzę radości i wzruszenia.
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Helwetyk 3 maja 2014, o 18:19

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W trybie autopoprawki uwzględniłem propozycję Jego Książęcej Mości (art. 6); ufam, że wyczerpuje ona intencje JKM. Przystępujemy zatem do głosowania: http://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/157. Gdyby Książę miał zastrzeżenia, podejmę stosowne działania proceduralne.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Helwetyk 3 maja 2014, o 22:53

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Stwierdzam, że Sejm przyjął uchwałę. Jeżeli Jego Książęca Mość nie będzie zgłaszał zastrzeżeń, wkrótce nastąpi publikacja w Dzienniku Praw.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez PornoBotka 3 maja 2014, o 23:06

Szanowny panie Marszałku

Ale WTF? Jaką uchwałę?
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Helwetyk 3 maja 2014, o 23:08

PornoBotka napisał(a):Ale WTF? Jaką uchwałę?

W sprawie zarządzenia referendum, jak w tytule i treści wniosku? (Otwieram wątek.)
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wniosek o referendum konstytucyjne w sprawie Sejmu Walne

Postprzez Gauleiter Kakulski 3 maja 2014, o 23:25

PornoBotka napisał(a):Szanowny panie Marszałku

Ale WTF? Jaką uchwałę?


Panie Pośle,

Tę, w głosowaniu nad którą się Pan Poseł raczył wstrzymać:

Głosy WSTRZYMUJĄCE
Avril von Levengothon, 03.05.2014, 20:10:54
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości