Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez A0014 3 lis 2013, o 14:01

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Mam zaszczyt zgłosić projektu ustawy o finansach publicznych i gospodarce. Jest to projekt będący kolejnym etapem reformy finansów publicznych. Projekt wprowadza wiele mniejszych i większych zmian, choć nazwanie go rewolucyjnym byłoby przesadą.
Uprzedzając ewentualne pytania projekt zasadniczo nie zmniejszy wpływów żadnej z instytucji publicznych.

Z ważniejszych zmian:
*Likwidacja pieniędzy dla nowych obywateli(przynajmniej gwarancji ustawowej) - z powodów takich, by trzeba było na starcie zarabiać
*Likwidacja opodatkowania Rady Ministrów przez Radę Ministrów
*Wprowadzenie podatków od miejscowości i regulacja ich zakładania
*Wprowadzenie podatku od braku zakupu posiłku przez ponad 30 dni i analogicznie za brak uzupełniania kantyn miejskich.
*Przeniesienie pensji do rozporządzeń oraz przeniesienie Sądów pod kiesę książęcą.
*zmiany w podatkach - racjonalizujące częściowa ich likwidacja.
*regulacja kwestii publicznych rachunków bankowych,
*regulacja dodruku.

Ustawa o finansach Publicznych i Gospodarce

Art. 1. [Definicje]


Ilekroć w ustawie jest mowa o „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń.

Art. 2. [Podatki i opłaty]


1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wynagrodzenia]


1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych z zastrzeżeniem ust.3.
2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie.
3. Wynagrodzenie Księcia, sędziów Sądu Najwyższego, asesorów Sądu Koronnego, ławników, funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.

Art.4. [Wsparcie Kiesy Książęcej]


Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 30 000 do 100 000 libertów miesięcznie.


Art. 5. [Subwencje dla prowincji]


1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 3.
2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.

Art. 6. [Dotacje]


1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
3) wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
4) uzasadnienie.
3. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
4. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
5. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 10 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.

Art. 7. [Zwrot dotacji]


1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 4.
4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 8. [Nagroda państwowa]

Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [Rachunki bankowe Korony]

1. Inna niż gwarantowane w przepisach wypłaty środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.Art. 10. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]


Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przyznaje się mu automatycznie jednorazową pomoc finansową w wysokości 1 100 lt.

Art. 11. [Miejscowości]


1. Decyzję o założeniu i likwidacji miejscowości podejmuje Rada Ministrów na wniosek Prowincji.
2. Miejscowości, które przez ponad 30 dni nie posiadały uzupełnionych kantyn ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w nich.
3. Przepis ust.2. stosuje się analogicznie w przypadku braku środków na koncie miejscowości na pokrycie podatku od miejscowości.


Art. 12 [inne zagadnienia gospodarcze]


1. Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia.
2. Sprzedaż pracy jest finansowana z budżetu Rady Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały ustala cenę skupu pracy, nie niższą niż 0.55 lt za jednostkę. (informacja: obecnie 0,58)
3. Taniemy finansowane są z budżetu Rady Ministrów, 10% środków z tantiemy stanowi dochód instytucji.
4. Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych, uzupełniania kantyn miejskich oraz sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód Rady Ministrów.
5. Środki z rozwoju miejscowości stanowią w 50% dochód Rady Ministrów oraz w 50% dochód prowincji.


Art. 13. [Przepisy końcowe]


1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 178 o finansach publicznych.
2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 187 o zamkniętym przepływie pieniądza.
3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust.4.
4. W zakresie zadań wiążących się z nakładem pracy Naczelnej Izby Architektury ustawa wchodzi w życie z chwilą aktualizacji skryptów, nie później niż 14 dni od chwili ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

I. Opłaty

*Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
*Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
*Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
*Opłata od rejestracji gazety wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
*Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
*Opłata od przyznania partii politycznej możliwości publikacji wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
*Opłata za założenie miejscowości wynosi 250 000 libertów i stanowi dochód w 50% Rady Ministrów oraz w 50% dochód Prowincji.

II. Podatki


*Podatek od braku zakupu posiłku w kantynie miejskiej przez ponad 30 dni w wysokości 1 % środków zgromadzonych na koncie płatny na rzecz Rady Ministrów.
*Podatek od nie logowania się na konto przez ponad dwa miesiące w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miesięcznie płatny na rzecz Rady Ministrów.
*Podatek od miejscowości w wysokości 850 libertów tygodniowo płatny na rzecz Rady Ministrów.
*Podatek od nieuzupełnienia miejskiej kantyny przez ponad 30 dni w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miejscowości płatny na rzecz Rady Ministrów.


III. Zakres podatków na rzecz prowincji

*Podatek od zakupu posiłku kantynie miejskiej w wysokości od 0% do 10%,
*Podatek od tantiemy od 0% do 20 %
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez Helwetyk 3 lis 2013, o 15:02

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 3 ust. 4 Regulaminu Sejmu, w związku z tym, że wykonanie projektu wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, skierowałem do Naczelnej Izby Architektury wniosek o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności projektu.

Pierwsze czytanie projektu zostanie zarządzone po otrzymaniu opinii lub upływie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jej wyrażenie. Jednocześnie tak, jak zapowiadałem, informuję o możliwości dyskusji nad projektem jeszcze przed nadaniem mu biegu, zwracając jedynie uwagę na to, że poprawki będzie można (formalnie) zgłaszać dopiero od chwili oficjalnego zarządzenia pierwszego czytania.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez Hochenhauser 3 lis 2013, o 15:12

A ja spytam nieformalnie: co z adopcjami?
Vladimir von Hochenhaüser
gość zagraniczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez A0014 3 lis 2013, o 15:13

Hass napisał(a):A ja spytam nieformalnie: co z adopcjami?

Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to podchodziłoby zapewne pod - *Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez PornoBotka 3 lis 2013, o 15:36

A ja spytam nieformalnie: co z adopcjami?


Systemowo nie istnieją adopcje więc i opłata nie jest potrzebna.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez MAP 4 lis 2013, o 13:15

WKW Regencie,
Wysoka Izbo,

Nie podoba mi się w projekcie zmniejszenie liczby podatków na samorządy.

Może warto zastanowić się nad systemową możliwością dobrowolnego opodatkowania na rzecz dowolnej/dowolnych instytucji?
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez A0014 4 lis 2013, o 13:29

Jedynym zlikwidowanym byłby od zakupu gospodarstwa prywatnego do 10%.
Ale w zamian: opłata za rozwój miejscowości 50% szło by do Prowincji/KK(obecnie do 15%).
Doszłaby też opłata od powstania miejscowości z takim samym podziałem %, ale nie traktuję tego w kategorii pewnego wpływu KK/Prowincji.
Widełki podatku od tantiemy zostałby też podwyższone (o 5%) - w wyniku likwidacji podatku na rzecz Księcia wzrosłyby widełki Samorządów oraz dochód instytucji. Podatki na rzecz Księcia zastąpiłoby wsparcie kwotowe kiesy Książęcej.
+ podniesienie o 5% możliwego podatku od posiłku (przeniesienie z RM na KK/Prowincje)

Co do dobrowolnych podatków, to nie widzę przeszkód.


Podatek od tantiemy od 0% do 15%,
Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 15%,
Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości od 0% do 5%,
Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego od 0% do 10%.


propozycja:

*Podatek od zakupu posiłku kantynie miejskiej w wysokości od 0% do 10%,
*Podatek od tantiemy od 0% do 20 %

+ 50% opłaty za rozwój miejscowości trafiało by do KK/Prowincji.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez Helwetyk 5 lis 2013, o 11:58

Wysoka Izbo,

W imieniu Naczelnej Izby Architektury mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie pozytywną opinię Izby w przedmiocie wykonalności przedłożonego projektu ustawy, z zastrzeżeniem, że z uwagi na trwające prace rozwojowe zdecydowanie rekomendowanym terminem wejścia w życie ogółu postanowień wymagających zmian w oprogramowaniu jest termin 30-dniowy, a nie, jak zaproponowano w oryginalnym brzmieniu projektu, w art. 13 ust. 4 — termin 14-dniowy.

Z uwagi na powszechnie obowiązujący charakter powołanych regulacji proponuję, aby wymagające zmian w oprogramowaniu przepisy ustawy wchodziły w życie w terminach określonych rozporządzeniami Księcia niewymagającymi zatwierdzania przez Sejm, wydanymi na podstawie art. 23 ust. 4 Konstytucji.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Regent.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez Helwetyk 5 lis 2013, o 11:59

Wysoka Izbo,

Zarządzam pierwsze czytanie projektu do poniedziałku, 11 listopada 2013 r., godziny 18.00.

Łączę wyrazy szacunku,

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych i gospodarce

Postprzez A0014 5 lis 2013, o 13:31

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Pod rozwagę daję:
1. Możliwość dodruku do określonej kwoty miesięcznie uchwałą rady Ministrów. Oczywiście musiałaby to być kwota sensowna i nie za duża (z 100 000 lt?)
2. Kwestia wejścia w życie. Wiem, że manewr wejścia czegoś w życie, z chwilą napisania skryptów odbiega od reala, ale ma zasadniczy plus - wygodę dla informatyków przy braku zbędnych papierków i prawdopodobieństwo nie robienia tego na ostatnią chwilę.
3. Co do terminu 30 dni, nie widzę większego problemu jeśli faktycznie taka jest potrzeba, z zastrzeżeniem kwestii ustalania wydatków na pracę. I w takim przypadku proponuję, albo ten przepis włączyć z dniem 15 listopada, albo alternatywnie w projekcie założyć jakiś dodruk.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość