Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez Markus 15 wrz 2013, o 15:50

Szanowna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,

Mam zaszczyt zgłosić projekt Ustawy o zmianie Ustawy o prefektach autorstwa JKW Helwetyka Romańskiego.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1. [Zmiana Ustawy o prefektach]

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Skreśla się art. 2 („1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w oficjalnym dziale prowincji na Forum Centralnym, zwanym dalej „obszarem prowincji”. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w pozostałych miejscach oraz w odniesieniu do prowincji, dla których nie powołano właściwych prefektów”);
 2. Art. 3 ust. 2 („Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji”) otrzymuje brzmienie: „Prefektów powołuje i odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego. Kanclerz powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego”;
 3. W art. 3 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 3”;
 4. Dodaje się art. 7c o tytule „Prawo Rzeczypospolitej Polskiej” w brzmieniu:
  1. „Prefekt może postanowić o usunięciu istotnych elementów unikalnej wypowiedzi w przypadku podejrzenia jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej niewyczerpującymi znamion czynów zabronionych określonych w sarmackiej ustawie karnej. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi.
  2. W przypadkach niecierpiących zwłoki czynności określoną w ust. 1 może podjąć każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”;
 5. Występujące w art. 8, w odpowiednich przypadkach, słowo „czat”, zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „kanał IRC”;
 6. Skreśla się art. 9a („1. Biuro Analizy Nadużyć, zwane dalej „BAN”, jest jednostką Prefektury Generalnej właściwą w sprawach wykrywania i ścigania przestępstw określonych w art. 40 pkt 3, art. 40 pkt 9–11 oraz — jeżeli pokrzywdzonym jest Korona — art. 43 pkt 6 Kodeksu Sprawiedliwości. 2. Prefektów BAN powołuje Książę na wniosek Prefekta Generalnego, a odwołuje ich na wniosek Prefekta Generalnego lub z własnej inicjatywy. Książę może odmówić powołania oraz odwołać prefekta bez podania przyczyny. 3. Prefektowi BAN, w zakresie jego właściwości, przysługują uprawnienia Prefekta Generalnego. Wykonywanie tych uprawnień następuje w porozumieniu z Prefektem Generalnym”);
 7. Art. 9b ust. 1 („W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego określonego w art. 9a, prefekt BAN jest uprawniony do podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści”) otrzymuje brzmienie: „W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że majątek pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z czynu zabronionego, Prefekt Generalny jest uprawniony do podjęcia lub wydania innemu organowi władzy publicznej polecenia podjęcia działań niezbędnych dla zapobieżenia dalszemu obrotowi majątkiem lub czerpaniu z niego korzyści”;
 8. Skreśla się art. 9b ust. 2 („Jeżeli majątek pochodzi z czynu zabronionego innego niż określony w ust. 1, prefekt BAN podejmuje działania określone w ust. 1 na wniosek Prefekta Generalnego”);
 9. Art. 9b ust. 3 („Na postanowienie prefekta BAN określone w ust. 1 i 2 przysługuje skarga do sądu”) otrzymuje brzmienie: „Na postanowienie Prefekta Generalnego przysługuje skarga do sądu”.
Art. 2. [Przepisy zmieniające]

 1. W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. W art. 40 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „prezentowanie treści pornograficznych osobie nieletniej”;
  2. Art. 44 pkt 2 („uporczywe używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym”) otrzymuje brzmienie: „używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym”;
  3. W art. 44 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „zakłócanie spokoju lub porządku publicznego”.
 2. W Ustawie Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 2 ust. 1 zd. 1 („Asesorów powołuje Książę za zgodą Sejmu, na trzymiesięczną kadencję”) otrzymuje brzmienie: „Asesorów powołuje Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, na trzymiesięczną kadencję”;
  2. Art. 2a ust. 1 („Ławników mianuje Sejm, na wniosek Księcia, prowincji lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej”) otrzymuje brzmienie: „Ławników powołuje Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, na trzymiesięczną kadencję”.
Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 2 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia głoszenia.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez PornoBotka 15 wrz 2013, o 16:04

Regencie
Wysoka Izbo

Czy można prosić o jakieś uzasadnienie / wytłumaczenie zaproponowanych zmian?
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez Hohenzollern 15 wrz 2013, o 16:22

Wielmożny Regencie,
Szanowna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,

Mamy pytanie odnośnie Artykułu 1, punktu 4 podpunktu 2, jaki jest cel tego zapisu skoro istnieją tzw prefekci regionalni. To prefekt generalny powinien w mej ocenie złożyć wniosek do odpowiednich służby informatycznych aby nadano uprawnienia moderacyjne tym funkcjonariuszom, oraz wydać stosowne polecenia służbowe i uprawnienia w tej kwestii. Pytanie hipotetyczne co będzie kiedy ocena takiego urzędnika okaże się nie trafna, i zostanie zamknięty człowiek za przysłowiową niewinność, jaka będzie odpowiedzialność cywilno prawna jak i karna takiego urzędnika za podjęcie błędnej decyzji. Czy też może poszkodowany będzie musiał się na drodze prywatnej dochodzić swych praw? Jaka jest wedle ustawodawcy są przewidziane skutki wejścia w życie powyższych przepisów?

Mam również pytanie odnośnie Artykułu 2 punkt 1 podpunktu 3, co dokładnie ustawodawca rozumuje pod definicją "zakłócania porządku", jak określić to w warunkach mikronacyjnych. Powyższy przepis stwarza niekończące się możliwości do nadużyć z strony prefektury, gdyż nie są jasno opisane przypadki, kiedy to prefektura powinna użyć środków prewencyjnych. Niestety powyższy zapis w obecnym kształcie jak dla mnie jest zamachem na wolność obywateli i obywatelek Księstwa Sarmacji . I tak samo jakie są przewidywane skutki wejścia owego przepisu w życie. Dziękuje serdecznie za odpowiedź.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez KR Lepki 15 wrz 2013, o 19:58

No to mamy ostatni chwile żeby pokurwić sobie :)

Towarzyszu Levengothon ta zmiana ma na celu sprawienie że Prefekt Generalny, który nie chciał być Prefektem Generalnym, zacznie chcieć nim być :)
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez PornoBotka 15 wrz 2013, o 20:01

Towarzyszu Lepki

Ale to ja akurat wiem że zmiany na stolu prefekciarskim mają na celu wsadzenie do paki połowę sarmacji. Rozmawiałem już o tym z towarzyszem PMK i tu się akurat zgadzam i jestem za ^^, zastanawiają mnie po prostu inne zmiany jak np przeniesienie asesorów z sejmu na kanclerza. Ostatnio obserwuję za duże poleganie na kanclerzu i wrzucanie wszytskiego jak popadnie na jego barki...
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez Helwetyk 16 wrz 2013, o 07:16

KR Lepki napisał(a):Towarzyszu Levengothon ta zmiana ma na celu sprawienie że Prefekt Generalny, który nie chciał być Prefektem Generalnym, zacznie chcieć nim być :)

Trochę inaczej. Zadeklarowałem gotowość do objęcia stanowiska, o ile warunki organizacyjne, prawne i techniczne będą to umożliwiały. Pozwolę sobie ustosunkować się do wszystkich powyższych (związanych z projektem) wypowiedzi w telegraficznym skrócie, niestety — od wczoraj walczę z wirusem.

1. Od dłuższego czasu wszystkie osoby mające styczność z tematem zdają sobie sprawę z tego, że model, w którym za centralne miejsca publiczne odpowiada de facto jedna osoba (prefekci prowincjonalni są po pierwsze zbędni, po drugie są powoływani przez namiestników, po trzecie nie podlegają służbowo Prefektowi Generalnemu — upoważnienie to nie to samo co polecenie), po prostu nie działa. Sarmacja potrzebuje kilku prefektów, ale podlegających jednemu ośrodkowi władzy — Radzie Ministrów — i stale (jako formacja) dostępnych.

2. W następstwie ostatnich nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości pozbawiono prefekturę możliwości adekwatnego reagowania w przypadkach obrzucania się błotem. W następstwie tego widzimy (a właściwie: nie widzimy), że spora część dotychczas aktywnych obywateli zaprzestała czynnej obecności w miejscach publicznych. Nie chodzi o to, aby pozamykać w więzieniu połowę czy choćby jedną czwartą Sarmacji, ale o to, aby móc reagować w zależności od sytuacji. Prefekt ma do dyspozycji zakres od 1 liberta grzywny do 7 dni więzienia i 10 000 libertów grzywny.

3. Istotnie, uważam, i miałbym zamiar prowadzić tego rodzaju politykę, że każdy wulgaryzm w miejscu publicznym (z zastrzeżeniem dzieł literackich i zapewne kilku wyjątkowych sytuacji) spotkałby się z adekwatną reakcją. Jedynym praktycznym skutkiem dotychczasowych regulacji o „nadużywaniu” wulgaryzmów jest to, że zupełnie zaprzestano ścigania, z fantastycznymi wręcz rezultatami. Podobnie, miałbym zamiar korzystać z — już istniejącej — możliwości reagowania na zniesławienia i zniewagi z urzędu. Uważam, że Sarmatki i Sarmaci mają pełne prawo oczekiwać tego, że władze publiczne zadbają o komfort ich obecności w Sarmacji.

Używam trybu przypuszczającego, ponieważ — pomimo formalnego powołania w Dzienniku Praw — od początku uzależniałem objęcie urzędu (wiążące się z wieloma, pozytywnymi emocjami ;-)) od wcześniejszego uchwalenia powyższych zmian. Niestety, po drodze wystąpiły pewne zakłócenia komunikacyjne…

4. Przeniesienie zgody na powoływanie asesorów z Sejmu na Kanclerza ma na celu usprawnienie procedur, po prostu. Zaznaczam, że przedłożony projekt jest regulacją o charakterze punktowym, naprawiającą najbardziej oczywiste niedociągnięcia obecnego ustawodawstwa. W mojej ocenie, docelowo, należałoby dokonać fundamentalnej reformy systemu, poprzedzonej szeroko zakrojoną debatą publiczną. To jednak wymaga czasu.

5. Jeżeli chodzi o wspomniane przeze mnie warunki techniczne, pozwolę zadać sobie pytanie o to, czy NIA rozpoczęła prace nad możliwością edycji i usuwania artykułów oraz komentarzy w DSG przez służby porządkowe? Tu już nie chodzi nawet o represje, a o nierzadko wołający o pomstę do nieba BBCode. ;-)
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez Kwazi 16 wrz 2013, o 08:46

Wysoka Izbo!

Helwetyk napisał(a):prefekci prowincjonalni są po pierwsze zbędni, po drugie są powoływani przez namiestników, po trzecie nie podlegają służbowo Prefektowi Generalnemu — upoważnienie to nie to samo co polecenie

Ja absolutnie się zgadzam.

Nie zauważyłem dotychczas, aby w działach prowincji działa się komukolwiek jakaś krzywda. Prefekci lokalni nie mają zasadniczo nic do roboty.

Jeżeli zaszłaby potrzeba jakichś szczególnych działań na poziomie lokalnym, to każda prowincja może skorzystać z uprawnień jakie daje jej Art. 42. ust. 3 i 4 Konstytucji KS.

Mam nadzieję z drugiej strony, że państwowi prefekci nie wykażą się nadgorliwością tam, gdzie nie jest ona mile widziana.
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez Helwetyk 16 wrz 2013, o 10:37

Kwazi napisał(a):Jeżeli zaszłaby potrzeba jakichś szczególnych działań na poziomie lokalnym, to każda prowincja może skorzystać z uprawnień jakie daje jej Art. 42. ust. 3 i 4 Konstytucji KS.

Tak.

Kwazi napisał(a):Mam nadzieję z drugiej strony, że państwowi prefekci nie wykażą się nadgorliwością tam, gdzie nie jest ona mile widziana.

Jeżeli o mnie chodzi, na odcinku prowincjonalnym nie dostrzegam potrzeby reakcji w sprawach, gdzie nie ma pokrzywdzonych (chyba, ktoś miałby ochotę zagregować bluzgi w temacie na stronie głównej — wizytówce Księstwa Sarmacji). Co do zasady jestem zdania, że namiestnicy są wystarczająco umocowani i kompetentni do tego, aby dbać o porządek na własnym odcinku.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez A0014 16 wrz 2013, o 11:03

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
W kwestii wulgaryzmów jeśli przyjmiemy tu rozsądną wykładnię o szkodliwości społecznej, a nie szkodliwości społecznej z definicji to można to jeszcze jakoś przeboleć. Choć najchętniej widziałbym to w formule bardziej luźnej.

Co do asesorów jeszcze jedną poprawkę zgłoszę, bo nie uważam by zastąpienie kilku alternatywnych ścieżek uprościło procedury. Co najwyżej sceduje na kogoś konieczność i pod tym jedynie kątem można to rozważać.
Tak samo zastanawiam się czy nie lepszą opcją byłoby dać szerszej grupie organów(w tym KK i Prowincjom) możliwość zgłaszania kandydatów na prefektów(jeśli nie formalnie to na gruncie obyczaju).

Co do uzasadnienia poprawek poprawki I i III jakby przeszły obie wywierają dość podobny skutek, tylko mniej jest tu niewiadomych. Poprawka II jest czysto technicznym dostosowaniem do prawa RP.


Poprawka I
Skreślenie Art.2.ust.1 pkt 3.


Poprawka II
W Art.2. ust.1. pkt 2. słowa "osobie nieletniej" zastępuje się "osobie poniżej 15 roku życia"


Poprawka III
Dodaje się Art.2.ust.1 pkt x. o treści "dodaje się art.44. ust. 4. w brzmieniu "publicznie prezentowanie treści promujących nienawiść, zawierających pornografię, obscenicznych, wywołujących obrzydzenie, nawołujących do przemocy, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy."
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach

Postprzez A0014 16 wrz 2013, o 11:38

Po zmianach wyglądałoby to tak:
Prefekta Generalnego odwołuje Książę na wniosek Kanclerza.
Prefekta odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego.

Czy to nie jest przekombinowane i nie zrobi nam instytucji nie do ruszenia w przypadku nieprawidłowości.
Przykład:
Kanclerz widzi, że dany Prefekt niewłaściwie wykonuje swoje kompetencje. Musi pójść do PG i prosić go o interwencje. Jeśli ten jej nie podejmie musi udać się do Księcia z wnioskiem o odwołanie PG.
Inna hipoteza: Kanclerz olewa sprawę na wniosek PG, albo nie chce podjąć interwencji.

W związku z powyższym może dodać alternatywną ścieżkę odwoływania PG i danego Prefekta, albo jakoś to inaczej rozwiązać?
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości