Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez Karolina 23 cze 2013, o 20:01

Ustawa Sejmu nr xxx o finansach publicznych


Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o „Ministrze Finansów” — należy przez to rozumieć członka Rady Ministrów właściwego do spraw wypłaty wynagrodzeń,

Art. 2. [Podatki i opłaty]

1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych.
2. Wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego wynosi od 500 lt do 15 000 lt miesięcznie.
3. Kanclerza w drodze postanowienia określa spis instytucji państwowych.
4. Decyzja Ministra Finansów określa limit wydatków na wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy dla poszczególnych instytucji państwowych.
5. Wynagrodzenia funkcjonariuszy zatrudnionych w instytucjach państwowych określa odrębnie dla każdego funkcjonariusza, za dany miesiąc kalendarzowy — po jego przepracowaniu — osoba stojąca na czele instytucji, w ramach limitu o którym mowa w ust.4, kierując się oceną pracy oraz zakresem obowiązków służbowych.
6. Od decyzji Ministra właściwego do spraw finansów, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do Kanclerza. Decyzja Kanclerza jest ostateczna.
7. Wynagrodzenie, wraz z premią, wypłaca Minister Finansów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
8. Pensje urzędników dworu wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.

Art. 4. [Subwencje dla prowincji]

1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rada Ministrów, w drodze uchwały, przeznacza na subwencje dla prowincji od 5% do 40% kwoty znajdującej się na rachunkach Rady Ministrów oraz po wypłaceniu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 3.
2. Wysokość subwencji dla prowincji oblicza się według wzoru (0,08 × S) + (OP/OS × 0,6 × S), gdzie S jest kwotą określoną w uchwale Rady Ministrów, OP jest liczbą aktywnych obywateli zamieszkujących prowincję w chwili wydania uchwały, a OS jest liczbą aktywnych obywateli.
3. Wysokość subwencji dla prowincji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się o części poprzednich subwencji wykorzystanych z naruszeniem warunków subwencji.

Art. 5. [Dotacje i nagrody]

1.Rada Ministrów może na wniosek twórcy lub z własnej inicjatywy przyznać dotację na realizację inicjatywy z budżetu Rady Ministrów lub nagrodę za jej zrealizowanie.
2.Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego Ministra. Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę i opis inicjatywy,
 2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
 3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
 4. uzasadnienie.
3. Minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku Minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
4. Minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
5. Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 5 000 lt w drodze decyzji.

Art. 6. [Zwrot dotacji]

1. Twórca inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi.
3. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez twórcę inicjatywy przepisu ust. 1.

Art. 7. [Wsparcie dla nowych obywateli]

Równocześnie z wydaniem przez Księcia postanowienia w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego, mieszkańcowi nabywającemu obywatelstwo po raz pierwszy przyznaje się 5 000 lt z budżetu Rady Ministrów.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

1. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2013 r.
2. Odwiesza się Rozporządzenie Kanclerza o Artykułach na Medal.
3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.

Załącznik

I. Opłaty


 1. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Księcia.
 2. Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 5000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 3. Opłata od rejestracji gazety wynosi 30 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 4. Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.


II. Koszty budowy i produkcji.


 1. Cena rozwoju miasta na X+1 poziom ustalana wedle wzoru K=1.003^X*10000, gdzie X to aktualny poziom miasta.
 2. Cena budowy X+1 gospodarstwa prywatnego ustalana wedle wzoru K=1.02^X*4000, gdzie X to liczba posiadanych gospodarstw prywatnych.
 3. Cena produkcji jednostki zupy ustalana jest wedle wzoru K=(10-LOG10(X)*1.2)*10, gdzie X to poziom rozwoju miasta.
 4. Cena zakupu jednostki zupy ustalona jest wedle wzoru: K=sqrt(X)*100+50, gdzie X to łączna liczba gospodarstw mieszkańca.
III. Podatki


 1. Podatek od tantiemy w wysokości 21%, gdzie 7% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 4% na rzecz Księcia, 6% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości.
 2. Podatek od sprzedaży pracy płatny w wysokości 20%, gdzie 12% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 8% na rzecz Księcia.
 3. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów.
 4. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5% płatny na rzecz Rady Ministrów.
 5. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5% płatny na rzecz na rzecz Rady Ministrów.
 6. Podatek od nie logowania się na konto przez okres ponad trzech miesięcy w wysokości 5% środków zgromadzonych na koncie miesięcznie płatny na rzecz Rady Ministrów.

IV. Zakres podatków na rzecz prowincji


 1. Podatek od tantiemy od 0% do 10%,
 2. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 0% do 5%,
 3. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości od 0% do 5%,
 4. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego od 0% do 10%.


Wysoka Izbo!

Ta ustawa ma zamiar zastąpić dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Kanclerza o finansach publicznych. Wprowadza ona parę zmian, m. in. wprowadza nowe podatki i rezygnuje z podatku za dokonywanie przelewów, jak też i przekazuje uprawnienia do ustalania wysokości pensji Ministrowi Finansów, nie zaś — jak dotychczas to było — Kanclerzowi. Zmieniają się także zasady oraz sposób wypłacania pensji.

Wysoka Izbo, przypominam, że koniec miesiąca rozliczeniowego nastąpi 30 lipca.
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez piwniczak 23 cze 2013, o 20:06

Jaśnie Oświecona,

a rejestracja partii potylicznych?
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez KR Lepki 23 cze 2013, o 20:22

christosza napisał(a):Jaśnie Oświecona,

a rejestracja partii potylicznych?


Darmo :-P
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez Markus 23 cze 2013, o 20:32

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do środy, 26 czerwca, do godziny 22.00.

(—) Markus wicehrabia Arped-Iwanowicz.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez A0014 23 cze 2013, o 20:39

Co do rejestracji partii można opłatę przywrócić, jednak uważam i też daję pod rozwagę, że nienajszęśliwsze jest czynnikiem majątkowym ograniczanie możliwości startu w wyborach :]
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez A0014 23 cze 2013, o 20:57

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Chciałbym złożyć poprawkę

Art. 3. [Wynagrodzenia]
8. Pensje urzędników dworu wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.

przyjmuje brzmienie:

Art. 3. [Wynagrodzenia]
8. Pensje urzędników dworu oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się z budżetu Księcia na zasadach przez Niego określonych.


Z uwagi na to, iż zaproponowane stawki podatku na rzecz Księcia powinny na to pozwolić oraz na to iż Książę jest bezpośrednim zwierzchnikiem Książęcych Sił Zbrojnych.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez KR Lepki 23 cze 2013, o 22:27

Wasza Książęca Mość,
Towarzyszko i towarzysze posłowie

Ustawa nie jest idealna, ale na pewno jest krokiem naprzód w stosunku do poprzednich rozwiązań, bo daje znacznie większe możliwości kreowania polityki finansowej Radzie Ministrów, a o to właśnie w prawie chodzi, by stwarzało możliwości działania i ścierania się różnych podejść. Najwyraźniej to widać w reformie płac budżetówki, ale powinno wychodzić po za to, dając narzędzie rządowi do tworzenia faktycznych budżetów z rozdziałem libertów na resorty, z możliwością wypuszczania obligacji i przede wszystkim już z możliwościami interwencji w przyszły rynek gospodarczy, bo dobrze jest gdy prawa nie trzeba zmieniać zbyt często. Niemniej, nie da się wszystkiego od razu zrobić, dlatego cieszę się z tego zaproponowanego przez rząd Postępu. Przydadzą się jednak pewne małe poprawki w podatkach i opłatach:


Poprawka nr. 1


Załącznik nr. I przyjmuje brzmienie:
 • Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
 • Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
 • Opłata od zmiany danych w profilu wynosi 3 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 • Opłata od rejestracji gazety wynosi 45 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
 • Opłata od rejestracji instytucji zwykłej (bez możliwości publikacji) wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.


Uzasadnienie: Małżeństwo to poważna sprawa i na pewno jego rejestracja powinna mieć swoją cenę, pięknie by było jakby się rodzice, lub sami przyszli małżonkowie ciułali na "wesele" liberciki, ale też nie przesadzajmy. Za to dodanie opłaty za rozwód, myślę że zwiększa powagę samej instytucji małżeństwa, no i w sumie czemu by nie.
Zmiana danych w profilu powinna być możliwie prosta, ale opłata też musi być żeby nie zalała nas wnioski ciągłych zmian ;)
Rejestracja gazety, cóż, już teraz te 30 tys to wcale nie jest dużo i jak tylko zostaną wypłacone odszkodowania za ZW, to wiele osób będzie mogło samemu takie założyć, a mija się to z założeniami ;) Nie wiem nawet czy 45 tys to wciąż nie za mało, ale większa kwota pewnie już w ogóle nie miałaby szans przejść.
Zwykłe instytucje dają możliwość w zasadzie jedynie tworzenia podstron i narracji, dlatego tworzenie ich powinno być możliwie łatwe, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jak w punkcie 3

Poprawka nr. 2


W załączniku nr. III dodaje się pkt kolejny w brzmieniu: Podatek od stanu konta wszystkich instytucji i osób z wyłączeniem RM i Księcia, naliczany każdego 10 i 20 dnia miesiąca w wysokości 1% od zgromadzonych środków w wysokości od 10 000 lt do 30 000lt, 3% od zgromadzonych środków w wysokości od 30 000 lt do 50 000 lt i 5% od zgromadzonych środków w wysokości powyżej 50 000 lt


Uzasadnienie:Podatek ten jest niski, a więc raczej niezbyt uciążliwy (W pierwszym progu maksymalnie 600lt miesięcznie, w drugim 1500lt, dla porównania, pensja urzędnicza może miesięcznie wynieść 15 000lt, a na przykład ja przy w sumie 17 gospodarstwach pracowałbym tylko 3-4 dni na drugi maksymalny próg wliczając w to zjedzenie zupki), ale jest przydatny w mojej ocenie, ponieważ po pierwsze skłania do inwestowania i wydawania pieniędzy, a więc do tego o co nam chodzi, a po drugie zwiększa szanse biedniejszych na gonienie bogatszych, a jest to bardzo ważne dla atrakcyjności systemu.


Poprawka nr. 3


W załączniku nr. III dodaje się pkt kolejny w brzmieniu: Podatek od gospodarstw prywatnych, naliczany 30 dnia każdego miesiąca, a obliczany wg wzoru PG=G^2, gdzie PG to wysokość podatku, a G to liczba gospodarstw prywatnych. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na koncie, tworzy się wierzytelność.


Uzasadnienie: A co, niech obszarnicy płacą!Zaś na serio to tak jak w poprzednim podatku, chodzi o przeciwdziałanie zbyt szybkiemu powiększaniu się różnic społecznych na tle gospodarczym, a dodatkowo zwiększa prestiż gospodarstw lennych, które nie dość że niezniszczalne to również byłyby wolne od podatku.
Aha i owszem, system sam z siebie już przeciwdziała temu zjawisku, ale wydaje mi się, że po wpompowaniu libertów z ZW nawet tak mocno zredukowanych, bez takich podatków, będzie to zbyt mało.
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez PornoBotka 23 cze 2013, o 22:51

Wasza Wysokość
Wysoka Izbo

Również i ja pozwolę sobie zaporponować pewne poprawki:

Poprawka 1
Skreśla się załącznik nr II.

Jesteśmy obecnie w fazie ciągle eksperymentalnej można by rzec. Sprawdzamy jakie jest zainteresowanie społeczeństwa różnymi usługami i funkcjonalnościami. Jaki jest popyt i podaż i na tej podstawie na bieżąco zmieniamy i korygujemy różne wzory i wielkości systemowe. Dla tego też proponujemy jak na razie wykreślenie tego załącznika jako krępującego nieco działanie NIA. Po ustabilizowaniu się systemu w związku z jego zmianą, będziemy bardziej przychylni, aby pewne wzory umocować już prawnie w ustawie.

Poprawka 2
5. Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 5 000 lt w drodze decyzji.

przyjmuje brzmienie
5. Minister za zgodą Kanclerza przyznaje dotację lub nagrodę do wysokości 9 000 lt w drodze decyzji.

Kwota 5 tyś nawet teraz nie jest jakąś specjalnie olbrzymią kwotą. Uważam iż minister powinien mieć minimalnie większe pole do popisu przy przyznawaniu dotacji i tym samym wyróżnieniu danego autora / pomysłodawcę.

Poprawka 3
Dodaje się artykuł 8 w brzmieniu:
Art. 8 [Wsparcie dla nowego mieszkańca]
Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji przyznaje się mu automatycznie jednorazową pomoc finansową w wysokości 1 000lt.

Jest to takie unormowanie prawne tego co już funkcjonuje. Każdy mieszkaniec obecnie dostaje na start tysiąc lt, uważamy to za słuszne i wandne, niech ma na 1 zupkę i inne fery bajery.

Poprawka 4
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.

przyjmuje brzmienie
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych.

Konkretne daty, a wprowadzanie zmian w system nie idą ze sobą w parze. Już od dawna nikt z nas nie podaje konkretnych dat, bo wiemy że z ich dotrzymaniem bywa bardzo różnie. Oczywiście NIA postara się w miarę sprawnie i szybko zaimplementować przyjęte regulacje, nie mniej preferowalibyśmy nie przymuszać nas do niczego :)

Poprawka 5, a bardziej sugestia
Załącznik IV informuje nas jaki zakres podatków mogą ustawiać prowincje, problem jest iż podatków z tego załącznika, nie ma w jego odpowiedniku z załącznika III. W mojej ocenie należało by je zawrzeć, bądź inaczej jeszcze poinformować że oprócz nich są jeszcze gdzieś dalej.
Dodatkowo skoro już miały by być wprowadzone różne podatki dla różnych prowincji to to samo można było by zrobić dla miejscowości, jak również gazet (instytucji mogących publikować). Za jednym zamachem byśmy wszystko zrobili skoro na tej samej zasadzie to by miało działać.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez KR Lepki 23 cze 2013, o 23:00

PornoBot napisał(a):Poprawka 5, a bardziej sugestia
Załącznik IV informuje nas jaki zakres podatków mogą ustawiać prowincje, problem jest iż podatków z tego załącznika, nie ma w jego odpowiedniku z załącznika III. W mojej ocenie należało by je zawrzeć, bądź inaczej jeszcze poinformować że oprócz nich są jeszcze gdzieś dalej.
Dodatkowo skoro już miały by być wprowadzone różne podatki dla różnych prowincji to to samo można było by zrobić dla miejscowości, jak również gazet (instytucji mogących publikować). Za jednym zamachem byśmy wszystko zrobili skoro na tej samej zasadzie to by miało działać.


Zdecydowanie ZA! Wiedziałem, że coś jeszcze miałem z tymi przedziałami napisać... Pozostałe poprawki też wydają mi się właściwe, chociaż nr. 4 mimo że ma mocne uzasadnienie, odrobinę mnie niepokoi.
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Sejmu o finansach publicznych

Postprzez A0014 23 cze 2013, o 23:15

PornoBot napisał(a):Skreśla się załącznik nr II.


Nie wiem czy brakowi takiego załącznika nie będzie stał na przeszkodzie jeden z art Konstytucji "Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie lub rozporządzeniu zatwierdzonym przez Sejm." Ryzykujemy niekonstytucyjność, więc należałoby wprowadzić takie liczby albo zakresy w których można by tym manipulować.


Poprawka 4
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, nie póżniej jednak niż do dnia 12 lipca 2013 r.
przyjmuje brzmienie
4. Art. 2. wchodzi w życie z chwilą wprowadzenia zmian w systemach informatycznych.


To by oznaczało, że żadne podatki nie będą obowiązywać od 12 lipca kiedy to wygasa rozporządzenie je wprowadzające.

Poprawka 5, a bardziej sugestia
Załącznik IV informuje nas jaki zakres podatków mogą ustawiać prowincje, problem jest iż podatków z tego załącznika, nie ma w jego odpowiedniku z załącznika III. W mojej ocenie należało by je zawrzeć, bądź inaczej jeszcze poinformować że oprócz nich są jeszcze gdzieś dalej.
Dodatkowo skoro już miały by być wprowadzone różne podatki dla różnych prowincji to to samo można było by zrobić dla miejscowości, jak również gazet (instytucji mogących publikować). Za jednym zamachem byśmy wszystko zrobili skoro na tej samej zasadzie to by miało działać.


Wydaje mi się to logiczne, że określone podatki są tylko w załączniku III, natomiast w IV są zakresy podatków które prowincje mogą pobierać. wraz z art.2.
1. Ustala się wysokość opłat i podatków w załącznikach do niniejszej ustawy.
2. Prowincje ustalają wielkość podatków na ich rzecz według zakresu określonego w załączniku do niniejszej ustawy.

Miejscowości i instytucje nie wiem czy za nadto naraz skomplikują system. Zresztą opierając się na historii wprowadzenie takich podatków dla nich oznaczałoby, że podatki te byłyby zerowe i ich dochody również jeśli przekładałoby się to na korzyść ludzi korzystających.
Prowincje mogą sobie na to pozwolić bo mają jeszcze subwencje i nie jest ich aż taka ilość.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron