Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [11.07]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [11.07]

Postprzez Helwetyk 3 lip 2018, o 12:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie drugi z projektów będących następstwem wyniku ostatniego referendum konstytucyjnego. W sytuacji, w której obywatele postanowili o pozostawieniu bezpośredniego wyboru Kanclerza, zdrowy rozsądek nakazuje ostateczne rozwiązanie problemu organizacji dwóch tur głosowania w sytuacji, gdy do wyboru jest tylko dwóch kandydatów. Jednocześnie, propozycja w ogóle odstępuje od organizacji wyborów w dwóch turach, dla czego trudno znaleźć dobre uzasadnienie w sytuacji, w której z powodzeniem organizujemy wolną elekcję w systemie pojedynczego głosu przechodniego, realizującego dokładnie te same założenia bez straty czasu na niepotrzebnie przewlekłą procedurę wyborczą.

Druga część przedłożenia jest inspirowana niedawnymi wyborami w Królestwie Dreamlandu oraz debatą, jaka toczyła się w Sejmie. Zarówno w przypadku wolnej elekcji, jak i wyboru Kanclerza, projekt ustanawia instytucję odrębnego od głosu pustego głosu „przeciw wszystkim”, branego pod uwagę podczas ustalania wyniku głosowania. Obecnie możliwa jest sytuacja, w której w wyborach biorą udział dwaj kandydaci, z których żaden nie cieszy się poparciem większości — tak czy inaczej któryś z nich zostanie wybrany, choćby ponad połowa obywateli oddała głos pusty. Zgodnie z projektem przedłożonym Wysokiej Izbie, możliwe będzie uzyskanie rozstrzygnięcia „przeciw wszystkim”, czego skutkiem będzie powtórzenie procesu wyborczego.

W nawiązaniu do powyższego projekt doprecyzowuje, że w przypadku, gdy w wolnej elekcji lub wyborach Kanclerza zgłosi się tylko jeden kandydat, głosy puste nie będą brane pod uwagę — sformułowanie o „większości” jest dwuznaczne, czego skutkiem może być niepotrzebny spór polityczny oraz chaos na najwyższym szczeblu władzy.

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. art. 9 ust. 3 („W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”) otrzymuje brzmienie „W wyborach Księcia obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”;
  2. art. 9 ust. 4 („W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos wskazując wybranego kandydata, albo oddaje głos pusty”) otrzymuje brzmienie „W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty”;
  3. w art. 10a dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Jeżeli zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź «przeciw wszystkim», Regent ponownie zarządza wybory Księcia”; numerację dotychczasowego ust. 3 zmienia się odpowiednio;
  4. art. 10b ust. 1 („Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Kanclerza Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: 1) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 2) liczbę wyborców, 3) liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 4) kandydata wybranego na urząd Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Do wyborów Kanclerza stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3”;
  5. skreśla się art. 10b ust. 2–5 („2. Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów. 3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend. 4. W drugiej turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. 5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni kandydata z bezwzględną większością głosów, za wybranego uważa się kandydata, który zdobył zwykłą większość głosów”);
  6. art. 17 ust. 2 („W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: «Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?», a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron. W przypadku uzyskania większości przez odpowiedź przeczącą, Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio”) otrzymuje brzmienie „W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na tron książęcy, na karcie do głosowania zadaje się pytanie: «Czy jesteś za wyborem NN na tron książęcy?», a w głosowaniu obywatel udziela odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej albo oddaje głos pusty. W przypadku uzyskania zwykłej większości głosów przez odpowiedź twierdzącą, kandydat zostaje uznany za wybranego na tron, w przeciwnym razie Regent ponownie zarządza wybory Księcia. Przepisy art. 10 ust. 2 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [8.07]

Postprzez Helwetyk 3 lip 2018, o 12:33

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie, które zakończy się 8 lipca roku o godzinie 12.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [8.07]

Postprzez RCA 5 lip 2018, o 08:44

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo.

Projekt ten z pewnością uzupełnia i uspójnia system wyborczy naszego kraju. Dziękuję zatem za jego złożenie. Natomiast nie jestem przekonany co do systemu STV. Nie ukrywam - dobrze się on sprawuje w systemie wyborów Księcia, który jednak ma zgoła odmienną pozycję ustrojową od Kanclerza. Kanclerz zaś jest w 100% urzędem politycznym, i jako taki podlega dość dużej dynamice procesów, które mogą na kanwie polityki zachodzić. Uczynienie wiodącą ordynacją metodologii STV ogranicza takie elementy zabawy jak: niespodziewane twisty wyborcze, walka o każdy jeden głos, możliwość kohabitacji na linii Rząd-Sejm. W dużej mierze wynika to z faktu, że chętnych do zarządzania państwem na poziomie kanclerskim nie ma zbyt wielu i niejednokrotnie (częściej niż rzadziej) będzie to STV spośród tylko dwóch kandydatów, co już w zasadzie powoduje, iż metoda ta staje się, w moich oczach, ułomna. To dobra opcja gdy kandydatów jest wielu. Słabsza gdy mamy do czynienia z ograniczoną liczbą kandydatów.

Uważam zatem, że obecny model wyborczy jest właściwy a wszystko czego potrzeba to:
a) z jednej strony dodanie wyjątku w postaci wyborów spośród dwóch osób (taki wyjątek mamy dla wyborów 1 osoby)
b) dookreślenie czym jest większość zwykła, większość bezwzględna i jak ordynacja traktuje głosy puste.

Jednocześnie jednak jestem przeciwnikiem ograniczania interpretacji głosu pustego i tym bardziej dążenia do ignorowania takich głosów w ogólnym rozrachunku. Nie jestem również przekonany, że gmatwanie interpretacji poprzez dodanie głosu "przeciw wszystkim" to dobry ruch. Ordynacja wyborcza winna być prosta, metodologia zrozumiała, dla każdego. Wówczas nie ma bariery wejścia, a partycypacja społeczeństwa w procesach wyborczych wzrasta.

Na koniec uwaga obok projektu — największym problemem naszych procesów wyborczych nie są sporadycznie ujawniające się ułomności ordynacji. Jest nim poziom zaangażowania podmiotów biorących udział w samym procesie wyborczym. Całkowity brak debat, dyskusji. Brak kampanii wyborczych (nie, jeden artykuł na ostatnią chwilę to nie jest kampania wyborcza). Brak aktywnej opozycji, brak dyskusji sejmowych, polemik na sali plenarnej... to zabija naszą politykę znacznie bardziej niż to, że wydłużył nam się wybór Kanclerza. Jest dla mnie kuriozalną sytuacja, w której kandydat, który nie prowadzi żadnej kampanii, nie prowadzi żadnych rozmów, nie odpowiada na żadne pytania, dostaje mandat od społeczeństwa do kierowania jego sprawami przez X miesięcy. Tu leży problem. Nie w ordynacji. Zmiana, poprawa, szlify na Ordynacji niczego nie zmienią, a jedynie poczujemy się lepiej, że oto załataliśmy kolejną dziurę w naszym prawie.
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [8.07]

Postprzez Helwetyk 5 lip 2018, o 10:31

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Powód przyświecający pojedynczemu głosowi przechodniemu jest jeden, za to zasadniczy — czas. Nawet zakładając, że usuniemy z naszych przepisów drugą turę głosowania w przypadku dwóch kandydatów, w przypadku, gdy będzie ich co najmniej trzech (na co, mimo wszystko, są szanse…) procedura wyborcza zajmie miesiąc — na ogółem cztery miesiące kadencji szefa rządu. Jeżeli system stosowany podczas wolnej elekcji realizuje dokładnie te same cele, co system głosowania w dwóch turach, nie znajduję dobrego powodu ku temu, aby z niego nie skorzystać. Oczywiście, zgadzam się z Jego Książęcą Mością, że wybory w dwóch turach mają potencjał do tego, aby być ciekawsze, ale też i powiedzmy sobie jasno — od dawna nie były…

Jeżeli chodzi o wprowadzenie głosu „przeciw wszystkim”, myślę, że powinniśmy wyciągać wnioski z cudzych błędów, ale także unikać błędów, które mają — w obecnej sytuacji demograficznej — coraz większą szansę na wystąpienie. Obecna ordynacja, słusznie, zakłada, że w przypadku jednej kandydatury głosujemy za lub przeciw (abstrahując od nieprecyzyjnego sformułowania dotyczącego większości, co przedłożenie doprecyzowuje). W przypadku dwóch kandydatur wybór musi już nastąpić między dwoma kandydatami. Jest zatem całkowicie możliwą sytuacja, że jedyny kandydat zachęci swojego bliskiego współpracownika do tego, aby wystartował w wyborach, tylko po to, aby zagwarantować sobie sprawowanie rządów. Twierdzę, że nasze przepisy powinny także brać poprawkę na mniej eleganckie zagrania. Jakiś czas temu taka sytuacja byłaby wyjątkowo nieprawdopodobna, ale w ostatnich wyborach do praktycznie ostatniej chwili wydawało się, że będziemy głosować nad tylko jedną kandydaturą.

Z uwagą Jego Książęcej Mości „obok projektu” zgadzam się w całej rozciągłości. Przez w zasadzie całą kadencję czuję się jak członek rządu londyńskiego projektujący reformy na okres powojenny, z pełną świadomością tego, że większość zgłaszanych przeze mnie projektów #nikogo. Nasze struktury i procedury nie przystają do liczby faktycznie zaangażowanych osób, o samorządach można napisać tyle, że istnieją, władze publiczne w zasadzie przestały animować życie kulturalne i społeczne. Uciekając w jeszcze dalszą dygresję, napiszę to, co pisałem podczas rozmów kuluarowych — Księstwu Sarmacji przydałaby się wielka koalicja i szarpnięcie cuglami. Mamy kadry do zbudowania jednego bardzo dobrego rządu i dwóch przyzwoitych rządów. Ale nie sześciu.
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [8.07]

Postprzez Helwetyk 8 lip 2018, o 14:56

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Z uwagi na brak głosów stronnictw parlamentarnych wobec, mimo wszystko, stosunkowo istotnego przedłużenia, przedłużam pierwsze czytanie do 11 lipca 2018 roku, godziny 12.00.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [11.07]

Postprzez Helwetyk 15 lip 2018, o 14:55

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania. W przedmiocie równoległego czytania Ustawy konstytucyjnej o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji, dalsze działania będę podejmował po uzyskaniu niezbędnych informacji ze strony wszystkich klubów parlamentarnych.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [11.07]

Postprzez Helwetyk 18 lip 2018, o 14:57

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec upływu terminu przewidzianego na drugie czytanie podsumowuję głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął jednomyślnie Ustawę o zmianie Ordynacji wyborczej, przy jednym pośle niebiorącym udziału w głosowaniu. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, przekazuję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański, Marszałek Koronny, poseł na Sejm,
Konsul Sclavinii, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o zmianie Ordynacji wyborczej [11.07]

Postprzez RCA 18 lip 2018, o 15:34

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.


w odpowiedzi na otrzymaną w dziś, o godzinie 15:59, uchwaloną przez Sejm Ustawę o zmianie Ordynacji wyborczej, działając na podstawie art. 20. ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji informuję, iż ustawę tę zdecydowałem się zatwierdzić, co też niniejszym zaświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Obrazek


Obrazek
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości