Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 13:40

Wysoka Izbo!

Realizując program wyborczy Ruchu Odnowy w Powadze, mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi projekt Ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego.

Celem regulacji jest umożliwienie samodzielnego, bez konieczności uruchamiania biurokratycznych procedur, odzyskania obywatelstwa sarmackiego przez byłych obywateli w dwóch przypadkach: gdy utrata obywatelstwa nastąpiła z powodu trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym lub gdy pozbawienie nastąpiło z powodu nieoddania głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych. W jednym zdaniu: w sytuacji, w której brak obywatelstwa jest skutkiem nieobecności, nie jednoznacznej decyzji o opuszczeniu grona obywateli.

W dogodniejszych okolicznościach można byłoby uznać, że przedłożona Wysokiemu Sejmowi ustawa jest niepotrzebna, wszak odzyskanie obywatelstwa już teraz nie wymaga nadmiernego wysiłku. Odpowiedziałbym na takie stanowisko — w rzeczy samej. Mogą pojawić się głosy, że nie odniesiemy korzyści z obywatela, który jednym kliknięciem odzyska prawa polityczne, a następnie nie będzie aktywny w życiu społeczności. W istocie, tak właśnie będzie. Jeżeli jednak choć paru obywateli wróci do życia w Sarmacji dzięki temu, że nie będzie musiało szukać miejsca składania wniosku, pisać uzasadnienia, czekać na rozpatrzenie podania, i uzna, że chce tak „po prostu” powrócić do naszego grona — cel przedłożonej Wysokiej Izbie ustawy zostanie osiągnięty w całości.

Liczba aktywnych obywateli wynosi obecnie zaledwie trzydziestu czterech, wobec czego wnoszę do Wysokiej Izby o to, aby poparła ten projekt, mając na uwadze to, że każdy, choć najdrobniejszy krok, który choć w teorii pozwoli odwrócić niekorzystny trend demograficzny, jest warty zbadania.

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Wyszczególnienie zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji: wprowadzenie dodatkowych statusów* w głównej bazie danych, umożliwiających ustalenie przyczyny utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego i stosowna zmiana skryptów oraz rozszerzenie mechanizmu automatycznej publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji postanowień w sprawie obywatelstwa o możliwość publikacji aktów odzyskania obywatelstwa.

_____________________________________________
* 3. Były obywatel — 30 dni nieobecności w systemie informatycznym, 4. Były obywatel — zrzeczenie się obywatelstwa,
5. Były obywatel — brak udziału w wyborach lub referendum, 6. Były obywatel — oświadczenie o opuszczeniu Sarmacji,
7. Były obywatel — pozbawienie obywatelstwa przez Księcia, 8. Były obywatel — przyczyna nieustalona.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 13:41

Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego, które zakończy się 15 maja 2018 roku o godzinie 21.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie pierwszego czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu lub na wniosek Rady Ministrów albo co najmniej dwóch posłów. W przypadku chęci dłuższego namysłu nad projektem, proszę o stosowną informację.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez MarceliDeBO 13 maja 2018, o 11:37

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wielokrotnie podczas swoich publicznych wystąpień wracam do nieodległego momentu przybycia do Księstwa Sarmacji i tak też będzie teraz. Otóż jedną z pierwszych rzeczy formalnych, z którą zetknąć się musiałem siłą rzeczy, było ubieganie się o obywatelstwo. Pamiętam jak niezrozumiałym dla mnie był czas oczekiwania na oficjalne dołączenie do społeczeństwa, a na fali autentycznego zauroczenia Rzeczypospolitą czas ten wydawał się nieskończonością, bowiem wymagania określone w ustawie wypełniłem zdaje mi się od razu.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że rozpatrujemy możliwość zmian w ustawie o obywatelstwie, niejako korzystając z tej okazji przedkładam pod rozwagę Wysokiej Izby dwie poprawki do powyższego projektu, abyśmy w drodze debaty rozważyli odejście od tygodniowego terminu oczekiwania na formalne dołączenie do społeczeństwa. Pierwsza poprawka skraca ten czas do 3 dni a druga wykreśla z przepisu kryterium czasu zamieszkiwania.


Poprawka nr 1
do projektu ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego

W projekcie ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego w art. 1 dodaje się pkt. 3 o treści:
"3. art. 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 3 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz


Poprawka nr 2
do projektu ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego

W projekcie ustawy o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego w art. 1 dodaje się pkt. 3 o treści:
"3. art. 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie zamieszkuje Księstwo Sarmacji, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 13 maja 2018, o 11:39

Wysoka Izbo!

Poprawkę numer 1 uwzględniam w trybie autopoprawki. Co prawda, wykracza ona poza zakres przedmiotowy projektu, ale najzupełniej realizuje cele, jakie przed projektem zostały postawione. Jednocześnie uważam, że warto zrezygnować zupełnie z okresu oczekiwania przed złożeniem wniosku o obywatelstwo, ograniczając się jedynie do kryterium zamieszczenia co najmniej 10 wypowiedzi w miejscach publicznych.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez piwniczak 14 maja 2018, o 08:06

Wasza Marszałkowska i Książęca Wysokości,

możemy zrealizować projekt na przestrzeni 2 tygodni od przekazania Ustawy do Naczelnej Izbie Architektury. Nie mniej jednak prosiłbym wziąć poprawkę na ilość ustaw, która trafi do realizacji kilka dni po sobie, a także zbliżające się obchody istnienia Księstwa.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa

Postprzez Helwetyk 15 maja 2018, o 21:16

Wysoka Izbo!

W związku z zakończeniem pierwszego czytania oraz brakiem głosów odnośnie do potrzeby jego przedłużenia, przedstawiam Wysokiej Izbie projekt ustawy z uwzględnieniem autopoprawki wnioskodawcy (wytłuszczona).

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej trzech dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
 3. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Zarządzam, trwające do 18 maja 2018 r., godziny 22.30, głosowanie nad poprawką bnt. de Bordeaux-Ossolińskiego (po korekcie technicznej), zgodnie z którą art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim nada się brzmienie: „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz” — to jest znoszącą zupełnie wymóg zamieszkania w Księstwie Sarmacji od co najmniej 7 dni przed nadaniem obywatelstwa sarmackiego.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 18 maja 2018, o 11:38

Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, skracam głosowanie nad poprawką, stwierdzam jej przyjęcie oraz zarządzam trwające trzy dni głosowanie nad całością ustawy:

Ustawa Sejmu nr …
o uproszczonym trybie odzyskiwania
obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a”;
 2. art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
 3. dodaje się art. 6a o tytule „Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa”, w brzmieniu:
  1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
  2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.

Art. 2.

 1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Przepisy art. 6a Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się do mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa sarmackiego po 1 stycznia 2014 r.; w przypadku mieszkańców, którzy utracili lub zostali pozbawieni obywatelstwa przed tą datą, przepisy art. 6a ustawy stosuje się, jeżeli w oparciu o dane zgromadzone w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji można ustalić wystąpienie przesłanki odzyskania obywatelstwa w trybie uproszczonym.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o uproszczonym odzyskiwaniu obywatelstwa [15.05]

Postprzez Helwetyk 20 maja 2018, o 13:26

Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów, skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm przyjął jednomyślnie Ustawę o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, przekazuję ustawę do podpisu Jego Książęcej Mości.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Informacja o podpisaniu ustawy [odz. obywatelstwa]

Postprzez RCA 20 maja 2018, o 16:30

Wasza Książęca Wysokość Panie Marszałku,
Szanowne Prezydium,
Wysoka Izbo.


w odpowiedzi na otrzymaną w dniu dzisiejszym, o godzinie 14:30, uchwaloną przez Sejm Ustawą o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego, działając na podstawie art. 20. ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji informuję, iż ustawę tę zdecydowałem się zatwierdzić, co też niniejszym zaświadczam własnoręcznym podpisem i pieczęcią.

Obrazek


Obrazek
Avatar użytkownika
 


Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości