Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki [21.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki [21.05]

Postprzez MarceliDeBO 12 maja 2018, o 15:59

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zgodnie z poczynionymi przed wyborami deklaracjami przedkładam projekt ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki. Projekt ten był procedowany przez Sejm (LIV i LV kadencji), jednak jego obecne brzmienie odbiega nieco od wersji wcześniejszych. Niemniej jednak nie chciałbym Wysokiej Izby ponownie zarzucić akapitami uzasadnień, bowiem idea wprowadzenia tej ustawy nie uległa zmianie.

Generalnie istotą ustawy jest zauważenie edukacji w naszym prawodawstwie, tak jak zauważone są inne pola działalności obywatelskiej - kultura (tutaj mamy i tytuły i odznaczenia państwowe) czy też wojskowość (możliwość pokazania dorobku w profilu mieszkańca). Edukacja i nauka z punktu widzenia legislacji jest raczej nieobecna, nie mamy rozwiązań chroniących instytucje naukowe, dorobek naukowy, a więc i tytuły naukowe. Oczywiście jestem świadom, że podniosą się głosy dezawuujące tę potrzebę, jednak w poczuciu obowiązku wobec swoich wyborców i własnego rozeznania sprawy, uważam ten projekt za potrzebny. Zauważmy, że w ogólnym osłabieniu działalności obywateli, z którym mamy teraz do czynienia, nauka i edukacja podtrzymuje jakąś część aktywności, tworzy inicjatywy i kreatywność. Pamiętajmy, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, że naszym wspólnym zadaniem jest dbanie o te dwie dziedziny życia. To bardzo ważne.

Odnosząc się do samych zmian w projekcie to został on zrewidowany pod kątem zgłaszanych w poprzednich debatach niejasności proceduralnych oraz możliwych uciążliwości rozwiązań dla systemów informatycznych Księstwa. Projekt ustala nowy typ instytucji, co z jednej strony pozwoli uniknąć zarzutu wprowadzania małej reformy finansów publicznych w ustawie o edukacji, a z drugiej pozwoli na uniezależnienie regulacji od ustawy o inicjatywach użytecznych społecznie. Dodam, że na etapie konsultowania potencjalnego udziału w Radzie Nauki pod uwagę branych było pięć szkół wyższych - na dzień złożenia projektu w Radzie udział potwierdziło trzech Rektorów (Książęca Akademia Nauk, Uniwersytet Starosarmacki i Akademia Sclavińska), co nie wyklucza możliwego udziału Rektorów, z którymi z racji nieobecności nie mogłem się skonsultować (TAM, AZUL).Ustawa Sejmu nr …
o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki


Art. 1 [Założenia edukacji]
Edukacja w Księstwie Sarmacji stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji i za podstawę przyjmuje uniwersalne normy etyki. Kształcenie służy rozwijaniu obywatelskiego poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Księstwa Sarmacji, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i odrębności samorządów. Edukacja zapewnia każdemu warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Art. 2 [Organizacja działalności edukacyjnej]
1. Działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji prowadzą szkoły wyższe (uczelnie oraz akademie) i instytuty naukowe, zwane dalej instytucjami nauki, a także Instytut Edukacji Sarmackiej.
2. Instytut Edukacji Sarmackiej jest państwową jednostką organizacyjną, która podlega bezpośrednio Radzie Ministrów i poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych prowadzi podstawową edukację o funkcjonowaniu Księstwa Sarmacji.
3. Szkoły wyższe prowadzą studia wyższe i samodzielne badania naukowe oraz są zobowiązane do zatrudnienia kadry naukowej wystarczającej do realizacji tych celów – dla każdej jednostki organizacyjnej uczelni minimum jednego naukowca z tytułem co najmniej doktorskim, a przy prowadzeniu trzech kierunków dodatkowo minimum jednego naukowca z tytułem profesorskim. Dokumenty związane z zatrudnieniem są udostępniane publicznie.
4. Instytuty naukowe prowadzą badania naukowe.
5. Instytucje nauki są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie, kierują się zasadami wolności nauczania, badań naukowych i twórczości artystycznej.
6. Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni oraz tryb działania jednoosobowego organu zarządzającego i kolegialnego organu nadzorczego.

Art. 3 [Tytuły naukowe]
1. Tytułami naukowymi są: magister net., doktor net. i profesor net., przy czym w dziedzinach technicznych tytuł uzupełnia się o słowo inżynier, medycznych - medycyny, a w dziedzinach artystycznych o słowo sztuki.
2. Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe na zasadach określonych w uchwałach kolegialnych organów tych uczelni i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów.
3. Instytuty naukowe po uzyskaniu akredytacji Rady Nauki mogą nadawać tytuły naukowe na poziomie magisterskim i doktorskim.
4. Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy, nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na podstawie wniosku wyrażonego w uchwale Rady Nauki.

Art. 4 [Rada Nauki, akredytacja i uznawanie tytułów]
1. Rada Nauki funkcjonuje przy Dworze Książęcym i składa się zarządców instytucji nauki. Do zadań Rady należy zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących edukacji i nauki, występowanie do Naczelnej Izby Architektury o dodanie lub usunięcie w profilu obywatela tytułu naukowego oraz oznaczenia instytucji jako instytucji nauki, zatwierdzanie tytułów naukowych. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. Rada Nauki wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Nadanie instytucji statusu szkoły wyższej wymaga uchwały Rady Nauki, stwierdzającej spełnienie przez instytucję warunków, o których mowa w art. 2 ust. 3.
3. Księstwo Sarmacji uznaje tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność w Księstwie przed wejściem ustawy w życie, oraz podmioty, które prowadzą działalność, ale mają swoje siedziby poza Księstwem Sarmacji, jeśli tytuły zostały zatwierdzone przez Radę Nauki. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu, zawierającego kopię dyplomu, odsyłacz do oryginału dokumentu na serwerze instytucji wydającej, a w przypadku ich braku po dołączeniu innych informacji pozwalających na potwierdzenie posiadania tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, jednak nie niższej niż 20 000 lt.
4. Rada Nauki udziela instytutowi naukowemu na czas określony akredytacji, o której mowa w art. 3 ust. 3, na wniosek tego instytutu. We wniosku umieszcza się opis dotychczasowej działalności instytutu i wymienia imiennie kadrę naukową. Akredytacja stanowi potwierdzenie posiadania kadry naukowej, niezbędnej do prowadzenia działalności naukowej i nadawania tytułów naukowych.
5. Członkowie Rady Ministrów mogą zawierać umowy z instytucjami nauki dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i nauki.
6. Instytucje nauki nie mogą posiadać statusu innej instytucji.

Art. 5 [Przepisy wprowadzające i zmiany w przepisach dotychczasowych]
1. Książę w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nauki spośród zarządców instytucji, działających na polu edukacji i nauki. Naczelna Izba Administracji na podstawie uchwały Rady Nauki o instytucjach wchodzących w jej skład dokona sklasyfikowana tych instytucji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucji nauki.
2. W ustawie Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych (Dz. P. poz. 6833, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 1 dodaje się ust. 7 o treści:
  Podatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie pobiera się z kont bankowych stanowiących własność instytucji nauki.
- art. 23 ust. 2 o treści:
  Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji.
przyjmuje brzmienie:
  Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ...Wyszczególnienie zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji: oznaczenie instytucji nauki nazwą Edukacja, dodanie kategorii Naukowcy (osoby z tytułem naukowym w profilu) w spisie mieszkańców wraz ze wskazaniem tytułu w spisie, dodanie nowej pozycji w profilu (link do wizualizacji), zwolnienie instytucji nauki z podatków, wprowadzenie mechanizmu suwaków do tantiem dla wszystkich instytucji.
Ostatnio edytowano 12 maja 2018, o 16:04 przez MarceliDeBO, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez Helwetyk 12 maja 2018, o 16:03

Wysoka Izbo!

Zarządzam pierwsze czytanie projektu Ustawy o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki, które zakończy się 17 maja 2018 roku o godzinie 21.00. Zgodnie z Regulaminem Sejmu, przedłużenie czytania następuje z inicjatywy Marszałka Sejmu albo na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej dwóch posłów.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez anglov 13 maja 2018, o 21:13

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

jako przedstawiciel Królestwa Teutonii, pytam: co się zmieniło od ostatniej kadencji Sejmu?

W czasie poprzedniej kadencji, jako poseł, zadałem konkretne pytania i podkreśliłem szczególne wątpliwości. Mimo iż obecnie występuje w Sejmie w innej roli – jako przedstawiciel samorządu, wątpliwości i obawy pozostają te same. Prosiłbym więc o ustosunkowanie się do uwag, jakie będą wspólne dla poprzedniego i obecnego projektu.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez piwniczak 14 maja 2018, o 08:03

Wasza Marszałkowska i Książęca Wysokości,

możemy zrealizować projekt na przestrzeni 2 tygodni od przekazania Ustawy do Naczelnej Izbie Architektury. Nie mniej jednak prosiłbym wziąć poprawkę na ilość ustaw, która trafi do realizacji kilka dni po sobie, a także zbliżające się obchody istnienia Księstwa.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez MarceliDeBO 16 maja 2018, o 18:50

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


W odniesieniu do wypowiedzi Waszej Królewskiej Wysokości oraz w uzupełnieniu moich licznych wypowiedzi w sprawie przedłożonego projektu spieszę uprzejmie wyjaśnić, iż ustawa w żaden sposób nie wpłynie na kompetencje samorządów i ich namiestników.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję Jaśnie Oświeconemu Radcy za zajęcie stanowiska wobec zgłoszonego projektu.


Z wyrazami szacunku,
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez anglov 16 maja 2018, o 19:30

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, że wobec tak aroganckiej postawy wnioskodawcy w kontekście uzasadnienia przedmiotowego projektu, mogę wyrazić tylko ubolewanie i zachęcić Wysoką Izbę do wzięcia pod uwagę wypowiedzi wnioskodawcy podczas drugiego czytania projektu.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez MarceliDeBO 16 maja 2018, o 19:53

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wasza Królewska Wysokość prosiłbym, aby nie przypisywać mi arogancji. Reprezentuje WKW w tej dyskusji samorząd, więc udzieliłem informacji o wpływie tego projektu na kompetencje prowincji. Pytań w jednej wypowiedzi WKW w poprzedniej kadencji nie odnalazłem, odnalazłem natomiast uwagę o niepotrzebnym projekcie, techniczną o dodatkowych opłatach poza ustawą o finansach publicznych i zarzut ukrywania zmian w podatkach. Mógłbym się pokusić o nakreślenie swoich odczuć wtedy, ale poczytam to za szorstką szczerość.

Wracając do meritum ostatnie dwa argumenty zostały uwzględnione, a w odniesieniu do pierwszego pozostaje mi prosić, aby nie zarzucać mi braku uzasadnienia czy nieudzielenia informacji, bo wystukałem przy opracowaniu i uzasadnianiu tego projektu 31 012 znaków (+spacje, 26 579 bez spacji). Być może to za mało.Kłaniam się nisko,
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez anglov 16 maja 2018, o 21:14

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
W. Cz Panie Pośle–Wnioskodawco,

uznając Pana Posła za osobę mającą doświadczenie poselskie, byłem przekonany, iż nie będę zmuszony tłumaczyć Wam zasad obowiązujących w Księstwie. Wykazał się Wielce Czcigodny oczywistą arogancją, bądź nieprofesjonalizmem, zrównując ustawowe prawo do uczestnictwa w pierwszym czytaniu ustaw przez prowincje, do spraw związanych wyłącznie z kompetencją samorządów. Nie dość że kłóci się to z duchem przepisów prawa, jest to niezgodne z obecną polityką Księstwa, reprezentowaną przez Jego Książęcą Mość, Roberta Fryderyka.

Kolejną oznaką nieprofesjonalizmu z Waszej strony jest próba wmawiania mi, iż odmawiam Wam prawidłowego uzasadnienia ustawy (co jest ustawowym wymogiem!), gdy w swoim komentarzu poprosiłem o ocenę, co zmieniło się od poprzedniej kadencji i zawarłem prośbę o wyjaśnienie moich wątpliwości jakie się wtedy pojawiły. Pozwolę sobie zacytować:

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

wiele słusznych uwag do ustawy wygłosił arcyksiążę Hergemon. Uwag można mnożyć też i więcej, jednak nie wchodząc w szczegóły – już po samym uzasadnieniu projektu i przepisach w nim umieszczonym widać, iż ustawa nie wynika z samego problemu braku normy prawnej, a z chęci stworzenia normy prawnej bez faktycznego zdefiniowania problemu jej braku. W mojej ocenie ustawa w tej formie nie jest w zupełności potrzebna.

Z kwestii technicznych – za błąd uważam m.in wprowadzanie dodatkowych opłat, poza ustawą o finansach publicznych, skoro ową opłatę można tam umieścić, czy tez próbę definiowania systemu KS ustawą.

Za niedopuszczalne uważam również ukrycie dużej zmiany dotyczącej podatków ustawie zupełnie niezależnej od tejże zmiany.


Nadto pojawiło się wiele uwag od innych osób związanych z Rządem i Sejmem uprzedniej kadencji, w tym wspomniany arcyksiążę Hergemon.

Przyznam że choć ustawa wygląda znacznie lepiej, wciąż boryka się z problemami, o jakich wspominam na początku wypowiedzi. Ustawy Sejmu mają konkretny cel – regulują działalność organów władzy publicznej, wprowadzają konkretne regulacje w rzeczach które je wymagają itp.

Moje pytanie więc jest – jaki jest cel tej ustawy? Sarmacja nie musi mieć ustawy o edukacji by zauważać jest istotny wpływ na kulturę. Żeby pojawiły się instytucje o charakterze edukacji w systemie, nie trzeba do tego nowej ustawy. Owszem – tego rodzaju regulacje potrzebne byłyby w przypadku zwolnień podatkowych - tak jak obecnie jest to chociażby wobec partii politycznych.

Pozostaje więc kwestia uznania tytułów naukowych i ulg dla instytucji naukowych. O ile kwestia uznania i nadawania tytułów jest rzeczą wartą rozważenia, o tyle kwestia ulg jest już tematem o niebo trudniejszym. Z jakiej racji instytucje naukowe miałyby być zwolnione z podatku? Dlaczego akurat nie one, skoro wszytko inne, oprócz inicjatyw użytecznych społecznie (ściśle kontrolowanych), ma naliczany podatek? Czy to nie kolejne pole do powstawania patologii podatkowych?

Tymczasem ustawa wprowadza wiele ograniczeń dla uczelni. Wymagania przedstawione w ustawie praktycznie eliminują takie inicjatywy jak TAM z możliwością zostania szkołą wyższą, ze względu na określone wymagania. Już podczas poprzedniej debaty Jej Ekscelencja Rektor Teutońskiej Akademii Medycznej zwracała mi uwagę na problem. Nie inaczej jest z tym projektem.

A jeśli o to chodzi… Wnioskodawca zaznaczył, iż nie mógł skontaktować się z Rektorami AZUL i TAM. W przeciwieństwie do wnioskodawcy zadałem sobie trud, by zadać pytanie tymże osobom, czy wnioskodawca raczył się z nimi skontaktować, na co oboje odpowiedzieli że nie i wyrazili nieskrywane oburzenie wobec postawy Posła Wnioskodawcy.

Reasumując, uważam, że mimo poprawy, ustawa wciąż jest niepotrzebna w obecnej formie, nie wprowadza żadnej istotnej regulacji w sposób kompletny, zaś przyczynia się do eliminacji mniejszych inicjatyw edukacyjnych oraz wprowadza patologię podatkową. Konsultacje, które przeprowadził wnioskodawca odbyły się w sposób niekompletny, celowo pomijały w zupełności podmioty mniejsze, gdy wnioskodawca próbuje to nieuczciwie zrzucać na nieobecność tychże. Wobec moich wątpliwości, apeluję do Wysokiej Izby o rozsądne podejście zarówno do pierwszego jak i drugiego czytania projektu.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez MarceliDeBO 17 maja 2018, o 07:28

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,


Wasza Królewska Wysokość prosiłbym o powściągliwość w ferowaniu wyroków i opinii. Pisał WKW, że zadałem pytania, ale nie pisał, że ma na myśli pytania innej osoby, a nie swoje. Proszę mnie nie obwiniać za brak precyzji w swojej wypowiedzi.

W odniesieniu do pytań do Rektorów pytania zostały wysłane 10 maja do osób, które w ciągu ostatnich dni na tamten moment logowały się do systemu, bo sprawa byla dość pilna z uwagi na czas złożenia projektu. O ile dobrze pamiętam Rektor AZULa był w tamtym czasie od miesiąca nieobecny, więc ewentualne przystąpienie do Rady skonsultowałem z JO Diukiem Vladimirem ik Lihtenštánem. Oczywiście nie otrzymałem oficjalnego zapewnienia udziału, bo otrzymać nie mogłem, ale intencją moją było zasięgnięcie opinii. Co do TAMu szkoła nie posiada strony instytucji, więc nie wiedziałem z kim rozmawiać. Sformułowanie nie mogłem się skonsultować może mieć różne konotacje - wystarczyło zapytać jakie to trudności napotkałem przed zasugerowaniem mi kłamstwa. Sądzi WKW, że pół roku uczciwego zaangażowania zaryzykowałbym dla małego kłamstewka? I na tym retorycznym pytaniu zakończę komentarz...

W sprawie wątpliwości WKW wyjaśnię, że ustawa jest tak skonstruowana, aby Rada Nauki oceniała tylko nowotworzone szkoły wyższe. Być może wymaga to doprecyzowania, wspólnej debaty i rozmowy Rektorów, a nie zarzutów, negatywnego podejścia i duszenia aktywności w zarodku. A może należałoby spojrzeć na tę inicjatywę z innej strony - Sarmaci związani z edukacją chcą zorganizować formalnie tą część swojego v-życia. Nie mogą? Ustawy są zarezerwowane tylko dla wybranych? Bo ja to zaczynam postrzegać za ograniczanie nas - Nowych Obywateli do pisania artykułów, postów i klikania w zakup zupy.

I już zupelnie na zakończenie - proszę nie zapominać, że w tej Izbie nie reprezentuję mafii podatkowej, ale reprezentuję swoich Wyborców, Obywateli, którzy głosując na mnie głosowali też na mój program, a w tym i plan dla edukacji. Proszę o tym nie zapominać.
Obrazek
Marszałek Koronny na Dworze JKM Piotra III Łukasza
Rektor Akademii Polinaukowej w Bordonii, prof. net.

Redaktor naczelny Nietygodnika Sarmackiego
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Konsulat Sclavinii
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki

Postprzez Helwetyk 17 maja 2018, o 09:35

Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt zaproponować poprawki do przedłożonego Wysokiej Izbie projektu ustawy.

Poprawka 1 — wyłączenie IES z zakresu obowiązywania ustawy

Moim zdaniem, nie powinniśmy tą samą regulacją obejmować instytucji o diametralnie różnym charakterze i pozostawić Instytut Edukacji Sarmackiej jako jednostkę organizacyjną regulowaną wyłącznie przez Radę Ministrów.

 1. W art. 2 ust. 1 skreśla się słowa „a także Instytut Edukacji Sarmackiej”
 2. Skreśla się art. 2 ust. 2 „Instytut Edukacji Sarmackiej jest państwową jednostką organizacyjną, która podlega bezpośrednio Radzie Ministrów i poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych prowadzi podstawową edukację o funkcjonowaniu Księstwa Sarmacji”

Poprawka 2 — zastąpienie terminu „zatrudnienia” ogólniejszym pojęciem

W naszym porządku prawnym nie istnieją umowy o prace. Proponuję zastąpienie terminu „zatrudnienia” ogólniejszymi sformułowaniami, obejmującymi także powołanie, mianowanie czy wybór kadry naukowej.

 1. W art. 2 ust. 3 słowo „zatrudnienia” zastępuje się słowem „posiadania”
 2. W art. 2 ust. 3 zdanie „Dokumenty związane z zatrudnieniem są udostępniane publicznie” zastępuje się zdaniem „Skład kadry naukowej jest udostępniany publicznie”

Poprawka 3 — statut uczelni

Proponuję mniejszą ingerencję w ustrój wewnętrzny instytucji nauki. W mojej ocenie to, czy organ zarządzający będzie jednoosobowy, a organ nadzorczy — kolegialny, jak również to, czy w ogóle będą to dwa odrębne organy, powinno zostać pozostawione do uznania samej uczelni.

 1. Art. 2 ust. 6 („Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni oraz tryb działania jednoosobowego organu zarządzającego i kolegialnego organu nadzorczego”) otrzymuje brzmienie „Podstawą działania szkoły wyższej jest statut, w którym określone są zasady funkcjonowania uczelni, w szczególności kompetencje, obowiązki i zadania oraz sposób wyłaniania jej organów”
 2. Art. 3 ust. 2 („Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe na zasadach określonych w uchwałach kolegialnych organów tych uczelni i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów”) otrzymuje brzmienie „Szkoły wyższe nadają tytuły naukowe i honorowe tytuły naukowe i podają do wiadomości publicznej kopie wydanych dyplomów”

Poprawka 4 — zatwierdzanie tytułów

Proponuję uwzględnić w ustawie także tytuły nadane przez podmioty, które mają siedziby poza Księstwem Sarmacji oraz zakończyły działalność, jak również nieznacznie uelastycznić przepisy dotyczące wniosku o zatwierdzenie tytułu naukowego przez taki podmiot.

 1. Art. 4 ust. 3 („Księstwo Sarmacji uznaje tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność w Księstwie przed wejściem ustawy w życie, oraz podmioty, które prowadzą działalność, ale mają swoje siedziby poza Księstwem Sarmacji, jeśli tytuły zostały zatwierdzone przez Radę Nauki. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu, zawierającego kopię dyplomu, odsyłacz do oryginału dokumentu na serwerze instytucji wydającej, a w przypadku ich braku po dołączeniu innych informacji pozwalających na potwierdzenie posiadania tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, jednak nie niższej niż 20 000 lt”) otrzymuje brzmienie „Księstwo Sarmacji uznaje zatwierdzone przez Radę Nauki tytuły naukowe nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedzibę poza terytorium Księstwa Sarmacji. Zatwierdzenie tytułu naukowego następuje z inicjatywy Rady Nauki lub na wniosek posiadacza tytułu zawierający kopię dyplomu, a w przypadku jej braku — inne informacje pozwalające stwierdzić posiadanie tytułu. W przypadku inicjatywy posiadacza tytułu do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia na konto Dworu Książęcego opłaty za złożenie wniosku w kwocie określonej w uchwale Rady Nauki, nie niższej niż 20 000 lt”

Poprawka 5 — zmiany techniczne

Zmiana numer jeden ma charakter doprecyzowujący, zmiana numer trzy ujmuje instytucje nauki w tym samym przepisie, co inne rachunki zwolnione z podatku dziennego. Zmiana numer dwa uzupełnia regulację dotyczącą tytułów w profilach mieszkańców także o tytuły zatwierdzone przez Radę Nauki, a nadane przez instytucje, które zakończyły działalność lub mają siedziby poza granicami Księstwa Sarmacji.

 1. W art. 2 ust. 3 („[…] przy prowadzeniu trzech kierunków dodatkowo minimum jednego naukowca z tytułem profesorskim […])” po słowie trzech dodanie słów „lub więcej”
 2. Art. 3 ust. 4 („Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy, nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na podstawie wniosku wyrażonego w uchwale Rady Nauki”) otrzymuje brzmienie „Naczelna Izba Architektury upublicznia w profilu obywatela tytuł naukowy i honorowy tytuł naukowy:
  1. nadany przez instytucję należącą do Rady Nauki, na wniosek Rady Nauki,
  2. zatwierdzony przez Radę Nauki w trybie określonym w art. 4 ust. 3”
 3. Art. 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie „art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie «Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2»”

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość