Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 13 mar 2018, o 18:49

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


przekładam rządowy projekt Ustawy o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury.

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie podziału kompetencji, obowiązków i uprawnień względem narzędzi administracyjnych DSG i Forum Centralnego.

Coraz częściej dochodzi do dyskusji i przepychanek co do tego, kto tak właściwie i w jakim zakresie sprawuje pieczę nad pewnymi funkcjonalnościami w Sarmacji. Pojawia się narracja dotychczas niestosowana, a przynajmniej taka, z którą do tej pory, jako funkcjonariusz publiczny różnego szczebla, osobiście się nie spotkałem. Mianowicie, skoro ktoś ma sprawować nadzór i ogólnie czuwać nad serwerami, to — według tej osobliwej narracji — w zasadzie może sobie robić co chce i czuć się jak właściciel infrastruktury, a reszta organów może co najwyżej współrządzić, na zasadach określonych przez "właściciela", nawet jeżeli prawo, nawet te niepisane, stanowi inaczej.

Wobec zmiany praktyki i obyczajów, zaistniała potrzeba rozdzielenia na nowo pewnych kompetencji. "Nadzór" i "dostęp" to ostatnio słowa wymagające doprecyzowania. Stąd, trochę niechętnie, ale jednak dla kompleksowego załatwienia problemu, składamy niniejszy projekt nowelizacji.

W pracach nad ustawą współuczestniczyli Radcy Naczelnej Izby Architektury, za co serdecznie im dziękuję, a zwłaszcza Jaśnie Oświeconemu Radcy Czuguł-Chanowi.


(projekt)

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury


W Ustawie Sejmu nr 175 z dnia 11 maja 2013 roku o Naczelnej Izbie Architektury (Dz. P. poz. 5968), zwanej dalej “Ustawą”, wprowadza się następujące zmiany:


Art. 1.

 1. Art. 6a. Ustawy, o treści:

  Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz radcy Naczelnej Izby Architektury

  staje się ustępem 1. tego artykułu i przyjmuje brzmienie:

  “Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz Radcy Naczelnej Izby Architektury. Naczelna Izba Architektury może na wniosek i w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami tworzyć, zmieniać i usuwać konta FTP lub w inny sposób umożliwiać im dostęp do wybranych elementów systemu informatycznego.”.


 2. W art. 6a. Ustawy, po ustępie 1. dodaje się ustęp 2. w następującym brzmieniu:

  “Dostęp o którym mowa w ust. 1. polega na biernym i pasywnym korzystaniu z dostępnych narzędzi i nie uprawnia do przeprowadzania zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, chyba że:

  1. są to prace wykonywane przez Radców Naczelnej Izby Architektury w zakresie ich ustawowych obowiązków;
  2. zostało to uzgodnione i zatwierdzone przez większość składu Naczelnej Izby Architektury;
  3. wynika to wprost z przepisów konstytucji bądź ustaw, a przez to jest częścią wykonywania swoich obowiązków przez odpowiedni organ, zwłaszcza jeżeli poszczególne przepisy stanowią iż daną funkcjonalnością zarządza określony organ.”.


 3. W art. 6a. Ustawy, po po ustępie 2. dodaje się ustęp 3. w następującym brzmieniu:

  “Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP, baz danych i innych narzędzi, o których mowa w ust. 1, o ile warunki te nie naruszają postanowień przepisów z ust. 2.”.

Art. 2.

Po art. 6c. Ustawy dodaje się art. 6d. w następującym brzmieniu:

“1. Uprawnienia w panelu administracyjnym Instytutu Przestrzegania Netykiety nadają i odbierają Kanclerz oraz Radcy Naczelnej Izby Architektury, o ile istnieje ku temu podstawa prawna lub dostęp ten jest wymagany ze względu na piastowane stanowisko.

2. Inne podmioty mogą zarządzać uprawnieniami w panelu na zasadach określonych przez Kanclerza.”.


Art. 3.

Po art. 6d. Ustawy dodaje się art. 6e. w następującym brzmieniu:

“1. Status administratora na Forum Centralnym posiadają:

1. Kanclerz i Książę — którzy są liderami grupy administratorów;
2. Radcy Naczelnej Izby Architektury;
3. Prefekt Generalny;
4. osoby, które w życiu realnym, a zwłaszcza w rozumieniu prawa Rzeczypospolitej Polskiej, są właścicielami domen i 5. serwerów sarmackich, zwane dalej “właścicielami infrastruktury” — o ile wyrażą taką wolę;
6. inne osoby wskazane przez Kanclerza.

2. Forum Centralnym administruje Rada Ministrów oraz:

1. Radcy Naczelnej Izby Architektury, w zakresie wykonywania ich zadań wynikających z art. 1. ust. 1 niniejszej Ustawy;
2. Prefekt Generalny, w zakresie wykonywania jego kompetencji i obowiązków wynikających ze sprawowanego urzędu;
3. właściciele infrastruktury, w zakresie niezbędnym i stosownym dla celów konserwacji i utrzymania sprawności infrastruktury informatycznej;
4. Książę oraz inne osoby i grupy użytkowników — na zasadach określonych przez Kanclerza.

3. Poprzez administrację Forum Centralnym, rozumie się korzystanie z narzędzi administracyjnych i moderatorskich, a także z panelu administratora, w celu dokonywania zmian w zakresie ustalonych weń ustawień i uprawnień, bądź w celu utworzenia, edycji lub usunięcia wypowiedzi, wątku, działu lub kategorii.”.


Art. 4.

 1. Traci moc art. 6b. Ustawy, o treści:

  Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, przyznaje i odbiera dostęp do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

 2. Traci moc art. 6c. Ustawy, o treści:

  1. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.
  2. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać warunki korzystania z dostępu do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 13 mar 2018, o 18:50

Zarządzam siedmiodniową debatę nad przedstawionym projektem.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Zombiakov 13 mar 2018, o 20:39

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo

Czy dobrze rozumiem, że wszyscy Radcy NIA popierają ten projekt ?
Diuk Prokrust Zombiakov
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 13 mar 2018, o 20:56

Nie wiem czy popierają — wiem że Radcy NIA współuczestniczyli w pracach i proponowali różne rozwiązania (za co im jeszcze raz zresztą dziękuję, bo samemu nie dałbym sobie rady). Na końcu zaś otrzymałem informację, że nie mają zastrzeżeń.

Ze swojej strony poinformowałem, że jeżeli NIA wyda ocenę negatywną, nie będę forsował projektu, więc raczej można domniemywać, że Radcy przeciwni zmianom nie są.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Zombiakov 13 mar 2018, o 22:31

Konrad Friedman napisał(a):Ze swojej strony poinformowałem, że jeżeli NIA wyda ocenę negatywną, nie będę forsował projektu, więc raczej można domniemywać, że Radcy przeciwni zmianom nie są.


Chciałbym poprosić o oficjalną opinię Radców NIA.

Bo z perspektywy obywatela nie odczuwam żadnej potrzeby dla tych regulacji.
W dawnych czasach jak miałem dostępy itd. to też nie pamiętam jakiś mega problemów z "podziałem kompetencji" - nawet jak nie było NIA i teoretycznie sprawy były jeszcze mniej dogadane.

Może więc nie ustawa jest potrzebna tylko więcej zdolności dogadywania się tu i ówdzie. A jak tego brakuje to żadne paragrafy nie pomogą.

Dlatego chciałbym przede wszystkim usłyszeć czy według Radców ta ustawaj jest potrzebna i czy rozwiązuje realne problemy.
Diuk Prokrust Zombiakov
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 13 mar 2018, o 22:33

Ja w dawnych czasach też odczuwałem brak takiej potrzeby.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 20 mar 2018, o 19:33

Wysoka Izbo,

przekładam autopoprawkę do projektu ustawy, która uwzględnia rozwiązania i uwagi zaproponowane w toku pozasejmowej debaty nad projektem.

Zmiany polegają na:

 1. przeformułowaniu projektowanego art. 6a ust. 1 w ten sposób, żeby konta FTP i BD tworzyła nie NIA jako całość, ale jej Radcy — co jest zgodne z obecną praktyką;
 2. dodaniu wyodrębnionej definicji legalnej właścicieli infrastrutkury, z uwagi na konieczność posłużenia się tą definicją kilkukrotnie (wcześniej odwoływano się do właścicieli infrastruktury tylko raz, więc wyjaśniono znaczenie tego pojęcia tylko przy odpowiednim przepisie);
 3. sprecyzowaniu, że właściciele infrastruktury posiadają dostęp do odpowiednich narzędzi z mocy samego prawa,
  nie tylko w przypadku panelu admina FC, ale całości systemu.

Przekładam nowy tekst ujednolicony, który uwzględnia powyższe zmiany. Jednocześnie jako Kanclerz, wnioskuję o przedłużenie debaty o 3 dni, w celu spokojnego doszlifowania projektu.


(projekt)

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie Ustawy o Naczelnej Izbie Architektury


W Ustawie Sejmu nr 175 z dnia 11 maja 2013 roku o Naczelnej Izbie Architektury (Dz. P. poz. 5968), zwanej dalej “Ustawą”, wprowadza się następujące zmiany:


Art. 1.

 1. Art. 6a. Ustawy, o treści:

  Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz radcy Naczelnej Izby Architektury

  staje się ustępem 1. tego artykułu i przyjmuje brzmienie:

  “Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz, Radcy Naczelnej Izby Architektury oraz właściciele infrastruktury. Radcy Naczelnej Izby Architektury mogą na wniosek i w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami tworzyć, zmieniać i usuwać konta FTP lub w inny sposób umożliwiać im dostęp do wybranych elementów systemu informatycznego.”.


 2. W art. 6a. Ustawy, po ustępie 1. dodaje się ustęp 2. w następującym brzmieniu:

  Ilekroć w Ustawie jest mowa o właścicielach infrastruktury, należy przez to rozumieć osoby, które w życiu realnym, a zwłaszcza w rozumieniu prawa Rzeczypospolitej Polskiej, są właścicielami domen i serwerów sarmackich.".


 3. W art. 6a. Ustawy, po ustępie 2. dodaje się ustęp 3. w następującym brzmieniu:

  “Dostęp o którym mowa w ust. 1. polega na biernym i pasywnym korzystaniu z dostępnych narzędzi i nie uprawnia do przeprowadzania zmian w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, chyba że:

  1. są to prace wykonywane przez Radców Naczelnej Izby Architektury w zakresie ich ustawowych obowiązków;
  2. zostało to uzgodnione i zatwierdzone przez większość składu Naczelnej Izby Architektury;
  3. są to prace wykonywane przez właścicieli infrastruktury w zakresie niezbędnym i stosownym dla celów konserwacji i utrzymania sprawności infrastruktury informatycznej;
  4. wynika to wprost z przepisów konstytucji bądź ustaw, a przez to jest częścią wykonywania swoich obowiązków przez odpowiedni organ, zwłaszcza jeżeli poszczególne przepisy stanowią iż daną funkcjonalnością zarządza określony organ.”.


 4. W art. 6a. Ustawy, po po ustępie 3. dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu:

  “Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP, baz danych i innych narzędzi, o których mowa w ust. 1, o ile warunki te nie naruszają postanowień przepisów z ust. 3.”.

Art. 2.

Po art. 6c. Ustawy dodaje się art. 6d. w następującym brzmieniu:

“1. Uprawnienia w panelu administracyjnym Instytutu Przestrzegania Netykiety nadają i odbierają Kanclerz oraz Radcy Naczelnej Izby Architektury, o ile istnieje ku temu podstawa prawna lub dostęp ten jest wymagany ze względu na piastowane stanowisko.

2. Inne podmioty mogą zarządzać uprawnieniami w panelu na zasadach określonych przez Kanclerza.”.


Art. 3.

Po art. 6d. Ustawy dodaje się art. 6e. w następującym brzmieniu:

“1. Status administratora na Forum Centralnym posiadają:

1. Kanclerz i Książę — którzy są liderami grupy administratorów;
2. Radcy Naczelnej Izby Architektury;
3. Prefekt Generalny;
4. właściciele infrastruktury — o ile wyrażą taką wolę;
5. inne osoby wskazane przez Kanclerza.

2. Forum Centralnym administruje Rada Ministrów oraz:

1. Radcy Naczelnej Izby Architektury, w zakresie wykonywania ich zadań wynikających z art. 1. ust. 1 niniejszej Ustawy;
2. Prefekt Generalny, w zakresie wykonywania jego kompetencji i obowiązków wynikających ze sprawowanego urzędu;
3. właściciele infrastruktury, w zakresie niezbędnym i stosownym dla celów konserwacji i utrzymania sprawności infrastruktury informatycznej;
4. Książę oraz inne osoby i grupy użytkowników — na zasadach określonych przez Kanclerza.

3. Poprzez administrację Forum Centralnym, rozumie się korzystanie z narzędzi administracyjnych i moderatorskich, a także z panelu administratora, w celu dokonywania zmian w zakresie ustalonych weń ustawień i uprawnień, bądź w celu utworzenia, edycji lub usunięcia wypowiedzi, wątku, działu lub kategorii.”.


Art. 4.

 1. Traci moc art. 6b. Ustawy, o treści:

  Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, przyznaje i odbiera dostęp do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

 2. Traci moc art. 6c. Ustawy, o treści:

  1. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.
  2. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać warunki korzystania z dostępu do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 6a.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od ogłoszenia.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 20 mar 2018, o 19:34

Z uwagi na powyższe, przedłużam debatę o trzy dni, tj. do końca dnia 23 marca.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Konrad Jakub 24 mar 2018, o 15:27

Wielmożny Marszałku,

na podstawie przepisów Regulaminu Sejmu, wnoszę o kolejne przedłużenie debaty, do końca 26 marca.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc. Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt nowelizacji Ustawy o NIA

Postprzez Kristian Arped 24 mar 2018, o 21:53

Wielmożny Kanclerzu,
Wysoka Izbo,

przedłużam pierwsze czytanie projektu do końca 26 marca.

(—) Kristian Arped
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości