Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez PornoBotka 30 sty 2015, o 22:05

Wykonam ten projekt chociaż liczę iż posłowie odrzuca go.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 30 sty 2015, o 22:09

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Na wstępie pragnę przeprosić za zaistniałą sytuację. Istotnie, zapomniałam skierować uprzednio projekt do zaopiniowania przez NIA — niestety, v-starość, nie radość ;-) Jednakże niezmiernie żałuję, że jeden z posłów, członek NIA, zauważył to dopiero po jakimś czasie trwania debaty.

Nie chciałabym anulować wszystkich wysiłków i poprawek, jakie do tej pory podjęliśmy w tej debacie, dlatego dziękuję posłowi von Levengothonowi za zadeklarowanie wykonania ustawy w razie jej przyjęcia.

Dziękuję również za poprawki — jutro postaram się przedstawić proponowaną kolejność ich głosowania i w razie braku sprzeciwów, przejdziemy do głosowania.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 1 lut 2015, o 01:58

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Po konsultacjach, proponuję następującą kolejność głosowania.

1. poprawki nr 5, 6, 7

poprawka nr 5 (likwidacja okręgów wyborczych)


Skreśla się Art. 2 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.


poprawka nr 6 (zabezpieczenie przed osobami, które aplikują o obywatelstwo tylko na wybory)


Art. 9 ust. 4 zd. 1 („Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1.”) otrzymuje brzmienie:
Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej nie skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej”;


poprawka nr 7 (likwidacja okręgów wyborczych na bazie samorządów z pozostawieniem tzw. listy osób nowych)


W art. 2 ust. 1:
- skreśla się pkt 3,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
W art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: Niezależnie od posłów, o których mowa w ust. 6, w wyborach do Sejmu głosowanie przeprowadza się w ramach jednej dodatkowej listy, zwanej w dalszej części ustawy “listą nowych obywateli”."
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7 otrzymuje brzmienie:
 1. Kandydaturę do Sejmu zgłasza się osobiście, wskazując okręg wyborczy, w którym ubiega się o wybór.
 2. Kandydat spełniający warunki, o których mowa w art. 5 ust. 9, może zaznaczyć, że chce być wybieranym w ramach listy dodatkowej. Nie można kandydować równocześnie z listy w ramach obwodu głosowania oraz listy dodatkowej.
 3. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę kandydata, który:
  1. wycofał zgodę na kandydowanie,
  2. mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zamknięcia list wyborczych, komisarz wyborczy zamyka listy wyborcze oraz podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury. Zgłoszenie kandydatury po upływie terminu zamknięcia list, ale przed faktycznym ich zamknięciem, nie uchybia ważności kandydatury.
 5. Listę kandydatów na listach wyborczych szereguje się alfabetycznie według nazwisk, a następnie imion kandydatów.
 6. Brak kandydatur na liście nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.
- pkt 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 9 ust. 1 (W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na jedną z list kandydatów, wskazując na niej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.) otrzymuje brzmienie:
"W wyborach do Sejmu obywatel oddaje:
głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach zamieszkiwanego obwodu głosowania w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty oraz głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach listy nowych obywateli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
- skreśla się pkt 13,
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 10 otrzymuje brzmienie:
 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, z podziałem na okręgi wyborcze i listę nowych,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów ,
  4. kandydatów wybranych do Sejmu.
 2. Wynik wyborów ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
  1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
  2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
  3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
  4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga Książę.
 3. Nieuzyskanie mandatu przez kandydatów z listy dodatkowej nie wstrzymuje rozpoczęcia kadencji Sejmu.
- pkt 15 otrzymuje brzmienie:
Art. 12 otrzymuje brzmienie:
 1. Kadencja Sejmu trwa od chwili zwołania przez Księcia Sejmu na obrady do chwili zwołania na obrady Sejmu kolejnej kadencji albo rozwiązania Sejmu.
 2. Posłowie, nie wybrani z listy nowych obywateli oraz nie stanowiący trzeciej części (zaokrąglanej w dół) kandydatów wybranych w ramach obwodów głosowania, którzy uzyskali największe liczby głosów, sprawują mandat przez 28 dni od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
 3. Po upływie 21 dni od rozpoczęcia kadencji Sejmu, przeprowadza się wybory pozostałych 2/3 posłów na zasadach ogólnych. W wyborach mogą kandydować także osoby, o których mowa w ust. 2. Tak wybrani posłowie sprawują mandat przez 28 dni od ogłoszenia wyników.
 4. Po upływie 21 dni od ogłoszenia wyników wyborów, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory pozostałych 2/3 posłów na zasadach ogólnych. W wyborach mogą kandydować także osoby, o których mowa w ust. 2 i 3. Tak wybrani posłowie sprawują mandat do końca kadencji Sejmu.
 5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się w przypadku, gdy Sejm składa się z 4 posłów pochodzących z wyborów na podstawie art. 5 ust. 6.
[/list]
- skreśla się pkt 16 i 17.


2. poprawka nr 4 (zmiany na linii Książę/Sejm/Rada Ministrów)

Skreśla się Art. 1 z projektu Ustawy Konstytucyjnej o reformie ustroju politycznego.


3. poprawka nr 1 (MSZ pod Księciem i Kanclerzem)

Zastąpienie art. 1 pkt 2–6 nowym pkt 2, w brzmieniu „Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu: «Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem»”.


4. poprawka nr 2

Dodanie odpowiednich podpunktów, w brzmieniu:
(1) „W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo «Kanclerza»”;
(2) „Skreśla się art. 33 ust. 2”;
(3) „Dodaje się art. 33a o tytule «Rozporządzenia», w brzmieniu: „1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”.


5. W przypadku odrzucenia poprawki nr 5, poprawka nr 3
Skreślenie art. 2 ust. 1 pkt 15 (tzw. „rotacja”).


Następnie przystąpimy do głosowania nad całością projektu, z uwzględnieniem wniosków formalnych Jego Książęcej Mości. Poprawek, jak widać, jest dosyć dużo. Nie wszystkie byłam w stanie krótko opisać, dlatego ufam, że Posłowie zapoznali się lub zapoznają się z nimi dokładnie i w głosowaniu poświęcą każdemu szczególną uwagę, aby nie dochodziło do pomyłek.

W razie uwag co do proponowanego porządku głosowania, proszę o sygnalizowanie do godziny 15.00, dnia 1 lutego. Jeśli takowych nie będzie, przejdziemy do głosowań.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Vladimir 1 lut 2015, o 08:27

Wasza Książęca Mość!
Pani Marszałek!
Wysoka Izbo!

Gratuluję szybkiego ogarnięcia poprawkowego bałaganu. Zgłaszam tylko jedno zastrzeżenie/pytanie.

Jak rozumiem, będziemy głosować jednocześnie za poprawkami nr 5,6,7? Jeśli tak, to proszę o wydzielenie poprawki nr 6 (osobne głosowanie).
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 1 lut 2015, o 13:01

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Vladimir Iwanowicz napisał(a):Jak rozumiem, będziemy głosować jednocześnie za poprawkami nr 5,6,7? Jeśli tak, to proszę o wydzielenie poprawki nr 6 (osobne głosowanie).


Te poprawki będą, w moim zamierzeniu, głosowane w tym samym czasie, ale w oddzielnych głosowaniach, więc i tak będą wydzielone. Wydaje mi się, że nie powinien wydarzyć się przypadek, w którym ktoś zagłosuje za obiema poprawkami (5 i 7), bo obie podchodzą do tej samej kwestii w nieco inny sposób, dlatego też najlepszym sposobem wydaje mi się głosowanie nad tą trójką poprawek osobno. Potem są następujące opcje: obie poprawki zostaną odrzucone, albo jedna z nich zostanie przyjęta.

Jak wspomniałam wyżej, opcja, w której obie zostają przyjęte, wydaje mi się mało prawdopodobna, jednak jeśli się zdarzy, wtedy najprawdopodobniej będziemy precyzować podczas kolejnego głosowania, czy likwidujemy okręgi wyborcze, czy pozostawiamy listę nowych. Poprawka nr 6 została wrzucona do tych poprawek, bo w zasadzie może być głosowana w dowolnym momencie.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 1 lut 2015, o 16:15

Tak, jak zapowiadałam, przechodzimy do pierwszych głosowań na sali głosowań.

(—) Karolina diuczessa von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 3 lut 2015, o 17:20

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z oddaniem głosów przez wszystkich posłów, skracam głosowania nad wszystkimi poprawkami i podaję do wiadomości ich rezultaty.

Poprawka nr 5 została odrzucona.
Poprawka nr 6 została odrzucona.
Poprawka nr 7 została odrzucona.

W związku z powyższym, treść projektu, póki co, nie uległa zmianie.

Tak, jak ustalono w proponowanym porządku głosowań, ze względu na odrzucenie poprawki nr 5, przechodzimy do głosowania nad poprawką nr 3 i jednocześnie rozpoczynam głosowanie nad poprawką nr 4.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 4 lut 2015, o 23:51

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z tym, że ponownie wszyscy parlamentarzyści oddali swoje głosy przed zakończeniem głosowania, zdecydowałam się je skrócić i do wiadomości podać ich wyniki.

Poprawka nr 3 o treści Skreślenie art. 2 ust. 1 pkt 15 (tzw. „rotacja”). została przyjęta.
Poprawka nr 4 została odrzucona.

Przechodzimy do głosowania nad dwiema ostatnimi poprawkami — poprawka nr 1 i poprawka nr 2.

(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Karolina 10 lut 2015, o 00:55

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Ach, ten weekend... Przepraszam za opóźnienie i proceduję dalej.

Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 została przyjęta.

W związku z tym, że nie ma żadnej z sytuacji, w przypadku których wniosek formalny Jego Książęcej Mości miałby zastosowanie, postanawiam o zaprezentowaniu pełnego projektu ustawy w obecnym kształcie, z przyjętymi poprawkami. Jeśli przez 24h nikt nie zgłosi zastrzeżeń, przejdę do ostatecznego głosowania.

Ustawa konstytucyjna
o reformie ustroju politycznego Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 15 ust. 1 (Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu.) otrzymuje brzmienie:
  "Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od czterech i nie większej od trzynastu.”;
 2. Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu: "Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem."
 3. W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo "Kanclerza";
 4. Skreśla się art. 33 ust. 2;
 5. Dodaje się art. 33a o tytule "Rozporządzenia", w brzmieniu: „1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. 2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach”.

Art. 2.

 1. W Ordynacji wyborczej Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 3 ust. 2 (Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, listy kandydatów w wyborach do Sejmu, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum; przepisy art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy o Sądzie Koronnym stosuje się odpowiednio. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.) otrzymuje brzmienie: „Książęcą Komisję Wyborczą stanowią Książę oraz osoby najwyższego zaufania publicznego, powoływane przez Księcia w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu tak, by skład komisji w możliwie pełny sposób odzwierciedlał, odpowiednio, formacje polityczne, grupy obywateli popierające wybór określonych kandydatów na tron książęcy lub grupy obywateli popierające określone warianty odpowiedzi w referendum. Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.”;
  2. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 2) termin zgłaszania list kandydatów) otrzymuje brzmienie: termin zgłaszania kandydatów;
  3. Art. 5 ust. 1 pkt 3 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 3) liczbę wybieranych posłów,) otrzymuje brzmienie: liczbę wybieranych posłów, z uwzględnieniem podziału na okręgi;
  4. Art. 5 ust. 1 pkt 4 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 3) wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim,) otrzymuje brzmienie: “wykaz obywateli, ze wskazaniem ich prowincji zamieszkania oraz obywateli, którym przysługują głosy dodatkowe zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2”;
  5. Art. 5 ust. 5 (Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu lub kandydatur na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów.) otrzymuje brzmienie: „Termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów”;
  6. Art. 5 ust. 6 (W wyborach do Sejmu wybiera się: 1. 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, 2. 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, 3. 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, 4. 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90.) otrzymuje brzmienie:
   “W wyborach do Sejmu głosowanie przeprowadza się w ramach:
   1. stałych i odrębnych obwodach głosowania odpowiadających swym obszarem obszarowi prowincji
   2. jednej dodatkowej listy, zwanej w dalszej części ustawy “listą nowych obywateli”.”
  7. W art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
   “Z każdego obwodu głosowania wybierany jest co najmniej jeden poseł. Dodatkowego posła wybiera się z obwodu głosowania liczącego w dniu wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 aktywnych obywateli. Dodatkowych dwóch posłów wybiera się z obwodu głosowania liczącego w dniu wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż 21 aktywnych obywateli.”
  8. W art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
   “Z listy nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”
  9. W art. 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
   “Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki:
   1. pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1,
   2. nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”
  10. Art. 7 (1. Listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę znajdującą się na liście kandydatów w przypadku: 1. niewyrażenia lub wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2. nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3.Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.) otrzymuje brzmienie:
   1. Kandydaturę do Sejmu zgłasza się osobiście, wskazując okręg wyborczy, w którym ubiega się o wybór.
   2. Kandydat spełniający warunki, o których mowa w art. 5 ust. 9, może zaznaczyć, że chce być wybieranym w ramach listy dodatkowej. Nie można kandydować równocześnie z listy w ramach obwodu głosowania oraz listy dodatkowej.
   3. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę kandydata, który:
    1. wycofał zgodę na kandydowanie,
    2. nie umieścił w zgłoszeniu informacji o okręgu wyborczym lub liście nowych obywateli,
    3. mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.
   4. Niezwłocznie po upływie terminu zamknięcia list wyborczych, komisarz wyborczy zamyka listy wyborcze oraz podaje do publicznej wiadomości zgłoszone i przyjęte kandydatury. Zgłoszenie kandydatury po upływie terminu zamknięcia list, ale przed faktycznym ich zamknięciem, nie uchybia ważności kandydatury.
   5. Listy kandydatów w ramach poszczególnych obwodów głosowania i listy dodatkowej szereguje się alfabetycznie według nazwisk, a następnie imion kandydatów.
   6. Brak kandydatur na liście nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.
  11. W art. 8. ust. 2 (Głos o sile 6 przysługuje obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, zwanemu dalej „aktywnym obywatelem”.) otrzymuje brzmienie:
   “Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim przysługują następujące głosy dodatkowe:
   1. głos o sile 6, w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał nie więcej niż 2 wsie lenne,
   2. głos o sile 7, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych,
   3. głos o sile 8, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych,
   4. głos o sile 9, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych,
   5. głos o sile 10, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 12 do 15 wsi lennych,
   6. głos o sile 11, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał od 16 do 18 wsi lennych,
   7. głos o sile 12, w przypadku gdy w powyższym okresie otrzymał co najmniej 19 wsi lennych lub jeśli sprawuje funkcję Księcia Sarmacji.
  12. Art. 9 ust. 1 (W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na jedną z list kandydatów, wskazując na niej co najmniej jednego kandydata, albo oddaje głos pusty.) otrzymuje brzmienie:
   "W wyborach do Sejmu obywatel oddaje:
   1. głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach zamieszkiwanego obwodu głosowania w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty oraz
   2. głos głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z listy kandydatów w ramach listy nowych obywateli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
  13. Art. 9 ust. 4 zd. 1 (Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1.) otrzymuje brzmienie:
   „Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1, w okręgu wyborczym właściwym dla jego prowincji zamieszkania w chwili nadania obywatelstwa.”;
  14. Art. 10 (2. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 2. liczbę wyborców, 3. liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególne listy kandydatów, 4. liczbę wyborców poszczególnych kandydatów, 5. liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne listy kandydatów, 6. kandydatów, który uzyskali mandaty. 3. Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę. 4. W przypadku równości ilorazów mandat uzyskuje lista kandydatów, która otrzymała więcej głosów, a gdyby liczba głosów była taka sama — lista, którą poparła większa liczba wyborców. W przypadku równej ilości głosów i wyborców mandat uzyskuje lista umieszczona wyżej na karcie do głosowania. 5. W ramach listy kandydatów mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów mandat uzyskuje kandydat poparty przez większą liczbę wyborców, a jeżeli i te liczby są równe — kandydat umieszczony wyżej na liście kandydatów.) otrzymuje brzmienie:
   1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
    1. liczbę osób uprawnionych do głosowania, z podziałem na okręgi wyborcze i listę nowych,
    2. liczbę wyborców, z podziałem na okręgi wyborcze,
    3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów w okręgach wyborczych,
     kandydatów wybranych do Sejmu.
   2. Wynik wyborów w okręgu wyborczym ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
    1. za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców,
    2. jeżeli te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
    3. jeżeli i te liczby są równe, za wybranego uważa się kandydata, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
    4. a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze rozstrzyga namiestnik właściwej prowincji, a w przypadku listy nowych obywateli — Książę.
   3. Nieuzyskanie mandatu przez kandydatów z listy dodatkowej nie wstrzymuje rozpoczęcia kadencji Sejmu.
  15. Art. 15 ust. 2 (Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.)otrzymuje brzmienie:
   „Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające we właściwym okręgu wyborczym lub w ramach listy nowych obywateli, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”;
  16. W art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   „W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury w okręgu wyborczym, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku braku kandydatur, wyborów w okręgu wyborczym nie przeprowadza się.”; numerację ust. 4 zmienia się odpowiednio.
 2. Przepisy niniejszego artykułu mają moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Przepisy ustawy stosuje się do wyborów do Sejmu kolejnej kadencji. Ustawa utraci moc po upływie trzech kadencji Sejmu wybranego zgodnie z jej przepisami, o ile czas jej obowiązywania nie zostanie przedłużony przez Sejm w trybie właściwym dla zmiany ustawy konstytucyjnej.


(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtensten
Karolina Aleksandra

Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa konstytucyjna o reformie ustroju politycznego

Postprzez Kwazi 10 lut 2015, o 10:25

Wysoka Izbo!

Po pobieżnej analizie wydaje mi się, że poprawki zostały naniesione na projekt prawidłowo. Na skrupulatne sprawdzenie nie specjalnie mam siłę i ochotę, gdyż i tak zamierzam w ostatecznym głosowaniu oddać głos przeciwko tej ustawie.

W dalszym ciągu uważam, że okręgi wyborcze to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Ponadto radykalne różnicowanie siły głosu w wyborach do Sejmu uzależnione od ilości nadanych wsi lennych również wydaje mi się wątpliwym pomysłem. Chciałbym, aby ten projekt wrócił do Sejmu.
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości