Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Aleksander Damian 30 sty 2016, o 21:13

Wasza Wysokość!
Lordzie Regencie!
Wysoka Izbo!


Otwieram debatę nas Ustawą Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego zaproponowaną przez Vladimira diuka Ivanovitsš ik Lihtenštán. Termin debaty nad owym wnioskiem wyznaczam w terminie od dnia dzisiejszego tj. 30 stycznia do 3 lutego br. Zakładam możliwość skrócenia lub wydłużenia debaty. Liczę na owocną i wyczerpującą debatę.


Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr ....
o zwrocie kosztów procesu sądowego


Art. 1 [Przepisy wprowadzające]
1. Tworzy się instytucję zwrotu kosztów procesu sądowego przeprowadzanego na terytorium Księstwa Sarmacji [dalej: zwrot kosztów].
2. Adresatami instytucji są obywatele teutońscy.

Art. 2 [Zwrot kosztów]
1. Obywatel teutoński może zwrócić się do urzędnika właściwego do spraw finansów Królestwa Teutonii o zwrot kosztów.
2. Zwrot kosztów obejmuje kary grzywny.
3. Obywatel, który ubiega się o zwrot, jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia przelewu poniesionych kosztów.
4. Zwrot kosztów następuje na konto wnioskodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia złożenie wniosku.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Uchyla się Dekret Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawnej z dnia 17 października 2009 roku.
2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Z poważaniem
(-)Aleksander Damian markiz Chojnacki
Wicemarszałek Senatu Królestwa Teutonii
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Herold Rodu Dom von Thorn
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Vladimir 31 sty 2016, o 05:58

Wysoka Izbo!

Odniosę się do propozycji Pana Rolanda Heacha, które padły w nieformalnej debacie:
2) Jestem jak najbardziej za rozszerzeniem przedmiotu refundacji. Chciałbym jednak w tej kwestii poznać zdanie Loda Koadiutora i jednocześnie Lorda Ekonoma.
3) Również popieram i proszę Lorda Koadiutora o ustosunkowanie się do tej propozycji.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Vladimir 31 sty 2016, o 11:21

Wysoka Izbo!

Opierając się na sugestiach Jego Książęcej Mości oraz Pana Kanclerza chciałbym zgłosić dwie autopoprawki:
1. Definicja tego, czym są koszty sądowe i jednocześnie wyjęcie z tej definicji kar grzywny;
2. Wykreślenie z ostatniego artykułu zapisu o uchyleniu Dekretu Króla o Królewskiej Izbie Prawej w związku z tym.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr ....
o zwrocie kosztów procesu sądowego


Art. 1 [Przepisy wprowadzające]
1. Tworzy się instytucję zwrotu kosztów procesu sądowego przeprowadzanego na terytorium Księstwa Sarmacji [dalej: zwrot kosztów].
2. Adresatami instytucji są obywatele teutońscy.

Art. 2 [Zwrot kosztów]
1. Obywatel teutoński może zwrócić się do urzędnika właściwego do spraw finansów Królestwa Teutonii o zwrot kosztów.
2. Zwrot kosztów obejmuje opłatę od prywatnego aktu oskarżenia, opłatę od prywatnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz koszty wynagrodzenia obrońcy.
3. Obywatel, który ubiega się o zwrot, jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia przelewu poniesionych kosztów.
4. Zwrot kosztów następuje na konto wnioskodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia złożenie wniosku.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Hetman_Gotfryd 3 lut 2016, o 20:35

Wasza Wysokość
Lordzie Regencie
Lordzie Koadiutorze
Wysoka Izbo

Na podstawie Regulaminu Senatu, postanowiłem przedłużyć trwającą debatę nad nm. wnioskiem o kolejne dni w terminie 03-07 stycznia br. Zakładam możliwość skrócenia i na pewno nie przedłużenia terminu tej debaty.

Z wyrazami szacunku
Marszałek Senatu KT
Godfryd Slavik de Ruth
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Roland 4 lut 2016, o 09:50

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!


Chciałbym zgłosić kilka poprawek:

Poprawka nr 1
Art. 1. projektu otrzymuje brzmienie:
"1. Tworzy się instytucję:
  1. Zwrotu kosztów postępowania sądowego na terytorium Księstwa Sarmacji.
  2. Zwrotu kosztów z tytułu zakupu posiłku w miejskiej kantynie na terytorium Królestwa Teutonii.
  3. Zwrotu kosztów z tytułu publikacji ćwirków.
  4. Zwrotu kosztów z tytułu założenia instytucji na terytorium Królestwa Teutonii.
2. Adresatami instytucji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są obywatele teutońscy."
oraz otrzymuje tytuł "[Przepisy ogólne]"


Poprawka nr 2 na wypadek przyjęcia poprawki nr 1
Art. 2. projektu otrzymuje brzmienie:
"1. Zwrot kosztów:
  1. Postępowania sądowego obejmuje: opłatę od prywatnego aktu oskarżenia, opłatę od prywatnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz koszty wynagrodzenia obrońcy.
  2. Z tytułu zakupu posiłku w miejskiej kantynie obejmuje: opłatę za zakup posiłku w kantynie miejskiej za ostatnie trzydzieści dni od dnia złożenia wniosku włącznie.
  3. Z tytułu publikacji ćwirków obejmuje: opłatę za publikację ćwirka za ostatnie trzydzieści dni od dnia złożenia wniosku włącznie.
  4. Z tytułu założenia instytucji obejmuje: opłatę za założenie instytucji z możliwością publikacji, opłatę za założenie instytucji bez możliwości publikacji oraz opłatę za nadanie instytucji możliwości publikacji.
2. Zwrot kosztów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na wniosek adresata instytucji, złożony na forum Królestwa Teutonii. Dział właściwy do składania wniosków w sprawie ze zdania poprzedzającego wskazuje Rada Królestwa Teutonii po przez obwieszczenie.
3. Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, musi zawierać: imię (imiona), nazwisko, numer paszportu, wskazanie rodzaju przysługującego zwrotu, udokumentowanie kosztów poniesionych przez adresata instytucji.
4. Organem właściwym do rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ustępie drugim, jest Rada Królestwa Teutonii. Wniosek musi zostać rozpatrzony przez organ w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku. Na rozpatrzony wniosek wydawana jest decyzja administracyjna nie podlegająca publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
5. Zwrot kosztów następuje na konto adresata instytucji w ciągu siedmiu dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ustępie poprzedzającym."
oraz otrzymuje tytuł "[Przepisy szczegółowe]"


Poprawka nr 3 na wypadek przyjęcia poprawki nr 2
Art. 3. projektu otrzymuje brzmienie:
"1. Zwrot kosztów przyznany w trybie artykułu poprzedzającego podlega zwrotowi na rzecz Królestwa Teutonii, gdy:
  1. Adresat instytucji utraci obywatelstwo teutońskie w czasie krótszym niż trzydzieści dni od dnia rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w artykule drugim, ustępie drugim.
  2. Adresat instytucji podał niezgodne ze stanem faktycznym informacje o wysokości poniesionych kosztów na niekorzyść Królestwa Teutonii.
  3. Adresat instytucji dokonał przeniesienia, założonej na terytorium Królestwa Teutonii, instytucji do innej prowincji w czasie krótszym niż trzydzieści dni od dnia rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w artykule drugim, ustępie drugim.
2. Zwrotu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym dokonuje Lord Poborca na wniosek Rady Królestwa Teutonii."
oraz otrzymuje tytuł "[Przepisy porządkowe]"


Poprawka nr 4 na wypadek przyjęcia poprawki nr 3
Dodaje się Art. 4. w brzmieniu:
"Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia."
i nadaje się mu tytuł "[Przepisy końcowe]"


Poprawka nr 5 na wypadek przyjęcia poprawek nr 1, 2, 3 i 4
Zmienia się tytuł ustawy na: "Ustawa Senatu o zwrocie kosztów aktywnego funkcjonowania Teutończyków"


Jest to realizacja mojej sugestii o rozszerzenie tematyki refundacyjnej.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Vladimir 4 lut 2016, o 10:03

Jestem zachwycony! Z przyjemnością przyjmę jako autopoprawkę, jeśli inni Senatorowie również pozytywnie zaopiniują. Szczególnie chodzi mi o zdanie diuka Kwaziego i Lorda Koadiutora.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Albert 4 lut 2016, o 18:14

Jestem przeciwny zwrotom za zupy i ćwirki — nie twórzmy z KT jakiegoś socjalnego raju, proszę Was. Do zwrotu kosztów sądowych także nie jestem przekonany z podobnych powodów — natomiast zwrot kosztów założenia instytucji to bardzo dobry pomysł, popieram.

PS. Wybaczcie, że się nie rozpisuję, ale już trochę nie mam sił po całym dniu.
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez A0014 5 lut 2016, o 00:28

Co do zwrotu kosztu założenia instytucji. Czy nie obawiacie się spekulacji instytucjami: założenia przez kogoś pięciu z możliwością publikacji?
Co do zwrotów refundacji, czy te wymogi nie są nazbyt liberalne?
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez Roland 5 lut 2016, o 02:05

Mogę zapytać po co ktoś miałby zakładać n instytucji, skoro ostatecznie i tak nic na tym nie zyska?
Jak mniemam drugie pytanie odnosi się do Art. 3. Jak na moje oko miesiąc, to długo.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa Senatu o refundacji kosztów procesu sądowego

Postprzez A0014 5 lut 2016, o 02:19

Roland napisał(a):Mogę zapytać po co ktoś miałby zakładać n instytucji, skoro ostatecznie i tak nic na tym nie zyska?

Jakby ktoś(z innej Prowincji/KK), kogoś poprosił(z Teutonii) o założenie instytucji z możliwością publikacji? - "słuchaj, załóż mi tą instytucję, ja Ci zapłacę połowę", dobry interes?
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron