Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez Hetman_Gotfryd 13 sty 2019, o 12:59

Wasza Królewska Mość ,
Wysoka Izbo!

A: ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 3. ust. 4. Regulaminu Senatu zarządzam debatę nad projektem wymienionym w punkcie B.

B: PROJEKT:
zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu


Art. 1.

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu z dnia 1 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Sali Posiedzeń.”;

2. Art. 3. ust. 4. otrzymuje brzmienie: „W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Posiedzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia.”;

3. Art. 4. ust. 1. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu," numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

4. Art. 4. ust. 3. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "przedstawienie projektu dekretu przez Królową/Króla,";

5. Art. 4. ust. 3. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"
numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

6. Art. 4. ust. 3. ppkt. d. otrzymuje brzmienie: "wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Królową/Króla.";

7. Art. 4. ust. 4. ppk. b. otrzymuje brzmienie: "zajęcie przez Królową/Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,";

8. Art. 5. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.";

9. Art. 5. ust. 4. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Sali Posiedzeń,";

10. Art. 5. ust. 4. ppkt. b. skreśla się: "Rady Królestwa Teutonii," numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio;

11. Art. 6. ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali Posiedzeń niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:";

12. Art. 6. ust. 1. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez senatora,";

13. Art. 6. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej. Senatorowie głosują ZA lub PRZECIW,";

14. Art. 6. ust. 5. otrzymuje brzmienie: "Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowej/Królowi Teutonii do podpisu.";

15. Art. 7. otrzymuje brzmienie: "Na wniosek Króla/Królowej, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.C : UZASADNIENIE:
Proponowana ustawa ma w swoim głównym założeniu ułatwić pracę Marszałka Senatu, oraz zwiększyć przejrzystości pracy Senatu. Wprowadza także aktualizację dostosowaną do bieżących potrzeb.

Najprościej rzecz ujmując chciałbym zrealizować jeden z punktów przedstawionych w niedawnej kampanii wyborczej stanowiący o likwidacji: Laski Marszałkowskiej, Sali Obrad i Sali Głosowań. Powyższą ustawą proponuję zastąpienie 3x proceduralnych miejsc w 1x konkretne miejsce nazwane Salą Posiedzeń, gdzie każda propozycja ustawy/uchwały przejdzie przez poszczególne fazy: zgłoszenia projektu, debaty i głosowania w jednym miejscu.

Ponad to pracując nad zmianą regulaminu dostrzegłem konieczność likwidacji pojęcia Rada Królestwa Teutonii. Postanowiłem więc wykreślić we wszystkich miejscach ww. pojęcia z uwagi na brak ustanawiania takiej Rady. Rada Królestwa Teutonii w chwili obecnej to pusty slogan. Po konsultacji z Królową kierunek rozwoju KT na najbliższe lata również nie przewiduje podjęcia jakichkolwiek działań w kierunku ustanawiania Rady.

Kolejną zmianą jest dodanie w Art.6 ust. 3 odpowiedniej regulacji mającej na celu ustanowienia dwóch możliwości oddania głosu: ZA lub PRZECIW. W obecnej formie działalności Senatu była jeszcze trzecia opcja WSTRZYMUJĘ SIĘ, która w mojej ocenie nic nie wnosiła i w większości przypadków dawała możliwość uchylenia się od podjęcia jakiejś konkretnej decyzji.
Dodam tylko, że głosowanie w formie ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ nie było dotąd objęte w żadnym regulaminie i było umowną formą oddawania głosów.

Na koniec zauważyłem kosmetyczną potrzebę zmiany wprowadzenia w Regulaminie Senatu KT tytułu Królowej. Jedynym użytym i powtarzającym się rzeczownikiem był Król. Myślę, że skoro doszło do wyboru Królowej to powinniśmy zmienić także przy okazji zapisy we wszystkich możliwych dokumentach. Kierując się dobrym obyczajem proponuję zapis Królowa/Król wszędzie tam gdzie jest mowa o osobie panującej na tronie.

Aby ułatwić sobie podgląd do aktualnej wersji opublikowanej w DP Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015— Regulamin Senatu


D: TERMIN:
Debata trwa w terminie 13-22 stycznia 2019 roku.

E: POUCZENIE:
Debata nad projektem uchwały obejmuje: przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu, debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione, wprowadzanie autopoprawek do projektu uchwały przez wnioskodawcę.

Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Rady Królestwa Teutonii lub co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez AJ Piastowski 15 sty 2019, o 16:01

Wasza Królewska Mość,
Panie Marszałku,
Szanowni Senatorzy.

W związku ze słuszną uwagą Wicehrabiego Wojciecha Hergemona jeszcze w Lasce Marszałkowskiej chciałbym zgłosić autopoprawkę dotyczącą nie zmieniania numeracji po wykreśleniu danego ppkt. ww. propozycji ustawy w trosce o możliwość pojawienia się błędów legislacyjnych związanych z opublikowanymi w przeszłości aktami w DP.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2019

o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu


Art. 1.

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu z dnia 1 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Sali Posiedzeń.”;

2. Art. 3. ust. 4. otrzymuje brzmienie: „W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Posiedzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia.”;

3. Art. 4. ust. 1. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu," numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

4. Art. 4. ust. 3. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "przedstawienie projektu dekretu przez Królową/Króla,";

5. Art. 4. ust. 3. ppkt. b. skreśla się: "zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"
numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

6. Art. 4. ust. 3. ppkt. d. otrzymuje brzmienie: "wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Królową/Króla.";

7. Art. 4. ust. 4. ppk. b. otrzymuje brzmienie: "zajęcie przez Królową/Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,";

8. Art. 5. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.";

9. Art. 5. ust. 4. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Sali Posiedzeń,";

10. Art. 5. ust. 4. ppkt. b. skreśla się: "Rady Królestwa Teutonii," numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

11. Art. 6. ust. 1. otrzymuje brzmienie: "Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali Posiedzeń niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:";

12. Art. 6. ust. 1. ppkt. a. otrzymuje brzmienie: "głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez senatora,";

13. Art. 6. ust. 3. otrzymuje brzmienie: "Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej. Senatorowie głosują ZA lub PRZECIW,";

14. Art. 6. ust. 5. otrzymuje brzmienie: "Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowej/Królowi Teutonii do podpisu.";

15. Art. 7. otrzymuje brzmienie: "Na wniosek Króla/Królowej, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez anglov 15 sty 2019, o 18:52

Nie odnosząc się jeszcze do treści – przypominam że przepisy zmieniające powinny być konstruowane tak, żeby można było odtworzyć wersję sprzed zmiany. Te nie są tak skonstruowane.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez AJ Piastowski 16 sty 2019, o 09:23

anglov napisał(a):Nie odnosząc się jeszcze do treści – przypominam że przepisy zmieniające powinny być konstruowane tak, żeby można było odtworzyć wersję sprzed zmiany. Te nie są tak skonstruowane.


Zgoda.

Wnoszę zatem kolejną poprawkę. Proszę poprzedniej wersji nie brać pod uwagę.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr X/2019

o zmianie Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu


Art. 1.

W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu z dnia 1 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 3. ust. 1. o treści:
"Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Lasce Marszałkowskiej."

otrzymuje brzmienie:
"Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu w Sali Posiedzeń.";

2. Art. 3. ust. 4. o treści:
"W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Obrad w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia."

otrzymuje brzmienie:
„W przypadku złożenia projektu lub wniosku, Marszałek zarządza debatę nad nim na Sali Posiedzeń w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty złożenia.”;

3. Art. 4. ust. 1. ppkt. b. o treści:
"zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"

skreśla się w całości:
"zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"
numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

4. Art. 4. ust. 3. ppkt. a. o treści:
"przedstawienie projektu dekretu przez Króla,"

otrzymuje brzmienie:
"przedstawienie projektu dekretu przez Królową/Króla,";

5. Art. 4. ust. 3. ppkt. b. o treści:
"zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"

skreśla się w całości:
"zajęcie przez Radę Królestwa Teutonii stanowiska w sprawie projektu,"
numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

6. Art. 4. ust. 3. ppkt. d. o treści:
"wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Króla."

otrzymuje brzmienie:
"wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Królową/Króla.";

7. Art. 4. ust. 4. ppk. b. o treści:
"zajęcie przez Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,"

otrzymuje brzmienie:
"zajęcie przez Królową/Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,";

8. Art. 5. ust. 3. o treści:
"Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Rady Królestwa Teutonii lub co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin."

otrzymuje brzmienie:
"Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek co najmniej jednej trzeciej senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.";

9. Art. 5. ust. 4. ppkt. a. o treści:
"osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Lasce Marszałkowskiej,"

otrzymuje brzmienie:
"osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Sali Posiedzeń,";

10. Art. 5. ust. 4. ppkt. b. o treści:
"Rady Królestwa Teutonii,"

skreśla się w całości:
"Rady Królestwa Teutonii,"
numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

11. Art. 6. ust. 1. o treści:
"Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali głosowań niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:"

otrzymuje brzmienie:
"Blok głosowań nad projektem odbywa się na Sali Posiedzeń niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania, w następującym porządku:";

12. Art. 6. ust. 1. ppkt. a. o treści:
"głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez Radę Królestwa Teutonii lub senatora,"

otrzymuje brzmienie:
"głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został postawiony przez senatora,";

13. Art. 6. ust. 3. o treści:
"Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej."

otrzymuje brzmienie:
"Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej. Senatorowie głosują ZA lub PRZECIW,";

14. Art. 6. ust. 5. o treści:
"Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowi Teutonii do podpisu."

otrzymuje brzmienie:
"Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowej/Królowi Teutonii do podpisu.";

15. Art. 7. o treści:
"Na wniosek Króla lub Rady Królestwa Teutonii, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości."

otrzymuje brzmienie:
"Na wniosek Króla/Królowej, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez anglov 24 sty 2019, o 00:10

Szanowny Panie Marszałku,

informuję iż planuję wypowiedź w debacie. Proszę więc o nie kończenie debaty przed zabraniem przeze mnie głosu. Niestety, ostatnie dni nie pozwoliły mi zabrać go wcześniej.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez AJ Piastowski 24 sty 2019, o 09:02

anglov napisał(a):informuję iż planuję wypowiedź w debacie. Proszę więc o nie kończenie debaty przed zabraniem przeze mnie głosu. Niestety, ostatnie dni nie pozwoliły mi zabrać go wcześniej.


Rozumiem, dużo pracy w centrali robi swoje. Dla mnie nie ma problemu i chętnie przychylę się do przedłużenia debaty, może ktoś jeszcze zechce zabrać głos.
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez Hetman_Gotfryd 26 sty 2019, o 21:32

Wysoka Izbo
W ostatnim, czasie mocno "przycisną nie istniejący real" Dlatego nie miałem, czasu by przedłużyć termin debaty. Czas na dalsze debatowanie, wyznaczam do 1 lutego 2019 roku. Nie mniej jak widzę obecnie mamy, znikome zainteresowanie tym projektem. Co nie wróży dobrze, na przyszłość... Ponaglę zatem ponownie, czcigodnych Santorów do pochyleni, się nad tą debatą.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez AJMaat 26 sty 2019, o 22:09

Nie widzę tu niczego ważnego poza paroma kosmetycznymi zmianami. Tym samym popieram.
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez kaxiu 26 sty 2019, o 22:31

A ja odnoszę wrażenie, że projekt zmian jest trochę oderwany od reformy ustrojowej, którą udało mi się jako Regentowi przeforsować. Dla porządku przypominam więc jedynie główne jej założenia:
1) głównym ustawodawcą jest Król / Królowa,
2) Senat może sobie robić co chce, o ile nie przeszkadza Królowi / Królowej,
3) Senatowi pozostawiono pewne uprawnienia stanowiące wentyl bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe nie widzę sensu regulacji jak np.
Na wniosek Króla/Królowej, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Gdyż... Król / Królowa jak będą chcieli, to dekret po prostu wydadzą. Senat nie ma nic w tym zakresie do gadania. Natomiast jeżeli Senat będzie chciał głosować coś, co z jakiś przyczyn jest poza zainteresowaniem władcy - dlaczegoż to wyłącznie na wniosek Króla debata ma być skracana? Taka regulacja miała sens za dawnych czasów biurokracji senackiej. Pewien wyjątek stanowi oczywiście zmiana dekretem świeżej ustawy Senatu, ale logika podpowiada, że wtedy debata zazwyczaj się odbędzie.

Drodzy Senatorowie, jeszcze raz więc przypominam - zwłaszcza, że sami za tym głosowaliście (żeby się nie okazało, że nikt nie czytał ;)) - prawie że pełnie władzy ustawodawczej ma Królowa. Nasze istnienie sankcjonowane jest natomiast głównie narracją i tradycją.

Wreszcie taka uwaga, co do dodawania wszędzie "/ Królowa" - rozumiem, że chodzi o podkreślenie uznania i szacunku dla jaśnie nam panującej, ale konstytucja stawia sprawę jasno:
Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.

Skoro więc w głównym akcie mamy sformułowanie "Król", to w aktach niższego rzędu nie trzeba wszędzie dorabiać alternatywy. Wiadomo, że przez Króla rozumie się także Królową, tak samo jak przez Króla rozumie się także i Regenta. Jedyna różnica, że w pierwszym przypadku wynika to ze zdrowego rozsądku, a w drugim z Konstytucji.

Co do projektu mam mieszane uczucia. Część z proponowanych zmian wydaje mi się sensowne, a część zmienianiem, aby zmieniać.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Zmina Ustawy o Regulaminie Senatu z 2015

Postprzez anglov 27 sty 2019, o 19:14

kaxiu napisał(a):Wreszcie taka uwaga, co do dodawania wszędzie "/ Królowa" - rozumiem, że chodzi o podkreślenie uznania i szacunku dla jaśnie nam panującej, ale konstytucja stawia sprawę jasno:


Jest to jedna z rzeczy, którą również chciałem poruszyć. Prawo nie definiuje instytucji „królowej”. Co nie zmienia faktu, że JKM nią jest i pełni tym samym urząd Króla. Proponuję mimo wszystko nie robić zamieszania prawnego.

Nie widzę też potrzeby na sformułowania:
numerację pozostałych ustępów pozostają nie zmienione;

To jest oczywiste. Tak samo nie trzeba dwa razy powtarzać treści skreślonego artykułu.

Sugeruję przyjąć proponowane zmiany jako autopoprawki.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Następna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości