Strona 1 z 1

Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 19 paź 2018, o 20:14
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

A) ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.

B) PROJEKT:
Konstytucja Królestwa Teutonii

My, Teutończycy, jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków, ich dziedzictwa i historii, którą nam pozostawili. Nauczeni ich doświadczeniem, tworzymy nierozerwalną wspólnotę obywatelską. Choć życzliwi i otwarci dla przybyszów, pomni zdarzeń, które doprowadziły do rewolucji Teutońskiego Maja, będziemy bronić naszą Ojczyznę przed wrogami i zwalczać każdy przejaw agresji w Nas skierowany. Jako Bracia i Siostry konstruujemy nasz wspólny Dom. Naszą Ojczyznę i dumną część Sarmackiej Rzeczpospolitej: Królestwo Teutonii. W trosce o wspólny dobrobyt, pamiętając o podstawowych wartościach Idei Teutonizmu i oddając cześć tym, którzy odeszli, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, będącą zbiorem praw zasadniczych Teutońskiego Narodu.

Rozdział I: Królestwo Teutonii
Artykuł 1 [Przepis wstępny]
Królestwo Teutonii jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2 [Prawo]
1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
1) prawo Księstwa Sarmacji,
2) niniejsza konstytucja,
3) umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
4) dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
5) edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
6) akty prawa miejscowego,
7) normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
2. Ogólnie uznane zasady i normy prawa stanowią część składową systemu prawnego Królestwa.
3. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
4. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]
1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]
1. Królestwo Teutonii, szanując teutońską tradycję, dla zachowania właściwego porządku we własnym życiu publicznym oraz jako wyraz swej autonomii, ustanawia obywatelstwo teutońskie.
2. Ustawa może warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Teutonii od posiadania obywatelstwa teutońskiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
3. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
4. Szczegóły dotyczące obywatelstwa teutońskiego, w szczególności warunki i tryb jego nadawania i pozbawiania oraz organy uprawnione do wykonywania tych czynności określa ustawa.

Rozdział II: Król Teutonii
Artykuł 5 [Rola Króla]
1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]
1. Król wydaje Dekrety.
2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]
1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki, w tym rolę Namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
3. Szczegóły dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa ustawa.

Artykuł 8 [Tron Królewski]
1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
1) śmierci Króla,
2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
5) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
4. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
5. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]
1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
6. Królowi, który objął urząd na podstawie niniejszej Konstytucji nie przysługuje tytuł Króla-Seniora.

Rozdział III: Senat
Artykuł 10 [Senat]
Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 11 [Skład Senatu]
1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie i prawo sprawowania funkcji publicznych w samorządach.
2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]
1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
a) ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
b) groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza
Art. 15 [Organy władzy wykonawczej]
1. Król jest naczelnym organem władzę wykonawczej i sprawuje władze wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Art. 16 [Akty wykonawcze]
1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Art. 17 [Rada Królestwa]
1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Art. 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]
1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

Rozdział V: Przepisy końcowe
Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]
Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 20 [Wejście w życie]
1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
2. W tym samym dniu traci moc Konstytucja KT z dnia 1 czerwca 2015 roku oraz Ustawa organiczna Senatu KT o tymczasowej Radzie Królestwa z dnia 1 czerwca 2015 roku.
3. Zgromadzenie Elektorów zostanie zwołane do dnia 4 listopada 2018 roku. Art. 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.C) TERMIN:
Głosujemy w terminie 19- 25 października 2018 roku, włącznie.

D) POUCZENIE:
Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 20 paź 2018, o 05:43
przez Vladimir
Jak najbardziej ZA.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 20 paź 2018, o 13:41
przez Joanna Izabela
Głosuję ZA

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 20 paź 2018, o 13:55
przez kaxiu
Oczywiście również głosuję ZA.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:45
przez VAT
Za.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 21 paź 2018, o 18:18
przez anglov
Głosuję za.
Moim zdaniem wiele to nie zmienia, ale być może Regent w końcu zdecyduje się rozpisać elekcje.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 21 paź 2018, o 21:39
przez AJ Piastowski
Proszę zanotować ZA z mojej strony.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:28
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

Głosuje ZA przyjęciem Nowej Konstytucji Królestwa Teutonii.

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 25 paź 2018, o 09:22
przez SdC
Głosuję za

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

PostNapisane: 25 paź 2018, o 12:11
przez Hetman_Gotfryd
Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 6 ust. 4 zamykam głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 8 ważnych głosów z pośród 8 uprawnionych do głosowania:
8 głosy ZA,
0 głosy PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii przyjął Nową Konstytucję. Informacją zastała przekazana Lordowi Regentowi - Wojciechowi Hergemon.