Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 19 paź 2018, o 20:14

Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

A) ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.

B) PROJEKT:
Konstytucja Królestwa Teutonii

My, Teutończycy, jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków, ich dziedzictwa i historii, którą nam pozostawili. Nauczeni ich doświadczeniem, tworzymy nierozerwalną wspólnotę obywatelską. Choć życzliwi i otwarci dla przybyszów, pomni zdarzeń, które doprowadziły do rewolucji Teutońskiego Maja, będziemy bronić naszą Ojczyznę przed wrogami i zwalczać każdy przejaw agresji w Nas skierowany. Jako Bracia i Siostry konstruujemy nasz wspólny Dom. Naszą Ojczyznę i dumną część Sarmackiej Rzeczpospolitej: Królestwo Teutonii. W trosce o wspólny dobrobyt, pamiętając o podstawowych wartościach Idei Teutonizmu i oddając cześć tym, którzy odeszli, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, będącą zbiorem praw zasadniczych Teutońskiego Narodu.

Rozdział I: Królestwo Teutonii
Artykuł 1 [Przepis wstępny]
Królestwo Teutonii jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Artykuł 2 [Prawo]
1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
1) prawo Księstwa Sarmacji,
2) niniejsza konstytucja,
3) umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
4) dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
5) edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
6) akty prawa miejscowego,
7) normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
2. Ogólnie uznane zasady i normy prawa stanowią część składową systemu prawnego Królestwa.
3. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
4. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]
1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]
1. Królestwo Teutonii, szanując teutońską tradycję, dla zachowania właściwego porządku we własnym życiu publicznym oraz jako wyraz swej autonomii, ustanawia obywatelstwo teutońskie.
2. Ustawa może warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Teutonii od posiadania obywatelstwa teutońskiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
3. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
4. Szczegóły dotyczące obywatelstwa teutońskiego, w szczególności warunki i tryb jego nadawania i pozbawiania oraz organy uprawnione do wykonywania tych czynności określa ustawa.

Rozdział II: Król Teutonii
Artykuł 5 [Rola Króla]
1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]
1. Król wydaje Dekrety.
2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]
1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki, w tym rolę Namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
3. Szczegóły dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa ustawa.

Artykuł 8 [Tron Królewski]
1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
1) śmierci Króla,
2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
5) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
4. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
5. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]
1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
6. Królowi, który objął urząd na podstawie niniejszej Konstytucji nie przysługuje tytuł Króla-Seniora.

Rozdział III: Senat
Artykuł 10 [Senat]
Naród sprawuję wypowiada się i sprawuje kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 11 [Skład Senatu]
1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie i prawo sprawowania funkcji publicznych w samorządach.
2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]
1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
a) ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
b) groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza
Art. 15 [Organy władzy wykonawczej]
1. Król jest naczelnym organem władzę wykonawczej i sprawuje władze wraz z określonymi w konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Art. 16 [Akty wykonawcze]
1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów .
3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Art. 17 [Rada Królestwa]
1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Art. 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]
1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

Rozdział V: Przepisy końcowe
Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]
Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 20 [Wejście w życie]
1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
2. W tym samym dniu traci moc Konstytucja KT z dnia 1 czerwca 2015 roku oraz Ustawa organiczna Senatu KT o tymczasowej Radzie Królestwa z dnia 1 czerwca 2015 roku.
3. Zgromadzenie Elektorów zostanie zwołane do dnia 4 listopada 2018 roku. Art. 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.C) TERMIN:
Głosujemy w terminie 19- 25 października 2018 roku, włącznie.

D) POUCZENIE:
Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez Vladimir 20 paź 2018, o 05:43

Jak najbardziej ZA.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez Joanna Izabela 20 paź 2018, o 13:41

Głosuję ZA
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez kaxiu 20 paź 2018, o 13:55

Oczywiście również głosuję ZA.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez VAT 21 paź 2018, o 17:45

Za.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez anglov 21 paź 2018, o 18:18

Głosuję za.
Moim zdaniem wiele to nie zmienia, ale być może Regent w końcu zdecyduje się rozpisać elekcje.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez AJ Piastowski 21 paź 2018, o 21:39

Proszę zanotować ZA z mojej strony.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 24 paź 2018, o 09:28

Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!

Głosuje ZA przyjęciem Nowej Konstytucji Królestwa Teutonii.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez SdC 25 paź 2018, o 09:22

Głosuję za
Trener reprezentacji Loardii
Trener SKSV Loardia Auterra

W Sarmacji nikt :)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
SdC
Królestwo Teutonii
 

Re: Głosowanie nad Nową Konstytucją KT

Postprzez Hetman_Gotfryd 25 paź 2018, o 12:11

Lordzie Regencie
Ledy Koadiutor
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 6 ust. 4 zamykam głosowanie. Dziękuję szanownym Senatorom za udział.

Oddano 8 ważnych głosów z pośród 8 uprawnionych do głosowania:
8 głosy ZA,
0 głosy PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

Stwierdzam, że Senat Królestwa Teutonii przyjął Nową Konstytucję. Informacją zastała przekazana Lordowi Regentowi - Wojciechowi Hergemon.
Gotfryd Slavik diuk de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość