Strona 1 z 1

Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 08:13
przez Hetman_Gotfryd
Wasza Królewska Wysokość,
Lordzie Regencie
Lady Koadiutor
Wysoka Izbo!

A) ZARZĄDZENIE:
Na podstawie art. 6. ust. 1. Regulaminu Senatu zarządzam głosowanie nad projektem wymienionym w punkcie B.

B) PROJEKT:

Artykuł 8 [Tron Królewski]
1. Tron Królewski jest elekcyjny i kadencyjny.
2. Kadencja Króla wynosi 9 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.
3. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
1) upływu kadencji,
2) śmierci Króla,
3) zrzeczenia się przezeń Tronu,
4) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
5) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
6) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
4. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 3 pkt 6 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich senatorów.
5. Przedłużenie kadencji, o której mowa w ust. 2 może stwierdzić Senat za zgodą Króla w drodze uchwały podjętej przez większość 2/3 głosów wszystkich senatorów nie wcześniej niż sześć tygodni i nie później niż dwa tygodnie przed zakończenia kadencji kadencji.
6. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

C) TERMIN:
Głosujemy w terminie 11- 14 października 2018 roku, włącznie.

D) POUCZENIE:
Głosujemy ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ OD GŁOSU.

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 08:31
przez SdC
Szanowny Regencie
Czcigodny Marszałku

Głosuję Za

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 09:30
przez Vladimir
PRZECIW

Sens tej poprawki znalazł się już w autopoprawce arcyksięcia Regenta.

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 13:30
przez Joanna Izabela
PRZECIW

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 15:11
przez kaxiu
Więc tak, to jest moja autopoprawka więc wydaje mi się, że nie trzeba jej głosować ;).

Niemniej z daleko posuniętej ostrożności głosuję ZA własną autopoprawką ;).

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 17:07
przez anglov
Ta autopoprawka nie była uwzględniona do głosowania podczas debaty. Składam wniosek formalny o przerwanie glosowania i proszę Marszałka o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Re: Głosowanie nad autopoprawką do nowej Konsytuacji KT

PostNapisane: 11 paź 2018, o 22:52
przez Hetman_Gotfryd
Wniosek przyjmuję, i zamykam głosowanie. Jest mi przykro z powodu błędu, jaki popełniłem co zaowocowało tym zamieszaniem.