Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o pomocy prawnej

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 15 lut 2017, o 09:18

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 5 pkt. 4 postanawiam przedłużyć debatę o maksymalny czas jaki przewiduje regulamin Senatu KT do 25 lutego. Po czym przejdziemy niezwłocznie do głosowania.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Zastępca Marszałka Senatu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Juarez 16 lut 2017, o 20:30

Odniosę się do kilku spraw związanych z przedstawionym projektem ustawy.

Pierwsza:
Co do poprawek zaprezentowanych przez Vanderleia mam drobny komentarz co do jednej. Mianowicie do 4. poprawki art. 2 ust. 5. Jak już wcześniej wspomniano dokłada ona obowiązków zarówno Lordowi Koadiutorowi jak i samemu Królowi, ale czy naprawdę jest to, aż tak ciężkie brzemię? W końcu ile tego typu spraw trafi się do rozpatrzenia w ciągu, np.: jednego roku? Jedna? Dwie? Moim zdaniem ów ustęp nie jest jakimś dużym obciążeniem, a w razie zaistnienia sytuacji, dla której ten projekt został zgłoszony, to "obciążenie" może okazać się bardzo przydatne.

Druga:
Martwi mnie bardzo kwestia Teutońskiego Obrońcy Procesowego. Czy w naszych szeregach znajdzie się osoba zdolna podjąć się pracy na tym stanowisku? Jeśli nie to cały Art. 3. można wyrzucić na śmietnik. W związku z tym przypomnę i podbiję pytanie Jego Królewskiej Wysokości:

Pytanie więc do senatorów – w jaki sposób tym razem mogę zapewnić, że będą dostępni obrońcy, których mogę przydzielić? Co w przypadku, gdy nie będę mógł?


Trzecia:
anglov napisał(a):
art. 4 K.K.S. napisał(a):Art. 4. [Podział władzy]

Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Trybunał Koronny.


Przepis związany z oceną sprawiedliwości powoduje, że opiniujący go w pewnym sensie zaczyna oceniać jak władza sądownicza.

Nie zaprzeczę, ale też nie mogę się do końca zgodzić z powyższym stwierdzeniem.

anglov napisał(a):Ponadto:
art 41 ust. 1 K.K.S napisał(a):System prawa karnego nie może być użyty w żadnych okolicznościach do ukarania osoby niewinnej zarzucanego czynu, nie może też on nigdy chronić przed karą sprawców przestępstw.


Zgodnie z intencją tego przepisu, zwrot grzywien może być uznany za chronienie przestępców przed karą.

No i tu kłania się idea tego projektu. Centrala nie będzie patrzeć, czy dana osoba popełniając przestępstwo występowała w obronie interesów teutońskich przez co jej ukaranie będzie nie do końca słuszne. Jeśli jednak pokrzywdzony Teutończyk skorzysta z praw, które daje mu proponowana ustawa, to ma szanse pokazać Centrali, że jego czyn stanowił sprzeciw wobec działań godzących w interesy Królestwa Teutonii, co jest raczej działaniem słusznym obok, którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez anglov 23 lut 2017, o 18:57

Wysoka Izbo,

w związku z tym, iż wnioskodawca nie planuje wycofać się z projektu, a część dużych problemów jest eliminowane poprawkami, pragnę złożyć następujące poprawki:

1.

Skreśla się art. 3 ust. 6 projektu. Numeracje kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio.

Uzasadnienie:
Nie widzę potrzeby wprowadzenia regulacji uściślających, że owi urzędnicy są urzędnikami teutońskimi w rozumieniu jakichkolwiek przepisów. Żadna inna ustawa tego nie reguluje, a oczywistym jest, że urzędnik powołany na mocy ustawy nim jest.

2.

W art. 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:
Do sprawowania funkcji Teutońskiego Obrońcy Procesowego nie jest konieczne posiadanie obywatelstwa teutońskiego.

Numeracje kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio.

Uzasadnienie:
Obecny stan przepisów zakłada, że wyłącznie obywatele Teutonii mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W mojej ocenie przy tym stanowisku warto znieść ten obowiązek, w związku z tym, że jest to zajęcie, które może się cieszyć dość małą popularnością, a wręcz jest spora szansa, że takich osób spośród Teutończyków nie znajdziemy.

3.

Art. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Uzasadnienie:
A co jeśli nie podejmę żadnych działań i zgodnie z Konstytucją, podpis złoży Marszałek Sejmu?
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez anglov 24 lut 2017, o 00:50

Wysoka Izbo,

ponieważ przeoczyłem jedną kwestię – składam kolejną poprawkę:

4. art. 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Teutońskiego Obrońcę Procesowego powołuje i odwołuje Król Teutonii w drodze postanowienia.


Uzasadnienie:
Brak przepisów umożliwiających odwołanie często może się skończyć sytuacją szybkiego poprawiania prawa.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 24 lut 2017, o 10:31

Nie mam uwag do w/w poprawek.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 8 mar 2017, o 22:11

[
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Szanowni Senatorowie
Niestety real okazał się nieco silniejszym uzależnieniem, przez co nie mogłem na czas zająć się tym tematem. Na takie wypadki losowe przyszła mi też do głowy pewna modyfikacja przepisów, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Niemniej jednak, nadszedł w końcu ten dzień kiedy trzeba zrobić porządek i zamknąć tę sprawę przechodząc do głosowania, żeby nie naruszać jeszcze bardziej litery prawa.

Z uwagi na brak zgłoszonych autopoprawek jesteśmy zmuszeni zagłosować nad każdą poprawką, która została zaproponowana. Najpierw zagłosujemy w standardowy sposób: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ nad kolejnymi propozycjami zgłaszanym w trakcie trwania debaty. Potem przejdziemy do drugiego głosowania nad całym projektem, który będzie uwzględniał wszystkie przyjęte wcześniej poprawki.

Jeśli nikt nie widzi żadnych przeciwwskazań, w dniu jutrzejszym powiadomię Senatorów o rozpoczęciu głosowania.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Zastępca Marszałka Senatu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 9 mar 2017, o 16:01

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 5. Regulaminu Senatu zamykam debatę i informuję, że przechodzimy do głosowania, w pierwszej kolejności nad poprawkami http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=294&t=22163.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Zastępca Marszałka Senatu
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 16 mar 2017, o 21:47

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Informuję, że zakończyło się głosowanie nad poprawkami dotyczącymi Ustawy o pomocy prawnej. Wszystkie poprawki zostały przyjęte. Dokładny wykaz oddanych głosów można prześledzić klikając w link.

Jednocześnie poniżej prezentuję końcowy projekt, który zostanie poddany pod głosowanie. Zapraszam szanownych Senatorów do Sali Głosowań

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr x/2017

O pomocy prawnej

My, Senat Królestwa Teutonii, czując się zobowiązani do zapewnienia wszystkim obywatelom teutońskim warunków do działania w obronie interesów Teutonii, stanowimy, co następuje:

Art 1. [Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej]

Powołuje się Teutoński Fundusz Pomocy Prawnej z siedzibą w Cesarskim Mieście Srebrnym Rogu zwany dalej „Funduszem” i wydziela się z rachunku bankowego Królestwa Teutonii środki pieniężne na jego funkcjonowanie.

Art. 2 [Refundacja kar pieniężnych]

1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii ma prawo do ubiegania się o częściową refundację kar pieniężnych ze środków Funduszu nałożonych przez Prefekturę Generalną i Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji.
2. Refundacji mogą podlegać wyłącznie te kary pieniężne, które zostały nałożone w konsekwencji działań ukaranego zmierzających do uchylenia lub przeciwstawienia się jakiemukolwiek bezpośredniemu niebezpieczeństwu grożącemu interesom Królestwa Teutonii lub Narodu Teutońskiego. Obowiązek wykazania, że działania ukaranego miały charakter, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ciąży na ukaranym.
3. Wniosek o refundację kary pieniężnej należy złożyć w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii w terminie 7 dni od jej nałożenia.
4. W przypadku kar pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej 10 tysięcy libertów refundacji podlega nie więcej niż 1/2 nałożonej kary, a powyżej tej kwoty, nie więcej niż 1/4 nałożonej kary.
5. Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje wstępie Lord Koadiutor Królestwa Teutonii. W przypadku, gdy zaopiniuje on wniosek pozytywnie, przekazuje go Królowi Teutonii, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Lorda Koadiutora, wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.
6. Ponowne złożenie wniosku o refundację w przedmiocie tej samej kary jest niedopuszczalne.

Art. 3 [Teutoński Obrońca Procesowy]

1. Teutoński Obrońca Procesowy zwany dalej „obrońcą” reprezentuje obywateli Królestwa Teutonii w sprawach karnych z oskarżenia publicznego przed Trybunałem Koronnym Księstwa Sarmacji.
2. Wniosek o przydzielenie obrońcy złożyć może każdy obywatel Królestwa Teutonii w terminie 3 dni od rozpoczęcia procesu w odpowiednim dziale na forum Królestwa Teutonii.
3. Korzystanie z usług obrońcy jest bezpłatne.
4. Wnioski o przydzielenie obrońcy rozpatruje Lord Koadiutor Królestwa Teutonii.
5. Obrońca reprezentuje interesy oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Do sprawowania funkcji Teutońskiego Obrońcy Procesowego nie jest konieczne posiadanie obywatelstwa teutońskiego.
7. Jeśli będące przedmiotem procesu działania oskarżonego były wymierzone w Królestwo Teutonii, obrońca nie przysługuje.
8. Teutońskiego Obrońcę Procesowego powołuje i odwołuje Król Teutonii w drodze postanowienia.

Art. 4 [Postanowienia końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(—) Adam Jerzy Piastowski,
Marszałek Senatu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości

cron