Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o finansach publicznych

Miejsce zgłaszania projektów ustaw i uchwał

Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 12:15

Wasza Książęca Mość,
Szanowna Pani Marszałek,
Wysoka Izbo,


w imieniu Rady Ministrów i Klubu Politycznego Oświeconego Monarchofaszyzmu, prezentuję i przedkładam Wysokiej Izbie projekt ustawy o finansach publicznych. Autorem projektu jest Minister ds. legislacji baron Roland Heach-Romański. Nad przedstawianym Wysokiej Izbie projektem odbyła się dyskusja w Radzie Ministrów, w której wziął również udział Jego Książęca Mość. Niektóre jej aspekty przedstawiono również radcy NIA diukowi Krzysztofowi Czuguł-Chanowi. Oczywiście niezależnie od tego całość projektu, ze względu na niektóre aspekty mechanizmów systemowych, zostanie NIA przedstawiona do konsultacji.

Wysoka Izbo, przedstawiony niżej projekt to próba uporządkowania i ujednolicenia obecnych przepisów, oraz również ich rozszerzenie. Pojawiają się w nim takie nowości jak obniżony podatek dzienny dla instytucji użytecznych publicznie. Wysokość takiego podatku wyniesie więc jedynie połowę stawki bazowej. Gdyby stawka wynosiła nadal 0,1% byłoby to więc raptem 0,05% stanu konta instytucji dziennie. Dla instytucji, które bazują na obrocie libertem, jest to znaczna ulga. Niestety trudność w pomocy takim instytucjom wynika z kilku elementów, jednym jest zachowanie spójnych i sprawiedliwych zasad dla każdego podatnika. Nie chcemy tworzyć dwóch różnych systemów podatkowych, ryczałtów, etc. Druga to zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa, w tym także przed różnymi sytuacjami machinacji finansowych, które jednak dziś trudno przewidzieć. Dlatego wprowadzając mechanizm faktycznej ulgi podatkowej dla wybranej grupy podmiotów (o tym jakie to są podmioty zdecydują odrębne przepisy i decyzje), które są ważne z punktu widzenia narracji, rozwoju, namiastki systemu gospodarczego, uznałem, iż to krok w kierunku dobrym. Choć, tradycyjnie już, jako kompromis zapewne nie zadowoli każdego, da jednak niezbędne odetchnięcie. O innych rozwiązaniach wciąż możemy rozmawiać.

Drugi ważny element, który projekt ten wprowadza to podatek od finansów KSZ i samorządów, na których zalegają środki finansowe, których samorządy wydawać nie chcą. Nie jest dla mojego rządu dopuszczalna dłużej sytuacja, w której tak znaczna góra pieniędzy pozostaje poza faktycznym obiegiem, poza systemem podatkowym. Dlatego też proponujemy wprowadzenie podatku, który będzie działał od kwot powyżej 1 mln libertów, w wysokości od 10% do 30% miesięcznie. Przykładowo: prowincja B ma na swych kontach 2 100 000 lt. Dziś są to środki nieopodatkowane, które z jednej strony są niewykorzystane, a z drugiej przebywają poza obiegiem. Po prowadzeniu podatku od kwoty tej zostanie naliczony przykładowo 10% podatek, i samorząd zapłaci miesięcznie 110 000 lt (kwota wolna to 1 000 000 lt, baza do opodatkowania to stan konta - kwota wolna, więc w naszym przykładzie 1 100 000 lt, podatek 10% = 110 000 lt.). Celem tego podatku jest mówiąc wprost — odzyskanie i wprowadzenie do obiegu zalegających znacznych kwot. Jeśli samorządy nie chcą wydawać środków, trzeba je do tego zmusić. Alternatywą jest po prostu opodatkowanie podatkiem dziennym kont samorządu. W takiej sytuacji miesięcznie samorząd poniósłby jednak koszty znacznie większe.

Trzecia istotna zmiana to wprowadzenie ograniczenia przy subwencjonowaniu skarbca Jego Książęcej Mości. Od teraz, jeśli w skarbcu JKM będzie więcej niż 1 000 000 lt RM nie będzie zobowiązana do wypłacenia subwencji.

Czwarta zmiana to wycofanie opłat za potwierdzenia przelewów, będą się generować bezpłatnie.

Reszta zmian to zmiany porządkujące.

Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu.

USTAWA SEJMU NR …
o finansach publicznych


Dział I
PODATKI


Rozdział I
PODATEK DZIENNY

Art. 1.
1. Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunków bankowych osób prawnych, pobiera się na rzecz Rady Ministrów podatek dzienny, będący ułamkiem środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach na dzień poboru podatku.
2. Stawkę bazową podatku, o którym mowa w ust. 1., oraz rachunek bankowy na który dokonywany jest pobór tego podatku określa Kanclerz w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., jest nie mniejsza niż 0,1% i nie większa niż 1% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach na dzień poboru podatku.
4. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność obywatela nieaktywnego w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi dwukrotność stawki bazowej podatku.
5. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę stawki bazowej podatku.
6. Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział II
PODATEK POGŁÓWNY

Art. 2.
1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku bankowego mieszkańca Księstwa Sarmacji, którego stan jest nie mniejszy niż 2 500 lt w dniu poboru podatku, pobiera się na rzecz Księcia podatek pogłówny.
2. Stawkę bazową podatku, o którym mowa w ust. 1., oraz rachunek bankowy na który dokonywany jest pobór tego podatku określa Kanclerz w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i w porozumieniu z Księciem Sarmacji.
3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., jest nie mniejsza niż 100 lt i nie większa niż 1 000 lt.
4. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność obywatela nieaktywnego w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi 120% stawki bazowej podatku.

Rozdział III
PODATEK OD LIBERTA WYŁĄCZONEGO Z OBIEGU

Art. 3.
1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunków bankowych prowincji Księstwa Sarmacji, których stan jest w sumie wyższy niż 1 000 000 lt w dniu poboru podatku, pobiera się podatek od liberta wyłączonego z obiegu, będący ułamkiem środków pieniężnych, stanowiących różnicę pomiędzy stanem rachunku bankowego, a kryterium ze zdania poprzedzającego, zgromadzonych na powołanych rachunkach bankowych na dzień poboru podatku.
2. Stawkę bazową podatku, o którym mowa w ust. 1., oraz rachunek bankowy na który dokonywany jest pobór tego podatku określa Kanclerz w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., jest nie mniejsza niż 10% i nie większa niż 30% środków podlegających opodatkowaniu.

Art. 4.
Przepisy art. 3. stosuje się odpowiednio w stosunku do Książęcych Sił Zbrojnych.

Rozdział IV
PODATKI NA RZECZ PROWINCJI

Art. 5.
1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 27 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy. O właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.

Art. 6.
1. Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatek lub opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
3. Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych. Przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję.
4. Poborcą podatkowym może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Poborca traci funkcję w przypadku utraty statusu aktywnego obywatela albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz może stwierdzić utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym.

Dział II
OPŁATY


Rozdział I
OPŁATY PAŃSTWOWE

Art. 7.
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8000 lt i stanowi dochód Księcia.
3. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4000 lt i stanowi dochód Księcia.
4. Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
5. Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.
6. Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
7. Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych.
8. Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego podwyższa się opłatę o koszt założenia instytucji bez możliwości publikacji.
9. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
10. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 500 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Rozdział II
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE

Art. 8.
1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 7. opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 7. opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 4000 lt.

Dział III
WYNAGRODZENIA, DOTACJE I NAGRODY PAŃSTWOWE


Rozdział I
WYNAGRODZENIA

Art. 9.
1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz przedstawicieli dyplomatycznych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 10.
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Dworu Książęcego kwotę od 80 000 do 160 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Dworu Książęcego jest większy niż 1 000 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie.

Rozdział II
SUBWENCJE DLA PROWINCJI

Art. 11.
1. Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.
2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie:
1) „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
2) „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
3) „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
4) „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
5) „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji.
3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt.
4. Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.
5. Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż pięciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3.

Rozdział III
DOTACJE

Art. 12.
1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
3) wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
4) uzasadnienie.
3. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
4. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
5. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
6. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 400 000 lt.

Art. 13.
1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 12 ust. 4.
4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

Rozdział IV
NAGRODY PAŃSTWOWE

Art. 14.
1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 50 000 lt, ze swojego budżetu.

Art. 15.
Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1250 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

Dział IV
PRZEDMIOTY I PROCEDURY FINANSÓW PUBLICZNYCH


Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE

Art. 16.
1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.

Art. 17.
Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.

Rozdział II
EMISJA LIBERTA, SKUP PRACY I WSPARCIE NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Art. 18.
Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 19.
1. Skup pracy jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały ustala cenę skupu jednostki pracy.
2. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, dokonać emisji liberta w celu finansowania skupu pracy.
3. Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W × 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w przepisach odrębnych, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.
4. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia poprzedniej uchwały.

Art. 20.
1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem X × Y, gdzie X jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, a Y jest współczynnikiem aktywności.
2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywateli liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
1) 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej,
2) 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej,
3) 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 10.

Art. 21.
W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca.

Art. 22.
Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się z rachunku Rady Ministrów wypłaty 5 000 lt na jego rachunek bankowy.

Rozdział III
MIEJSCOWOŚCI

Art. 23.
1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
2. Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, w której przez ponad 30 dni nie uzupełniono pożywienia w kantynie.

Art. 24.
1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).

Rozdział IV
INSTYTUCJE I TANTIEMY

Art. 26.
1. Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji.
2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

Art. 27.
1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
2. Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji.

Dział V
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 28.
1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku.
2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Do czasu wydania aktów wykonawczych do ustawy zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.


Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Grimknur 13 paź 2016, o 16:36

Pojawiają się w nim takie nowości jak obniżony podatek dzienny dla instytucji użytecznych publicznie. Wysokość takiego podatku wyniesie więc jedynie połowę stawki bazowej. Gdyby stawka wynosiła nadal 0,1% byłoby to więc raptem 0,05% stanu konta instytucji dziennie. Dla instytucji, które bazują na obrocie libertem, jest to znaczna ulga.


TFU! Ale, że Czyli co? Zaczynamy dzielić na lepszych i gorszych? O ten tutaj to jest ode nas z rodziny, to jemu damy mniejsze podatki, a ten tutaj jest spoko, ale jest od tych drugich (pewnie czerwony), to jemu dowalimy większe? To nie jest niesprawiedliwość, to jest coś znacznie gorszego, to jest ta (czerwona, TFU!) sprawiedliwość społeczna! Czyli robimy wszystko tak jak nam się podoba. Nie widzę uzasadnienia dla takich wynalazków.

Druga zmiana po mnie spływa, też jest czerwona, ale to akurat ma zastosowanie w naszych realiach. Odnośnie pierwszej, to precz! Już lepiej zlikwidujmy bandyckie (czerwone, TFU!) opłaty za listy.
Jan Grimknur
Czarnoleski Wiedun i Szeptun
ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 17:46

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

w związku z kontrowersją jaką wzbudziła zbytnia elastyczność tego projektu wprowadzam autopoprawkę, która ową elastyczność znosi. Wobec czego, skreślam art. 1 ust. 2, a art. 1 ust. 3 projektu otrzymuje numerację 2. i brzmienie:

3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., wynosi 0,1% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach na dzień poboru podatku. Podatek jest pobierany na konto wskazane przez Radę Ministrów.


Pozdrawiam,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 17:57

Ujednolicony projekt po poprawce:

USTAWA SEJMU NR …
o finansach publicznych


Dział I
PODATKI


Rozdział I
PODATEK DZIENNY

Art. 1.
1. Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunków bankowych osób prawnych, pobiera się na rzecz Rady Ministrów podatek dzienny, będący ułamkiem środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach na dzień poboru podatku.
2. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., wynosi 0,1% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach na dzień poboru podatku. Rachunek, na który trafia podatek wskazuje Rada Ministrów.
4. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność obywatela nieaktywnego w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi dwukrotność stawki bazowej podatku.
5. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę stawki bazowej podatku.
6. Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział II
PODATEK POGŁÓWNY

Art. 2.
1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku bankowego mieszkańca Księstwa Sarmacji, którego stan jest nie mniejszy niż 2 500 lt w dniu poboru podatku, pobiera się na rzecz Księcia podatek pogłówny.
2. Stawkę bazową podatku, o którym mowa w ust. 1., oraz rachunek bankowy na który dokonywany jest pobór tego podatku określa Kanclerz w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i w porozumieniu z Księciem Sarmacji.
3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., jest nie mniejsza niż 100 lt i nie większa niż 1 000 lt.
4. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1., w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność obywatela nieaktywnego w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi 120% stawki bazowej podatku.

Rozdział III
PODATEK OD LIBERTA WYŁĄCZONEGO Z OBIEGU

Art. 3.
1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunków bankowych prowincji Księstwa Sarmacji, których stan jest w sumie wyższy niż 1 000 000 lt w dniu poboru podatku, pobiera się podatek od liberta wyłączonego z obiegu, będący ułamkiem środków pieniężnych, stanowiących różnicę pomiędzy stanem rachunku bankowego, a kryterium ze zdania poprzedzającego, zgromadzonych na powołanych rachunkach bankowych na dzień poboru podatku.
2. Stawkę bazową podatku, o którym mowa w ust. 1., oraz rachunek bankowy na który dokonywany jest pobór tego podatku określa Kanclerz w drodze rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Stawka bazowa podatku, o którym mowa w ust. 1., jest nie mniejsza niż 10% i nie większa niż 30% środków podlegających opodatkowaniu.

Art. 4.
Przepisy art. 3. stosuje się odpowiednio w stosunku do Książęcych Sił Zbrojnych.

Rozdział IV
PODATKI NA RZECZ PROWINCJI

Art. 5.
1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 27 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy. O właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.

Art. 6.
1. Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatek lub opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
3. Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych. Przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję.
4. Poborcą podatkowym może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Poborca traci funkcję w przypadku utraty statusu aktywnego obywatela albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz może stwierdzić utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym.

Dział II
OPŁATY


Rozdział I
OPŁATY PAŃSTWOWE

Art. 7.
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8000 lt i stanowi dochód Księcia.
3. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4000 lt i stanowi dochód Księcia.
4. Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
5. Opłata za założenia miejscowości wynosi 250 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.
6. Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
7. Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych.
8. Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego podwyższa się opłatę o koszt założenia instytucji bez możliwości publikacji.
9. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
10. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 500 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

Rozdział II
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE

Art. 8.
1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 7. opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 7. opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 4000 lt.

Dział III
WYNAGRODZENIA, DOTACJE I NAGRODY PAŃSTWOWE


Rozdział I
WYNAGRODZENIA

Art. 9.
1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz przedstawicieli dyplomatycznych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 10.
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Dworu Książęcego kwotę od 80 000 do 160 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Dworu Książęcego jest większy niż 1 000 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie.

Rozdział II
SUBWENCJE DLA PROWINCJI

Art. 11.
1. Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.
2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie:
1) „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
2) „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
3) „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
4) „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
5) „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji.
3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt.
4. Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.
5. Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż pięciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3.

Rozdział III
DOTACJE

Art. 12.
1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy,
2) czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
3) wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
4) uzasadnienie.
3. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
4. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
5. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
6. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 400 000 lt.

Art. 13.
1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 12 ust. 4.
4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

Rozdział IV
NAGRODY PAŃSTWOWE

Art. 14.
1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 50 000 lt, ze swojego budżetu.

Art. 15.
Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1250 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

Dział IV
PRZEDMIOTY I PROCEDURY FINANSÓW PUBLICZNYCH


Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE

Art. 16.
1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.

Art. 17.
Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.

Rozdział II
EMISJA LIBERTA, SKUP PRACY I WSPARCIE NOWYCH MIESZKAŃCÓW

Art. 18.
Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 19.
1. Skup pracy jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały ustala cenę skupu jednostki pracy.
2. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, dokonać emisji liberta w celu finansowania skupu pracy.
3. Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W × 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w przepisach odrębnych, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.
4. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia poprzedniej uchwały.

Art. 20.
1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem X × Y, gdzie X jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, a Y jest współczynnikiem aktywności.
2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywateli liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
1) 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej,
2) 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej,
3) 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 10.

Art. 21.
W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca.

Art. 22.
Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się z rachunku Rady Ministrów wypłaty 5 000 lt na jego rachunek bankowy.

Rozdział III
MIEJSCOWOŚCI

Art. 23.
1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
2. Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, w której przez ponad 30 dni nie uzupełniono pożywienia w kantynie.

Art. 24.
1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).

Rozdział IV
INSTYTUCJE I TANTIEMY

Art. 26.
1. Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji.
2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

Art. 27.
1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
2. Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji 25% tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji.

Dział V
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 28.
1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku.
2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
3. Do czasu wydania aktów wykonawczych do ustawy zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Julian FER 13 paź 2016, o 19:26

RCA napisał(a):
Rozdział III
MIEJSCOWOŚCI

Art. 23.
1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
2. Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, w której przez ponad 30 dni nie uzupełniono pożywienia w kantynie.

Art. 24.
1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).


Wasza Książęca Mość!
Wielmożny Kanclerzu!
Szanowni Sarmaci!

Nie lepiej zupełnie zlikwidować te miejscowości. Już teraz przynoszą straty dla prowincji, bo nie są w stanie same się utrzymać i bez dotacji samorządów zapasów żywności by nie było. Chciałbym by znalazł się choć jeden Sarmata, który udowodni, że jest inaczej.

Proponuję nie podnosić poziomu industializacji, bo zarabia na tym realnie tylko RM, a miasto tylko dokłada do tego interesu i tak naprawdę zarabiało wtedy gdy kupujących Sarmatów było parę setek.

Jeśli chodzi o całość ustawy to nie chce mi się nawet tego komentować, bo to jawne złodziejstwo oraz ciągle wzrastające pensje urzędników, na które RM szuka kasy. Wstyd i tyle. Więcej nie piszę, bo jak widzę co się dzieje to mam co raz mniejszą ochotę się logować. Wątpię by ktoś z RM poważnie potraktował moje słowa i trudno. Co będzie to będzie. Mało kto podnosi rękawicę. Kanclerz może robić co chce, bo opozycja sejmowa nie istnieje i jako Poseł może sobie to przyklepywać każde prawo. Chcecie by ten kraj wymarł?
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 19:33

Drogi Panie, kilka pytań:

1) co jest jawnym złodziejstwem?
2) kiedy ostatnio i o ile wzrosły pensje wypłacane z RM?
3) o czym pan, na Wandę!, mówi?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Julian FER 13 paź 2016, o 19:47

RCA napisał(a):Drogi Panie, kilka pytań:

1) co jest jawnym złodziejstwem?
2) kiedy ostatnio i o ile wzrosły pensje wypłacane z RM?
3) o czym pan, na Wandę!, mówi?


Drogi Panie!

ad. 1 okradanie samorządów - wystarczy nie płacić dotacji, a i tak im ubędzie tj. przybędzie RM,
ad. 2 całkiem niedawno (oczywiście nie obecna RM je podnosiła) - wystarczy przejrzeć wypłaty,
ad. 3 trzeba być slepym, żeby nie zauważyć, że Sarmacja może tego nie przeżyć (wystarczy policzyć ile wartościowych i pracowitych osób odeszło). Tu Kanclerz już dorzucił swoje kilka libertów by nas dalej ubywało. Ilu Sarmatów przybyło przez ostatni rok i co wnieśli? Tego chyba już nie muszę tłumaczyć, bo sam nie wiele robię w kraju, w którym lepiej krytykować kogoś za jakość lub błędy niż pomóc je poprawić. Dalej już mi się nawet nie chce pisać, bo wystrczy spojrześ na "kotki" wykonane z okazji 10 rocznicy unii Sarmacji z Baridasem, żeby się zastanowić jak autor znaczka mógł wpaść na tak głupi pomysł, by całkiem ładny znaczek mógł być wykorzystany dla promocji tej rocznicy.

To ma być pomoc Diuka z wieloletnim stażem, czy szyderstwo? Dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 19:53

Zamiast pisać głupoty proszę policzyć, i proszę przeanalizować konta samorządów. Wtedy wyciągnąć wnioski. Tu nie ma miejsca na opowiadanie bajek.

Sugestią, że spowodowałem odejście ludzi z KS zasłużył Pan na to, że po prostu więcej z Panem nie będę rozmawiał.
Życzę sukcesów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o finansach publicznych

Postprzez Cudzoziemiec 1 13 paź 2016, o 20:23

Wysoka Izbo,

w związku z podjęciem prac nad zmianami w przedstawionym projekcie, wycofuję projekt. W najbliższych dniach przedłożę wysokiej izbie nowelizację istniejącej ustawy zamiast nowej ustawy.

Jestem głęboko zażenowany spektaklem żenady jaki urządził Pan Hergemon. Szantaż, najniższych możliwych lotów, manipulacja faktami, kierowanie się tylko i wyłącznie własnym interesem, machinacje majątkiem w celu unikania podatków... a do tego okraszone to poklaskiem nic nie rozumiejących klakierów. Żenada. Szkoda nerwów na takie działania dlatego wycofuję projekt.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Laska Marszałkowska

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości