Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 9 cze 2017, o 15:45

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Czcigodni członkowie Dworu Królewskiego,
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy!

Działając na podstawie ordonansu o ustroju politycznym z dnia 6 kwietnia 2017, oraz pozostałych utrzymanych w mocy ordynansów Królestwa Baridasu. W imieniu Narodowej Partii Baridasu mam zaszczyt przedstawić projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa. Projekt został napisany przez Jaśnie Wielmożnego Markiza Fryderyk von Hohenzollerna, który również przedstawi go Wysokiej Radzie. Król Baridasu w osobie Księcia Sarmacji JKM Tomasza Ivo Hugo jest zaznajomiony z większą częścią zaprezentowanego tu projektu. Nie mnie jednak pragnę wam zaprezentować poniższy projekt, który w mym przekonaniu wprowadzi w sposób jasny i przejrzysty porządek procedowania legislacyjnego w Królestwie Baridasu.

Czcigodni członkowie Rady Królestwa, nie będę ukrywał że w znacznej mierze pisząc ten projekt wzorowałem się na prawodawstwie polskim jak i sarmacki, więc zapewne nie doszukacie się w proponowanych tu przepisach jakiś szczególnych nowości, czy też oryginalnych rozwiązań prawnych.Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Marszałek Baridasu..
2. Marszałek Baridasu pełni funkcję przewodniczącego obrad Rady Królestwa do wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Przed wyborem Przewodniczącego Rady Królestwa mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne.
4. Skład Rady Królestwa zwanej też Wysoką Radą określają przepisy właściwych ordonansów..
5. Członków Rady Królestwa zwie się dalej rajcami królewskimi.
6. Rada Królestwa obraduje permanentnie za zgodą i wolą Króla.
7. Raz na kwartał odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Królestwa, jednocześnie kończące kadencje i stare sesje Rady Królestwa.
Art. 2

1. Rajcowie królewscy na pierwszym posiedzeniu Rady Królestwa składają ślubowanie według roty ustalonej w odrębnych przepisach prawa.
2. Marszałek Baridasu przeprowadza złożenie ślubowania rajcowskiego oraz wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Ślubowanie rajcowskie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty każdy z kolejno wywołanych rajców, wypowiada słowo "ślubuję". Rajca królewski może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg", bądź inną formułę religijną.
4. Rajcowie królewscy którzy nie złożą ślubowania, automatycznie są pozbawieni głosu decyzyjnego w głosowaniach Rady Królestwa.

Art. 3

1. Po złożeniu przez rajców królewskich ślubowania Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 rajców królewskich. Rajca Królewski może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4. Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Wicekróla Baridasu. .

Art. 4

1. Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2. Rada Królestwa , w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących..
3. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 2 rajców królewskich.
4. Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa..
5.. Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 2-4.

Rozdział 2

RAJCOWIE KRÓLEWSCY

Art. 5

1. Rajce królewskiego obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2. Rajcowie królewscy mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby rajcowskie oparte na zasadzie politycznej.
3. Rajcowie królewscy mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
4. Klub rajcowski tworzy co najmniej dwóch rajców królewskich.
5. Familie tworzy co najmniej dwóch rajców królewskich.
6. Rajca królewski może należeć tylko do jednego klubu rajcowskiego lub familii.
7. Władze klubów rajcowskich, kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 6

Organami Rady Królestwa są:
1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Prezydium Rady Królestwa.

Art. 7

1.Marszałek Baridasu przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Rady Królestwa, oraz zarządza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. W przypadku braku wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa Marszałek Baridasu przejmuje jego kompetencje.

Art. 8

Przewodniczący Rady Królestwa;
1. Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2. Zwołuje posiedzienia Rady Królestwa.
3. Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4. Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5. Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6. Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7. Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8. Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa.
9. Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10. . Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez rajcę królewskiego, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki;
a) Zwrócić rajcowi królewskiemu uwagę.
b] Udzielić naganę.
c) Nałożyć grzywnę wysokość od 5000 libertów do 15 000 libertów.
d) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres od 2 do 7 dni roboczych.
11. Od decyzji, o której mowa w artykule 8 podpunkt 10, a,b,c,d przysługuje odwołanie do Wicekróla Baridasu.

Art. 9

1. Rad Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 3 rajców królewskich i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymag kontrasygnaty Wicekróla Baridasu.
3. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
4. Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 rajców królewskich, zwykłą większością głosów.


Art. 10

1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.


Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁArt. 11

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje rajcom królewskim, Królowi, Wicekrólowi, Marszałkowi Baridasu, członkom dworu królewskiego, oraz co najmniej dwóm obywatelom wpisanym do Rejestru Obywateli Baridasu.
2. Projekty uchwał być wnoszone przez rajców królewskich, Króla, Wicekróla, Marszałkowi Baridasu, członków dworu królewskiego, oraz co najmniej dwóm obywatelom wpisanym do Rejestru Obywateli Baridasu.

Art. 12

1. Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2. Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3. Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 13

1. Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje;
a.) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b.) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c.) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d.) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego, rajców królewskich,
e.) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,
2. Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trzech do dwudziestu czterech dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3. Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Wicekróla, Dworu Królewskiego, trzech rajców królewskich, albo w przypadku gdy żaden rajca królewski nie wypowiedział się w debacie przez 48 godziny.
4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5. Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, albo co najmniej dwóch rajców królewskich. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 14

1. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych przedstawicieli klubów politycznych, familii i niezrzeszonych rajców królewskich.
2. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż siedem dni.

Art. 15

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku,
a.)głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski lub rajcę królewskiego,
b.)głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c.)głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6. Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Wicekrólowi do podpisu.
7. Przyjętą uchwałę publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 16


Na wniosek Wicekróla lub Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 17

Rajcowie Królewscy kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Przewodniczącego Rady Królestwa lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 18

Uniwersał wchodzi z chwilą ogłoszenia w życie.UZASADNIENIEWysoka Rado, nie podlega dyskusji że po ostatnich zmianach w baridajskim prawodawstwie, wytworzyła się pewna pustaka oraz z nią związany chaos, a dotykający baridajski parlamentaryzm. Nie ma co ukrywać dotychczasowe przepisy odnośnie funkcjonowania Rady Królestwa, są ogólnikowe i zdaniem Narodowej Partii Baridasu nie wystarczające. Dlatego idąc z duchem "'Ordnung muss sein", takie przepisy prawa zostały przygotowane przez baridajskich nacjonalistów, a przynajmniej przez ostatniego baridajskiego nacjonalistę. Przepisy które zostały przedstawione powyżej w pełni określają funkcjonowanie Wysokiej Rady, reguluje kwestie mandatu rajcowskiego, organów Rady Królestwa, określają sposób ich wyboru, oraz przedstawiają procedurę porządku obrad. Ponadto w przepisach tego uniwersału zawarto mechanizmy kontrolne i zabezpieczające, takie choćby jak w postaci kontrasygnaty, oraz przejmowania kompetencji drugiego urzędu wynikające z różnych okoliczności. Wartym zauważenia są przepisy dotyczące możliwości zrzeszania się w kluby polityczne bądź tzw famillie. Co być może pobudzić aktywność Baridajek i Baridajczyków. Celowo tu wprowadzono obydwa rozwiązania tak aby dać wybór obywatelom Baridasu, jaka forma zrzeszenia do nich przemawia, w każdym razie zawsze można pozostać rajcą królewskim niezrzeszonym. Więc jak tu widać wszystko zostało oparte na dobrowolności, nikt nikomu niczego nie narzuca. Baridajczycy będą mogli podjąć świadomy wybór w tej kwestii. Obecnie w Królestwie Baridasu nie ma przepisów regulujący szczegółowo proces procedowania Wysokiej Rady, przedstawiony tu projekt uniwersału jest odpowiedzią na potrzeby baridajskiej wspólnoty jak i baridajskiego prawa. Co prawda przedstawiłem dość krótkie uzasadnienie projektu, jednak myślę że zwięzłe i wyjaśniające podstawowe cele i zagadnienia związane z przedstawionym tu uniwersałem. Nie mniej, jednak w razie pytań, wątpliwości, pozostaję do dyspozycji Wysokiej Rady, i postaram się wyczerpująco odpowiedzieć na wszelkie pytania, tym samym próbując przekonać czcigodnych członków Rady Królestwa do tego projektu legislatywy baridajskiej. Zachęcam również do przedstawienia swoich opinii, uwag, oraz w późniejszych terminach również poprawek.


Z wyrazami szacunku;
(-)Fryderyk mar. von Hohenzollern
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurẽt 9 cze 2017, o 21:18

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco!
Szanowni Baridajczycy!


Niezmiernie jestem zadowolony z inicjatywy JWP złożonej w imieniu Narodowej Partii Baridasu, ponieważ w chwili obecnej nie ma stosownych regulacji prawnych i obowiązują tymczasowe zasady funkcjonowania Rady Królestwa Baridasu. Zasady powstały na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym i właśnie może nadszedł czas by zmienić ten stan rzeczy.

W związku z tym, co zawarto powyżej. Na podstawie pkt. 2 Tymczasowych Zasad funkcjonowania Rady Królestwa Baridasu do wszczęcia procedury skierowania projektu pod obrady Rady Królestwa wnoszę o złożenie przynajmniej jednego podpisu przez Obywatela Baridasu, a wtedy projekt zostanie skierowany pod obrady.Z poważaniem

(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Eradl 9 cze 2017, o 21:47

Popieram i podpisuję.

(-) Eradl Adrien Marcus Pus da Firenza
por. Eradl Adrien Marcus Pius hr. da Firenza, wygnieciony muzyk, mag chaosu.
"A Gdy z ziemi chmielowej zebrano plony, prorok piąty rzucił szyszką chmielową w ocean, by sytych nakarmić a głodnych potępić." WK P1-7
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurẽt 9 cze 2017, o 22:09

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco!
Szanowni Baridajczycy!


Zwołuję Radę Królestwa na obrady. Tematem obrad będzie powyżej zamieszczony z inicjatywy JWP Fryderyka markiza von Hohenzollern projekt Uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa.

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie opinii i uwag do projektu,
2. Przedstawienie innych propozycji i poprawek do wnoszonego projektu,
3. Przedstawienie jednolitej wersji końcowej projektu,
4. Przedstawienie ostatnich poprawek,
5. Głosowanie.

Realizacja kolejnych punktów porządku obrad rozpocznie się od komunikatu Marszałka Baridasu.

Niniejszym zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad stwierdzam, że obrady Rady Królestwa Baridasu zostały rozpoczęte i członkowie Wysokiej Rady mogą od tej chwili przedstawiać własne opinie i uwagi do złożonego projektu.

Z poważaniem

(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Piotr_II_Grzegorz 9 cze 2017, o 23:00

W jakim terminie?
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurẽt 10 cze 2017, o 22:25

Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


Terminu nie podawałem celowo gdyż Obywatela Baridasu mocno ostatnio zabiegani, ale skoro ma być podany to w takim razie ustalam termin podstawowy 7 dni tj. do 17 czerwca br. Termin ten może być przedłużony przez Króla lub na wniosek dwóch członków Rady Królestwa.


Z poważaniem

(—) Laurencjusz markiz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez MAP 11 cze 2017, o 22:19

Wysoka Rado,

Będę miał kilka uwag do projektu, natury kosmetycznej, bo co do zasady bardzo podoba mi się kierunek w którym zmierza uniwersał. Pozwolę sobie omówić je najpierw kanałami prywatnymi z rajcą projektodawcą.

Zachowajcie Powagę.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 12 cze 2017, o 11:34

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco,
Szanowni Baridajczycy,

przedstawiony projekt jest jak najbardziej monarchofaszystowski i w mym mniemaniu słuszny. W mej ocenie trochę trzeba było by go przyciąć np. wyciął bym Prezydium Rady i zmniejszył ilość treści by czytanie całości było bardziej przyjazne i mam nadzieję, że propozycje JO Torpeda jako bardziej biegłego wprowadzą kilka zmian. W każdym razie cieszy mnie ta inicjatywa, bo jej efekt końcowy wypełni pustkę w naszym prawie (taką mam nadzieję). Chętnie poznał bym opinię pozostałych Obywateli Baridasu w tej sprawie.


Z ukłonami
(-) Julian markiz Fer at Atera
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 12 cze 2017, o 13:15

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Czcigodni członkowie Dworu Królewskiego,
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy!


z całym szacunkiem Prześwietny Hrabio, ten projekt na pewno nie jest monarchofaszystowski, z tego względu że bardziej odwołuje się to do tradycji demokratycznych występujących tak w Baridasie jaki i w Księstwie Sarmacji - odwołuje się bardziej do tradycji republikańskich Baridasu. Jednak faktycznie zamieszczono w projekcie przepisy zabezpieczające ciągłość urzędów, władz Królestwa Baridasu, oddając pewne kompetencje w wyniku zaistnienia pewnych okoliczności. Które można interpretować jako przejaw zdrowego monarchofaszyzmu. Przeświętny Hrabio dziękuje, za zwrócenie uwagi na niedostosowaniu faktycznym artykułu o prezydium Rady Królestwa, wezmę uwagi Hrabiego pod uwagę przy zgłaszaniu autopoprawek. Natomiast jeżeli któreś z zawartych propozycji przepisów wydają się wam zbędne, bądź wymagające rozszerzenia, prosiłbym o zgłaszanie uwag teraz, bądź zaprezentowaniu stosownych poprawek w dalszej procedurze wdrażania wyżej omawianego projektu legislatywy baridajskiej.

Z wyrazami szacunku;
(-)Fryderyk mar. von Hohenzollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez MAP 12 cze 2017, o 13:27

Jaśnie Wielmożny Markizie,

Właśnie grzebię w projekcie, jeśli miałby Jaśnie Wielmożny chwilę na ircu, byłbym bardzo rad :)

W uzupełnieniu:

Doceniam wielki wkład włożony w przygotowanie tego projektu, to kompleksowa regulacja. Zastanawiam się, czy dla ułatwienia stosowania tych przepisów, nie rozbić uniwersału na dwa - jeden regulujący procedury Rady, jeden - o charakterze konstytucyjnym, zawierający resztę przepisów z JW Pana projektu.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości