Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Kodeks Społeczny

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Kodeks Społeczny

Postprzez Arsacjusz 6 lip 2016, o 22:31

Wasza Królewska Mość,
Baridajczycy,

mam zaszczyt ogłosić, że prace nad Kodeksem Społecznym dobiegły końca. Nowy ordonans zostanie wkrótce opublikowany. Zmianie przede wszystkim ulegną zasady funkcjonowania Rady Królestwa. Odtąd jej członkowie będą zrzeszeni w stronnictwach. Zachęcam do zapoznania się z treścią aktu. Dziękuję osobom, które wzięły udział w konsultacjach.

(—) Arsa Marcasu’un Arped
Wicekról Baridasu


Ordonans Króla Baridasu
— Kodeks Społeczny


JA, ARSACJUSZ ARPED,
Wicekról Baridasu,
stanowię, co następuje:


Rozdział I
KRÓLESTWO BARIDASU


Art. 1. [Zasada hierarchiczności ustroju społecznego]


1. Porządek społeczny w Królestwie Baridasu opiera się na zasadach hierarchiczności i rodowości.
2. Na szczycie hierarchii stoi Król.

Art. 2. [Prawo]


Prawo Królestwa Baridasu stanowią, w hierarchii ważności: Prawa Fundamentalne, Kodeks Społeczny, ratyfikowane umowy międzynarodowe, inne ordonanse Króla i ustawy Rady Królestwa, postanowienia i rozkazy Króla, uchwały Rady Królestwa, rozporządzenia urzędników, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze, prawo rodowe oraz normy prawa zwyczajowego.

Art. 3. [Promulgacja aktów urzędowych]


1. Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają:
a. ordonanse Króla oraz ustawy Rady Królestwa,
b. postanowienia i rozkazy Króla oraz uchwały Rady Królestwa,
c. rozporządzenia urzędników.
2. Pozostałe akty prawne do swej ważności wymagają jedynie publikacji w jednym z miejsc publicznych Królestwa Baridasu.


Rozdział II
OBYWATELSTWOArt. 4. [Właściwy organ]


Obywatelstwo baridajskie nadaje Król na wniosek mieszkańca Królestwa Baridasu.

Art. 5. [Procedura]


1. Wniosek o nadanie obywatelstwa baridajskiego składa się w wyznaczonym wątku w dziale Królestwa Baridasu na Forum Centralnym wraz z przysięgą.
2. Można nadać obywatelstwo baridajskie mieszkańcowi, który:
a. posiada obywatelstwo sarmackie,
b. zamieszkuje Królestwo Baridasu od co najmniej 7 dni i opublikował co najmniej 5 wypowiedzi w dziale Królestwa Baridasu na Forum Centralnym.
3. Po rozpatrzeniu wniosku Król nadaje obywatelstwo baridajskie i uzupełnia Rejestr Obywateli Baridasu lub odmawia nadania obywatelstwa baridajskiego. Król może odmówić nadania obywatelstwa baridajskiego bez podania przyczyny.

Art. 6. [Przysięga obywatelska]


Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Ja, NN, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał rzeczpospolitą sarmacką ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 7. [Utrata obywatelstwa]


1. Utrata obywatelstwa baridajskiego następuje wskutek:
a. zrzeczenia się obywatelstwa baridajskiego,
b. opuszczenia Królestwa Baridasu na okres dłuższy niż 14 dni,
c. trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
2. Utrata obywatelstwa baridajskiego jest skuteczna z chwilą wykreślenia obywatela z Rejestru Obywateli Baridasu.

Art. 8. [Pozbawienie obywatelstwa]


Król może pozbawić obywatela obywatelstwa baridajskiego bez podania przyczyny, zwłaszcza jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej. Przepis art. 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [Obywatelstwo honorowe]1. Król, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Królestwa lub na wniosek zainteresowanego, może nadać honorowe obywatelstwo baridajskie i wpisać do wyodrębnionego działu w Rejestrze Obywateli Baridasu obywatela sarmackiego, który nie zamieszkuje Królestwa Baridasu, ale jest aktywny w miejscach publicznych Królestwa Baridasu. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio.
2. Honorowi obywatele baridajscy nie posiadają biernego prawa wyborczego.


Rozdział III
REGENTArt. 10. [Tryb powoływania]


Regent jest powoływany i odwoływany przez Króla.

Art. 11. [Zakres kompetencji]


Regent ma zadania, obowiązki i kompetencje Króla za wyjątkiem:
1. zmiany przepisów niniejszego rozdziału,
2. zmiany bez zgody Rady Królestwa przepisów rozdziałów III, IV, V, VI oraz VII Kodeksu Społecznego,
3. zawierania i wypowiadania umów międzynarodowych,
4. abdykacji.


Rozdział IV
RADA KRÓLESTWAArt. 12. [Rada Królestwa]


1. W skład Rady Królestwa wchodzą aktywni w rozumieniu przepisów państwowych Księstwa Sarmacji obywatele baridajscy zrzeszeni w dwóch największych stronnictwach.
2. Jeżeli stronnictwa zrzeszają równą ilość członków, przez co niemożliwe jest wskazanie uprawnionych do zasiadania w Radzie Królestwa na tej podstawie, decyduje starszeństwo stronnictwa.

Art. 13. [Stronnictwa]


1. Stronnictwo składa się z co najmniej trzech aktywnych obywateli baridajskich.
2. Członkowie stronnictwa wybierają przewodniczącego z własnego grona zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczący stronnictwa jest odpowiedzialny za reprezentowanie stronnictwa na zewnątrz oraz za rozstrzyganie w sprawach członkostwa w stronnictwie.

Art. 14. [Przewodniczący Rady Królestwa]


1. Przewodniczącego Rady Królestwa powołuje i odwołuje Król.
2. Królowi przysługują uprawnienia Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Tryb wybierania Przewodniczącego Rady Królestwa określa Ordynacja wyborcza.

Art. 15. [Inicjatywa ustawodawcza]


1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi oraz co najmniej dwóm członkom Rady Królestwa.
2. Każdy projekt przedłożony Radzie musi zawierać uzasadnienie.
3. Projekt niezawierający uzasadnienia lub zawierający niepełne uzasadnienie podlega zwróceniu.

Art. 16. [Przyjmowanie projektów]


1. Członkowie Rady Królestwa głosują indywidualnie, dysponując głosami o równej wadze.
2. Rada Królestwa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Oddać głos mogą wyłącznie członkowie stronnictw, którzy weszli w skład Rady Królestwa przed rozpoczęciem głosowania.

Art. 17. [Przepisy porządkowe]


1. Przewodniczący Rady Królestwa ma prawo zwrócić uwagę członkowi Rady, jeśli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
2. Przewodniczący Rady Królestwa ma prawo wykluczyć członka Rady z obrad, jeśli po zwróceniu uwagi nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub narusza zasady protokołu.
3. Członek Rady Królestwa, który został wykluczony z obrad, ma obowiązek zaprzestać wypowiedzi podczas debaty. W przeciwnym przypadku Przewodniczący Rady Królestwa może się zwrócić do Marszałka o wymierzenie kary. Przepisy artykułów 32 i 33 Kodeksu Społecznego stosuje się odpowiednio.

Art. 18. [Poufność obrad]


Przewodniczący Rady Królestwa może zastrzec poufność w części lub całości posiedzenia na wniosek co najmniej 4 członków Rady.


Rozdział V
HIERARCHIA SPOŁECZNAArt. 19. [Tytuły w hierarchii]


1. Poddani Króla należą do stanów najwyższego, wysokiego, średniego lub niskiego.
2. Stan książęcy tworzą królowie-seniorzy Baridasu,
3. Stan najwyższy tworzą diukowie i markizowie.
4. Stan wysoki tworzą hrabiowie i wicehrabiowie.
5. Stan średni tworzą baronowie i baroneci.
6. Stan niski tworzą kawalerowie i obywatele.

Art. 20. [Tytuły ceremonialne]


1. Królowi przysługuje tytuł ceremonialny: “Wasza Królewska Mość”.
2. Królowi-seniorowi przysługuje tytuł ceremonialny: "Wasza Królewska Wysokość".
3. Diukowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Oświecony”.
4. Markizowi przysługuje tytuł ceremonialny „Jaśnie Wielmożny”.
5. Hrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Prześwietny”.
6. Wicehrabiemu przysługuje tytuł ceremonialny „Wielmożny”.
7. Baronowi przysługuje tytuł ceremonialny „Czcigodny”.
8. Baronetowi przysługuje tytuł ceremonialny „Sławetny”.
9. Kawalerowi przysługuje tytuł ceremonialny „Poważany”.
10. Obywatelowi przysługuje tytuł ceremonialny „Wierny”.

Art. 21. [Stosowanie tytułu]


1. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem.
2. Władze publiczne mają obowiązek stosowania odpowiedniej tytulatury wobec członków stanów książęcego, najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego.

Art. 22. [Przydomki rodowe]


1. Poprzez ród rozumie się instytucję rodową zrzeszającą osoby fizyczne, zarejestrowaną na terytorium Królestwa Baridasu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Król może nadać rodowi przydomki w uznaniu za jego zasługi dla rzeczypospolitej sarmackiej i Królestwa Baridasu.
3. Król może pozbawić ród przydomka, którego członkowie dopuścili się hańby za zgodą lub przyzwoleniem seniora rodu.

Art. 23. [Prawo do nazwania ulicy]


Każdy członek stanu książęcego i najwyższego ma prawo do nadania imienia jednej z ulic Królewskiego Miasta Almery, także własnego imienia.


Rozdział VI
TERYTORIUMArt. 23. [Miejscowości]


Możliwość ulokowania miejscowości na terytorium Królestwa Baridasu jest uzależniona od wyrażenia zgody przez Radę.

Art. 24. [Zmiana granic]


Królestwo Baridasu nie wyraża zgody na zmianę swoich granic na niekorzyść.

Art. 25. [Podział administracyjny]


Podział administracyjny określa Król w drodze ordonansu.


Rozdział VII
WYKROCZENIAArt. 26. [Wykroczenia]


Wykroczenie popełnia osoba, która:
1. publicznie obraża Króla lub Wicekróla,
2. dąży do naruszenia integralności terytorialnej Królestwa,
3. publicznie obraża Regenta, Urzędnika, Przewodniczącego Rady lub członka Rady,
4. łamie zastrzeżenie poufności,
5. publicznie używa nieodpowiedniej tytulatury lub nie używa jej wcale,
6. publicznie okazuje lekceważenie Królestwu,
7. narusza powagę, spokój lub porządek czynności urzędowych,
8. niepoprawnie formatuje wypowiedzi zamieszone w miejscach publicznych,
9. w inny sposób zakłóca porządek publiczny.

Art. 27. [Kara ograniczenia wolności]


1. Osoba, która w sposób nagminny popełnia wykroczenia określone w art. 26 ust. 5, 7-9, podlega karze ograniczenia wolności na terytorium Królestwa Baridasu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Osobie ukaranej karą ograniczenia wolności odbiera się możliwość wypowiedzi w poddziałach Królestwa Baridasu na Forum Centralnym.


Rozdział VIII
MARSZAŁEKArt. 28. [Marszałek]


Marszałkiem jest prefekt wyznaczany przez Prefekta Generalnego w porozumieniu z Królem.

Art. 29. [Postępowania]


1. Marszałek prowadzi postępowania w sprawach związanych z Kodeksem Społecznym.
2. Postępowanie przed Marszałkiem jest wszczynane z urzędu lub przez skargę.
3. Skargę może wnieść osoba, która ma w tym interes.
4. Skarżący musi wskazać skarżonego.

Art. 30. [Cel postępowania]


1. Celem postępowania jest wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.
2. Marszałek rozstrzyga o zasadności skargi i odpowiedzialności oskarżonego.


Rozdział IX
NIEJASNOŚĆ PRZEPISÓWArt. 31. [Odpowiedzialność za niejasność przepisów]


Królestwo Baridasu ponosi odpowiedzialność za niejasność przepisów.

Art. 32. [Zadośćuczynienie za niejasność przepisu]


1. Skarżący może wnioskować o zadośćuczynienie, jeśli niejasność przepisu spowodowała dla niego znaczną uciążliwość. Przepisy artykułów 28, 29 i 30 stosuje się odpowiednio.
2. Wysokość zadośćuczynienia nie może przekroczyć wysokości 10 tysięcy libertów.

Art. 33. [Rozstrzygnięcie postępowania]


Marszałek w rozstrzygnięciu umieszcza interpretację niejasnego przepisu oraz nakaz wypłaty zadośćuczynienia, jeśli skargę uzna za stosowną.


Rozdział X
PRZEPISY KOŃCOWEArt. 34. [Przepisy uchylające]


1. Traci moc Ordonans Króla Baridasu — Kodeks Społeczny z dnia 27 marca 2012 roku.
2. Zawiesza się obowiązywanie Ordynacji wyborczej z dnia 1 lutego 2013 roku na okres tygodnia od wejścia w życie tego ordonansu.

Art. 35. [Vacatio legis]

Ordonans wchodzi w życie w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia.
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Sierg 6 lip 2016, o 22:34

Fare Aryon! Baridas sáno alta!
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Kristian Arped 6 lip 2016, o 23:19

O nie — nowy Kodeks Społeczny! To się dzieje naprawdę?!

Apokalipsa się zbliża. :(
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Ivan 7 lip 2016, o 00:06

Fare Aryon!
Ivan von Lichtenstein
Prześwietny Hrabia Księstwa Sarmacji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Hohenzollern 7 lip 2016, o 10:01

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Rado,
Baridajczycy,

Na wstępie chciałbym powiedzieć iż bardzo się cieszę z tej nowelizacji czy też aktualizacji Kodeksu Społecznego. Będącym bardzo ważnym jaki i potrzebnym aktem prawnym Królestwa Baridasu. Cieszy fakt że Dwór Królewski na czele Wicekrólem, robią co w ich mocy aby pobudzić aktywność w naszym samorządzie. Zaczynają właśnie od prawnego określenia praw, przywilejów i obowiązków rdzennej ludności Baridasu. Tak waćpanowie, nadszedł czas na oświecony monarochofaszyzm, absolutyzmu pokroju Burbonów a w naszym Arpedów, i ich współpracowników takich jak Ricehlieu czy też Mazarini.

To co jednak budzi mój niepokój to artykuł odnośnie stronnictw politycznych w Baridasie. Zadaję sobie pytanie czy jest sens podziału na partie polityczne w samorządzie? Gdzie nieraz to spotykamy się z ogromnymi brakami kadrowymi aby obsadzić urzędu na dworze królewskim. Czy też zachęcić kogokolwiek do aktywności choćby w Radzie Królewskiej. Zdaję sobie sprawę że chodzi pobudzenie aktywności poprzez rywalizację na polu walki politycznej. Pytanie jednak czy jest tego sens, zwłaszcza w tak wąskiej grupie. A tak w ogóle komu się będzie chciało stanąć do takiej walki o władzę w samorządzie, kiedy nie ma do tego chętnych na szczeblu centralnym. Obawiam się że będzie to martwy przepis, dlatego też dzielę się swymi wątpliwościami w tejże materii.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Sierg 7 lip 2016, o 10:06

Jaśnie Wielmożny Panie,

Zadaję sobie pytanie czy jest sens podziału na partie polityczne w samorządzie? Gdzie nieraz to spotykamy się z ogromnymi brakami kadrowymi aby obsadzić urzędu na dworze królewskim.

Nie ukrywajmy — jest to swoisty eksperyment. Wszystko jednak wskazuje na to, że taka forma działalności Rady Królestwa będzie najkorzystniejsza. Z tego względu, że gołym okiem widać różnorodność poglądów — mamy typowych monarchofaszystów, republikanów, a także postacie stojące pośrodku lub reprezentujące jeszcze inne ruchy społeczne. Jeżeli pojawią się trzy stronnictwa (a tak przypuszczamy), będziemy mieli stałą konkurencję tych grup, co przyniesie pozytywne skutki, jeżeli mowa o aktywności.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Laurencjusz 7 lip 2016, o 10:58

Hohenzollern napisał(a):Zadaję sobie pytanie czy jest sens podziału na partie polityczne w samorządzie? Gdzie nieraz to spotykamy się z ogromnymi brakami kadrowymi aby obsadzić urzędu na dworze królewskim.

Wasza Królewska Wysokość,
Prześwietny Marszałku!

Również od dłuższego czasu przedstawiam swoje wątpliwości, ale bez żadnego zrozumienia. W obecnej sytuacji, która według mnie nie służy Królewstwu Baridasu zdecydowałem się na emigrację, bo proces legislacyjny w KB i wprowadzane prawo nie przysłuży się KB. Mam nadzieję, że się mylę. Życzę powodzenia.

(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera
Pan w Gidenie
Ostatnio edytowano 8 lip 2016, o 13:46 przez Markus, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach dokonano zmiany autora cytatu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Sierg 7 lip 2016, o 11:02

Prześwietny Panie,

Kiedy zostało oficjalnie potwierdzone, że Rada Królestwa zostanie skonstruowana w ten, a nie inny sposób, nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Oznacza to przyzwolenie na wprowadzenie zmian, które — powiedzmy wprost — są niezbędne do odświeżenia życia politycznego w Królestwie Baridasu. Jeżeli wybieracie emigrację, rozumiem to. Jest to jednak jednoznaczne z tym, że nigdy nie rozumieliście monarchofaszyzmu, a Baridas wykorzystujecie wyłącznie do własnych celów, nie zapatrując się na dobro pozostałych mieszkańców.

Cieszę się również, że długotrwała nieobecność w granicach KB będzie jednoznaczna z odebraniem obywatelstwa. :)
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Laurencjusz 7 lip 2016, o 11:38

Prześwietny Marszałku!

Jak znam Prześwietnego Marszałka to będę miał skutecznie i dobitnie powtarzane, że przecież wszystko jest ok, tylko ja znowu robię problem. Nie chce wywoływać flejmu, dlatego napiszę to tylko raz. Zawsze byłem przeciw stronnictwom. W korespondencji prywatnej z Jego Królewską Wysokością też wyraźnie to napisałem. Jeśli chodzi o forum to proszę sobie poszukać, bo szkoda mi już na to czasu. Prawdą jest to, że obecnie w Baridasie jest aktywnych tyle osób co kiedyś w KGB.

Wypaczacie monarchofaszyzm, a mi wciskanie, że nie rozumiem jego idei, bo co? Bo mam inne niż Wasze poglądy na to, żeby Baridas się rozwijał? Gdyby nie to, że łudziłem się, że będzie dobrze to już dawno bym wyemigrował.

Niech lepiej Prześwietny sam się zastanowi nad swoją nieomylnością, bo to nie służy krajowi. Proszę o dalsze nie wyciąganie mnie do odpowiedzi, bo ja już wszystko tu i w innych miejscach napisałem i dalej nie będę ich udzielał.


Cieszę się również, że długotrwała nieobecność w granicach KB będzie jednoznaczna z odebraniem obywatelstwa. :)


Powyżej przykład jak Prześwietny rozumie monarchofaszyzm :(
(-) Laurencjusz hr. MaHi at Atera
Pan w Gidenie
Ostatnio edytowano 7 lip 2016, o 11:49 przez Laurencjusz, łącznie edytowano 5 razy
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Kodeks Społeczny

Postprzez Sierg 7 lip 2016, o 11:42

Prześwietny Panie,

W korespondencji prywatnej z Jego Królewską Wysokością też wyraźnie to napisałem.

Nie interesują mnie rozmowy kanałami prywatnymi. Co nie zostało wypowiedziane publicznie, tego nie ma.

Prawdą jest to, że obecnie w Baridasie jest aktywnych tyle osób co kiedyś w KGB.

No nie. W KGB były 3-4 osoby, proszę więc nie wmawiać, że tyle samo jest aktualnie w całym Baridasie. :)

Bo mam inne niż Wasze poglądy na to, żeby Baridas się rozwijał?

Po to właśnie powstały stronnictwa — aby prezentować odmienne poglądy i mieć szansę na ich wdrożenie.

Proszę o dalsze nie wyciąganie mnie do odpowiedzi, bo ja już wszystko tu i w innych miejscach napisałem i dalej nie będę ich udzielał.

Bardzo dojrzałe zachowanie. Bardzo.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości