Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Archiwalne debaty, głosowania i pozostałe

Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Laurẽt 5 paź 2014, o 20:59

Szanowna Rado!

W związku z wyznaczeniem do pełnienia funkcji Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu wnoszę o rozpatrzenie kilku zasadniczych kwestii związanych z funkcjonowaniem tej instytucji poprzez głosowanie.

1. Wnoszę o nacjonalizację instytucji prywatnej, którą zakupiłem od poprzedniego komendanta. Jestem gotowy odsprzedać ją za 1 liberta.

Głosowanie :

NACJONALIZACJA - TAK
NACJONALIZACJA - NIE

2. Wnoszę o dokonanie poprawek w Ustawie Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013r. http://prawo.sarmacja.org/akt,6073.html Poprawki "propozycje autora"zaznaczyłem zaznaczając jako cudzysłów
( prop. autora „.............”). Kolorem czerwonym znaczyłem słowa proponowane do usunięcia

Art. 1. [Królewska Gwardia Baridasu]

Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Króla, a także innych osobistości przebywających na terenie Królestwa Baridasu ( prop. autora „ oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa”.

Art. 2. [Herb Królewskiej Gwardii Baridasu]

1. Herbem KGB jest: “tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez. Tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”.
2. Wzór herbu KGB zamieszczony jest w załączniku.

Art. 3. [Przysięga wojskowa]

1. Każdy gwardzista KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty: „Ja, gwardzista Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu , innych ważnych osobistości oraz obywateli tego Królestwa nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodatkiem formuły religijnej.
2. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na forum Królestwa Baridasu.

Art. 4. [Służba zawodowa]

1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo.
2. Król jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KGB.
3. Król powołuje i odwołuje komendanta KGB.
4. Komendant określa, w drodze decyzji, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów, zasady otrzymywania wynagrodzeń przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby. Decyzje nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 5. [Komendant]

1. Do zakresu działań Komendanta należy:
1. kierowanie całokształtem działalności KGB,
2. przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju i struktury KGB,
3. realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB,
4. określanie celów, kierunków i zadań szkolenia gwardzistów oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
5. kierowanie szkolnictwem wojskowym oraz szkoleniem wojsk,
6. kierowanie sprawami kadrowymi KGB,
7. wychowywanie żołnierzy oraz dbałość o warunki socjalno-bytowe,
8. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KGB,
9. kierowanie gospodarką finansową KGB,
10. współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
11. wydawanie decyzji w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
12. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę w KGB, decyzje Komendanta mają moc rozkazu wojskowego.

Art. 6. [Umundurowanie]

Wzór umundurowania określa Komendant w drodze decyzji.

Art. 7. [Stopnie wojskowe]

1. Gwardziści dzielą się na: ( prop. autora „pracowników cywilnych gwardii”), szeregowych, podoficerów i oficerów.
2. W KGB występują następujące stopnie wojskowe:
Gwardziści-szeregowi:
• gwardzista
• starszy gwardzista
Gwardziści-podoficerowie:
kapral orzeł ( prop. autora „kapral gwardii” )
sierżant orzeł ( prop. autora „sierżant gwardii ( wachmistrz gwardii )”)
aspirant ( prop. autora „st. sierżant gwardii ( st. wachmistrz gwardii )
podkomisarz ( prop. autora „chorąży gwardii”)
starszyzna ( prop. autora „aspirant gwardii”)
komisarz ( prop. autora „usunąć”)
nadkomisarz ( prop. autora „usunąć”)
Gwardziści-oficerowie:
porucznik ( prop. autora „porucznik gwardii ( mł. rotmistrz gwardii )”)
kapitan ( prop. autora „kapitan gwardii ( rotmistrz gwardii )”)
major ( prop. autora „major gwardii”)
pułkownik ( prop. autora „podpułkownik gwardii ( ataman koszowy )”)
dowódca gwardii ( prop. autora „pułkownik gwardii ( ataman )”)
generał dowódca ( prop. autora „brygadier gwardii”)
generał gwardii ( prop. autora „st. brygadier gwardii”)
generał Komendant (albo naczelny gwardzista) ( prop. autora „Komendant Gwardii”)

Art. 8. [Mianowanie na stopnie wojskowe]

1. Stopień gwardzisty otrzymują, bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania. Na wyższy stopień wojskowy mianuje Komendant. Nadanie stopnia odbywa się podczas publicznej uroczystości.

Art. 9. [Utrata i obniżenie stopnia wojskowego]

1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie:
1. 1) opuszczenia terytorium Baridasu,( prop. autora „utraty obywatelstwa” )
2. 2) pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania
na ten stopień.
2. W przypadkach określonych w art. 8 9 ust. 1 pkt 1-2 żołnierz zachowuje stopień szeregowego.
3. Żołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy w razie obniżenia stopnia wojskowego orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

Art. 10. [Odzyskanie stopnia wojskowego]

1. Żołnierz odzyskuje stopień wojskowy w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia wojskowego.
2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje stopień szeregowego, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień wojskowy.

Art. 11 [Przywrócenie stopnia wojskowego]

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można żołnierzowi przywrócić stopień wojskowy.
2. Przywrócenie stopnia wojskowego, w razie jego utraty, wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Głosowanie :

USTAWA - TAK
USTAWA - NIE


Obrazek


Dodatkowo po analizie w chwili obecnej chciałbym Królewską Gwardię Baridasu ukierunkować na następujące działania:

1. Baridajskie oddziały do zadań specjalnych ( BOS ).
- ochrona Dworu Królewskiego i władz królestwa;
- zarządzanie krysysowe i współpraca z Książęcymi Siłami Zbrojnymi;
- prowadzenie działań prewencyjnych i kryminalnych;
- likwidacja ładunków wybuchowych i akcje rozminowania;
- ochrona antyterrorystyczna i wywiadowcza;
- ochrona Królewskich Kolei Baridajskich;
- konwoje wartości pieniężnych;
- konwojowanie skazanych na karę więzienia;
- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi;
- szkolenie specjalistyczne gwardzistów KGB.

2. Służba przeciwpożarowa oraz usuwania skutków użycia środków chemicznych i biologicznych ( SPUS )
- współdziałanie ze strażą pożarną w usuwaniu skutków pożarów;
- walkę z pożarami;
- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;
- ochrona biologiczna i bakteriologiczna;
- ochrona ludności przed użyciem Toksycznych Środków Przemysłowych ( TŚP );
- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych;
- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej;
- szkolenie specjalistyczne gwardzistów KGB.

3. Służba ochrony obiektów ( SOO ).

- organizowanie ewakuacji ludności;
- przygotowanie budowli ochronnych ( podziemne centrum kierowania Królestwem, schrony i ukrycia dla ludności );
- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej ( przeciwchemicznej i radiologicznej );
- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;
- ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji ( przygotowanie do ewakuacji );
- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym
pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej;
- szkolenie specjalistyczne gwardzistów KGB.

4. Inspektorat Szkolenia i Alarmowania ( ISA ).

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;
- szkolenia z zakresu zachowania się w sytuacjach po ogłoszeniu alarmu;
- szkolenie pracowników cywilnych KGB.

Ze względu na zaawansowane prace związane z umundurowaniem oraz remontem drezyny i pociągu pancernego wnoszę pilne o zabranie głosu przez uprawnionych członków Rady Królestwa.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Ivan 6 paź 2014, o 07:04

NACJONALIZACJA - TAK
Poprawki TAK
OPRÓCZ:
Nie powinniśmy zmieniać stopni Gwardii. Po co to komu? Nie jest to wojsko, ani organizacja militarna jak KSZ - nie chcemy im zabierać pracy.
To organizacja paramilitarna, pełniąca funkcję takiej policji a nie wojska. Takie rangi jak aspirant czy komisarz powinni być niezmienne. Poza tym, w gwardzistach podoficerach możnaby z kapral orzeł zmienić nazwę na samego kapral - bo teraz po miesiącach zauważyłem że nie pasuje ni orzeł ni gwardii. Aspiranta, podkomisarza, starszyzny, komisarza, nadkomisarza i wzwyż nie powinniśmy zmieniać.
Ivan von Lichtenstein
Prześwietny Hrabia Księstwa Sarmacji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Markus 6 paź 2014, o 14:06

Poważany Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

Będę, oczywiście, za nacjonalizacją instytucji. Gwarantuję, że Dwór Królewski wyłoży na nią uczciwe 5000 lt, a nie 1 lt. Nie będziemy się bogacić kosztem pracowitych obywateli.

Poprę również poprawki. Propozycja zmiany nazw stopni przypadła mi do gustu i nie mam nic przeciwko temu, by konieczność mieszkania w Królestwie zastąpić koniecznością posiadania obywatelstwa baridajskiego.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Paulus Buddus 6 paź 2014, o 15:10

WKW Markusie,
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Wnioskujący,

Na początku byłem pełen pesymizmu do powrotu KGB do Baridasu, ale widzę iż Wierny Obywatel Laurencjusz jest pełen pomysłów, więc będę bacznie się przyglądał Jego poczynaniom.

Co tyczy się nacjonalizacji, oczywiście za, skoro KGB jest elementem KB powinno bezposrednio podlegac pod Krola a co za tym idzie winno byc instytucja baridajska a nie prywatną.

Co tyczy się poprawek, mozna im się blizej przyjrzec oczywiscie jezeli WO Laurencjusz moglby je ujednolicic.
Co tyczy się stopni wojskowych, skoro nie mamy byc kopią KSZ a na bym sie nei zgodzil nalezy pagony zmienic a co z tym mysle ze mozna poprosic Hetmana o przygotowanie w programie graficznym jakis nowych pagonow, moze cos z herbu (oficerowie od 1 do 3 zlotych karabinow) a podoficerowie i pozostali gwiqazdki od 1 do 5 (gwiazdy srebrne symbol KB)

Oczywiscie przed podjeciem jakichkolwiek krokow chcialbym, jezeli to mozliwe zobaczenie nowej strony KGB
Obrazek
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Sierg 6 paź 2014, o 15:13

Wasza Królewska Wysokość,
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

Osobiście w dalszym ciągu jestem sceptycznie nastawiony do utrzymywania Gwardii, jeżeli skoro ma ona istnieć, to sugeruję usunąć stopnie wojskowe. Jest ich za dużo, co w naszym przypadku będzie skutkowało brakami. Gwardzista i Komendant w zupełności wystarczą.
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Laurẽt 6 paź 2014, o 16:42

Szanowna Rado!

Widzę przychylność w sprawie nacjonalizacji i cieszy mnie fakt, że widzę tu podobne zdania w tej sprawie.

Jeśli chodzi o stopnie :

Siergiusz napisał(a):Wasza Królewska Wysokość,
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

Osobiście w dalszym ciągu jestem sceptycznie nastawiony do utrzymywania Gwardii, jeżeli skoro ma ona istnieć, to sugeruję usunąć stopnie wojskowe. Jest ich za dużo, co w naszym przypadku będzie skutkowało brakami. Gwardzista i Komendant w zupełności wystarczą.


Czytając, że wystarczy Gwardzista i Komendant próbowałem sobie znaleźć jakieś uzasadnienie i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Miało by to być coś w stylu : Król i Mieszkaniec! Kto chciał by być w tej instytucji jeśli nie wiązało by się to z awansem. Myślę, że nikt.
Pod propozycją ustawy pozwoliłem sobie zamieścić kilka z ważniejszych zadań, które zamierzam realizować wraqz ze stopniowaniem poziomu i wydaje mi się, że osiągniecie celu przez danego Gwardzistę motywowało by do dalszej pracy gdyby wiązało się z formą nagrody jaką jest między innymi awans.

Paulus Buddus napisał(a):
WKW Markusie,
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Wnioskujący,

Co tyczy się poprawek, mozna im się blizej przyjrzec oczywiscie jezeli WO Laurencjusz moglby je ujednolicic.
Co tyczy się stopni wojskowych, skoro nie mamy byc kopią KSZ a na bym sie nei zgodzil nalezy pagony zmienic a co z tym mysle ze mozna poprosic Hetmana o przygotowanie w programie graficznym jakis nowych pagonow, moze cos z herbu (oficerowie od 1 do 3 zlotych karabinow) a podoficerowie i pozostali gwiqazdki od 1 do 5 (gwiazdy srebrne symbol KB)

Oczywiscie przed podjeciem jakichkolwiek krokow chcialbym, jezeli to mozliwe zobaczenie nowej strony KGB


Pomysł stopni Marszałka Dworu uważam za ciekawy. Też chciałbym odejść od nazewnictwa wojskowego, ale tak do końca się nie da! Gwardia jak i policja, straż pożarna czy wojsko, czyli tzw. służby mundurowe rozkazem stoi. Stopnie komisarz i inspektor za bardzo jednoznacznie kojarzą mi się z milicją i policją.
Uważam, że dodatkowo z projektu ustawy zniknąć powinny wszystkie określenia "żołnierz" i "wojskowy" na korzyść zamienników związanych z tą instytucją tj. "gwardzista" i "gwardyjski", gdyż gwardia powinna być co najwyżej instytucją częściowo zmilitaryzowaną, a nie militarną.
Jeśli chodzi o wygląd stopni można było by zastąpić część z nich np. wizerunkiem karabinu.
Celowo ująłem stopień chorążego jako jednego z starszych podoficerów ( chociaż to był specjalistyczny korpus chorążych ) jako gwardzistę odpowiedzialnego za sztandar ( honorowy element jednostki )
Stopień aspiranta gwardii traktuję jako gwardzistę na próbie przed uzyskaniem patentu oficerskiego ( stopień przejściowy w kwalifikacji ).

Jeśli chodzi o stronę WWW to na razie nie planuję jej tworzyć ( w chwili obecnej nie ma sensu ). Jeśli znajdą się chętni gwardziści i będzie ta instytucja funkcjonować to mogę dać słowo, że stronę zrobię oficjalną jak tylko dostanę zielone światło od NIA. W chwili obecnej pracuję nad skromnym etatem.

O pozostałych stopniach może trochę później, bo jak na razie zapał do zaciągnięcia się do gwardii i entuzjazm obywateli w tej sprawie jest iście porażający.

W celu dalszego odróżnienia od wojska tj. KSZ chcę wprowadzić identyfikator gwardzisty tzw. "blachę".
Dodatkowo rozumiem, że nie wszyscy obywatele mają zacięcie militarne, dlatego proponowałem również dodanie pracowników cywilnych gwardii.

Na zakończenie chciałbym podziękować za zainteresowanie tematem, bo jak się mówi "co trzy głowy to nie jedna" i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś dobrego.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Paulus Buddus 6 paź 2014, o 17:00

O pozostałych stopniach może trochę później, bo jak na razie zapał do zaciągnięcia się do gwardii i entuzjazm obywateli w tej sprawie jest iście porażający.


Bo w KS jest tak: Panie pokaż coś a My się zapiszemy :)
Obrazek
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Laurẽt 6 paź 2014, o 20:41

Paulus Buddus napisał(a):
O pozostałych stopniach może trochę później, bo jak na razie zapał do zaciągnięcia się do gwardii i entuzjazm obywateli w tej sprawie jest iście porażający.


Bo w KS jest tak: Panie pokaż coś a My się zapiszemy :)


Takie stawianie sprawy jest ok! . Nie pisałbym jednak tak rozrzutnie "MY" Panie Marszałku, lecz "JA".

Nie opuszcza mnie bowiem wrażenie, iż w Królestwie Baridasu jest inaczej niż w pozostałych Królestwach.
Tutaj neguje się coś z góry, tak trochę jakby dla zasady - nie bo nie. Uważam, że jest to powód by nie iść z takim rozmachem i entuzjazmem by zaraz robić WWW i wszystko z "pompą", bo tak naprawdę pomysł popiera może ze 3 osoby z czego może jedna była by skłonna się zapisać. Ja jednak dopnę swego i przedstawię i tak swój punkt widzenia mimo, iż Baridajczycy mnie nie wspierają. Co ja piszę Baridajczycy się nie wspierają ( jak dotąd nikt się nie wtrącał tylko w kolej) - pozostałe inicjatywy są negowane, a w najlepszym wypadku nie wspierane. Jakby każdy myślał tylko o tym co sam robi.

Baridajczyczy wspierajcie się nawzajem w inicjatywach! Sami wiecie co stało się z dinozaurami, a tego Wam nie życzę.

Jeśli wyżej opisane moje odczucia to zamierzam na stałe się wyprowadzić do GiS. Niewiele tam robię, a jestem wspierany przez wszystkich na każdej płaszczyźnie. Mieszkańcy są chętni do pomocy i doceniają każde działanie, każdą formę aktywności. co tu dalej pisać - człowiek się czuje jak u siebie!

Na zakończenie napiszę tylko tyle, że uważam iż łatwiej było by mi się dogadać z Bullym niż z większością z Was :(
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Paulus Buddus 6 paź 2014, o 22:57

Wierny Obywatelu,
Pana spostrzeżenia sa dobre, ale tlumaczenie zle :)

Po pierwsze jakby Pan poszperal w archiwach, wiedzialby, ze bylem juz w KGB, po wtore, wszechogarniajaca demotywacjai niechec to tak naprawde motywacja, zeby byc Baridajczykiem, ale zeby nim byc to nie checi a czyny by pokazac innym ze potrafie oomimo przeszkod. Oh gdybym ja sie tak poddawal :) prosze si spytac JKWMarkusa ile powstawal Baridajski Urząd Pracy albo ile powstaje , albo nie wystarczy spytac tylko o BUP :)

A że z rozmachem u Nas wszystko sie robi to dobrze bo tacy jestesmy, biurokratyczne chwali pięty :) a czasem to leniwi jestesmy i ja jestem tego przykladem :)
A co do GiSu to hmmm - zawsze lepiej niz Teutonia :)


Jezeli Panu wyjdzie KGB ma Pan moje slowo ze sie zapisze :)

W razie pomocy orosze pisac listy :)
Obrazek
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt poprawki Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu

Postprzez Laurẽt 6 paź 2014, o 23:02

Paulus Buddus napisał(a):Wierny Obywatelu,
Pana spostrzeżenia sa dobre, ale tlumaczenie zle :)

Po pierwsze jakby Pan poszperal w archiwach, wiedzialby, ze bylem juz w KGB, po wtore, wszechogarniajaca demotywacjai niechec to tak naprawde motywacja, zeby byc Baridajczykiem, ale zeby nim byc to nie checi a czyny by pokazac innym ze potrafie oomimo przeszkod. Oh gdybym ja sie tak poddawal :) prosze si spytac JKWMarkusa ile powstawal Baridajski Urząd Pracy albo ile powstaje , albo nie wystarczy spytac tylko o BUP :)

A że z rozmachem u Nas wszystko sie robi to dobrze bo tacy jestesmy, biurokratyczne chwali pięty :) a czasem to leniwi jestesmy i ja jestem tego przykladem :)
A co do GiSu to hmmm - zawsze lepiej niz Teutonia :)


Jezeli Panu wyjdzie KGB ma Pan moje slowo ze sie zapisze :)

W razie pomocy orosze pisac listy :)


Odpowiem tylko tyle - gdyby nie szedł pod wiatr to bym tu nie siedział, ale zbytni optymistą nie jestem, bo ogólnie nas mało!
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Domeny Królewskiej

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość