Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 12 cze 2017, o 15:06

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Czcigodni członkowie Dworu Królewskiego,
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy,

ciekaw jestem modyfikacji w wykonaniu JO Torpeda i obserwując sytuację na razie wstrzymam się z uwagami :)
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Hohenzollern 13 cze 2017, o 13:00

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Czcigodni członkowie Dworu Królewskiego,
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy!

No wybaczcie J.O Diuku ale jestem na urlopie w w Zollern, więc mnie na iru nie spotkacie - ale jak już to na złota wolność, bądź discorcie !

W związku z zapytaniem J. O Diuka Torpeda z dnia 12. 06 2017 roluku (celowe), które pojawiło się w ciągu zarządzonej debaty. Odpowiadam negatywnie na pytanie, sugestię, zadaną z tego dnia przez J.O Diuka. Ponieważ wedle mej opinii całościowy projekt przedstawionego uniwersału o porządku obrad o Radzie Królestwa, w pełni zaspokaja potrzeby wspólnoty baridajskiej pod względem ustrojodawczym, społecznym, i politycznym. Dlatego nie ma sensu go rozbijać na dwa uniwersały, co by jedynie komplikowało porządek w prawie, porządek w papierach, oraz buło[celowe] by z niezgodne z tradycją, z baridajską zasadą "'Ordnung muss sein".

Z wyrazami szacunku;
(-)Fryderyk mar. von Hohenzollern.
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 14 cze 2017, o 12:47

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Czcigodni członkowie Dworu Królewskiego,
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy,


w związku z tym, że czas mija, a poprawek brak, wiec spróbuję zająć stanowisko. Z uwagi na dość duży rozmiar projektu pozwoliłem sobie go zamieścić raz jeszcze. Kolorem czerwonym zaznaczę to co mej opinii powinno być usunięte, a granatowym to co wymaga drobnej poprawki, a zielonym własne sugestuie.


Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Marszałek Baridasu.
2. Marszałek Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Przed wyborem Przewodniczącego Rady Królestwa mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne.
4. Skład Rady Królestwa zwanej też Wysoką Radą określają przepisy właściwych ordonansów.
5. Członków Rady Królestwa zwie się dalej rajcami królewskimi.

6. Rada Królestwa obraduje permanentnie za zgodą i wolą Króla.
7. Raz na kwartał odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Królestwa, jednocześnie kończące kadencje i stare sesje Rady Królestwa.
Art. 2

1. Rajcowie królewscy na pierwszym posiedzeniu Rady Królestwa składają ślubowanie według roty ustalonej w odrębnych przepisach prawa.
2. Marszałek Baridasu przeprowadza złożenie ślubowania rajcowskiego oraz wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Ślubowanie rajcowskie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty każdy z kolejno wywołanych rajców, wypowiada słowo "ślubuję". Rajca królewski może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg", bądź inną formułę religijną.
4. Rajcowie królewscy którzy nie złożą ślubowania, automatycznie są pozbawieni głosu decyzyjnego w głosowaniach Rady Królestwa.


Art. 23

1. Po złożeniu przez rajców królewskich ślubowania Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 członków rady rajców królewskich. Członek Rady KrólestwaRajca Królewski może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4. Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Wicekróla Baridasu.

Art. 34

1. Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2. Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
3. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 2 członków radyrajców królewskich.
4. Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
5. Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2-4.

Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADYRAJCOWIE KRÓLEWSCY

Art. 45

1. Każdego członka radyRajce królewskiego obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2. Członkowie radyRajcowie królewscy mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby rajcowskie oparte na zasadzie politycznej.
3. Członkowie radyRajcowie królewscy mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
4. Klub rajcowski tworzy co najmniej dwóch członków radyrajców królewskich.
5. Familie tworzy co najmniej dwóch członków radyrajców królewskich.
6.Członek rady Rajca królewski może należeć tylko do jednego klubu rajcowskiego lub familii.
7. Władze klubów rajcowskich, kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 56

Organami Rady Królestwa są:
1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.
3) Prezydium Rady Królestwa. (za dużo organów, a za mało obywateli oraz brak regulacji w projekcie)

Art. 7

1.Marszałek Baridasu przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Rady Królestwa, oraz zarządza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa. (to samo w art. 1 ust.1)
2. W przypadku braku wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa Marszałek Baridasu przejmuje jego kompetencje. (skoro całą procedurę rozpoczyna Marszałek Baridasu ten punkt wydaje się być zbędny)

Art. 68

Przewodniczący Rady Królestwa;
1. Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2. Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3. Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4. Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5. Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6. Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7. Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8. Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa.
9. Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez członka radyrajcę królewskiego, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki;
a) Zwrócić rajcowi królewskiemu uwagę.
b] Udzielić naganę.
c) Nałożyć grzywnę wysokość od 5000 libertów do 15 000 libertów.
(kompetencje Pretora)
b)d) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres od 2 do 7 dni roboczych.
11. Od decyzji, o której mowa w artykule 68 podpunkt 10, a,b,c,d przysługuje odwołanie do Wicekróla Baridasu.

Art. 79

1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 3 członków radyrajców królewskich i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Wicekróla lub Marszałka Baridasu.
3. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
4. Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 członków rady rajców królewskich, zwykłą większością głosów.


Art. 810

1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż dwa dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.


Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁArt. 911

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 3 radnymrajcom królewskim, Królowi, Wicekrólowi, Marszałkowi Baridasu, członkom dworu królewskiego, oraz co najmniej dwóm obywatelom wpisanym do Rejestru Obywateli Baridasu.
2. Projekty uchwał być wnoszone przez 2 radnychrajców królewskich, Króla, Wicekróla, Marszałka Baridasu, członków dworu królewskiego, oraz co najmniej dwóm obywatelom wpisanym do Rejestru Obywateli Baridasu.

Art. 1012

1. Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2. Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3. Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art.11 13

1. Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje;
a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego, radnychrajców królewskich,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,
2. Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trzech do dwudziestu czterech dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3. Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Wicekróla, Dworu Królewskiego, trzech członków radyrajców królewskich, albo w przypadku gdy nikt żaden rajca królewski nie wypowiedział się w debacie przez 48 godziny.
4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5. Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, albo co najmniej dwóch członków radyrajców królewskich. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 1214

1. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych przedstawicieli klubów politycznych, familii i niezrzeszonych radnychrajców królewskich.
2. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż siedem dni.

Art. 1315

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku,
a)głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski lub rajcę królewskiego,
b)głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c)głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6. Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Wicekrólowi do podpisu.
7. Przyjętą uchwałę Przyjęty uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 1416


Na wniosek Wicekróla lub Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 1517

Rajcowie Królewscy kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Marszałka Baridasu Przewodniczącego Rady Królestwa lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 1618

Uniwersał wchodzi z chwilą ogłoszenia w życie. Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


Wnioski:

1. Zbyt dużo treści i wzajemnych powiązań.
2. Wszystkie terminy dla większej czytelności proponuję określać cyframi.
3. Uchwały nie powinny mieć tej samej bardzo długiej ścieżki legislacyjnej, a nad uniwersałami też bym sie zastanowił by sam proces nie zniechęcał do prac przy nich, a jednocześnie pobudzał dyskusję.
4. Brak określenia do czego miały by służyć uchwały.
5. Uchwały według mnie powinny dotyczyć:
- spraw związanych z baridajskimi świętami,
- spraw okolicznościowych,
- wyrażeniem uznania np. wyrażeniem uznania dla Króla z jakiegoś powodu,
- nadaniu tytułu honorowego itp.
6. Nie wiem czy na szybko znalazłem wszystko co miałem zamiar znaleźć i mam nadzieję, że ktoś jeszcze głos zabierze.
7.Najważniejsze, że to krok w dobrym kierunku.

Z poważaniem
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 28 cze 2017, o 11:19

Wasza Książęca Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
JO Marszałku,
JWP Wnioskodawco!
Wysoka Rado,
Baridajki, Baridajczycy,

Szkoda było by tego pomysłu. Sam niestety nie podejmę się napisania poprawek. Dodam tylko, że nie zmieniał bym Członków Rady na Rajców, bo to dodatkowe zamieszania, a tak każdy wie o co chodzi. Mam nadzieję, że prace nad projektem już niedługo zostaną wznowione, a pozostali obywatele też wniosą coś od siebie.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 28 cze 2017, o 16:03

Wysoka Rado,

w związku z upływem wyznaczonego terminu zamykam pierwsze czytanie, z godziną 20. 00 po zamieszczeniu wersji jednolitej rozpoczynam drugie czytanie które potrwa 4 pełne doby, tj. do dnia 4 lipca br. i godziny 22.00 w niniejszym wątku i obejmować będzie kolejne punkty ustalonego wcześniej porządku obrad:

1. Przedstawienie opinii i uwag do projektu,
2. Przedstawienie innych propozycji i poprawek do wnoszonego projektu,

3. Przedstawienie jednolitej wersji końcowej projektu,
4. Przedstawienie ostatnich poprawek,

Przy braku uwag i poprawek proszę wpisać: "

"Uwag i poprawek nie wnoszę".

W obradach głos mogą zabrać uprawnieni do zasiadania w Wysokiej Radzie.


Uniwersał o porządku obrad Rady Królestwa


Rozdział 1

POSIEDZENIE RADY KRÓLESTWA KRÓLESTWA BARIDASU

Art. 1

1. Pierwsze posiedzenie Rady Królestwa otwiera Marszałek Baridasu.
2. Marszałek Baridasu przewodniczy obradom Rady Królestwa do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa.
3. Rada Królestwa obraduje za zgodą i wolą Króla.

Art. 2

1. Marszałek Baridasu przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa może zgłosić co najmniej 2 Członków Rady, a Członek Rady Królestwa może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
3. Rada Królestwa wybiera Przewodniczącego Rady Królestwa zwykłą większością głosów.
4. Powołanie Przewodniczącego Rady Królestwa musi być zatwierdzone kontrasygnatą Wicekróla Baridasu.

Art. 3

1. Przewodniczący Rady Królestwa prowadzi obrady Rady Królestwa.
2. Rada Królestwa, w drodze uchwały, ustala liczbę wiceprzewodniczących.
3. Projekt uchwały może wnieść co najmniej 2 Członków Rady.
4. Przewodniczący Rady Królestwa zarządza wybory wiceprzewodniczących Rady Królestwa.
5. Do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Królestwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 2-4.

Rozdział 2

CZŁONKOWIE RADY

Art. 4

1. Każdego Członka Rady obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Królestwa.
2. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa kluby oparte na zasadzie politycznej.
3. Członkowie Rady mogą tworzyć w Radzie Królestwa koła rodowe zwane dalej familliami oparte na zasadzie związków rodowy, koligacji rodzinnych.
4. Klub tworzy co najmniej 2 Członków Rady.
5. Familie tworzy co najmniej 1 Członków Rady.
6. Członek Rady może należeć tylko do 1 klubu lub familii.
7. Władze klubów , kół rodowych, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa ich składy osobowe.

Rozdział 3

ORGANY RADY KRÓLESTWA

Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa:

1. Stoi na straży praw i godności Rady Królestwa.
2. Zwołuje posiedzenia Rady Królestwa.
3. Przewodniczy obradom Rady Królestwa.
4. Czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Królestwa i jego organów.
5. Nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów władz Królestwa Baridasu.
6. Nadaje bieg petycjom złożonym do Rady Królestwa.
7. Prowadzi sprawy z zakresu stosunków Rady Królestwa z parlamentami innych prowincji Księstwa Sarmacji.
8. Podejmuje inne czynności wynikające z uniwersału.
9. Przewodniczącego Rady Królestwa w zakresie przez niego określonym zastępują wiceprzewodniczący Rady Królestwa.
10. Za naruszenie lub niedopełnienie obowiązków przez Członka Rady, Przewodniczący Rady Królestwa może zastosować następujące środki;
a) Zwrócić Członkowi Rady uwagę.
b) Wykluczyć z obrad Rady Królestwa na okres do 7 dni roboczych.
11. Od decyzji, o której mowa w artykule 6 podpunkt 10 lit. a i b przysługuje odwołanie do Wicekróla Baridasu.

Art. 7

1. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa na wniosek złożony przez co najmniej 3 Członków Rady i imiennie wskazujący kandydata na Przewodniczącego Rady Królestwa.
2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Królestwa wymaga kontrasygnaty Wicekróla lub Marszałka Baridasu.
3. Rada Królestwa odwołuje Przewodniczącego Rady Królestwa bezwzględną ilością głosów przy zachowaniu kworum.
4. Rada Królestwa odwołuje wiceprzewodniczącego na wniosek złożony przez co najmniej 2 Członków Rady, zwykłą większością głosów.

Art. 8

1. W przypadku absencji Przewodniczącego Rady Królestwa, która trwa dłużej niż 2 dni, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący bądź Marszałek Baridasu.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Królestwa, jego obowiązki przejmuje Marszałek Baridasu.

Rozdział 4

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI UNIWERSAŁÓW I UCHWAŁ


Art. 9

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje 3 Radnym, Królowi, Wicekrólowi, Marszałkowi Baridasu, członkom dworu królewskiego.
2. Projekty uchwał być wnoszone przez 2 Radnych, Króla, Wicekróla, Marszałka Baridasu, członków dworu królewskiego.

Art. 10

1. Projekt uniwersału, uchwały zwane dalej projektem legislatywy baridajskiej, lub wniosek formalny składa się na ręce Marszałka Baridasu lub Przewodniczącego Rady Królestwa w odpowiednim do tego miejscu określonym w przepisach prawa.
2. Do projektu legislatywy baridajskiej załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie.
3. Marszałek Baridasu lub Przewodniczący Rady Królestwa może poprosić o uzupełnienie uzasadnienia, jeżeli opis skutków wejścia projektu legislatywy baridajskiej w życie jest nie wyczerpujący.

Art. 11

1. Pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje;
a) przedstawienie projektu legislatywy baridajskiej przez wnioskodawcę,
b) zajęcie przez Dwór Królewski stanowiska w sprawie projektu legislatywy baridajskiej,
c) debatę nad projektem legislatywy baridajskiej,
d) zgłaszanie poprawek przez Króla, Wicekróla, członków Dworu Królewskiego i radnych,
e) wprowadzenie autopoprawek przez wnioskodawce,
2. Przewodniczący Rady Królestwa zarządzając pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trzech do dwudziestu czterech dni, z zastrzeżeniem ustępu 3. i 4.
3. Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej na wniosek Wicekróla, Dworu Królewskiego, 3 Członków Rady, albo w przypadku gdy nikt nie wypowiedział się w debacie przez 48 godzin.
4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin.
5. Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża pierwsze czytanie projektu legislatywy baridajskiej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Dworu Królewskiego, albo co najmniej 2 Członków Rady. Pierwsze czytanie może być przedłużone łącznie o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 12

1. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje wysłuchanie oświadczeń końcowych przedstawicieli klubów politycznych, familii i niezrzeszonych radnych.
2. Drugie czytanie projektu legislatywy baridajskiej nie trwa dłużej niż 7 dni.

Art. 13

1.Trzecie czytanie projektu legislatywy baridajskiej obejmuje głosowanie w następującym porządku,
a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony przez Dwór Królewski,
b) głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
c) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
2. Przyjęcie wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Przewodniczący Rady Królestwa, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Królestwa i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych posłów rozstrzygnięcie Rady Królestwa uległo zmianie, Przewodniczący Rady Królestwa może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
5.Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Przewodniczący Rady Królestwa przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału za pomocą Poczty Konnej.
6. Przyjęty uniwersał Przewodniczący Rady Królestwa przekazuje Wicekrólowi do podpisu.
7. Przyjętą uchwałę lub uniwersał publikuje w Dzienniku Praw.

Art. 14

Na wniosek Wicekróla lub Dworu Królewskiego Przewodniczący Rady Królestwa może postanowić o pominięciu pierwszego czytania projektu legislatywy baridajskiej i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 15

Członkowie rady kierują zapytania i interpelacje, a obywatele baridajscy zapytania do członków Dworu Królewskiego w miejscu określonym przez Marszałka Baridasu lub przez stosowne przepisy prawa. Odpowiedzi są udzielane w tym samym miejscu.

Art. 16

Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Wespucci 28 cze 2017, o 19:47

Uwag i poprawek nie wnosi się. Wszystko wygląda zjadliwie.
/-/ bosman Henryk Wespucci
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Julian FER 29 cze 2017, o 09:23

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!

Jak dla mnie ten projekt cały czas jest za długi, a powinien być krótki zrozumiały i klarowny.
(-) Julian markiz Fer at Atera
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 29 cze 2017, o 12:38

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


Nasunęła mi się jeszcze jedna uwaga. Skoro w projekcie jest wpisane:
Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.

to proponuję dodać występującego zamiennie lub w czasie braku Przewodniczącego Rady, reprezentanta jakim był by Marszałek Baridasu:
Art. 5

Organami Rady Królestwa są:

1) Marszałek Baridasu.
2) Przewodniczący Rady Królestwa.

Art. 6

Przewodniczący Rady Królestwa lub Marszałek Baridasu:


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Orjon 29 cze 2017, o 13:19

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,


Nasunęły mi się pewne wątpliwości co do powołania/odwołania Przewodniczącego. Wedle projektu takie powołanie bądź odwołanie wymaga kontrasygnaty Wicekróla - moje pytanie zatem brzmi: co będzie, gdy Wicekról takiej kontrasygnaty nie złoży (bo, chociażby, ma wątpliwości co do kompetencji wybranej osoby), uniemożliwiając tym samym odwołanie bądź powołanie PRK? Marszałek będzie w nieskończoność prowadzić obrady?
ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.

gg 52656478
mail: kacskrz@gmail.com
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt uniwersału o porządku obrad Rady Królestwa

Postprzez Laurencjusz 29 cze 2017, o 13:27

Orjon napisał(a):
Nasunęły mi się pewne wątpliwości co do powołania/odwołania Przewodniczącego. Wedle projektu takie powołanie bądź odwołanie wymaga kontrasygnaty Wicekróla - moje pytanie zatem brzmi: co będzie, gdy Wicekról takiej kontrasygnaty nie złoży (bo, chociażby, ma wątpliwości co do kompetencji wybranej osoby), uniemożliwiając tym samym odwołanie bądź powołanie PRK? Marszałek będzie w nieskończoność prowadzić obrady?


Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Rado,
Czcigodny Baronie,


Wiem, że może pewnych rzeczy w projekcie zabraknąć i to według mnie daje nam dowolność działania. W tym konkretnym przypadku moim skromnym zdaniem obrady dalej prowadzi Marszałek Baridasu i zarządza ponowne wybory Przewodniczącego. Wątpię by taka sytuacja się powtarzała w nieskończoność, ale cieszą mnie te przemyślenia i liczę na kolejne wypowiedzi.


(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron