Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Podręcznik prawny [nieaktualne]

Śmiecie i rupiecie

Podręcznik prawny [nieaktualne]

Postprzez Arsacjusz 15 gru 2015, o 22:08

Fare Aryon,
Drodzy Baridajczycy,


z przyjemnością publikuję podręcznik prawny, który zawiera omówienie najważniejszych aktów prawnych Królestwa Baridasu. Mam nadzieję, że to kompendium wiedzy na temat baridajskiego prawa przyda się niejednej osobie.

(—) Arsacjusz kawaler Arped


PODRĘCZNIK PRAWNY KRÓLESTWA BARIDASU

data wydania: 15 grudnia 2015 roku
ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015 roku (wydanie nieaktualne)
opracowanie: Arsacjusz Arped


 1. Wstęp — najważniejsze kwestie prawne.
  Najważniejszym aktem prawnym Królestwa Baridasu są Prawa Fundamentalne. Prawa Fundamentalne pełnią dwie ważne funkcje: prawną, czyli stanowią podstawę dla aktów prawnych niższego rzędu, oraz symboliczną. Rozdział V i X określa dwóch prawodawców: Króla, który wydaje ordonanse, rozkazy, postanowienia oraz inne akty prawa, a także Radę Królestwa, która wydaje ustawy i uchwały.

  Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw podlegają ordonanse Króla, ustawy i uchwały Rady, postanowienia oraz rozkazy Króla, a także rozporządzenia urzędników Królestwa Baridasu. Pozostałe akty, aby były wiążące, muszą zostać zamieszczone w jednym z miejsc publicznych Królestwa.

 2. Proces legislacyjny — opis.
  Proces legislacyjny w Królestwie Baridasu jest określony przez Kodeks Społeczny. Pierwszy etap rozpoczyna się od przedłożenia Radzie Królestwa projektu. Inicjatywę ustawodawczą ma Król oraz grupa co najmniej dwóch członków Rady. Każda złożona ustawa musi zawierać uzasadnienie. Projekt, który go nie zawiera, jest zwracany do uzupełnienia. Następnie Przewodniczący Rady Królestwa zarządza pierwsze czytanie. Kodeks Społeczny nie określa długości debaty. Następnie, po pierwszym czytaniu, zarządzane jest głosowanie nad projektem. Drugie czytanie odbywa się w oddzielnym wątku. Najpierw głosuje się nad poprawkami, które zostały złożone podczas debaty. Później następuje głosowanie nad całością projektu. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Nie jest wymagane kworum, dlatego głosowanie trwa zazwyczaj trzy doby. Decyzje Rady Królestwa wymagają sankcji Króla (wicekróla lub regenta). Następnie, zgodnie z zasadami promulgacji, akt jest publikowany w Dzienniku Praw. Zwyczaj nakazuje umieszczanie w preambule aktu prawnego członków Rady, którzy głosowali nad daną ustawą lub uchwałą.

  *Przed głosowaniem nad poprawkami może nastąpić głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości.

 3. Kodeks Społeczny — omówienie.
  Kodeks Społeczny dzieli się na:
  • Część Ogólną — zawiera zasady ustroju społecznego, zasady obywatelstwa Królestwa Baridasu oraz postępowania przed Marszałkiem,
  • Część Publiczna — obszerna część, która reguluje zasady legislacji, hierarchii społecznej oraz wykroczenia,
  • Część Prywatna — zawiera rody oraz przywileje osobiste.

  Zgodnie z Częścią Ogólną, aby zostać obywatelem Królestwa Baridasu, należy mieszkać na terytorium Królestwa Baridasu oraz być obywatelem Księstwa Sarmacji. Wykreślenie z Rejestru Obywateli Baridasu następuje na wniosek obywatela lub utraty przez niego obywatelstwa.


  Kodeks Społeczny reguluje również ważną kwestię, jaką jest hierarchia społeczna. Zgodnie z artykułem 18 tego aktu, wyodrębnia się następujące stany:
  • stan książęcy, który tworzą królowie-seniorzy i książęta Baridasu,
  • stan najwyższy, który składa się z diuków i markizów.
  • stan wysoki, czyli hrabiowie i wicehrabiowie,
  • stan średni składający się z baronów i baronetów,
  • stan niski, który tworzą kawalerowie oraz obywatele.

  Każdemu tytułowi przysługuje odpowiedni zwrot ceremonialny. Za nieużywanie lub używanie niewłaściwej tytulatury baridajskiej grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.

  Należy zwrócić uwagę, że Kodeks Społeczny reguluje odpowiedzialność Królestwa Baridasu za niejasny przepis. Skarżący, zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Społecznego, może wnioskować o zadośćuczynienie.

  Ostatnia część, Część Prywatna, reguluje zasady rodów oraz przywileje osobiste. Ród składa się z co najmniej dwóch członków stanu książęcego, najwyższego, wysokiego lub średniego. Na czele rodu stoi senior, który może wykluczyć członka z rodu. Król ma prawo rozwiązać ród, który dopuścił się zdrady. W takim przypadku jego wszystkie prawa majątkowe przechodzą na Koronę.


  Rozdział XII Kodeksu Społecznego zawiera przywileje osobiste. Członkowie stanów książęcego, najwyższego, wysokiego i średniego mają prawo i obowiązek posługiwania się posiadanym tytułem — artykuł 38. Należy zwrócić uwagę, że władze publiczne mają obowiązek stosowania tytulatury wobec wszystkich członków stanów.


 4. Finanse publiczne Królestwa Baridasu.
  Finanse publiczne Królestwa reguluje ustawa o finansach publicznych z 10 sierpnia 2015 roku. Najważniejszymi dochodami Królestwa są podatki, subwencje państwowe oraz darowizny. Funkcjonują następujące rodzaje podatków:
  • podatek od posiadania lenna,
  • podatek od tantiem w wysokości 5%,
  • podatek od żywienia w wysokości 10%.

  Stawki podatków reguluje Rada Królestwa w drodze uchwały. Urzędnikiem odpowiedzialnym za stan finansów Królestwa Baridasu oraz pobór podatków jest Podskarbi. Maksymalna wysokość wynagrodzenia (łącznie z premiami) dla urzędnika wynosi 25 000 Ⱡ. Ustawa reguluje również tryb przyznawania i wysokość świadczeń socjalnych oraz dotacji.


 5. Ordynacja wyborcza — omówienie.

  I. Wstęp.
  Ordynacja wyborcza reguluje tryb przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego Rady Królestwa. Jak stanowi artykuł 2 tejże ustawy, czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom baridajskim. Aby zostać PRK, należy spełniać następujące warunki:
  • kandydatura musi zostać poparta przez co najmniej trzy osoby wpisane do Rejestru uprawnionych do zasiadania w Radzie Królestwa,
  • kandydat w chwili rozpoczęcia głosowania nie może odbywać kary więzenia, chyba że zakończy się w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
  • kandydat w chwili rozpoczęcia głosowania jest aktywnym obywatelem.

  II. Terminy czynności wyborczych.
  Wybory są zarządzane przez Króla nie później niż 10 dni przed upływem kadencji Przewodniczącego Rady Królestwa. Wybory przypadają w trakcie sprawowania urzędu przez PRK. Termin zgłaszania kandydatur wynosi siedem dni, zaś głosowania — trzy dni. Należy zwrócić uwagę, że obejmuje dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


  III. Głosowanie.
  Przewodniczący jest wybierany w trójprzymiotnikowych wyborach, tj. równych, bezpośrednich oraz tajnych. Obywatel baridajski może oddać głos tylko na jednego z kandydatów lub wstrzymać się od decyzji. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, głosowanie jest powtarzane po trzech dniach. Do ponownego głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największe liczby głosów. Jeśli zdarzy się, że w ponownym głosowaniu kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, wybory są zarządzane ponownie.


  Może się zdarzyć, że zostanie złożona tylko jedna kandydatura na urząd Przewodniczącego Rady Królestwa. W takiej sytuacji zostaje on wybrany bez głosowania po upłynięciu terminu zgłaszania kandydatur.

  *Nadzwyczajne sytuacje określa Ordynacja wyborcza, która znajduje się tutaj.

  IV. Kadencja Przewodniczącego.
  Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem powołania go na ten urząd przez Króla, zaś kończy się po upływie trzech miesięcy. Król może powierzyć tymczasowe pełnienie obowiązków PRK osobie dotychczas sprawującej ten urząd, gdy Rada Królestwa nie dokonała wyboru w odpowiednich terminach.


  V. Wotum nieufności wobec Przewodniczącego Rady Królestwa.
  Rada Królestwa może wyrazić wotum nieufności wobec Przewodniczącego większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy obywateli baridajskich. Wniosek muszą złożyć co najmniej trzej obywatele baridajsscy, jednocześnie wskazując swojego kandydata na urząd Przewodniczącego.


  VI. Protest wyborczy.
  Należy pamiętać, że każdy obywatel baridajski w ciągu siedmiu dni od obwieszczenia wyników wyborów może złożyć skargę do Króla z powodu naruszenia przepisów Ordynacji wyborczej. Król może unieważnić wybory, gdy stwierdzi poważne nieprawidłowości proceduralne.
Avatar użytkownika
 

Re: Podręcznik prawny

Postprzez Kristian Arped 16 gru 2015, o 02:43

Wasza Królewska Wysokość, świetna robota!

Może warto by rozważyć umieszczenie go w widocznym miejscu w profilu w DSG? Przydałoby się mieć wszystko w jednym miejscu.

Notabene, warto byłoby zaktualizować profil, a raczej dodać kolejne podstrony… Mógłbym się tym zająć w wolnym czasie, jeżeli nie będzie innych chętnych.
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Podręcznik prawny

Postprzez Arsacjusz 16 gru 2015, o 22:23

Wierny Obywatelu, to dobry pomysł. Proponuję umieścić ten podręcznik w profilu Akademii Almerskiej. Racja, przydałoby się zaktualizować niektóre profile w DSG. Oferuję swoją pomoc.
(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Podręcznik prawny

Postprzez Kristian Arped 19 gru 2015, o 16:38

Wasza Królewska Wysokość,

w takim razie poproszę o odpowiednie uprawnienia, umożliwiające mi edytowanie podstron baridajskiego profilu w DSG. Przygotuję coś na dniach. :)

@Edit
Zapomniałem, że je mam… :x
Obrazek

K+N+B 2017

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Podręcznik prawny

Postprzez Ivan 19 gru 2015, o 16:50

Wasza Królewska Wysokość,

Doskonale!
Teraz każdy Baridajczyk będzie znał podstawy prawa. Nieznajomość prawa szkodzi, ale w Baridasie jej nie ma!
Ivan von Lichtenstein
Prześwietny Hrabia Księstwa Sarmacji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum Kurii

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron