Strona 10 z 15

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 4 gru 2018, o 00:09
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 3 grudnia 2018 roku


Odnosząc się do Decyzji Prefekta Generalnego z dnia 13 listopada 2018 roku oraz w związku z ustępem 1. artykułu 7d Ustawy o prefektach

Art. 7d. [Dobrowolne osadzenie w więzieniu]


1. Prefekt Generalny, na wniosek zainteresowanego, postanawia o osadzeniu w więzieniu, na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 7 dni.
[...]


POSTANAWIAM


o zablokowaniu konta Pana Michała Pséftisa (AF632).

UZASADNIENIE

Stwierdzam, iż to, że osadziłem go w więzieniu z jego woli (co było uzgadniane przez Pocztę Konną) na czas jednego roku (czego notabene nie sprecyzowałem w Decyzji z dnia 13 listopada br.) nie było zgodne z prawem (art. 7d ust. 1 Ustawy o prefektach), co niniejszą Decyzją koryguję. Ponadto, Pan Michał Pséftis początkowo prosił o trwałą blokadę konta, zatem blokada wydaje się postępowaniem wskazanym i uzasadnionym.

Uprasza się wszystkich, którzy mają kontakt z Panem Michałem Pséftisem o poinformowanie go o zaistniałej sytuacji.Grodzisk, dnia 3 grudnia 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-) Michał Franciszek kaw. Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 16 gru 2018, o 21:51
przez anglov
Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o prefektach w zw. z art. 41 ust. 8. Kodeksu Sprawiedliwości ocenzurowano wypowiedź Tutmozisa Grenlandzkiego (AG754), odstępując od wzniesienia aktu oskarżenia.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 30 gru 2018, o 00:34
przez Michał F. Lubomirski

Decyzja
Prefekta Generalnego

z dnia 30 grudnia 2018 roku


Działając na podstawie art. 3. ust. 5. i 6. Ustawy o prefektach, w związku ze kandydowaniem niżej wymienionych osób w wyborach do Sejmu LXI Kadencji (a także wskutek rezygnacji Pana Erika Ottona von Hochenburg powiązanej z wyborami) odwołuję ze stanowisk prefektów JKW Andrzeja Fryderyka [AF462] i Sławetnego Pana Erika Ottona von Hochenburg [AG643] a tym samym odwołuję JKW Andrzeja Fryderyka z funkcji Podprefekta Generalnego.

Link do Postanowienia: http://prawo.sarmacja.org/akt,10618.html


Grodzisk, dnia 30 grudnia 2018 roku

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji,
(-)Michał Franciszek kaw. Lubomirski-Lisewicz


Obrazek

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 10 sty 2019, o 21:41
przez Michał F. Lubomirski
Uprzejmie informuję, iż w ramach wykonywania czynności porządkowych w miejscu publicznym – systemie artykułów, podjąłem decyzję o ukryciu artykułu http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11469/1, ze względu na to, że jest to zdublowany artykuł jednakowy z artykułem opublikowanym chwilę wcześniej.

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2018 r.


(-) Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz,
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 19 sty 2019, o 15:58
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Powołałem w skład Prefektury Generalnej dwóch nowych prefektów: Ottona von Spee-Asketila (PpG) oraz Remigiusza Lwowskiego von Hochenhausera.

Akt w DP

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 2 mar 2019, o 00:01
przez Albert
Drodzy Sarmaci,

Z racji braku lepszego miejsca dla takiego ogłoszenia: Prefektura literalnie na dniach rozpatrzy wszystkie złożone zawiadomienia, pracujemy całym zespołem możliwie najszybciej. Przepraszam ze swojej strony za opóźnienia spowodowane realem — mimo braku jednak namacalnej obecności regularnie monitoruję.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 25 mar 2019, o 14:18
przez Albert
Postanowienie uchylone. Komentarz: link.

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 20 października 2011 r (Dz.P., poz. 4890) postanawia o zablokowaniu konta-klona Rooshoffego Byczqa (Yaraeha Euskadiego), który posługuje się tożsamością: Teofil Krakowski (AG924).

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 12 kwi 2019, o 17:48
przez Albert
Prefektura Generalna, działając zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, dokonała zatrzymania Adama Aleksandra (AG927) oraz jego pozostałych tożsamości Adam Rojsonov (AG797), князь из далекой русской земли из далекой русской (AG930).

Niezwłocznie wniesiono akt oskarżenia.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 24 kwi 2019, o 11:52
przez Albert
Decyzja Prefektury ws. Jarosława Wawrzyniaka ukaże się najpóźniej do piątku — zależnie od sprawności wspólnego „posiedzenia” prefektów, bo sprawa wbrew pozorom nie jest zero-jedynkowa.

(—) Albert diuk Felimi-Liderski
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

PostNapisane: 15 maja 2019, o 21:49
przez Arsacjusz
Sygn. akt PG Ds 01.2019
Królewskie Miasto Almera, 15 maja 2019 roku

Obrazek
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Arsacjusz Arped — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z zawiadomieniem Helwetyka Romańskiego w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra (AG927)

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.
U Z A S A D N I E N I E

15 maja 2019 roku Prefektura, za pośrednictwem Forum Centralnego, została zawiadomiona o możliwości naruszenia dyspozycji art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości przez Adama Aleksandra. W toku czynności sprawdzających stwierdzono, że we wspomnianej sygnaturze znajdował się link do strony internetowej innej mikronacji.

Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 Kodeksu Sprawiedliwości), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek