Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Postprzez Joanna Izabela 27 lip 2020, o 22:13

Wysoki Trybunale,

Ja, Joanna Izabela (AG472) powołując się na art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy o Ordynacji wyborczej zgłaszam protest wyborczy. Z uwagi na nieprawidłowości opisane w sprawie Korona vs Filip I Gryf i Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, jako że nieprawidłowości te miały charakter poważny i wystąpiły przy oddawaniu głosów wnoszę o unieważnienie wyborów.

W trakcie wyborów doszło w ramach tajnej grupy na discordzie do wielokrotnego ujawnienia bieżących wyników przez członka KKW, a zarazem Księcia Sarmacji, który to dodatkowo agitował za oddaniem głosu na poszczególnych kandydatów. Taką agitację prowadził także jeden z kandydatów - również opierając się na znanych mu wynikach bieżących. Ponadto prawdopodobnym jest udostępnienie podglądu bieżących wyników wyborów dalszym osobom do tego niepowołanym.

Powyższe naruszenia - wobec konstrukcji ordynacji wyborczej (prowadzącej do "zużywania" głosów przez najbardziej popieranych kandydatów) - umożliwiały manipulowanie ostatecznym składem Sejmu poprzez oddawanie głosów na konkretnych kandydatów. W istocie opisywane naruszenia miały realny wpływ na wynik wyborów, gdyż dzięki wiedzy o bieżących wynikach, pod koniec wyborów możliwe było obliczenie w jaki sposób powinny zostać oddane głosy członków tajnej grupy, aby zmanipulować skład przyszłego Sejmu (można w ten sposób wyeliminować osobę wchodzącą, a miejsce jej wprowadzić inną).
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Protest Wyborczy

Postprzez anglov 27 lip 2020, o 23:52

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej – protestu wyborczego z zawiadomienia Joanny Izabeli. Sprawie przypisuje sygnaturę KN 3/20. Powołuję skład orzekający: MTK Andrzej Fryderyk.

Uzasadniając – Ordynacja Wyborcza przewiduje możliwość złożenia protestu wyborczego, jednak Kodeks Postępowania przed Trybunałem Koronnym nie przewiduje procedur dla takiej sprawy. Niemniej Konstytucja Księstwa Sarmacji rozwiewa wątpliwości, że w skutkach protest wyborczy jest podobny do sprawy kontrolnej. Wobec tego zdecydowano się rozpatrywać sprawę procedurami przeznaczonymi dla spraw kontrolnych, kontynuując tym samym praktykę ze sprawy o sygnaturze TK KN 17/07/24 z pominięciem rozszerzenia składu orzekającego, ze względu na obecny brak możliwości prawnej.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Postprzez anglov 27 lip 2020, o 23:56

Otwieram rozprawę.

Wzywam Jego Książęcą Mość Księcia Sarmacji, Filipa I Gryfa, przewodniczącego Książęcej Komisji Wyborczej do złożenia wyjaśnień, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 31.07.2020 r.

Do wiadomości @JanuszekvHP
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Postprzez Filip I Gryf 31 lip 2020, o 22:45

Wysoki Trybunale,

Przepraszam, że tak pod sam koniec wyznaczonego terminu, jednak nie wiedziałem, co dokładnie napisać, jednak już wiem.

Istotnie na moim discordzie rodowym doszło do częściowego ujawnienia wyników przez moją osobę (kandydatów, którzy raczej na pewno się mieli dostać).

Również jak było widoczne napisałem na kogo warto byłoby oddać głosy, by one dostały się do sejmu.

Rzeczywiście, nie byłem świadom, że w grupie osób (albo inaczej - w tajnej grupie osób) może znaleźć się ktoś, komu nie będzie pasował fakt podania do wiadomości, jaki jest stan rzeczy. Zapewne dokonałem tego świadomie, gdyż jak już wspomniałem można było grupę nazwać "zamkniętą" i nie krępowałem się uchylając rąbka tajemnicy wyborczej.

Mimo, że byłem przekonany o braku możliwości wydostania się informacji w postaci dowodów to jednak jako urzędnik popełniłem błąd, którego taki urzędnik nie powinien robić.

Mimo, że nie podzieliłem się dokładnymi danymi (głosów nie podałem, frekwencje może sprawdzić każdy) to jednak przyznaję, że zasady wyborcze zostały częściowo złamane.

Liczę, że Trybunał osądzi sprawę tak, jak jest, co znajduje się w materiale dowodowym ww. spraw.

Z wyrazami szacunku,
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Postprzez anglov 31 lip 2020, o 22:48

Dziękuję za złożenie wyjaśnień.

Zamykam rozprawę.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: KN 3/20 Protest Wyborczy (Joanna Izabela)

Postprzez anglov 31 lip 2020, o 22:51

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trubunał Koronny w składzie:
MTK Andrzej Fryderyk

rozpoznawszy sprawę o sygnaturze KN 3/20, w kwestii protestu wyborczego wobec wyborów do Sejmu LXV kadencji, w związku z możliwością naruszenia poprawnego przebiegu wyborów poprzez ujawnienie wyników wyborów przed czasem i agitacją do oddania głosu na podstawie znajomości cząstkowego wyniku wyborczego.

rozstrzygniecie

  • Stwierdzono poważną nieprawidłowość w procesie wyborczym, która mogła mieć wpływ na wynik końcowy wyborów,
  • Stwierdza się nieważność wyborów do Sejmu LXV kadencji,
  • Nakazuje się przeprowadzenie ponownych wyborów do Sejmu LXV kadencji,
  • Uchyla się, że Postanowienie Księcia ws. zwołania Sejmu na obrady z dnia 27 lipca 2020 r.

uzasadnienie

W dniu 27 lipca Prefekt Generalny Joanna Izabela złożyła do Trybunału Koronnego wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy wobec ukarania Księcia Sarmacji Filipa I Gryfa (AG866) oraz Taddeo von Hippogriffa-Piccolominiego (AG864) przede wszystkim w związku z art. 40. ust. 1 p. 14 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. ze zm. (dalej K.S.) oraz art. 41. ust. 5 K.S. Są te przestępstwa kolejno prowadzenie agitacji wyborczej, choćby wyłącznie na rzecz udziału w głosowaniu, pomimo posiadania wiedzy o wyniku wyborów oraz ujawnienia osobie niepowołanej treści niejawnych miejsc obrad władz publicznych, treści utajnionego postępowania sądowego lub niejawnych treści znajdujących się w bazach danych Księstwa Sarmacji – w tym przypadku wyników wyborów przed ich zakończeniem. Czyny te miały mieć miejsce w trakcie trwania wyborów do Sejmu LXV kadencji.

Na podstawie tych oskarżeń, Prefekt Generalny Joanna Izabela wniosła do Trybunału protest wyborczy w którym wnosi o unieważnienie i ponowne przeprowadzenie wyborów do Sejmu LXV kadencji, argumentując iż nieprawidłowości jakie powstały w skutek złamania prawa, miały charakter poważny.

Trybunał zważył co następuje,

Zebrany przez Prefekturę materiał dowodowy nie pozostawia żadnych wątpliwości, że podczas wyborów do Sejmu LXV kadencji doszło do naruszenia przepisów prawa bezpośrednio związanego z procesem wyborczym, wobec czego Trybunał Koronny uznał zasadność protestu wyborczego. Podczas oceny istoty nieprawidłowości jakie miały miejsce, Trybunał ocenił, iż były one wykonane celowo, z założeniem wpłynięcia na wynik wyborów. Ze względu na bardzo niewielkie różnice w ilości otrzymanych głosów przez poszczególnych kandydatów, należało stwierdzić, że agitacja mogła mieć decydujący wpływ na wynik wyborów. To wszystko należy skonkludować oceną, iż naruszenia wyborcze miały charakter poważny.

Kolejnym elementem, który wziął pod uwagę Trybunał jest to, czy skutkiem ponownego przeprowadzenie wyborów będzie naprawienie zaistniałej nieprawidłowości. Trybunał nie ma wątpliwości, że ponowne przeprowadzenie wyborów naprawi zastaną nieprawidłowość. Gdyby nawet hipotetycznie założyć, że wedle przepisów prawa, w Książecej Komisji Wyborczej miałyby zasiąść osoby, które dopuszczały się będą poważnych nieprawidłowości, naruszone zostałyby przepisy art. 1 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 40. ust. 2. p. 1. Konstytucji, Trybunał musiałby więc rozpatrzeć, czy obligatoryjne zasiadanie i przewodnictwo Księcia Sarmacji w Książęcej Komisji Wyborczej w przypadku innym niż referendum w sprawie opróżnienia tronu (art. 4. ust. 4. p. 1. Rozporządzenie Księcia z mocą ustawy — Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. ze zm., dalej O.W.), w przypadku uzasadnionego podejrzenia matactwa ze strony Księcia, jest zgodne z Konstytucją. Wobec tego Trybunał stwierdził, że uznanie, że nieprawidłowości tego rodzaju mogłyby nie zostać naprawione pomimo ponownego przeprowadzenia wyborów jest w zupełności bezzasadna. Wobec czego należało stwierdzić, iż skutkiem ponowienia wyborów będzie naprawienie nieprawidłowości.

W związku z decyzją o stwierdzeniu nieważności i konieczności ponownego przeprowadzenia wyborów, Trybunał uznał za konieczne uchylić Postanowienie Księcia ws. zwołania Sejmu na obrady z dnia 27 lipca 2020 r., ze względu na to, iż nie może zostać zebrany na obrady Sejm, który nie został wybrany. Wszystkie decyzje, które zapadły w związku ze zwołaniem Sejmu na obrady należy uznać więc za niebyłe, a w związku z art. 14. O.W. kadencja Sejmu LXIV kadencji nie uległa zakończeniu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Uczestnikom postępowania przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 


Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brunon Krasnodębski, kaxiu i 1 gość