Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 3/20

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 paź 2020, o 22:17

Wysoki Trybunale,

Wobec powyższego wnoszę o wydanie stosownie do art. 8 § 2 in fine k.p.t.k. postanowienia celem umożliwienia mi jego zaskarżenia w drodze zażalenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 4 paź 2020, o 22:24

Powyższą decyzję Trybunału, zgodnie z prawem, należy traktować jako postanowienie.
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 paź 2020, o 23:11

Grodzisk, dn. 5 października 2020 roku


ZAŻALENIE


Na podstawie art. 8 § 2 k.p.t.k. w zw. z art. 42 § 1 pkt 1 k.p.t.k. składam zażalenie na postanowienie z dn. 4 października 2020 roku w sprawie o sygn. U 3/20 w przedmiocie odmowy odroczenia narady i złożenia wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.

Jednocześnie na podstawie art. 42 § 4 k.p.t.k. wnoszę o unieważnienie zaskarżonego postanowienia i samodzielnie rozstrzygnięcie sprawy, względnie o jego unieważnienie i skierowanie wniosku do ponownego rozpatrzenia.


Uzasadnienie


Przepis art. 8 § 2 k.p.t.k. uprawnia uczestnika do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie dokonania określonej ustawą czynności na wniosek złożony w trybie art. 8 § 1 k.p.t.k. Stosownie do treści art. 3 pkt 2 k.p.t.k. jako wnioskodawca jestem uczestnikiem niniejszego postępowania, a wniosek o odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej stanowi określoną ustawą czynność; nie istnieje bowiem żaden przepis szczególny, który określałby, o jakie "określone ustawą czynności" chodziło ustawodawcy w art. 8 § 1 k.p.t.k., wobec czego należy przyjąć, że katalog ten nie jest ograniczony i obejmuje wszystkie "określone ustawą czynności", jakie dokonać może Trybunał w toku postępowania. Niewątpliwie taką czynnością jest czynność, o jakiej mowa w art. 33 § 3 k.p.t.k.

Zażalenie na postanowienie wydane przez organ inny niż Książę lub Marszałek Trybunału należy, zgodnie z art. 42 § 1 pkt 1 k.p.t.k., składać na ręce przewodniczącego Trybunału. Wobec braku istnienia takiego organu przyjąć należy, że zażalenie to wnosi się do Marszałka Trybunału, który w doktrynie i orzecznictwie uznawany jest za organ tożsamy z przewodniczącym Trybunału (por. W. Hergemon, Komentarz do Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, Zielnybor 2020, s. 6, wyrok TK z dn. 28 września 2020 roku w sprawie o sygn. U 2/20).

Wobec powyższego, złożenie zażalenia jest dopuszczalne i zasadne.

Skarżący stoi na stanowisku, że Trybunał dokonał błędnej wykładni przepisu art. 1 § 2 k.p.t.k., czym rażąco obraził przepisy prawa procesowego. Oparcie postanowienia o odmowie dokonania określonej ustawą czynności będącej odroczeniem narady i złożeniem wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej na błędnie zinterpretowanym przepisie art. 1 § 2 k.p.t.k. stanowi przesłankę unieważnienia zaskarżonego postanowienia.

Trybunał błędnie uznał, że odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej stanowić będzie zwłokę lub niepotrzebne przedłużenie postępowania. W ocenie skarżącego, skorzystanie z instytucji art. 33 § 3 k.p.t.k. nie może być uznawane za zwłokę. Gdyby bowiem mechanizm ten miał być za takowy traktowany, w ogóle nie znalazłby się, w celu przeciwdziałania zwłoce w postępowanie, w Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym. Ustawodawca zdecydował się jednak na jego zawarcie w przepisach ustawy regulującej postępowanie sądowe, określając, kiedy z instytucji tej można korzystać. Nieprawidłowe i bezzasadne jest zatem twierdzenie, że wykorzystywanie instytucji ujętych w KPTK jest działaniem na zwłokę.

Nie należy także zgodzić się z tezą, jakoby skorzystanie z mechanizmu art. 33 § 3 k.p.t.k. stanowiło niepotrzebne przedłużanie postępowania. Nie jest bowiem działaniem niepotrzebnym weryfikowanie, czy przepis, jaki ma być przez TK zastosowany przy wyrokowaniu, tj. art. 33 § 2 k.p.t.k., jest zgodny z ustawą zasadniczą oraz jaka jest jego poprawna wykładnia. Wręcz przeciwnie - ustalenie tego jest czymś pożądanym i korzystnym, jako że Trybunał powinien dążyć do wydania wyroku niepozostawiającego żadnych wątpliwości oraz bezsprzecznie w zgodzie z przepisami prawa. Jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości zastosowania przepisu art. 33 § 2 k.p.t.k. winny być bezwzględnie wyjaśnione przed wydaniem orzeczenia w sprawie, w szczególności sprawie kontrowersyjnej i wzbudzającej społeczne niepokoje.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie należałoby mechanizm z art. 33 § 3 k.p.t.k. zastosować i w tym zakresie w pełni podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone we wniosku o odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.

Obrazek


@DanielKrak
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 6 paź 2020, o 23:44

Szanowny wnioskodawco!

Brunon Krasnodębski napisał(a):
1) zbadaniu zgodności art. 33 § 2 k.p.t.k. w zakresie, w jakim uprawnia Księcia do rozstrzygnięcia w przedmiocie wyroku z art. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie przewidującym udziału Księcia w sprawowaniu władzy sądowniczej, a także
2) ustaleniu powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 33 § 2 k.p.t.k. w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k. poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, czy przymiotem bezstronności powinien cechować się także organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k. może być równocześnie uczestnikiem danego postępowania oraz czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., w razie braku przymiotu bezstronności, może zostać wyłączony z rozstrzygania w trybie art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k.
.
[/justify]

W kwestii pierwszego wniosku chciałbym poruszyć dwie kwestie:

Co do pkt. 1 to jest to bezzasadne z racji na fakt, iż tą konstytucyjny przepis w powoływanym przez wnioskodawcę kontekście precyzuje Ustawa o TK art 1 ust 1 " W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów." wobec czego Książę w ramach organu kolegialnego sprawuje władzę sądowniczą. Fakt, iż pomija się tą kwestię w konstytucji nie znaczy, ze nie jest ona sprecyzowana w innym akcie prawnym.
Co do pkt. 2 to jest dość interesująca kwestia, którą bardzo chętnie bym podjął - niemniej nie jestem w stanie zapewnić SO nie wykazującego związku z tą sprawą. Gdyż co najmniej jeden członek TK byłby stroną, jednego ustawowego członka TK dotyczyła by sprawa, natomiast kolejny jest stroną w sprawie ustrojowej, na którą to sprawę wpływ będzie miała wykładnia tych przepisów. Wobec czego w kwestii punktu drugiego obawiam się, że ni jestem w stanie zadbać o niezależność postępowania ustrojowego mającego na celu rozwianie powstałych wątpliwości.

Jednocześnie umożliwiam wnioskodawcy możliwość odpowiedzi na podniesione kwestie w terminie 3 dni od publikacji wpisu - celem jak najpełniejszego przedstawienia przez wnioskodawcę kwestii przedmiotu zażalenia . Następnie zostanie wydane rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.Daniel J von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału Koronnego[/d]
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U 3/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 13 lis 2020, o 02:37

POSTANOWIENIE

w sprawie zmiany składu orzekającego


Na podstawie Art. 43. § 1. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym postanawiam:

I. Odwołać ATK Mateusza Wilhelma z funkcji przewodniczącego składu, gdyż przestał być asesorem Trybunału.
II. Odwołać ATK Mateusza Wilhelma ze składu orzekającego, gdyż przestał być asesorem Trybunału.
III. Powołać do składu orzekającego: ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriffa.
IV. Powołać ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriffa jako przewodniczącego składu orzekającego.
V. Oddalić zażalenie uczestnika postępowania, gdyż skutek znaczącej zmiany stosunków rozpatrywanie zażalenia jest bezcelowe.


Daniel January von Tauer-Krak
Marszałek Trybunały Koronnego
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: U 3/20

Postprzez VHS dzisiaj, o 16:55

Wysoki Trybunale,
Panie Marszałku

proszę wybaczyć, ale od 13 listopada, tj. od zmiany składu, niebawem minie miesiąc. Czy Trybunał planuje podać jakąkolwiek aktywność w ramach tej jakże ważnej sprawy?
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: mtk i 1 gość