Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

U 3/20

Dział urzędowy Trybunału Koronnego

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 paź 2020, o 22:17

Wysoki Trybunale,

Wobec powyższego wnoszę o wydanie stosownie do art. 8 § 2 in fine k.p.t.k. postanowienia celem umożliwienia mi jego zaskarżenia w drodze zażalenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Marszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez mtk 4 paź 2020, o 22:24

Powyższą decyzję Trybunału, zgodnie z prawem, należy traktować jako postanowienie.
--
hr. Mateusz Wilhelm I
Król Senior Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 

Re: U 3/20

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 paź 2020, o 23:11

Grodzisk, dn. 5 października 2020 roku


ZAŻALENIE


Na podstawie art. 8 § 2 k.p.t.k. w zw. z art. 42 § 1 pkt 1 k.p.t.k. składam zażalenie na postanowienie z dn. 4 października 2020 roku w sprawie o sygn. U 3/20 w przedmiocie odmowy odroczenia narady i złożenia wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.

Jednocześnie na podstawie art. 42 § 4 k.p.t.k. wnoszę o unieważnienie zaskarżonego postanowienia i samodzielnie rozstrzygnięcie sprawy, względnie o jego unieważnienie i skierowanie wniosku do ponownego rozpatrzenia.


Uzasadnienie


Przepis art. 8 § 2 k.p.t.k. uprawnia uczestnika do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie dokonania określonej ustawą czynności na wniosek złożony w trybie art. 8 § 1 k.p.t.k. Stosownie do treści art. 3 pkt 2 k.p.t.k. jako wnioskodawca jestem uczestnikiem niniejszego postępowania, a wniosek o odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej stanowi określoną ustawą czynność; nie istnieje bowiem żaden przepis szczególny, który określałby, o jakie "określone ustawą czynności" chodziło ustawodawcy w art. 8 § 1 k.p.t.k., wobec czego należy przyjąć, że katalog ten nie jest ograniczony i obejmuje wszystkie "określone ustawą czynności", jakie dokonać może Trybunał w toku postępowania. Niewątpliwie taką czynnością jest czynność, o jakiej mowa w art. 33 § 3 k.p.t.k.

Zażalenie na postanowienie wydane przez organ inny niż Książę lub Marszałek Trybunału należy, zgodnie z art. 42 § 1 pkt 1 k.p.t.k., składać na ręce przewodniczącego Trybunału. Wobec braku istnienia takiego organu przyjąć należy, że zażalenie to wnosi się do Marszałka Trybunału, który w doktrynie i orzecznictwie uznawany jest za organ tożsamy z przewodniczącym Trybunału (por. W. Hergemon, Komentarz do Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, Zielnybor 2020, s. 6, wyrok TK z dn. 28 września 2020 roku w sprawie o sygn. U 2/20).

Wobec powyższego, złożenie zażalenia jest dopuszczalne i zasadne.

Skarżący stoi na stanowisku, że Trybunał dokonał błędnej wykładni przepisu art. 1 § 2 k.p.t.k., czym rażąco obraził przepisy prawa procesowego. Oparcie postanowienia o odmowie dokonania określonej ustawą czynności będącej odroczeniem narady i złożeniem wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej na błędnie zinterpretowanym przepisie art. 1 § 2 k.p.t.k. stanowi przesłankę unieważnienia zaskarżonego postanowienia.

Trybunał błędnie uznał, że odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej stanowić będzie zwłokę lub niepotrzebne przedłużenie postępowania. W ocenie skarżącego, skorzystanie z instytucji art. 33 § 3 k.p.t.k. nie może być uznawane za zwłokę. Gdyby bowiem mechanizm ten miał być za takowy traktowany, w ogóle nie znalazłby się, w celu przeciwdziałania zwłoce w postępowanie, w Kodeksie postępowania przed Trybunałem Koronnym. Ustawodawca zdecydował się jednak na jego zawarcie w przepisach ustawy regulującej postępowanie sądowe, określając, kiedy z instytucji tej można korzystać. Nieprawidłowe i bezzasadne jest zatem twierdzenie, że wykorzystywanie instytucji ujętych w KPTK jest działaniem na zwłokę.

Nie należy także zgodzić się z tezą, jakoby skorzystanie z mechanizmu art. 33 § 3 k.p.t.k. stanowiło niepotrzebne przedłużanie postępowania. Nie jest bowiem działaniem niepotrzebnym weryfikowanie, czy przepis, jaki ma być przez TK zastosowany przy wyrokowaniu, tj. art. 33 § 2 k.p.t.k., jest zgodny z ustawą zasadniczą oraz jaka jest jego poprawna wykładnia. Wręcz przeciwnie - ustalenie tego jest czymś pożądanym i korzystnym, jako że Trybunał powinien dążyć do wydania wyroku niepozostawiającego żadnych wątpliwości oraz bezsprzecznie w zgodzie z przepisami prawa. Jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości zastosowania przepisu art. 33 § 2 k.p.t.k. winny być bezwzględnie wyjaśnione przed wydaniem orzeczenia w sprawie, w szczególności sprawie kontrowersyjnej i wzbudzającej społeczne niepokoje.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie należałoby mechanizm z art. 33 § 3 k.p.t.k. zastosować i w tym zakresie w pełni podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone we wniosku o odroczenie narady i złożenie wniosku o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.

Obrazek


@DanielKrak
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Marszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: U 3/20

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 6 paź 2020, o 23:44

Szanowny wnioskodawco!

Brunon Krasnodębski napisał(a):
1) zbadaniu zgodności art. 33 § 2 k.p.t.k. w zakresie, w jakim uprawnia Księcia do rozstrzygnięcia w przedmiocie wyroku z art. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji nie przewidującym udziału Księcia w sprawowaniu władzy sądowniczej, a także
2) ustaleniu powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 33 § 2 k.p.t.k. w zw. z art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k. poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, czy przymiotem bezstronności powinien cechować się także organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k. może być równocześnie uczestnikiem danego postępowania oraz czy organ rozstrzygający w przedmiocie wyroku w trybie art. 33 § 2 k.p.t.k., w razie braku przymiotu bezstronności, może zostać wyłączony z rozstrzygania w trybie art. 43 § 1 pkt 1 k.p.t.k.
.
[/justify]

W kwestii pierwszego wniosku chciałbym poruszyć dwie kwestie:

Co do pkt. 1 to jest to bezzasadne z racji na fakt, iż tą konstytucyjny przepis w powoływanym przez wnioskodawcę kontekście precyzuje Ustawa o TK art 1 ust 1 " W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów." wobec czego Książę w ramach organu kolegialnego sprawuje władzę sądowniczą. Fakt, iż pomija się tą kwestię w konstytucji nie znaczy, ze nie jest ona sprecyzowana w innym akcie prawnym.
Co do pkt. 2 to jest dość interesująca kwestia, którą bardzo chętnie bym podjął - niemniej nie jestem w stanie zapewnić SO nie wykazującego związku z tą sprawą. Gdyż co najmniej jeden członek TK byłby stroną, jednego ustawowego członka TK dotyczyła by sprawa, natomiast kolejny jest stroną w sprawie ustrojowej, na którą to sprawę wpływ będzie miała wykładnia tych przepisów. Wobec czego w kwestii punktu drugiego obawiam się, że ni jestem w stanie zadbać o niezależność postępowania ustrojowego mającego na celu rozwianie powstałych wątpliwości.

Jednocześnie umożliwiam wnioskodawcy możliwość odpowiedzi na podniesione kwestie w terminie 3 dni od publikacji wpisu - celem jak najpełniejszego przedstawienia przez wnioskodawcę kwestii przedmiotu zażalenia . Następnie zostanie wydane rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.Daniel J von Tauer-Krak
Marszałek Trybunału Koronnego[/d]
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Daniel J. Tauer-Krak
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Poprzednia strona

Powrót do Trybunał Koronny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron