Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Dział urzędowy Sejmu

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 20:14

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Jak dobrze pamiętamy niniejsza kadencja Sejmu i nasz skład jest przyczyną powtórzonych wyborów powstałych z przyczyny oszustwa dokonanego przez JKW Filipa I Gryfa polegającego na ujawnieniu przed czasem i w dodatku osobie nie powołanej wyników wyborczych.

Myślę że przyszedł już czas aby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji także od strony prawnej. Stąd niniejszy projekt z mojej strony który to zakłada powołanie izby wyższej w postaci Senatu w którym to znajdą się osoby które przegrają wybory sejmowe - tym samym ich potencjał nie ulegnie zmarnowaniu.
Kolejną zmianą jest reakcja Konstytucji na powyższą niedawno mającą miejsce sytuacje. W tym przypadku prewencyjnie w trybie pilnym zostaną rozwiązane kadencje obu Izb i rozpisane nowe wybory. Zmienione zapisy dodają też możliwość awansu Senatora do Sejmu w przypadku gdy ktoś zrzeknie się swojego mandatu. Tym samym będziemy mogli reagowac w sytuacjach w których to do tej pory nie wiedzieliśmy co robić.


Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1
1. Celem zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadzonej niniejszymi przepisami jest zabezpieczenie ustroju parlamentarnego Księstwa Sarmacji na wypadek przestępstw dotyczących błędnego przeprowadzenia wyborów
2. Niniejszy projekt określa zasady funkcjonowania Sejmu Księstwa Sarmacji oraz wprowadza dodatkową Izbę Wyższą czyli Senat Księstwa Sarmacji.

Art. 2
Rozdział III Konstytucji Księstwa Sarmacji zostaje rozszerzony o zapisy dotyczące Senatu przyjmując następująca treść.
Rozdział III
SEJM I SENAT
Art. 14. [Sejm]

1. Stanowiący izbę niższą składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.
2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
(Art. 14. ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 333 z dnia 26 listopada 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji)
3. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Posła (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a do Sejmu wchodzi kolejna na liście osoba pełniąca dotychczas funkcje Senatora.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Posłów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14a. [Senat]
1. Stanowiący izbę wyższą tworzą osoby nie wybrane w wyborach do Sejmu w liczbie nie mniejszej niz trzech.
2. W przypadku gdy przegranym w wyborach do Sejmu zostaje jedna lub dwie osoby wtedy automatycznie otrzymują mandat posła Sejmu w skutek braku możliwości utworzenia Senatu.
3. Podstawą do ustalenia składu Senatu są wyniki tajnego głosowania do Sejmu.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14b [Sytuacje Nadzwyczajne]
1. W warunkach wymagających pilnej pracy Sejmu i Senatu w sytuacji opisanej w Art. 14 pkt. 5 Sejm oraz Senat prowadzą obrady dotychczasowej kadencji w trybie nadzwyczajnym - poszerzonym o wszystkich kandydatów z odwołanych wyborów.
2. Marszałkowie Sejmu i Senatu z racji sytuacji przestępstwa Księcia opisanej w Art. 14 lub Art. 14a mogą stworzyć trwający od 3 do 6 miesięcy Sejm Wielki lub Zgromadzenie Narodowe.
3. W skład Sejmu Wielkiego wchodzą wszyscy obywatele Księstwa Sarmacji.
4. Obrady Sejmu Wielkiego prowadzą Marszałkowie minionej kadencji zwyczajnego Sejmu.
5. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą połączone Izby Sejmu i Senatu z możliwością ich poszerzenia o kandydatów z wygasłych wyborów.
W przypadku Zgromadzenia Narodowego pierwszeństwo w prowadzeniu obrad ma Marszałek Senatu.
6. O trybie i czasie trwania Sejmu Wielkiego decydują wspólnie Marszałkowie obu Izb sarmackiego parlamentu bądź tylko Marszałek Senatu.
7. Zgromadzenie Powszechne powoływane jest także w czasie expose i zaprzysiężenia Księcia i Kanclerza.
8. Istnieje możliwość wyrażania wotum zaufania/nieufności jednocześnie przez Sejm i Senat głosami 3/5 parlamentarzystów przez Zgromadzenie Narodowe.
9. Zgromadzenie Narodowe zwołać można również w sytuacjach kryzysowych dla Księstwa Sarmacji.

Art. 15. [Kadencja Sejmu]

1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące.
2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
4. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 15a. [Kadencja Senatu]

1. Senat jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. 2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
4) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.

Art. 16. [Marszałkowie Sejmu]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 16a. [Marszałkowie Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybrany przez Senat z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 17. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senstu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.

Art. 18. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, senatorowue, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu.

(Art. 18. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym)

(Art. 19 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 20. [Promulgacja ustaw]

1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzejiy uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
5  Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu i/lub Senatu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 298 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2016 roku)

(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 20 ust. 2 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Trybunale Koronnym z dnia 5 lipca 2018 r.)

(Art. 20 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego z dnia 26 lipca 2018 r.)Art. 3
W związku z zmianami dotyczącymi Rozdziału III poprawioną treść otrzymują Art. 21 p. 2 ust. 2 oraz 3, Art. 22 p. 1 ust. 4 oraz Art. 23 p. 1 ust. 2 wobec czego cały Rozdział IV Konstytucji Księstwa Sarmacji przyjmuje następującą treść:
Rozdział IV
REFERENDUM
Art. 21. [Referendum zarządzone przez Księcia]

1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
1) ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
[v]2) rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm i Senat
3) rozwiązania Sejmu wraz z Senatem przed upływem ich kadencji.[/b]
2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 20 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 46 ust. 3.
3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku.

Art. 22. [Referendum zarządzone na wniosek obywateli]

1. Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:
1) ustawy, po jej podpisaniu,
2) rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm i Senat,
3) umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
4) rozwiązania Sejmu i Senatu,
5) opróżnienia tronu książęcego.
2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum.
3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
4. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
5. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
(Art. 22. Ust. 1. w brzmieniu ustalonym, Art. 22. Ust. 4. dodany, a numeracja ustępów następujących ustalona Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 zd. 2 dodane Ustawą konstytucyjną o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu z dnia 20 czerwca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 23. [Referendum konstytucyjne]

1. Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
1) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
2) dokonanej przez Sejm i Senat w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji lub państwa stowarzyszonego złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2.
2. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem ustawy lub jedynie niektórych jej przepisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
(Art. 23. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 23. Ust. 2. dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 1 maja 2016 roku)Art. 4
W związku z zmianami dotyczącymi Rozdziału III poprawioną treść otrzymują Art. 27, Art. 28 p. 1, oraz Art. 30 p. 3 i 4 wobec czego wspomniane artykuły Konstytucji Księstwa Sarmacji przyjmuje następującą treść:
Art. 27. [Powoływanie Kanclerza przez Księcia]

1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm i Senat.
2. Sejm i Senat w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyrażają mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm i Senat.
3. Z racji dwóch izb parlamentu ostateczna decyzja należy do tej wyższej czyli Senatu.
(art. 27 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)


(Art. 27 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 28. [Wotum nieufności]

1. Sejm i Senat wyrażają Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm i Senat lub tylko Senat, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji lub organu określonego ustawą, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.
4. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
(art. 28 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 28. ust. 1. i 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną  z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 28 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

(Art. 28 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 28 ust 1, 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)


Art. 30. [Rozporządzenia]

1. Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2.Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
3  Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm i Senat w drodze uchwały.
4. Sejm i Senat mogą w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.

5. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm i Senat w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej.
(Art. 30 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)


Art. 5
1. Traci moc dotychczasowa forma opisywanych rozdziałów i artykułów w Konstytucji Księstwa Sarmacji z dn. 24 stycznia 2011 r.
2. Ustawa wchodzi z chwilą ogłoszenia.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:16

Przyjmuję projekt i zarządzam debatę do dn. 7 września. Jest to najkrótszy możliwy termin, na jaki mogę ją zarządzić. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt w wersji wadliwej, ale merytorycznie tożsamej, obecny był w Sejmie już wcześniej, nie widzę potrzeby dla dłuższego debatowania.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:22

Wysoki Sejmie,

Koncepcja bikameralizmu jest ciekawa i warta przedyskutowania, ale na pewno nie w takiej formie, kiedy izba "przegranych" ma więcej do powiedzenia, niż izba "wygranych". Przecież to absurd, żeby bardziej opłacało się przegrać wybory, niż zwyciężyć. Apeluję o rozsądek i odrzucenie projektu.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Krzysztof Hans 4 wrz 2020, o 21:46

Wysoki Sejmie,

Zadaniem Senatu czyli "Izby przegranych" jest monitorowanie i poprawianie projektów wrzucanych przez Sejm zanim trafią na biurko Księcia. Co do absurdu to zawsze można zaproponować poprawkę Art. 2 i będącego w nim Art. 20 regulującą tą kwestie.
Wyglądało to by tak:
Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1
1. Celem zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadzonej niniejszymi przepisami jest zabezpieczenie ustroju parlamentarnego Księstwa Sarmacji na wypadek przestępstw dotyczących błędnego przeprowadzenia wyborów
2. Niniejszy projekt określa zasady funkcjonowania Sejmu Księstwa Sarmacji oraz wprowadza dodatkową Izbę Wyższą czyli Senat Księstwa Sarmacji.

Art. 2
Rozdział III Konstytucji Księstwa Sarmacji zostaje rozszerzony o zapisy dotyczące Senatu przyjmując następująca treść.
Rozdział III
SEJM I SENAT
Art. 14. [Sejm]

1. Stanowiący izbę niższą składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.
2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
(Art. 14. ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 333 z dnia 26 listopada 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji)
3. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Posła (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a do Sejmu wchodzi kolejna na liście osoba pełniąca dotychczas funkcje Senatora.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Posłów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14a. [Senat]
1. Stanowiący izbę wyższą tworzą osoby nie wybrane w wyborach do Sejmu w liczbie nie mniejszej niz trzech.
2. W przypadku gdy przegranym w wyborach do Sejmu zostaje jedna lub dwie osoby wtedy automatycznie otrzymują mandat posła Sejmu w skutek braku możliwości utworzenia Senatu.
3. Podstawą do ustalenia składu Senatu są wyniki tajnego głosowania do Sejmu.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14b [Sytuacje Nadzwyczajne]
1. W warunkach wymagających pilnej pracy Sejmu i Senatu w sytuacji opisanej w Art. 14 pkt. 5 Sejm oraz Senat prowadzą obrady dotychczasowej kadencji w trybie nadzwyczajnym - poszerzonym o wszystkich kandydatów z odwołanych wyborów.
2. Marszałkowie Sejmu i Senatu z racji sytuacji oszustwa Księcia opisanej w Art. 14 lub Art. 14a mogą stworzyć trwający od 3 do 6 miesięcy Sejm Wielki lub Zgromadzenie Narodowe.
3. W skład Sejmu Wielkiego wchodzą wszyscy obywatele Księstwa Sarmacji.
4. Obrady Sejmu Wielkiego prowadzą Marszałkowie minionej kadencji zwyczajnego Sejmu.
5. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą połączone Izby Sejmu i Senatu z możliwością ich poszerzenia o kandydatów z wygasłych wyborów.
W przypadku Zgromadzenia Narodowego pierwszeństwo w prowadzeniu obrad ma Marszałek Senatu.
6. O trybie i czasie trwania Sejmu Wielkiego decydują wspólnie Marszałkowie obu Izb sarmackiego parlamentu bądź tylko Marszałek Senatu.
7. Zgromadzenie Powszechne powoływane jest także w czasie expose i zaprzysiężenia Księcia i Kanclerza.
8. Istnieje możliwość wyrażania wotum zaufania/nieufności jednocześnie przez Sejm i Senat głosami 3/5 parlamentarzystów przez Zgromadzenie Narodowe.
9. Zgromadzenie Narodowe zwołać można również w sytuacjach kryzysowych dla Księstwa Sarmacji.

Art. 15. [Kadencja Sejmu]

1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące.
2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.

4. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 15a. [Kadencja Senatu]

1. Senat jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. 2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
5

4.) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.

Art. 16. [Marszałkowie Sejmu]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 16a. [Marszałkowie Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybrany przez Senat z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 17. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senatu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.

Art. 18. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, senatorowue, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu.

(Art. 18. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym)

(Art. 19 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 20. [Promulgacja ustaw]
1. Projekt ustawy może być stworzony i zgłoszona przez Posłów, Senatorów, Radę Ministrów, Kanclerza oraz w szczególnych ważnych dla lokalnej społeczności przez prowincje i państwa stowarzyszone z Księstwem Sarmacji ale w porozumieniu z którąś z wspomnianych stron będącymi odpowiedzialnymi za zgłoszenie ich Marszałkowi Sejmu lub Senatu.
2. Projekt ustawy procedowany jest przez Sejm bądź Senat na podstawie poleceń wydanych przez prowadzącego obrady Marszałka którejś z wspomnianych Izb.
3. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzeniu i uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu lub po zgłoszeniu poprawek z powrotem do Sejmu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
4. W przypadku zgłoszenia projektu z poziomu Senatu projekt idzie do podpisu Księcia po rozpatrzeniu projektu przez Sejm tuż po jego przyjęciu przez Sejm. Jeżeli projekt ma priorytet związany z czasem jego uchwalenia Marszałek Senatu może pominąć przesłanie go do Sejmu. Wtedy i tak idzie on do Sejmu ale też do podpisu Księcia wobec czego działanie Sejmu ma cel doradczy.
5. Książe i Rada Ministrów wysyłają swoje projekty do Sejmu a w sytuacjach wymagających pilnego pricedowania do Senatu gdzie kolejność jest taka jak w pkt. 4.
6. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
7. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
8. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
9  Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu i/lub Senatu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
10. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 298 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2016 roku)

(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 20 ust. 2 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Trybunale Koronnym z dnia 5 lipca 2018 r.)

(Art. 20 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego z dnia 26 lipca 2018 r.)
Art. 3
W związku z zmianami dotyczącymi Rozdziału III poprawioną treść otrzymują Art. 21 p. 2 ust. 2 oraz 3, Art. 22 p. 1 ust. 4 oraz Art. 23 p. 1 ust. 2 wobec czego cały Rozdział IV Konstytucji Księstwa Sarmacji przyjmuje następującą treść:
Rozdział IV
REFERENDUM
Art. 21. [Referendum zarządzone przez Księcia]

1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
1) ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
2) rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm i Senat
3) rozwiązania Sejmu wraz z Senatem przed upływem ich kadencji.

2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 20 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 46 ust. 3.
3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku.

Art. 22. [Referendum zarządzone na wniosek obywateli]

1. Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:
1) ustawy, po jej podpisaniu,
2) rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm i Senat,
3) umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
4) rozwiązania Sejmu i Senatu,
5) opróżnienia tronu książęcego.
2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum.
3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
4. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
5. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
(Art. 22. Ust. 1. w brzmieniu ustalonym, Art. 22. Ust. 4. dodany, a numeracja ustępów następujących ustalona Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 zd. 2 dodane Ustawą konstytucyjną o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu z dnia 20 czerwca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 23. [Referendum konstytucyjne]

1. Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
1) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
2) dokonanej przez Sejm i Senat w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji lub państwa stowarzyszonego złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2.
2. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem ustawy lub jedynie niektórych jej przepisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
(Art. 23. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 23. Ust. 2. dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 1 maja 2016 roku)Art. 4
W związku z zmianami dotyczącymi Rozdziału III poprawioną treść otrzymują Art. 27, Art. 28 p. 1, oraz Art. 30 p. 3 i 4 wobec czego wspomniane artykuły Konstytucji Księstwa Sarmacji przyjmuje następującą treść:
Art. 27. [Powoływanie Kanclerza przez Księcia]

1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm i Senat.
2. Sejm i Senat w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyrażają mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm i Senat.
3. Z racji dwóch izb parlamentu ostateczna decyzja należy do tej wyższej czyli Senatu.
(art. 27 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)


(Art. 27 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 28. [Wotum nieufności]

1. Sejm i Senat wyrażają Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm i Senat lub tylko Senat, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji lub organu określonego ustawą, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.
4. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
(art. 28 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 28. ust. 1. i 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną  z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 28 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

(Art. 28 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 28 ust 1, 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)


Art. 30. [Rozporządzenia]

1. Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2.Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
3  Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm i Senat w drodze uchwały.
4. Sejm i Senat mogą w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.

5. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm i Senat w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej.
(Art. 30 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)


Art. 5
1. Traci moc dotychczasowa forma opisywanych rozdziałów i artykułów w Konstytucji Księstwa Sarmacji z dn. 24 stycznia 2011 r.
2. Ustawa wchodzi z chwilą ogłoszenia.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Ludwik Tomović 4 wrz 2020, o 23:06

Wysoki Sejmie,

Również apeluje o zdroworozsądkowe podejście i odrzucenie tego absurdalnego projektu.
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Krzysztof Hans 5 wrz 2020, o 18:48

Wysoki Sejmie,

Chciałbym poprosić mojego przedmówcę o zwrócenie gdzie projekt jest absurdalny i jak chciałby on to naprawić. Wszak jesteśmy tutaj nie tylko od debaty ale także i składania poprawek.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Ludwik Tomović 5 wrz 2020, o 18:54

Jest to projekt Wicehrabiego, więc nie będę za Wicehrabiego wykonywał pracy.

W toku debat były już wskazywane wady tego projektu.

Najlepszym sposobem "naprawy" tego projektu jest jego odrzucenie, i nie wracanie już do niego.
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Krzysztof Hans 5 wrz 2020, o 19:17

Na te wady i debaty odpowiedziałem autopoprawkami - ta ostatnia jest powyżej :)
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez leszcz 8 wrz 2020, o 10:04

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zamykam pierwsze czytanie i zarządzam głosowanie nad projektem z uwzględnieniem autopoprawki w tym wątku, które potrwa trzy dni, do piątku 11 września, do godz. 12.

Głosujemy ZA przyjęciem ustawy, PRZECIW bądź wstrzymujemy się.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji KS - Parlament

Postprzez Ludwik Tomović 8 wrz 2020, o 10:05

Głosuję PRZECIW
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron