Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Dział urzędowy Sejmu

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez anglov 13 wrz 2020, o 00:57

Jaśnie Oświecony Marszałku,
Wysoka Izbo,

proszę wybaczyć dość późne odniesienie się do projektu, które wymagało dokonania pewnych obliczeń. Nim jednak odniosę się do części merytorycznej – chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że nie jest zasadne tworzenie całkowicie nowego projektu ustawy, gdy chcemy zmienić kilka przepisów. Wykonanie tekstu skonsolidowanego można zrobić niezależnie od prac legislacyjnych Sejmu – zwyczajnie publikując nowy akt skonsolidowany, uzupełniając odnośnikiem do starego aktu w Dzienniku Praw. Takie działanie będzie znacznie bardziej wskazane pod kątem historycznym i ułatwia pracę merytoryczną nad projektami.

Osobiście chciałbym się odnieść do przepisów związanych z Księciem i budżetem Księcia. Nim jednak zacznę – konkretne przepisy:

Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.


Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.


Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.


Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.


To są 4 przepisy związane z Księciem w sprawie finansów.

Zwolnienie z opłaty za założenie miejscowości, raczej nie sprawia kontrowersji.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia – tutaj cieszę się że padły ze strona posła Krasnodębskiego postulat, by pensje mogły być ustalane przez Księcia rozporządzeniem nie wymagającym zgody Sejmu. Chociaż jest to kwestia raczej symboliczna – wszak w rozporządzeniu pojawiają się widełki, zdecydowanie usprawniająca procedurę.

Wobec tego proszę Wysoką Izbę o rozważenie poprawki, dodającej zdanie „Rozporządzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga akceptacji Sejmu”, w odpowiednich przepisach.

Jeśli chodzi o dotację dla inicjatyw i działalności artystycznej – tutaj sformułowanie zdania jest wyjątkowo niekorzystne, co przy napisaniu ustawy od nowa, bym poprawił. Samo to w sobie nie pozostawia jednak wielu zastrzeżeń.

Natomiast jeśli chodzi o część ostatnią – tutaj jest widoczny przejaw nierozsądnego legislatora. Oczywiście nie mówię tutaj o Jaśnie Oświeconym projektodawcy, a pierwotnym brzmieniu przepisów. Wynika z nich bowiem, że pomimo tego, że Książę jest dysponentem rachunku Dworu Książęcego, to nie może zatrudniać osób na zlecenia na mocy umów cywilnoprawnych – bo to może tylko Kanclerz. Co więcej – jak dla wielu elementów dotacji przez Radę Ministrów są odpowiednie obostrzenia, tak na umowy już nie. Obrazując – prawo w mojej ocenie dopuszcza wielomilionowy kontrakt na skoszenia trawnika.

Tutaj pozostawiam Wysokiemu Sejmowi pod rozwagę uproszczenie procedury. Z mojej perspektywy wykonawcy prywatni nie widzą potrzeby zawierania formalnych umów z organami państwowymi, wszak są one wiarygodne. Z kolei dla organów władzy państwowej przetarg publiczny (na przykład na wykonanie oprawy wizualnej uroczystości) jest procedurą zbyt długotrwałą i nieefektywną. Osobiście uważam, że opłacalne i wydajne jest uproszczenie procedury i zezwalanie na mniej formalne procedury zamówienia, do pewnej kwoty.

Tutaj na pewno chciałbym mieć w ramach budżetu Księcia znacznie większą dowolność. Mój budżet jest ograniczony i w dużej mierze zależny od Rady Ministrów (bardziej szczegółowe wyliczenia później), toteż większa swoboda wydatkowania środków nie będzie grozić poważniejszą niegospodarnością. Zostawiam jako kwestię otwartą w jakim stopniu pozostawić Księciu tę dowolność.


Teraz przejdę do kwestii wpływów na konto Dworu Książęcego. Kolejne dwa cytaty:

Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.


Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.


Przychód z tytułu podatku książęcego pobrany 1 września wyniósł 87000 libertów. Wraz z dotacją Rady Ministrów całkowity przychód wyniesie więc od 137000 do 247000 libertów. W tym miesiącu dotacja wyniosła 65655,30, co ustanowiło przychód na poziomie 152655,30 libertów.

W zeszłym miesiącu przychody z realizacji wniosków wyniosły około 10000 libertów. Przychód z tytułu tantiem za artykuły wyniósł w ciągu ostatnich 30 dni 17284 lt, gdzie należy pamiętać, że nie jest to przychód, który będzie Dwór osiągać stale. Średnio przychody dodatkowy – wnioski i tantiemy szacuję na średnio około 10000 libertów.

Ze względu na specyfikę przejęcia władzy książęcej, postanowiłem, że zamiast szacunku na podstawie wypłat pensji z poprzednich miesięcy, wyliczę planowane pensje w tym miesiącu:

Planowana suma pensji wynosi 155000 libertów. Dodać należy do tego budżet premiowy o wysokości 25000 libertów, co daje łączną kwotę wydatków na pensje 180000 libertów.

Z uwagi na postępującą inflację, uważam jednak stawki bazowe pensji za nieprzystające do obecnej sytuacji finansowej. Wobec tego planowana jest zmiana rozporządzenia, umożliwiające większe bazowe pensje. Jakby uwzględnić planowane zmiany:

Planowana suma pensji wynosi 175000 libertów. Dodać należy do tego budżet premiowy o wysokości 25000 libertów, co daje łączną kwotę wydatków na pensje 200000 libertów.

A zatem w porównaniu z przychodami – pomimo tego, że w tym miesiącu ze względu na stosunkowe duże przychody z realizacji wniosków i tantiem, budżet zostanie – w przybliżeniu – dokładnie zbalansowany, tak licząc minimalną dotację od Rady Ministrów, Dwór Książęcy nie jest w stanie godnie opłacić urzędników, podlegających pod jego budżet. Maksymalna dotacja zostawia jednak bardzo duży zapas na pozostałe działania dworu.

Tutaj więc chciałbym zasugerować więc zmniejszenie rozmiaru widełek dotacji, podwyższając minimalną kwotę dotacji do przynajmniej 100000 libertów. Zgodnie z moimi wyliczeniami powinno to niemalże zapewnić kwotę wymaganą na pensje po podwyżkach, a przy wyższych przychodach - da delikatną rezerwę. Kwota maksymalna, ponad którą nie przyznaje się środków zabezpiecza przed sytuacją, w której na koncie Dworu gromadzi się nadmierna ilość libertów, a dotowanie nie ma sensu.

Nie składam tej propozycji w ramach poprawki, bo jestem przekonany, że jest to nierozerwalnie związane z planem budżetowym JO Kanclerza.

Osobiście jestem otwarty na udzielanie dodatkowych informacji Wysokiej Izbie i dalszym uczestnictwie w debacie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Krzysztof Hans 13 wrz 2020, o 10:08

Wysoka Izbo,
Szanowna Jego Książęca Mość

Odnosząc się do zaopiniowanego projektu powiem tak - startując do Sejmu obiecywałem niższe podatki i opłaty. Obietnicy dotrzymam i dlatego zgłaszam poprawkę do ustawy - zmienione artykuły oznaczyłem pogrubioną czcionką:

Ustawa Sejmu nr ...
o finansach publicznych
Rozdział I
PODATKI
Art. 1. [Podatki]
 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt.
Usunąłem stąd nie potrzebną kwotę 1000 lt.

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]
1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 1% dziennie, Spadek o 1,5%
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 100 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków, Spadek o 200 lt
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 100 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków, Spadek o 50 lt
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 5% ceny zakupu posiłku,Spadek o 5%
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 10% kwoty tantiemy.Spadek o 10%
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.

Rozdział II
OPŁATY
Art. 3. [Opłaty]
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 20% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.Spadek o 5%
3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.Spadek o 400 lt
4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 2 000 lt i stanowi dochód Księcia.
5. Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 2 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 2 500 lt
6. Opłata za założenie miejscowości wynosi 20 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.Spadek o 480 000 lt
7.
1. Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 10 000 lt gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 10 000 lt.Spadek o 10 000 lt
2. Rada Ministrów może całkowicie lub częściowo odstąpić od pobrania opłaty za rejestrację instytucji w przypadku interesu społecznego
8. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 500 lt
9. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 500 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.Spadek o 500 lt
10. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 500 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:
 1. Nazwa
 2. Właściciel
 3. Lokalizacja siedziby
 4. Widoczność czyli ukrycie bądź odsłonięcie instytucji
Spadek o 500 lt
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Księcia.Spadek o 1 500 lt
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 1 500 lt
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 200 lt do 10 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.Spadek od 340 do 15 000 lt
Art. 4. [Poświadczenie przelewu]
Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.

Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE
Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]
 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 2 000 lt.
Spadek o 3 000 lt

Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE
Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]
 1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze którą jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.
 2. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.

Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]
Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.

Rozdział V
WYNAGRODZENIA
Art. 7. [Wynagrodzenia]
 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.

Art. 8a. [Wsparcie dla prowincji]
1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.

Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY
Art. 9. [Dotacje]
 1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
  5. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
  6. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
  7. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
  8. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

  Art. 10. [Zwrot dotacji]
  1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
  2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
  3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
  4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

  Art. 11 [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych]
  1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
  2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
  3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  a) nazwę i opis inicjatywy,
  b) wnioskowaną kwotę dotacji,
  c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
  6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
  7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.

  Art. 11a. [Nagroda państwowa]Poprawiona numeracja
  1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.

  Art. 12. [Wsparcie aktywności sportowych]
  Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

  Art. 13. [Nagrody dla agencji prasowych]
  Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

  Rozdział VII
  RACHUNKI BANKOWE
  Art. 14. [Rachunki bankowe Korony]
  1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
  2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
  3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.
  Art. 15. [Jawność rachunków]
  Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.
  Rozdział VIIII
  EMISJA LIBERTA
  Art. 16. [Emisja liberta]
  Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
  Art. 17. [Emisja pocztowa]
  W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.
  Rozdział IX
  PRACA SPOŁECZNA
  Art. 18. [Program Pracy Społecznej]
  1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w bieżącym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społęczną jest stała.
  4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
  5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa Uchwała Rady Ministrów.

  Rozdział X
  WSPARCIE DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

  Art. 19. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]
  Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.

  Rozdział XI
  MIEJSCOWOŚCI
  Art. 20. [Miejscowości]
  1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
  2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
   Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.

  Art. 21. [Przychody od miejscowości]
  1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
  2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
  3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Art. 22. [Likwidacja miejscowości]
  1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
  2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
  3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).
  Rozdział XII
  INSTYTUCJE I TANTIEMY
  Art. 23. [Instytucje]
  1. Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
  2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

  Art. 24. [Tantiemy]
  1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
  3. Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Rozdział XIII
  PRZEPISY KOŃCOWE
  Art. 25. [Przepisy końcowe]
  1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.

W przypadku wspomnianego przez wnioskodawcę punktu 10 uciąłem jeszcze o połowę do poziomu 500 lt.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 13 wrz 2020, o 20:40

Krzysztof Hans napisał(a):[d=posel]Wysoka Izbo,
Odnosząc się do zaopiniowanego projektu powiem tak - startując do Sejmu obiecywałem niższe podatki i opłaty. Obietnicy dotrzymam i dlatego zgłaszam poprawkę do ustawy - zmienione artykuły oznaczyłem pogrubioną czcionką:


Ogólnie rzecz biorąc Rada Ministrów nie widzi potrzeby obniżania opłat. W naszej ocenie nie stanowią one bariery blokującej aktywność mieszkańców.

Prywatnie gdybym był posłem poparłbym obniżenie opłaty za rejestrację instytucji (ale nie taką jak proponuje Poseł ale przywrócenie jej liniowości by nie karać najaktywniejszych jednostek). Nie jest to jednak stanowisko Rady Ministrów. Jeżeli więc Poseł realnie chce obniżyć jakieś opłaty to proponuję przygotować poprawkę dotyczącą właśnie tego ustępu.

Doradzam również żeby poprawki były odpowiednio sformułowane.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 13 wrz 2020, o 20:48

anglov napisał(a):Tutaj więc chciałbym zasugerować więc zmniejszenie rozmiaru widełek dotacji, podwyższając minimalną kwotę dotacji do przynajmniej 100000 libertów. Zgodnie z moimi wyliczeniami powinno to niemalże zapewnić kwotę wymaganą na pensje po podwyżkach, a przy wyższych przychodach - da delikatną rezerwę. Kwota maksymalna, ponad którą nie przyznaje się środków zabezpiecza przed sytuacją, w której na koncie Dworu gromadzi się nadmierna ilość libertów, a dotowanie nie ma sensu.


Wasza Książęca Mość,

Dotacja obecnie jest obliczana automatycznie by zredukować biurokrację. Jeżeli stan konta Dworu ulegnie uszczupleniu to dotacja automatycznie wzrośnie. Oczywiście jesteśmy w fazie luzowania polityki więc podniesienie dolnego progu jest w pełni akceptowalne.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez anglov 13 wrz 2020, o 23:36

Prokrustes napisał(a):Dotacja obecnie jest obliczana automatycznie by zredukować biurokrację. Jeżeli stan konta Dworu ulegnie uszczupleniu to dotacja automatycznie wzrośnie. Oczywiście jesteśmy w fazie luzowania polityki więc podniesienie dolnego progu jest w pełni akceptowalne.


Jaśnie Oświecony Kanclerzu,

w takim razie – problem jest dużo mniejszy. Poruszyłem temat dotacji ze względu na potrzebę konkurencyjności wypłat na Dworze z innymi dziedzinami. Jeżeli wypłata jest i będzie powiązana systemowo ze stanem konta – wolałbym mieć to zagwarantowane również na poziomie ustawowym – obecnie jest to li tylko dobra wola JO.

Dostałem również informację o dodatkowych dochodach Dworu, z emisji znaczków rocznicowych, toteż i wyliczenia w skali roku ulegają pewnej korekcie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Aleksander Damian 18 wrz 2020, o 21:37

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!


Z powodu zakończenia debaty od 5 dni proponuje przejść do glosowania nad ustawą.

Z poważaniem
(-) Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Ludwik Tomović 18 wrz 2020, o 22:11

Popieram powyższą propozycję.
ObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. ppor. Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Gubernator Konfederacji Sclavińskiej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 19 wrz 2020, o 10:50

Zarządzam głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Posła Krzysztofa Hansa van der Ice, którą załączam w załączniku. Głosowanie nad poprawką potrwa 3 dni, tj. do dn. 22 września godz. 11:50.

Odnośnik do głosowania w systemie informatycznym Sejmu: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/777


Ustawa Sejmu nr ...
o finansach publicznych
Rozdział I
PODATKI
Art. 1. [Podatki]
 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt.
Usunąłem stąd nie potrzebną kwotę 1000 lt.

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]
1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 1% dziennie, Spadek o 1,5%
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 100 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków, Spadek o 200 lt
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 100 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków, Spadek o 50 lt
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 5% ceny zakupu posiłku,Spadek o 5%
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 10% kwoty tantiemy.Spadek o 10%
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.

Rozdział II
OPŁATY
Art. 3. [Opłaty]
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 20% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.Spadek o 5%
3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.Spadek o 400 lt
4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 2 000 lt i stanowi dochód Księcia.
5. Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 2 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 2 500 lt
6. Opłata za założenie miejscowości wynosi 20 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.Spadek o 480 000 lt
7.
1. Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 10 000 lt gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 10 000 lt.Spadek o 10 000 lt
2. Rada Ministrów może całkowicie lub częściowo odstąpić od pobrania opłaty za rejestrację instytucji w przypadku interesu społecznego
8. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 500 lt
9. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 500 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.Spadek o 500 lt
10. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 500 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:
 1. Nazwa
 2. Właściciel
 3. Lokalizacja siedziby
 4. Widoczność czyli ukrycie bądź odsłonięcie instytucji
Spadek o 500 lt
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Księcia.Spadek o 1 500 lt
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.Spadek o 1 500 lt
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 200 lt do 10 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.Spadek od 340 do 15 000 lt
Art. 4. [Poświadczenie przelewu]
Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.

Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE
Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]
 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 2 000 lt.
Spadek o 3 000 lt

Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE
Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]
 1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze którą jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.
 2. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.

Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]
Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.

Rozdział V
WYNAGRODZENIA
Art. 7. [Wynagrodzenia]
 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.

Art. 8a. [Wsparcie dla prowincji]
1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.

Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY
Art. 9. [Dotacje]
 1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
  5. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
  6. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
  7. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
  8. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

  Art. 10. [Zwrot dotacji]
  1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
  2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
  3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
  4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

  Art. 11 [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych]
  1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
  2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
  3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  a) nazwę i opis inicjatywy,
  b) wnioskowaną kwotę dotacji,
  c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
  6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
  7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.

  Art. 11a. [Nagroda państwowa]Poprawiona numeracja
  1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.

  Art. 12. [Wsparcie aktywności sportowych]
  Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

  Art. 13. [Nagrody dla agencji prasowych]
  Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

  Rozdział VII
  RACHUNKI BANKOWE
  Art. 14. [Rachunki bankowe Korony]
  1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
  2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
  3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.
  Art. 15. [Jawność rachunków]
  Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.
  Rozdział VIIII
  EMISJA LIBERTA
  Art. 16. [Emisja liberta]
  Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
  Art. 17. [Emisja pocztowa]
  W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.
  Rozdział IX
  PRACA SPOŁECZNA
  Art. 18. [Program Pracy Społecznej]
  1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w bieżącym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społęczną jest stała.
  4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
  5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa Uchwała Rady Ministrów.

  Rozdział X
  WSPARCIE DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

  Art. 19. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]
  Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.

  Rozdział XI
  MIEJSCOWOŚCI
  Art. 20. [Miejscowości]
  1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
  2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
   Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.

  Art. 21. [Przychody od miejscowości]
  1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
  2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
  3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Art. 22. [Likwidacja miejscowości]
  1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
  2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
  3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).
  Rozdział XII
  INSTYTUCJE I TANTIEMY
  Art. 23. [Instytucje]
  1. Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
  2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

  Art. 24. [Tantiemy]
  1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
  3. Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Rozdział XIII
  PRZEPISY KOŃCOWE
  Art. 25. [Przepisy końcowe]
  1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.


@leszcz @LudwikTommo @KrzysztofHans @AleksanderTCh
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 21 wrz 2020, o 14:23

Na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu skracam głosowanie.

Głosowało 3 posłów, wszyscy spośród głosujących zagłosowali przeciw zaproponowanej poprawce. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

Zarządzam głosowanie nad ustawą o finansach w brzmieniu bez uwzględnienia odrzuconej poprawki. Głosowanie nad projektem potrwa 3 dni, tj. do dn. 24 września godz. 15:20.

Odnośnik do głosowania w systemie informatycznym Sejmu: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/778


@AleksanderTCh @KrzysztofHans @LudwikTommo @Nthiefs
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 wrz 2020, o 12:48

Na podstawie art. 6 ust. 4 Regulaminu Sejmu skracam głosowanie.

Głosowało 4 posłów, 2 posłów głosowało za ustawą, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm ustawę przyjął.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji przekazuję ustawę Jego Książęcej Mości celem podjęcia czynności prawem przewidzianych.


@anglov
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

cron