Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Dział urzędowy Sejmu

Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 3 wrz 2020, o 23:45

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie

W imieniu Rady Ministrów przedstawiam projekt Ustawy o Finansach będący naturalną kontynuacją obecnie obowiązującej ustawy (http://prawo.sarmacja.org/akt,6833.html) lecz świadomie dążę do uchwalenia jaj w całości aby zostawić za nami około 30 nowelizacji które zostały naniesione w Dzienniku Praw.

Skupię się na zmianach ....

1. Posprzątałem numerację rozdziałów i aktów - ostatnia postać w DP była trochę pomieszana.
2. Wprowadza się konkretną opłatę za zmianę danych instytucji oraz wykazuje jakich typowych zmian to dotyczy.

10. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 1 000 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:
a) Nazwa
b) Właściciel
c) Lokalizacja siedziby
d) Widoczność czyli ukrycie bądź odsłonięcie instytucji


3. W art. 6 likwiduje się pojęcie dodatkowych podatków prowincjonalnych oraz poborców podatkowych. W ocenie Rady Ministrów ustanowiony niedawno art. 2 daje prowincjom bardzo szerokie możliwości kreowania podatków z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych. Pozostawia się natomiast pojęcie opłat.

Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]
1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze którą jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.
2. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.


3. Głównym punktem zmian jest uproszczenie mechanizmów Pracy Społecznej opracowanych dawno temu w biurokratycznych laboratoriach. Proponuje się najprostszą możliwą metodę wyliczania wynagrodzenia - według stałej kwoty. Ponadto wypłata byłaby natychmiastowa a także uwarunkowana aktywnością w danym dniu a nie w dniu poprzednim.

Żeby pozostawić czynnik aktywności wprowadza się "premię". W założeniu taka premia (określana przez Uchwałę RM) byłaby automatycznie dosypywana co "x" punktów aktywności. Pozwoli to również zachować przynajmniej jeden piękny pasek z procentami.


Rozdział IX
PRACA SPOŁECZNA
Art. 18. [Program Pracy Społecznej]
1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w bieżącym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społęczną jest stała.
4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa Uchwała Rady Ministrów.cały projektUstawa Sejmu nr ...
o finansach publicznych
Rozdział I
PODATKI
Art. 1. [Podatki]
 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]
1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.

Rozdział II
OPŁATY
Art. 3. [Opłaty]
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.
3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
5. Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
6. Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.
7.
1. Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 25 000 lt gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 25 000 lt.
2. Rada Ministrów może całkowicie lub częściowo odstąpić od pobrania opłaty za rejestrację instytucji w przypadku interesu społecznego
8. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
9. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1 000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
10. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 1 000 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:
 1. Nazwa
 2. Właściciel
 3. Lokalizacja siedziby
 4. Widoczność czyli ukrycie bądź odsłonięcie instytucji
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.
Art. 4. [Poświadczenie przelewu]
Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.

Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE
Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]
 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 5 000 lt.

Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE
Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]
 1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze którą jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.
 2. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.

Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]
Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.

Rozdział V
WYNAGRODZENIA
Art. 7. [Wynagrodzenia]
 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.

Art. 8a. [Wsparcie dla prowincji]
1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.

Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY
Art. 9. [Dotacje]
 1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
  5. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
  6. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
  7. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
  8. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

  Art. 10. [Zwrot dotacji]
  1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
  2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
  3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
  4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

  Art. 11 [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych]
  1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
  2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
  3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  a) nazwę i opis inicjatywy,
  b) wnioskowaną kwotę dotacji,
  c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
  6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
  7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.

  Art. 11. [Nagroda państwowa]
  1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.

  Art. 12. [Wsparcie aktywności sportowych]
  Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

  Art. 13. [Nagrody dla agencji prasowych]
  Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

  Rozdział VII
  RACHUNKI BANKOWE
  Art. 14. [Rachunki bankowe Korony]
  1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
  2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
  3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.
  Art. 15. [Jawność rachunków]
  Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.
  Rozdział VIIII
  EMISJA LIBERTA
  Art. 16. [Emisja liberta]
  Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
  Art. 17. [Emisja pocztowa]
  W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.
  Rozdział IX
  PRACA SPOŁECZNA
  Art. 18. [Program Pracy Społecznej]
  1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w bieżącym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społęczną jest stała.
  4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
  5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa Uchwała Rady Ministrów.

  Rozdział X
  WSPARCIE DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

  Art. 19. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]
  Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.

  Rozdział XI
  MIEJSCOWOŚCI
  Art. 20. [Miejscowości]
  1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
  2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
   Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.

  Art. 21. [Przychody od miejscowości]
  1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
  2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
  3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Art. 22. [Likwidacja miejscowości]
  1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
  2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
  3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).
  Rozdział XII
  INSTYTUCJE I TANTIEMY
  Art. 23. [Instytucje]
  1. Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
  2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

  Art. 24. [Tantiemy]
  1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
  3. Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Rozdział XIII
  PRZEPISY KOŃCOWE
  Art. 25. [Przepisy końcowe]
  1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 00:27

Zarządzam debatę trwającą 7 dni, tj. do dn. 11 września.

Na podstawie art. 4 ust. 5 Regulaminu Sejmu informuję Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii w przedmiocie możliwości realizacji zmian w funkcjonalności systemu informatycznego, jakie zakłada projekt ustawy.


@leszcz @LudwikTommo @KrzysztofHans @AleksanderTCh
@anglov @PornoBotka @Zombiakov
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 09:23

W imieniu NIA potwierdzam możliwość zmian dot. wypłaty podstawowej stawki Pracy Społecznej w terminie 7 dni od przyjęcia Ustawy.

Co do premii których zasady regulować ma Rada Ministrów nie sposób jest się obecnie wypowiedzieć 8-) W obecnej sytuacji łączenia urząd Kanclerza i Radcy NIA taki mechanizm najpewniej zostanie zaktualizowany ale w przyszłości może się zdarzyć, że Rada Ministrów chcąc wprowadzać większe zmiany będzie musiała poczekać dłużej na dostępne zasoby NIA lub realizować mechanizm ręcznie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 11:25

Szanowny Panie Kanclerzu,

Jako perfekcjonista pozwolilem sobie nanieść drobne poprawki na tekst. Są to zmiany opierające się na pododowaniu lub powykreślaniu przecinków, zmianie szyku zdań na bardziej "prawniczy" etc. - nie wprowadzają żadnych merytorycznych zmian. W związku z tym, proponowałbym przekopiowanie poniższego tekstu jako właściwego projektu.


Ustawa Sejmu nr ...
o finansach publicznych
Rozdział I
PODATKI
Art. 1. [Podatki]
 1. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]
1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca lub siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.

Rozdział II
OPŁATY
Art. 3. [Opłaty]
1. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.
2. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewyemitowanych w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.
3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.
4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.
5. Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
6. Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.
7.
1. Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 25 000 lt, gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 25 000 lt.
2. Rada Ministrów może całkowicie lub częściowo odstąpić od pobrania opłaty za rejestrację instytucji w przypadku wykazania przez wnioskodawcę interesu społecznego.
8. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
9. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1 000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
10. Opłata za zmianę danych instytucji wynosi 1 000 lt niezależnie od ilości zmienianych atrybutów i stanowi dochód Rady Ministrów. Atrybuty podlegające zmianie to:
 1. nazwa,
 2. właściciel,
 3. lokalizacja siedziby,
 4. widoczność, to jest ukrycie bądź odsłonięcie instytucji,
11. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
12. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
13. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nieujęte w odrębnych przepisach prawa, wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.
Art. 4. [Poświadczenie przelewu]
Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.

Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE
Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]
 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności o charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłaty ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 5 000 lt.

Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE
Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]
 1. Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolną opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze, o ile jest ją w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych. Opłaty, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią w całości dochód prowincji.
 2. Opłaty ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać zasad równego traktowania.

Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]
Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak o nie więcej niż połowę.

Rozdział V
WYNAGRODZENIA
Art. 7. [Wynagrodzenia]
 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury i funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]
1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Dworu Książęcego jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Książęcych Sił Zbrojnych jest większy niż 750 000 lt.

Art. 8a. [Wsparcie dla prowincji]
1. Prowincja, której płynność finansowa jest poważnie zaburzona, może zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, jeśli nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych z innych źródeł.
2. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia prowincji pożyczki lub bezzwrotnego wsparcia, Rada Ministrów podejmuje uchwałę określając wysokość pożyczki lub wsparcia oraz fakultatywnie termin jej zwrotu.
3. Prowincja może zostać zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w pkt 1, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.

Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY
Art. 9. [Dotacje]
 1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
  5. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
  6. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
  7. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
  8. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

  Art. 10. [Zwrot dotacji]
  1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
  2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
  3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
  4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

  Art. 11 [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych]
  1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
  2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
  3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  a) nazwę i opis inicjatywy,
  b) wnioskowaną kwotę dotacji,
  c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
  5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
  6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
  7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.

  Art. 11. [Nagroda państwowa]
  1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.

  Art. 12. [Wsparcie aktywności sportowych]
  Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

  Art. 13. [Nagrody dla agencji prasowych]
  Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

  Rozdział VII
  RACHUNKI BANKOWE
  Art. 14. [Rachunki bankowe Korony]
  1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
  2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
  3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.
  Art. 15. [Jawność rachunków]
  Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.
  Rozdział VIIII
  EMISJA LIBERTA
  Art. 16. [Emisja liberta]
  Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
  Art. 17. [Emisja pocztowa]
  W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.
  Rozdział IX
  PRACA SPOŁECZNA
  Art. 18. [Program Pracy Społecznej]
  1. Program Pracy Społecznej, w skrócie PPS, jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w danym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  3. Podstawowa stawka wynagrodzenia za Pracę Społeczną jest stała.
  4. Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone o premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.
  5. Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa uchwała Rady Ministrów.

  Rozdział X
  WSPARCIE DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW

  Art. 19. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]
  Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.

  Rozdział XI
  MIEJSCOWOŚCI
  Art. 20. [Miejscowości]
  1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
  2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii namiestnika prowincji, może ukryć w systemie informatycznym oraz uniemożliwić osiedlanie się w miejscowości, w której przez ponad 30 dni kantyna wykazuje zerowy stan zapasów.
   Po upływie przynajmniej 30 dni od ukrycia miejscowości namiestnik może wystąpić z wnioskiem o anulowanie ukrycia. Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.

  Art. 21. [Przychody od miejscowości]
  1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
  2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
  3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Art. 22. [Likwidacja miejscowości]
  1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
  2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
  3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności.
  Rozdział XII
  INSTYTUCJE I TANTIEMY
  Art. 23. [Instytucje]
  1. Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji.
  2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

  Art. 24. [Tantiemy]
  1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
  3. Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

  Rozdział XIII
  PRZEPISY KOŃCOWE
  Art. 25. [Przepisy końcowe]
  1. Traci moc Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.
  2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.


Poza tym, chciałbym odnieść się do 4 kwestii i zaprosić do dyskusji nad nimi.

Po pierwsze, nie rozumiem sensu wymagania zgody NIA w przypadku, o jakim mowa w art. 5 ust. 1. Jak wynika z tego przepisu, dodatkowe opłaty miałyby stanowić dochód Rady Ministrów, a pobierane miałyby być od wnioskodawcy. NIA jest tylko wykonawcą pewnych czynności i nie ma żadnego związku z tymi opłatami - wręcz ich istnienie jest dla Izby obojętne. To Rada Ministrów prowadzi politykę finansową i nie wydaje mi się, aby zgoda NIA w tym przypadku była w jakikolwiek sposób zasadna.

Po drugie, proponuję dopisanie do art. 7, że rozporządzenie Księcia, o jakim mowa w ust. 3, nie podlega akceptacji ze strony Sejmu. Książę w mojej opinii powinien mieć wolną rękę w przedmiocie ustalania wynagrodzeń swoich pracowników i Sejmowi nic do tego. Tym bardziej, że zgody Sejmu nie wymaga już w analogicznej sytuacji rozkaz Hetmana, o jakim mowa w art. 7 ust. 4. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, kiedy monarcha może na własnym Dworze mniej, niż Hetman w wojsku.

Po trzecie, zastanowiłbym się nad określeniem opłaty za dodanie artykułu na stronie głównej. Z tego, co widzę, przeprowadzono już kiedyś debatę nad tym pomysłem: viewtopic.php?f=1030&t=30131 Słusznie zauważono w niej, że liczba artykułów kiepskiej jakości rośnie. Wystarczy spojrzeć na niedawne artykuły nowicjuszy, którzy nie orientują się, co, jak i gdzie, więc wrzucają krótkie wiadomości w formie artykułów. Opłata za nie mogłaby skutecznie uniemożliwić publikację artykułów młodziakom do czasu ich zaklimatyzowania się w Sarmacji. Wówczas ryzyko treści słabej jakości byłoby mniejsze. Jeśli jest to możliwe, zastanowiłbym się ewentualnie nad czymś w rodzaju kaucji - opłata za artykuł byłaby zwracana po pewnym czasie w całości lub przynajmniej w części na konto autora.

Po czwarte i ostatnie, przepisy o wejściu w życie są niejasne i należy je zmienić. Przepisy nie mogą wchodzić w życie w terminie "od 1 do 7 dni" - musi to być konkretny moment, a nie przedział.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 20:33

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo

Brunon Krasnodębski napisał(a):W związku z tym, proponowałbym przekopiowanie poniższego tekstu jako właściwego projektu.


Nie do końca rozumiem tę propozycję. Możemy kontynuować debatę w oparciu o skorygowaną wersję natomiast edytowanie w dyskusji sejmowej wcześniejszych postów to zła praktyka godząca w logiczną ciągłość dyskusji. Dlatego jeżeli Marszałek miał na myśli żeby podmienić zgłoszony projekt to jestem zdecydowanie sceptyczny.

Po pierwsze, nie rozumiem sensu wymagania zgody NIA w przypadku, o jakim mowa w art. 5 ust. 1. Jak wynika z tego przepisu, dodatkowe opłaty miałyby stanowić dochód Rady Ministrów, a pobierane miałyby być od wnioskodawcy. NIA jest tylko wykonawcą pewnych czynności i nie ma żadnego związku z tymi opłatami - wręcz ich istnienie jest dla Izby obojętne. To Rada Ministrów prowadzi politykę finansową i nie wydaje mi się, aby zgoda NIA w tym przypadku była w jakikolwiek sposób zasadna.


Nie wiem co kierowało autorem oryginalnego zapisu. Wydaje mi się jednak, że jest to związane z mistyczną rolą programistów i zabezpiecza NIA przed wymogiem implementacji różnych politycznych i koniunkturalnych pomysłów.
Jestem przekonany, że NIA będzie stała murem za utrzymaniem tego zapisu.

Po drugie, proponuję dopisanie do art. 7, że rozporządzenie Księcia, o jakim mowa w ust. 3, nie podlega akceptacji ze strony Sejmu. Książę w mojej opinii powinien mieć wolną rękę w przedmiocie ustalania wynagrodzeń swoich pracowników i Sejmowi nic do tego. Tym bardziej, że zgody Sejmu nie wymaga już w analogicznej sytuacji rozkaz Hetmana, o jakim mowa w art. 7 ust. 4. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, kiedy monarcha może na własnym Dworze mniej, niż Hetman w wojsku.


Nie mam nic przeciwko temu żeby JKM mógł kształtować wydatki ze swojego budżetu i spodziewam się z resztą, że JKM weźmie udział w tej debacie gdyż ma swoje przemyślenia w tym zakresie. Poczekałbym z poprawkami. @anglov

Po trzecie, zastanowiłbym się nad określeniem opłaty za dodanie artykułu na stronie głównej. Z tego, co widzę, przeprowadzono już kiedyś debatę nad tym pomysłem: viewtopic.php?f=1030&t=30131 Słusznie zauważono w niej, że liczba artykułów kiepskiej jakości rośnie. Wystarczy spojrzeć na niedawne artykuły nowicjuszy, którzy nie orientują się, co, jak i gdzie, więc wrzucają krótkie wiadomości w formie artykułów. Opłata za nie mogłaby skutecznie uniemożliwić publikację artykułów młodziakom do czasu ich zaklimatyzowania się w Sarmacji. Wówczas ryzyko treści słabej jakości byłoby mniejsze. Jeśli jest to możliwe, zastanowiłbym się ewentualnie nad czymś w rodzaju kaucji - opłata za artykuł byłaby zwracana po pewnym czasie w całości lub przynajmniej w części na konto autora.


Kierunek jest taki żeby nowy mieszkaniec dość szybko mógł zdobyć swoje pierwsze 10.000 libertów więc ograniczenie kosztowe (o racjonalnym wymiarze) nie będzie skuteczne. Szedłbym w kierunku obowiązku moderacyjnego dla mieszkańca poniżej 7 dni w zakresie artykułów. Lub odblokowaniem tej funkcji bo zdobyciu określonej ilości osiągnięć ;-) No ale to odrębne przepisy jeżeli komuś się uda wpasować taką moderację prewencyjną w nasz system prawny.

Po czwarte i ostatnie, przepisy o wejściu w życie są niejasne i należy je zmienić. Przepisy nie mogą wchodzić w życie w terminie "od 1 do 7 dni" - musi to być konkretny moment, a nie przedział.[/justify][/d]


Przepisy końcowe owszem są do dopracowania. Ze względu na potencjalną konieczność angażowania NIA będą one zależały ściśle od tego jak projekt będzie wyglądał na końcu debaty.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:40

Panie Kanclerzu,

Nie do końca rozumiem tę propozycję. Możemy kontynuować debatę w oparciu o skorygowaną wersję natomiast edytowanie w dyskusji sejmowej wcześniejszych postów to zła praktyka godząca w logiczną ciągłość dyskusji. Dlatego jeżeli Marszałek miał na myśli żeby podmienić zgłoszony projekt to jestem zdecydowanie sceptyczny.


Wczesna pora, brak kawy i rozkojarzenie robią swoje. Oczywiście chodziło mi o dalsze procedowanie wersji skorygowanej jako właściwej. Chyba nieprecyzyjnie się wyraziłem.

Nie wiem co kierowało autorem oryginalnego zapisu. Wydaje mi się jednak, że jest to związane z mistyczną rolą programistów i zabezpiecza NIA przed wymogiem implementacji różnych politycznych i koniunkturalnych pomysłów.
Jestem przekonany, że NIA będzie stała murem za utrzymaniem tego zapisu.


Dalej nie widzę w tym żadnego sensu. W jaki sposób, zdaniem Kanclerza, konsultowanie opłaty będącej dochodem budżetu państwa z NIA ma powstrzymać Izbę od wymogu implementacji politycznych pomysłów? I jakie to są polityczne pomysły? Opłata, o jakiej mowa w przytoczonym artykule, stanowi po prostu klasyczną opłatę skarbową. Identyczną jak przy innych wnioskach. Konsultacja z NIA jest zbędna.

Kierunek jest taki żeby nowy mieszkaniec dość szybko mógł zdobyć swoje pierwsze 10.000 libertów więc ograniczenie kosztowe (o racjonalnym wymiarze) nie będzie skuteczne. Szedłbym w kierunku obowiązku moderacyjnego dla mieszkańca poniżej 7 dni w zakresie artykułów. Lub odblokowaniem tej funkcji bo zdobyciu określonej ilości osiągnięć ;-) No ale to odrębne przepisy jeżeli komuś się uda wpasować taką moderację prewencyjną w nasz system prawny.


Moderacja prewencyjna jest dobrym pomysłem, wobec czego nie będę forsował opłaty.

Przepisy końcowe owszem są do dopracowania. Ze względu na potencjalną konieczność angażowania NIA będą one zależały ściśle od tego jak projekt będzie wyglądał na końcu debaty.


Będę zatem prosił, aby Kanclerz naniósł najpóźniej w ostatnim dniu debaty przepisy końcowe w ostatecznej wersji, aby móc poddać prawidłowy projekt ustawy pod głosowanie. :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 20:53

Brunon Krasnodębski napisał(a):Dalej nie widzę w tym żadnego sensu. W jaki sposób, zdaniem Kanclerza, konsultowanie opłaty będącej dochodem budżetu państwa z NIA ma powstrzymać Izbę od wymogu implementacji politycznych pomysłów? I jakie to są polityczne pomysły? Opłata, o jakiej mowa w przytoczonym artykule, stanowi po prostu klasyczną opłatę skarbową. Identyczną jak przy innych wnioskach. Konsultacja z NIA jest zbędna.


Opłata nie musi być pobierana tak jak przy zmianie danych osobowych - może być jak przy rotatorze. Czyli... jest to potencjalny wpływ na NIA. Opłaty wzięte z choinki mogą być również niezgodne z kierunkiem i wizją rozwoju systemu informatycznego. Dyskutować można - ale NIA to NIA. Mistycyzm.

Będę zatem prosił, aby Kanclerz naniósł najpóźniej w ostatnim dniu debaty przepisy końcowe w ostatecznej wersji, aby móc poddać prawidłowy projekt ustawy pod głosowanie. :)


Jasne. W razie czego proszę dzwonić na numer alarmowy... tam przekierują do mnie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Brunon Krasnodębski 4 wrz 2020, o 20:55

Prokrustes napisał(a):Opłata nie musi być pobierana tak jak przy zmianie danych osobowych - może być jak przy rotatorze. Czyli... jest to potencjalny wpływ na NIA. Opłaty wzięte z choinki mogą być również niezgodne z kierunkiem i wizją rozwoju systemu informatycznego. Dyskutować można - ale NIA to NIA. Mistycyzm.


Rozumiem. Zrozumiałem, że miałyby być pobierane manualnie, a nie automatycznie. Mój błąd. Wobec tego konsultacja z NIA jest zrozumiała.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez Prokrustes 4 wrz 2020, o 20:56

Brunon Krasnodębski napisał(a):Rozumiem. Zrozumiałem, że miałyby być pobierane manualnie, a nie automatycznie. Mój błąd. Wobec tego konsultacja z NIA jest zrozumiała.


Możnaby dzielić włos na cztery i wprowadzać zapis, że RM może sama bez zgody... jeżeli jest w stanie sama opłatę egzekwować. Nie uważam jednak tego za konieczne.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o Finansach nr ....

Postprzez anglov 10 wrz 2020, o 01:41

Jaśnie Oświecony Diuku Marszałku,
Jaśnie Oświecony Diuku Kanclerzu,
Wysoka Izbo!

Ze względu na dużą ilość obowiązków książęcych, czas potrzebny do zapoznania i odniesienia się do projektu nieco się wydłużył. Nie rezygnuję jednak z udziału i będę chciał się odnieść do przedmiotu ustawy.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron