Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Dział urzędowy Sejmu

Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 sie 2020, o 12:47

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Z dumą przedkładam Wysokiej Izbie projekt ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - przepisy wprowadzające KPA. Ustawy są długie - w związku z czym pozwolę sobie umieścić je w odrębnych postach, dzięki czemu ich przeglądanie, cytowanie i odwoływanie się do nich będzie prostsze i mniej uciążliwe.

Wysoki Sejmie, przy tworzeniu projektu KPA przyświecał mi cel ujednolicenia procedury administracyjnej. W obecnym porządku prawnym w różnych ustawach rozsiane są różne sposoby rozpatrywania wniosków - terminy są "w cały świat", sposoby składania wniosków nie są jednolite, forma ich rozpatrywania różni się, procedura wzywania do uzupełnienia braków również jest odmienna. Prowadzi to do chaosu prawnego - skutkuje tym, że każdorazowo chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę administracyjna trzeba przeczesywać ustawy i szukać w nich stosownej procedury. Mój projekt zakłada ujednolicenie postępowania administracyjnego. Po przyjęciu Kodeksu, w każdej sprawie postępowanie wyglądać będzie identycznie: jednakowe terminy, sposoby złożenia wniosków, a także - co chyba najistotniejsze dla zwykłego mieszkańca - konkretna i jednolita procedura odwoławcza, której obecnie praktycznie nie ma.

Ustawa wydaje się na pierwszy rzut oka długa i skomplikowana, ale wynika to z faktu, że jest po prostu aktem prawnym regulującym całościowo i bez luk tę dziedzinę życia. Gwarantuję, że ustawa nie jest skomplikowana ani dla obywateli, ani dla organów administracji. Spieszę z objaśnieniem wprowadzonych w ustawach przepisów:

Kodeks postępowania administracyjnego

1. Przedmiot regulacji z klauzulą enumeracji negatywnej. Oczywistym jest, że pewne sprawy z przepisów KPA powinny być wyłączone. Nie ma się tu nad czym rozwodzić - Trybunał Koronny ma swój kodeks, Sejm ma swój regulamin i tak dalej. To nie są miejsca, gdzie prowadzone jest postępowanie administracyjne i KPA nie może mieć w nich zastosowania.

2. Słowniczek. Klasyczny element tak rozbudowanych aktów prawnych. Niezbędny w szczególności dla organów administracji i władzy sądowniczej - umożliwi prawidłową interpretacje pojęć kodeksowych i zapobiegnie wątpliwościom w przedmiocie ich wykładni. Klarownie i przejrzyście.

3. Zasady postępowania administracyjnego. Szczególnie istotne z punktu widzenia postępowania odwoławczego. Strona, która odwołuje się od decyzji czy postanowienia, będzie mogła wprost wskazać, którą zasadę złamał organ administracji. Zasady wprowadzają też pewne normy odnoszące się do samych organów. Przykład: klauzula rozpatrywania wątpliwości na korzyść wnioskodawcy w § 3, dwuinstancyjność postępowania w § 8...

4. Przebieg postępowania administracyjnego. Określone, kto może je wszcząć, w jakim terminie wnioski się rozpatruje, wprowadzenie klauzuli kompetencji generalnych... Co istotne: według projektu organy administracji mają wychodzić na przeciw wnioskodawców. Należy założyć, że potencjalny mieszkaniec Księstwa nie zna prawa tak dobrze, jak organ - dlatego pisma stron są maksymalnie odformalizowane, organy administracji mają obowiązek pomagać stronom poprzez udzielanie wskazówek, badają z urzędu swoją właściwość i przekazują sprawę organom właściwym i tak dalej.

5. Akty administracyjne. Określone, czym one właściwie są, kiedy podlegają wykonaniu (uprzedzam wątpliwości - bardzo swobodnie ująłem możliwość natychmiastowego wykonania decyzji, więc nie będzie sztucznego przeciągania postępowania; w ogóle całe postępowanie można załatwić w godzinkę, tak jak było dotychczas - Kodeks tego nie zmienia, wprowadza jedynie górną granicę załatwienia sprawy jako 14 dni, ale nie wprowadza żadnego dolnego ograniczenia).

6. Odwołanie. Od każdego aktu administracyjnego stronom powinno przysługiwać odwołanie do Trybunału Koronnego, który orzeka o legalności jego wydania.

7. Bezczynność lub przewlekłość. Możliwość zaskarżenia do TK postępowania prowadzonego w sposób przewlekły lub bezczynności organu, Trybunał z uprawnieniem do wymierzania kar.

8. Czynności nadzwyczajne. Wznowienie postępowania, przekazanie w razie stronniczości organu administracji innemu organowi - instytucje, jak sama nazwa wskazuje, "niezwykłe", wykorzystywane w szczególnych okolicznościach.

9. Sprawy nieuregulowane w art. 20. Jasny przepis umożliwiający organom administracji na samodzielne kształtowanie swojej wewnętrznej organizacji w drodze aktów prawa wewnętrznego.

Przepisy wprowadzające ustawę.

Tu też nie ma się nad czym rozwodzić. Ustawa techniczna, która dostosowuje przepisy do Kodeksu. Niezbędne jest uchwalenie obu ustaw (KPA i przepisów wprowadzających) jednocześnie. Uchwalenie tylko jednej z nich w najlepszym wypadku zaprowadzi chaos prawny, a w najgorszym doprowadzi wręcz do paraliżu państwa. Dlatego proszę, aby Wysoka Izba głosowała w identyczny sposób nad obiema ustawami. Poparcie jednej z nich i sprzeciwienie się drugiej może narobić ogromnego bałaganu.

Wysoki Sejmie, pozostaję do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości. Zobowiązuję się także w razie uchwalenia Kodeksu do zorganizowania w trakcie trwania vacatio legis szkolenia dla organów administracji z nowej ustawy, przygotowania wzorów aktów administracyjnych i tak dalej. Tak, aby organy mogły bez trudu przejść do stosowania KPA, mając wszystko podane jak na tacy.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 sie 2020, o 12:54

Ustawa Sejmu nr …
Kodeks postępowania administracyjnego


Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedmiot regulacji]


§ 1. Kodeks normuje postępowanie administracyjne przed organami administracji, z udziałem organów administracji oraz pomiędzy organami administracji, a także zasady składania środków odwoławczych w ramach postępowania administracyjnego.

§ 2. Kodeks nie znajduje zastosowania dla:

1) spraw toczących się przed Trybunałem Koronnym związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, w których zastosowanie mają odrębne przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym;

2) konstytucyjnej działalności Sejmu opartej o odrębne przepisy, w szczególności przepisy Regulaminu Sejmu;

3) wewnętrznej organizacji działalności organów administracji, chyba że ich wewnętrzna organizacja działalności ma w danej sytuacji wpływ na podmioty zewnętrzne;
4) spraw z zakresu procedury przeprowadzania wyborów i referendów;
5) procedury powoływania i odwoływania osób na funkcje i stanowiska publiczne, o ile procedura ta uregulowana jest w odrębnych przepisach;

6) spraw toczących się na podstawie Kodeksu Sprawiedliwości.


Art. 2. [Słowniczek]


§ 1. Ilekroć w Kodeksie mowa jest o:
1) postępowaniu administracyjnym - należy przez to rozumieć każde postępowanie, w których stroną jest co najmniej jeden organ administracji, prowadzone na podstawie przepisów prawa i mające na celu załatwienie sprawy;

2) organie administracji - należy przez to rozumieć każdy podmiot posiadający przyznane na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych z innymi organami administracji kompetencje w sferze publicznej;

3) stronie postępowania administracyjnego - należy przez to rozumieć wnioskodawcę, organ, do którego skierowane zostało pismo w postępowaniu administracyjnym, organ właściwy do rozpoznania sprawy wszczętej na skutek pisma w postępowaniu administracyjnym oraz każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, o ile zgłosił chęć uczestnictwa w danym postępowaniu w charakterze strony; dla uzyskania statusu strony postępowania administracyjnego nie jest konieczne formalne wszczęcie postępowania administracyjnego;

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną składającą pismo w postępowaniu administracyjnym mające na celu wszczęcie postępowania administracyjnego;
5) piśmie w postępowaniu administracyjnym - należy przez to rozumieć każde pismo skierowane przez stronę postępowania administracyjnego lub organ administracji do organu administracji w celu wszczęcia postępowania administracyjnego lub w trakcie trwającego postępowania administracyjnego bądź w związku z nim, w szczególności wniosek, petycję, zawiadomienie, podanie i skargę;

6) organie właściwym - należy przez to rozumieć organ, w zakresie którego kompetencji leży załatwienie sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego;

7) załatwieniu sprawy - należy przez to rozumieć wydanie aktu administracyjnego kończącego postępowanie, z tym że akt ten nie musi przychylać się w całości ani w części do żądania wyrażonego w piśmie w postępowaniu administracyjnym;

8) akcie administracyjnym - należy przez to rozumieć decyzje i postanowienia wydane przez organ administracyjny w ramach postępowania administracyjnego lub w związku z pismem w postępowaniu administracyjnym;

9) bezczynności organu administracji - należy przez to rozumieć brak podjęcia przez organ działania wymaganego przepisami prawa w terminie wynikającym z przepisów prawa;

10) przewlekłym prowadzeniu postępowania - należy przez to rozumieć nieefektywne wykonywanie przez organ administracji działań, podejmowanie działań w dużych odstępach czasu lub podejmowanie jedynie działań pozornych;

11) sporze kompetencyjnym - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy ponad jeden organ administracji uważa się za właściwy dla załatwienia danej sprawy lub żaden organ administracji nie uważa się za właściwy dla załatwienia danej sprawy.


§ 2. Definicje, o jakich mowa w § 1, znajdują zastosowanie także dla innych aktów prawnych, o ile akty te nie definiują wzmiankowanych pojęć w inny sposób.


Art. 3. [Zasady postępowania administracyjnego]


§ 1. Organy administracji działają na podstawie i w granicach prawa. Organy administracji związane są również orzeczeniami Trybunału Koronnego.

§ 2. W toku postępowania organy administracji podejmują wszelkie działania niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy.

§ 3. Wątpliwości w postępowaniu administracyjnym rozstrzyga się na korzyść wnioskodawcy. Przepis ten nie może prowadzić do naruszenia praw lub obowiązków innych osób fizycznych i prawnych.

§ 4. W toku postępowania organy administracji współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy.

§ 5. Postępowanie administracyjne prowadzone jest w sposób jawny i bez zbędnej zwłoki. Organy administracji nie mogą istotnie utrudniać ani ograniczać prawa do złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym lub do załatwienia sprawy.

§ 6. Organy administracji są obowiązane do informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

§ 7. Strony postępowania administracyjnego mogą na równych zasadach czynnie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Strony mogą także nie brać czynnego udziału w postępowaniu.

§ 8. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Żaden przepis szczególny nie może odbierać ani ograniczać stronom prawa do zaskarżenia aktu administracyjnego do Trybunału Koronnego.

§ 9. Organy administracji bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw lub prowadzenia postępowań w takim samym lub podobnym stanie faktycznym i prawnym.

§ 10. Udział stron niebędących organami administracji w postępowaniu administracyjnym jest odformalizowany. Organy administracji przygotowują wzory pism w postępowaniu administracyjnym dla celów swobodnego użytku przez strony postępowania.


Rozdział II
Przebieg postępowania administracyjnego


Art. 4. [Wszczęcie postępowania administracyjnego]


§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na skutek złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym.

§ 2. Jeśli przemawia za tym interes społeczny, organ administracji może z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne, o czym nie później niż w terminie 7 dni zobowiązany jest zawiadomić osoby fizyczne i prawne mogące uzyskać status strony postępowania administracyjnego.

§ 3. Organ administracji odmawia wszczęcia postępowania administracyjnego, jeśli nie uiszczono opłaty wymaganej w odrębnych przepisach prawa dla wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy bądź nie przedstawiono potwierdzenia uiszczenia tej opłaty.


Art. 5. [Pisma w postępowaniu administracyjnym]


§ 1. Pisma w postępowaniu administracyjnym zawierają żądanie strony postępowania administracyjnego oraz dodatkowe elementy wymagane przez przepis szczególny, o ile przepis szczególny takich elementów wymaga.

§ 2. Brak uzasadnienia lub wskazania podstawy prawnej w piśmie w postępowaniu administracyjnym nie może stanowić wyłącznej przesłanki odrzucenia pisma, niekorzystnego załatwienia sprawy lub niezałatwienia sprawy.


Art. 6. [Badanie z urzędu właściwości]


§ 1. Organ, do którego skierowane zostało pismo w postępowaniu administracyjnym, z urzędu bada swoją właściwość dla załatwienia sprawy.

§ 2. W razie stwierdzenia przez organ, o jakim mowa w § 1, że nie jest on właściwy dla załatwienia sprawy, organ nie później niż w terminie 14 dni przekazuje pismo w postępowaniu administracyjnym do organu właściwego, o czym zawiadamia wnioskodawcę.

§ 3. Bieg terminu załatwienia sprawy dla organu właściwego rozpoczyna się z dniem przekazania mu pisma w postępowaniu administracyjnym w trybie § 2.

§ 4. Ilekroć przepisy prawa nie definiują, jakiemu organowi administracji przysługuje kompetencja w danej sprawie, należy domniemywać, że przysługuje ona Kanclerzowi.


Art. 7. [Działanie w zastępstwie]


W sytuacji, w której piastun organu lub inna osoba reprezentująca organ w danym postępowaniu jest jednocześnie wnioskodawcą, w zastępstwie organu właściwego i w jego imieniu działa Kanclerz, a jeśli sytuacja ta dotyczy Kanclerza - Książę.


Art. 8. [Załatwienie sprawy]


§ 1. Organ administracji załatwia sprawę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma w postępowaniu administracyjnym.

§ 2. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy, organ może jednokrotnie przedłużyć termin na załatwienie sprawy o kolejne 14 dni, zawiadamiając o tym strony postępowania administracyjnego.

§ 3. W toku postępowania administracyjnego organ może wzywać strony postępowania administracyjnego do udzielania dodatkowych informacji lub zajęcia stanowiska, wyznaczając termin na ich udzielenie. Udzielanie informacji i zajęcie stanowiska nie jest obowiązkiem strony, jednak nieudzielenie informacji lub niezajęcie stanowiska niezbędnych dla załatwienia sprawy pomimo prawidłowego wezwania do jej udzielenia lub jego zajęcia może być podstawą niekorzystnego załatwienia sprawy.


Art. 9. [Wniosek o rozpoznanie sprawy ustrojowej]


§ 1. Jeżeli organ administracji w toku postępowania administracyjnego lub w związku z nim wyrazi wątpliwość co do zgodności aktu normatywnego, który miałby być podstawą rozstrzygnięcia sprawy, z aktem normatywnym wyższym hierarchicznie albo co do prawidłowej wykładni prawa w rozstrzyganej sprawie, składa do Trybunału Koronnego wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej.

§ 2. Na czas rozpoznawania sprawy ustrojowej, o jakiej mowa w § 1, oraz do momentu uprawomocnienia orzeczenia zapadłego w tej sprawie zawieszeniu ulega termin załatwienia sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego.

§ 3. Od orzeczenia wydanego w ramach postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia wniosku, o jakim mowa w § 1, nie przysługują środki odwoławcze, chyba że w sprawach ustrojowych przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym przewidują środek odwoławczy.


Art. 10. [Akty administracyjne]


§ 1. Organ administracji w toku postępowania administracyjnego i w związku z nim wydaje decyzje i postanowienia. Decyzje i postanowienia nie podlegają publikacji w Dzienniku Praw, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Decyzja kończy postępowanie administracyjne.

§ 3. Postanowienie wydawane jest w związku z poszczególnymi kwestiami wynikłymi w toku postępowania administracyjnego, które nie są głównym przedmiotem postępowania, w szczególności w sprawie wszczęcia postępowania lub odmowy wszczęcia postępowania.

§ 4. Akty administracyjne zawierają wskazanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, wskazanie przesłanek uprawomocnienia aktu, pouczenie o możliwości złożenia odwołania i o możliwości dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych oraz podpis osoby wydającej akt z oznaczeniem reprezentowanego organu. Organ administracji może odstąpić od uzasadnienia aktu, wskazania przesłanek jego uprawomocnienia i pouczenia, jeśli w pełni i bez zastrzeżeń przychylił się do żądania wyrażonego w piśmie w postępowaniu administracyjnym, a żadna inna strona postępowania administracyjnego w toku postępowania się temu żądaniu nie sprzeciwiła.


Art. 11. [Wykonanie aktów administracyjnych]


§ 1. Wykonaniu podlegają wyłącznie prawomocne akty administracyjne, z zastrzeżeniem § 3 i 4.

§ 2. Akty administracyjne stają się prawomocne w razie:
1) upływu terminu na złożenie odwołania, jeśli żadna ze stron postępowania administracyjnego nie złożyła odwołania;
2) wydania przez Trybunał Koronny orzeczenia w sprawie wszczętej na skutek złożenia odwołania;

3) zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania przez wszystkie strony postępowania administracyjnego.

§ 3. Akty administracyjne nieprawomocne mogą podlegać natychmiastowemu wykonaniu, jeżeli:

1) wnioskodawca sam tego zażąda, a żadna inna strona postępowania administracyjnego w toku postępowania się temu żądaniu nie sprzeciwi;

2) z powszechnie przyjętej praktyki, prawa zwyczajowego lub zachowania wnioskodawcy bądź z istoty sprawy będącej przedmiotem postępowania domniemywać można, że wnioskodawca oczekuje natychmiastowego wykonania aktu, a żadna inna strona postępowania administracyjnego w toku postępowania się temu nie sprzeciwi;
3) natychmiastowe wykonanie aktu jest niezbędne dla ochrony praw lub wolności innych osób fizycznych lub prawnych bądź dla ochrony porządku publicznego.


§ 4. Akty administracyjne nieprawomocne podlegają natychmiastowemu wykonaniu, jeśli organ załatwiający sprawę wskaże to w danym akcie administracyjnym, a w przypadku, o jakim mowa w § 3 pkt 1 - również jeśli organ załatwiający sprawę nie zastrzeże inaczej w danym akcie administracyjnym.


Rozdział III
Środki odwoławcze

Art. 12. [Odwołanie]


§ 1. Od aktów administracyjnych stronom postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie.

§ 2. Odwołanie składa się w terminie 7 dni od dnia wydania aktu do Trybunału Koronnego. Do rozpoznania sprawy wszczętej na skutek złożenia odwołania przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym dotyczące spraw kontrolnych stosuje się odpowiednio.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Trybunał może rozpoznać odwołanie złożone po upływie terminu, o jakim mowa w § 2, nawet jeśli zaskarżany akt administracyjny uległ uprawomocnieniu i został wykonany, o ile strona składająca odwołanie wykaże, że uchybienie terminowi na złożenie odwołania nie wynikało z jej winy.

§ 4. Trybunał Koronny rozpoznając odwołanie oddala je i utrzymuje w całości w mocy zaskarżony akt administracyjny bądź uznaje je i uchyla zaskarżony akt administracyjny w całości lub w części, i w tym zakresie rozstrzyga sprawę lub zobowiązuje organ administracji do rozstrzygnięcia sprawy w sposób wskazany w orzeczeniu. Trybunał może pomimo uznania odwołania utrzymać w mocy zaskarżony akt, jeśli jego uchylenie w całości lub w części nie jest zasadne.

§ 5. Trybunał Koronny rozpoznając odwołanie związany jest wyłącznie granicami sprawy i postępowania administracyjnego. W szczególności Trybunał nie jest związany wskazanymi w odwołaniu zarzutami ani wnioskami.

§ 6. Trybunał może uchylać w całości lub w części również inne akty administracyjne zapadłe w toku danego postępowania administracyjnego, jeśli ich utrzymanie w mocy nie jest zasadne.

§ 7. W razie uchylenia przez Trybunał aktu administracyjnego, który został wykonany, wszelkie organy administracji niezwłocznie podejmują niezbędne działania mające na celu przywrócenie stanu sprzed jego wykonania.

§ 8. Od orzeczenia wydanego w ramach postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia odwołania nie przysługują środki odwoławcze.


Art. 13. [Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania]


§ 1. Stronie postępowania administracyjnego przysługuje do Trybunału Koronnego skarga na bezczynność organu administracji oraz skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego.

§ 2. Do rozpoznania sprawy wszczętej na skutek skargi, o jakiej mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym dotyczące spraw kontrolnych stosuje się odpowiednio.

§ 3. Trybunał Koronny rozpoznając sprawę wszczętą na skutek skargi, o jakiej mowa w § 1, orzeka, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce, a także czy miały one miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

§ 4. W razie stwierdzenia, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce, Trybunał zobowiązuje organ administracji do załatwienia sprawy, wyznaczając organowi termin jej załatwienia oraz wysokość dziennej sumy pieniężnej płatnej na rzecz stron postępowania administracyjnego za każdy dzień zwłoki w razie niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie, gdzie dzienna suma pieniężna nie może być wyższa niż 1.000 lt..

§ 5. W razie stwierdzenia, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, Trybunał może orzec na rzecz stron postępowania administracyjnego sumę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10.000 lt.

§ 6. Sumy pieniężne, o jakich mowa w § 4 i 5, wypłacane są z budżetu organu administracji. W razie stwierdzenia, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z winy piastuna organu lub innej osoby reprezentującej organ w danym postępowaniu, Trybunał może orzec o wypłacie tych sum z prywatnego majątku tej osoby.

§ 7. Ustanie bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania po złożeniu skargi, o jakiej mowa w § 1, nie wyłącza możliwości orzeczenia przez Trybunał, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce, a także, czy miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wypłacie sumy pieniężnej, o jakiej mowa w § 5.

§ 8. Od orzeczenia wydanego w ramach postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia skargi, o jakiej mowa w § 1, nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9. W razie orzeczenia o wypłacie sum pieniężnych, o jakich mowa w § 4 i 5, z prywatnego majątku piastuna organu lub innej osoby reprezentującej organ w danym postępowaniu, osobie tej przysługują w tym zakresie środki odwoławcze na zasadach ogólnych.


Art. 14. [Odpowiedzialność odszkodowawcza]


§ 1. Skorzystanie przez stronę postępowania administracyjnego z instytucji odwołania bądź skargi na bezczynność organu lub skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego nie wyłącza prawa strony do dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych od organu bądź piastuna organu lub innej osoby reprezentującej organ w danym postępowaniu, jeśli na skutek wydania aktu administracyjnego bądź bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania strona doznała szkody lub krzywdy.

§ 2. Trybunał Koronny orzekając w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej, o jakiej mowa w § 1, jest związany ustaleniami dokonanymi przez Trybunał Koronny w orzeczeniu zapadłym na skutek złożenia odwołania bądź skargi na bezczynność organu lub skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego.


Rozdział IV
Czynności nadzwyczajne

Art. 15. [Wznowienie postępowania administracyjnego]


§ 1. Organ administracji może wznowić zakończone postępowanie administracyjne, nawet jeśli wydane w jego ramach i w związku z nim akty administracyjne uległy uprawomocnieniu i zostały wykonane, w sytuacji, gdy strony postępowania administracyjnego wykażą słuszność wznowienia postępowania, w szczególności zaistnienie nowych dowodów, faktów lub okoliczności nieznanych organowi w trakcie postępowania administracyjnego, o ile mogą one mieć znaczenie dla sprawy.

§ 2. Jeśli przemawia za tym interes społeczny, organ administracji może z urzędu wznowić zakończone postępowanie administracyjne, o czym w terminie 7 dni zobowiązany jest zawiadomić strony tego postępowania administracyjnego.

§ 3. W razie wznowienia zakończonego postępowania administracyjnego, przepisy Kodeksu stosuje się odpowiednio, z tym że organ administracji ma możliwość uchylenia aktów administracyjnych wydanych w zakończonym postępowaniu administracyjnym lub w związku z nim, nawet jeśli uległy one uprawomocnieniu i zostały wykonane.

§ 4. W razie uchylenia przez organ administracji aktu administracyjnego, który został wykonany, wszelkie organy administracji niezwłocznie podejmują niezbędne działania mające na celu przywrócenie stanu sprzed jego wykonania.


Art. 16. [Przekazanie postępowania administracyjnego]


§ 1. W razie uzasadnionych wątpliwości stron postępowania administracyjnego co do bezstronności organu administracji właściwego dla załatwienia danej sprawy lub w razie zaistnienia innych przesłanek poddających w wątpliwość możliwość załatwienia sprawy przez organ właściwy, organ może z własnej inicjatywy lub na wniosek strony zwrócić się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o przekazanie danego postępowania administracyjnego innemu organowi.

§ 2. Trybunał wniosek, o jakim mowa w § 1, rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym i w drodze postanowienia orzeka o odmowie przekazania postępowania innemu organowi lub o przekazaniu postępowania innemu organowi, wskazując ten organ.

§ 3. Na czas trwania postępowania, o jakim mowa w § 2, oraz do momentu uprawomocnienia orzeczenia wydanego na skutek tego postępowania zawieszeniu ulega termin załatwienia sprawy.

§ 4. W razie przekazania postępowania administracyjnego innemu organowi, bieg terminu załatwienia sprawy przez ten organ rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w trybie § 2.

§ 5. Od orzeczenia wydanego w trybie § 2 stronom postępowania administracyjnego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych.


Art. 17. [Spór kompetencyjny]


§ 1. W razie zaistnienia w danej sprawie, danym postępowaniu administracyjnym lub w związku z nim sporu kompetencyjnego, stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo zwrócenia się do Trybunału Koronnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

§ 2. Do rozpoznania sprawy wszczętej na skutek złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym dotyczące spraw ustrojowych stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na czas rozpoznawania sprawy ustrojowej, o jakiej mowa w § 1, oraz do momentu uprawomocnienia orzeczenia zapadłego w tej sprawie zawieszeniu ulega termin załatwienia sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego.

§ 4. Od orzeczenia wydanego w ramach postępowania sądowego wszczętego na skutek złożenia wniosku, o jakim mowa w § 1, nie przysługują środki odwoławcze, chyba że w sprawach ustrojowych przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym przewidują środek odwoławczy.


Rozdział V
Przepisy końcowe

Art. 18. [Stosowanie przepisów]


Do postępowań administracyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie Kodeksu stosuje się przepisy uprzednio obowiązujące, jednak należy zastosować przepisy Kodeksu, jeśli są względniejsze dla wnioskodawcy.


Art. 19. [Uczestnicy postępowania przed Trybunałem Koronnym]


§ 1. W razie wszczęcia przez Trybunał Koronny postępowania, o jakim mowa w art. 9, art. 12, art. 13 z wyłączeniem § 9, art. 16 lub art. 17, uczestnikami tego postępowania sądowego stają się strony danego postępowania administracyjnego.

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości dołączenia do danego postępowania sądowego w charakterze uczestników tego postępowania przez inne osoby na zasadach ogólnych.


Art. 20. [Sprawy nieuregulowane]


§ 1. W sprawach nieuregulowanych w Kodeksie ani w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, organ administracji może ustalić własne regulacje, z tym że nie mogą one pozostawać w sprzeczności z regulacjami Kodeksu ani innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. Warunkiem obowiązywania regulacji, o jakich mowa w § 1, jest ich ogłoszenie.

§ 3. Regulacje, o jakich mowa w § 1, podlegają kontroli ze strony Trybunału Koronnego na zasadach ogólnych.


Art. 21. [Wejście w życie]


Kodeks wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 sie 2020, o 12:55

Ustawa Sejmu nr …
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania administracyjnego


Art. 1. [Zmiany w przepisach]


§ 1. Do art. 41 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dn. 26 października 2010 roku - Kodeks Sprawiedliwości, po punkcie 3 dodaje się punkt 3a, który przyjmuje brzmienie:

udzielanie fałszywych informacji lub fabrykowanie dowodów albo w inny sposób utrudnianie lub udaremnianie postępowania administracyjnego

§ 2. Art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 318 z dn. 9 lutego 2017 roku o inicjatywach użytecznych społecznie przyjmują brzmienie:

1. Tytuł inicjatywy użytecznej społecznie przyznaje Kanclerz lub upoważniony minister.2. Składający wniosek zobowiązany jest podać:
1) nazwę inicjatywy,
2) dane autora inicjatywy,
3) ID instytucji, pod którym działa inicjatywa,
4) odnośniki do aktualnych działań inicjatywy,
5) opis inicjatywy,
6) informacje o wysokości planowanego wkładu własnego.

§ 3. Uchyla się art. 2 ust. 3 i 4 Ustawy Sejmu nr 318 z dn. 9 lutego 2017 roku o inicjatywach użytecznych społecznie.

§ 4. Art. 4 Ustawy Sejmu nr 318 z dn. 9 lutego 2017 roku o inicjatywach użytecznych społecznie przyjmuje brzmienie:

Kanclerz lub upoważniony minister może postanowić o odebraniu tytułu inicjatywy użytecznej społecznie w przypadku stwierdzenia:
1) działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa – o ile nie wynikają one z mechanizmu działania inicjatywy użytecznej społecznie, przy czym dominującym mechanizmem działania inicjatywy użytecznej społecznie nie może być omijanie podatku,
2) naruszenia wkładu własnego w sposób inny niż wynikający z charakteru inicjatywy,
3) ukarania osoby zarządzającej inicjatywą wyrokiem sądowym za przestępstwo bądź przestępstwa na podstawie odrębnych przepisów prawa, które zostały popełnione w stosunku do inicjatywy użytecznej społecznie.

§ 5. Art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 248 z dn. 3 maja 2015 roku o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa przyjmuje brzmienie:

1. Kanclerz, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o nieobecności właściciela instytucji, zawiadamia właściciela instytucji o możliwości przejęcia instytucji pod zarząd państwa, wzywając właściciela do zajęcia stanowiska. Właściciel instytucji może wyrazić zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przejęcia instytucji pod zarząd państwa. Przepis art. 8 § 3 k.p.a. stosuje się odpowiednio.2. Kanclerz przejmuje instytucję pod zarząd państwa w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.

§ 6. W art. 8 Ustawy Sejmu nr 248 z dn. 3 maja 2015 roku o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa skreśla się wyraz „niezwłocznie” i poprzedzający go przecinek.

§ 7. Uchyla się art. 4 Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych.

§ 8. Uchyla się art. 9 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych.

§ 9. Uchyla się art. 10a ust. 6 Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych.

§ 10. Art. 11a Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych przyjmuje brzmienie:

Rada Ministrów może udzielić wsparcia inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

§ 11. W art. 13 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych wyrazy „decyzji administracyjnej” zastępuje się wyrazami „aktu administracyjnego”.

§ 12. W art. 19 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 229 z dn. 10 sierpnia 2014 roku o finansach publicznych skreśla się wyrazy: "Kanclerz, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wydaje decyzję w ciągu 3 dni. Brak decyzji jest równoznaczny ze zgodą na anulowanie ukrycia.".

§ 13. Art. 3 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Po złożeniu wniosku Książę wzywa wnioskodawcę do złożenia przysięgi obywatelskiej, chyba że przysięga została załączona do wniosku; przepis art. 8 § 3 k.p.a. stosuje się odpowiednio. W przypadku mieszkańca, który posiadał obywatelstwo w przeszłości, Książę może nadać obywatelstwo z pominięciem składania przez wnioskodawcę przysięgi.

§ 14. Uchyla się art. 3 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim.

§ 15. Art. 3 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Książę nadaje obywatelstwo w drodze decyzji podlegającej publikacji w Dzienniku Praw. Nadanie obywatelstwa odracza się do czasu zakończenia terminu głosowania w aktualnie zarządzonych wyborach lub referendum.

§ 16. Art. 3a ust. 2 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze decyzji podlegającej publikacji w Dzienniku Praw. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą jej publikacji.

§ 17. W art. 5a ust. 4 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim wyraz „postanowienia” zastępuje się wyrazem „decyzje”.

§ 18. Art. 6 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą publikacji decyzji Księcia podlegającej publikacji w Dzienniku Praw.

§ 19. W art. 7 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim skreśla się wyrazy: „wniosek lub zgoda Sejmu, o których mowa w art. 8, nie są wymagane.”, a poprzedzający je średnik zastępuje się kropką.

§ 20. Art. 7 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą publikacji decyzji Księcia podlegającej publikacji w Dzienniku Praw.

§ 21. Art. 7a ust. 2 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim przyjmuje brzmienie:

Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze decyzji podlegającej publikacji w Dzienniku Praw. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.

§ 22. W art. 8 Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim skreśla się wyrazy: „albo za zgodą”.

§ 23. Uchyla się art. 6 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 175 z dn. 11 maja 2013 roku o Naczelnej Izbie Architektury.


Art. 2. [Przepis przejściowy]


Odnośne władze uprawnione do wydawania podustawowych aktów prawnych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Kodeksu postępowania administracyjnego dostosują brzmienie tych aktów do Kodeksu.


Art. 3. [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 września 2020 roku.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez leszcz 26 sie 2020, o 20:29

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do wtorku, 1 września, do godz. 22.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 sie 2020, o 12:48

Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Naniosłem autopoprawkę zmieniającą brzmienie przepisu art. 15 § 1. Zmiana zakłada poszerzenie przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego poprzez ujęcie ich w katalogu otwartym:

Organ administracji może wznowić zakończone postępowanie administracyjne, nawet jeśli wydane w jego ramach i w związku z nim akty administracyjne uległy uprawomocnieniu i zostały wykonane, w sytuacji, gdy strony postępowania administracyjnego wykażą słuszność wznowienia postępowania, w szczególności zaistnienie nowych dowodów, faktów lub okoliczności nieznanych organowi w trakcie postępowania administracyjnego, o ile mogą one mieć znaczenie dla sprawy.


W poprzednim brzmieniu przepis ten enumeratywnie wymieniał przesłanki wznowienia postępowania jako zaistnienie nowych dowodów, faktów lub okoliczności nieznanych organowi w trakcie postępowania. Po przeanalizowaniu tej regulacji stwierdziłem, że jest to zbyt wąskie zawężenie, które przykładowo mogłoby potencjalnie uniemożliwić wznowienie postępowania w razie stwierdzenia już po uprawomocnieniu aktu administracyjnego, że wydany on został z naruszeniem prawa.

Podsumowując, konieczność wykazania słuszności wznowienia wydaje mi się lepiej chronić prawa jednostki w relacjach z władzą, niż dotychczasowe brzmienie przepisu art. 15 § 1 projektu, które tego otwartego katalogu nie zawierało. Wciąż również postanowienie o wznowieniu lub o odmowie wznowienia postępowania podlegać będzie kontroli ze strony TK (w drodze zwykłego środka odwoławczego - odwołania z art. 12 projektu), zatem nie ma niebezpieczeństwa nadużywania tej instytucji.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Krzysztof Hans 27 sie 2020, o 13:47

Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,
Panie Wnioskodawco,


Bazując na własnym doświadczeniu polegającym na złożeniu odrzuconego przez Trybunał Koronny wniosku o zbadanie sprawy ustrojowej. Wnioskuje by ta mogła być zgłaszana przez zwyczajnego obywatela nie posiadającego stanowiska w państwie. Obecnie tego zakazują artykuły ustawy o Trybunale Koronnym zacytowane przez ten urząd w tej sprawie: viewtopic.php?f=1058&t=30363#p330634
Proszę więc wnioskodawcę o przyjrzenie się tym zapisom i dopisanie modernizacji przepisów wymienionych w niniejszym postanowieniu Marszałka Trybunału Koronnego.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 sie 2020, o 13:52

Szanowny Panie Pośle,

Kwestie związane z legitymacją do złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy ustrojowej reguluje Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym - por. art. 11 § 3 k.p.t.k. Wniesiony przeze mnie projekt to Kodeks postępowania administracyjnego. Reguluje on zatem całkowicie odmienną dziedzinę.

Natomiast niebawem złożę także przygotowany przeze mnie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym oraz ustawy o TK i wówczas możemy wrócić do tej rozmowy o poszerzeniu możliwości składania wniosków o rozpoznanie sprawy ustrojowej przez więcej podmiotów - proszę się tylko przypomnieć, gdybym zapomniał.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Prokrustes 27 sie 2020, o 13:58

Wysoka Izbo,

Ze względu na rozbudowany przedmiot obrad dołączę się do dyskusji w imieniu Rady Ministrów w terminie nieco późniejszym.

Nie mniej w ramach spoilera, bez wskazywania konkretnych punktów, chciałbym prosić projektodawcę o chwilę refleksji na temat tego czy proponowane regulacje pasują do charakterystyki naszej społeczności opartej o dobrowolny udział, ograniczony czas a także specyfikę funkcjonowania w wymiarze portalu internetowego czy gry.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 sie 2020, o 14:18

Szanowny Panie Kanclerzu,

Prokrustes napisał(a):Nie mniej w ramach spoilera, bez wskazywania konkretnych punktów, chciałbym prosić projektodawcę o chwilę refleksji na temat tego czy proponowane regulacje pasują do charakterystyki naszej społeczności opartej o dobrowolny udział, ograniczony czas a także specyfikę funkcjonowania w wymiarze portalu internetowego czy gry.


Ja wiem, że ostatnio tendencja nieregulowania niczego i pozostawiania do załatwienia "na słowo" lub "tak, jak zawsze było" jest powszechna. Zgadzam się, że biegunka legislacyjna jest niewskazana i należy ją eliminować, ale są w mojej ocenie takie dziedziny, w których przejrzysta regulacja jest potrzebna.

Po pierwsze, projekt zakłada ujednolicenie wszystkich postępowań administracyjnych do jednej procedury, identycznej w każdym przypadku. Nie zauważam absolutnie żadnej korzyści w tym, aby każde postępowania było prowadzone odmiennie (miało inne terminy, inne sposoby składania wniosków, inne procedury odwoławcze), skoro możemy w jednym miejscu uregulować wszystko in abstracto. Przecież to jest z korzyścią i dla organów administracji, i dla samych obywateli, żeby nie musieli przeszukiwać kilku ustaw, tylko zajrzeli do jednego kodeksu. Obrazowo: proszę spojrzeć do projektu ustawy - przepisy wprowadzające KPA. Dwadzieścia dwie zmiany w aktach prawnych. Czyli: w dwudziestu dwóch przypadkach procedura administracyjna się od siebie różni. Wolimy mieć 22 rodzajów postępowań, czy 1 jednolity rodzaj?

Po drugie, przedstawiony projekt wprowadza konkretne sposoby dochodzenia swoich praw, jeśli organ załatwi sprawę z naruszeniem prawa, nie załatwi jej wcale albo będzie bezczynny. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów instytucja bezczynności nie istnieje. Czy organ może olać obywatela, którego z jakiegoś powodu nie lubi? Może. Czy organ może dyskrecjonalnie, bez podania jasnej argumentacji czy otwartości na argumenty stron, znienacka zamknąć temat i zakończyć postępowanie "nie zrobimy, bo nie"? Może: viewtopic.php?f=1032&t=30694

Jeśli chcemy się fajnie bawić, to musimy zagwarantować każdemu, że organy władzy będą respektować jego prawa, a on sam będzie mógł odwołać się do sądu. Odpowiadając zatem na pytanie Pana Kanclerza: tak, zaproponowane regulacje pasują do charakterystyki naszej społeczności opartej o dobrowolny udział, ograniczony czas, a także specyfikę funkcjonowania w wymiarze portalu internetowego czy gry.

Po trzecie, podkreślę raz jeszcze, że KPA nie zmieni codziennego funkcjonowania administracji, a jedynie umożliwi dochodzenie swoich praw w sytuacjach niecodziennych - bo nie oszukujmy się, nagle TK nie zostanie zawalony setkami odwołań czy skarg na przewlekłość. Obecnie organ administracji często załatwia sprawę, odpisując "wykonano". I zapewniam, że to się praktycznie nie zmieni - z tą różnicą, że formułka będzie o dwa zdania dłuższa, kopiowana ze szkolenia, które zadeklarowałem, że przeprowadzę. Więc w żadnym razie uchwalenie Kodeksu nie sprawi, że biurokracja wzrośnie. On ma na celu ujednolicenie procedury i zagwarantowanie przestrzegania praw jednostek w relacjach z władzami. I zapewniam, że jest w tym zakresie kompletny i przemyślany.

Czekam natomiast na dalsze uwagi, już konkretne, co do poszczególnych przepisów, abym mógł się odnieść precyzyjnie do wątpliwości.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kodeks postępowania administracyjnego - projekt

Postprzez Brunon Krasnodębski 29 sie 2020, o 21:38

Z uwagi na obszerność projektowanej regulacji i przeświadczenie, że naczelne organy Księstwa powinny zabrać głos w dyskusji, postanowiłem przedłużyć pierwsze czytanie projektu do soboty, 5 września.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron