Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum, RM

Dział urzędowy Sejmu

Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum, RM

Postprzez Krzysztof Hans 23 sie 2020, o 13:06

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Jak dobrze pamiętamy niniejsza kadencja Sejmu i nasz skład jest przyczyną powtórzonych wyborów powstałych z przyczyny oszustwa dokonanego przez JKW Filipa I Gryfa polegającego na ujawnieniu przed czasem i w dodatku osobie nie powołanej wyników wyborczych.

Myślę że przyszedł już czas aby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji także od strony prawnej. Stąd niniejszy projekt z mojej strony który to zakłada powołanie izby wyższej w postaci Senatu w którym to znajdą się osoby które przegrają wybory sejmowe - tym samym ich potencjał nie ulegnie zmarnowaniu.
Kolejną zmianą jest reakcja Konstytucji na powyższą niedawno mającą miejsce sytuacje. W tym przypadku prewencyjnie w trybie pilnym zostaną rozwiązane kadencje obu Izb i rozpisane nowe wybory. Zmienione zapisy dodają też możliwość awansu Senatora do Sejmu w przypadku gdy ktoś zrzeknie się swojego mandatu. Tym samym będziemy mogli reagowac w sytuacjach w których to do tej pory nie wiedzieliśmy co robić.Rozdział III
SEJM I SENAT
Art. 14. [Sejm]

1. Stanowiący izbę niższą składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.
2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
(Art. 14. ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 333 z dnia 26 listopada 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji)
3. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Posła (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a do Sejmu wchodzi kolejna na liście osoba pełniąca dotychczas funkcje Senatora.
4. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Księcia i/ lub grupę Posłów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14a. [Senat]
1. Stanowiący izbę wyższą tworzą osoby nie wybrane w wyborach do Sejmu w liczbie nie mniejszej niz trzech.
2. W przypadku gdy przegranym w wyborach do Sejmu zostaje jedna lub dwie osoby wtedy automatycznie otrzymują mandat posła Sejmu w skutek braku możliwości utworzenia Senatu.
3. Podstawą do ustalenia składu Senatu są wyniki tajnego głosowania do Sejmu.
4. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14b [Sytuacje Nadzwyczajne]
1. W warunkach wymagających pilnej pracy Sejmu i Senatu w sytuacji opisanej w Art. 14 pkt. 5 Sejm oraz Senat prowadzą obrady dotychczasowej kadencji w trybie nadzwyczajnym - poszerzonym o wszystkich kandydatów z odwołanych wyborów.
2. Marszałkowie Sejmu i Senatu z racji sytuacji oszustwa Księcia opisanej w Art. 14 lub Art. 14a mogą stworzyć trwający od 3 do 6 miesięcy Sejm Wielki lub Zgromadzenie Narodowe.
3. W skład Sejmu Wielkiego wchodzą wszyscy obywatele Księstwa Sarmacji.
4. Obrady Sejmu Wielkiego prowadzą Marszałkowie minionej kadencji zwyczajnego Sejmu.
5. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą połączone Izby Sejmu i Senatu z możliwością ich poszerzenia o kandydatów z wygasłych wyborów.
W przypadku Zgromadzenia Narodowego pierwszeństwo w prowadzeniu obrad ma Marszałek Senatu.
6. O trybie i czasie trwania Sejmu Wielkiego decydują wspólnie Marszałkowie obu Izb sarmackiego parlamentu bądź tylko Marszałek Senatu.
7. Zgromadzenie Powszechne powoływane jest także w czasie expose i zaprzysiężenia Księcia i Kanclerza.
8. Istnieje możliwość wyrażania wotum zaufania/nieufności jednocześnie przez Sejm i Senat głosami 3/5 parlamentarzystów przez Zgromadzenie Narodowe.
9. Zgromadzenie Narodowe zwołać można również w sytuacjach kryzysowych dla Księstwa Sarmacji.

Art. 15. [Kadencja Sejmu]

1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące.
2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
4. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 15a. [Kadencja Senatu]

1. Senat jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. 2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
5) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.

Art. 16. [Marszałkowie Sejmu]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 16a. [Marszałkowie Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybrany przez Senat z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 17. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senstu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.

Art. 18. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, senatorowue, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu.

(Art. 18. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym)

(Art. 19 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 20. [Promulgacja ustaw]

1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzejiy uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
5  Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu i/lub Senatu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 298 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2016 roku)

(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 20 ust. 2 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Trybunale Koronnym z dnia 5 lipca 2018 r.)

(Art. 20 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego z dnia 26 lipca 2018 r.)Niniejsze zmiany wprowadzają też zmiany w zapisach o Referendum i Radzie Ministrów oznaczone pogrubioną czcionką:
Rozdział IV
REFERENDUM
Art. 21. [Referendum zarządzone przez Księcia]

1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
1) ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
2) rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm i Senat,
3) rozwiązania Sejmu wraz z Senatem przed upływem ich kadencji.
2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 20 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 46 ust. 3.
3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku.

Art. 22. [Referendum zarządzone na wniosek obywateli]

1. Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:
1) ustawy, po jej podpisaniu,
2) rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm i Senat,
3) umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
rozwiązania Sejmu,
4) opróżnienia tronu książęcego.
2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum.
3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
4. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
5. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
(Art. 22. Ust. 1. w brzmieniu ustalonym, Art. 22. Ust. 4. dodany, a numeracja ustępów następujących ustalona Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 zd. 2 dodane Ustawą konstytucyjną o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu z dnia 20 czerwca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 23. [Referendum konstytucyjne]

1. Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
1) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
2) dokonanej przez Sejm i Senat w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2.
2. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem ustawy lub jedynie niektórych jej przepisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
(Art. 23. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 23. Ust. 2. dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 1 maja 2016 roku)A to mój projekt na temat Rady Ministrów:
Rozdział V
RADA MINISTRÓW
Art. 24. [Rada Ministrów] i Art. 24a [Polityka zagraniczna]
brak zmian

Art. 25. [Skład Rady Ministrów]

1.Rada Ministrów składa się z Kanclerza i ministrów powoływanych przez Kanclerza lub na jego wniosek przez mieszkańców w procedurze ustalonej przez zarządców prowincji i państw stowarzyszonych.
2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 26. [Powoływanie Rady Ministrów]

1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu wyrażony w drodze uchwały. Sejm podejmuje uchwałę w terminie dziesięciu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza.
2. Postępowanie uchwałodawcze przeprowadza Marszałek Sejmu, a do czasu jego wyboru Marszałek-Senior. Swoje postępowanie też przeprowadza Marszałek Sejmu, a do czasu jego wyboru Marszałek-Senior.
3. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
(art. 26 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(art. 26 ust. 4 w brzmieniu uchwalonym Ustawą Sejmu nr 319 o dostosowaniu przepisów do sytuacji rezygnacji Kanclerza z dnia 17 lutego 2017 r.)

(Art. 26 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 26 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 373 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 14 czerwca 2020 r.)

Art. 27. [Powoływanie Kanclerza przez Księcia]

1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm i Senat.
2. Sejm i Senat w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyrażają mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm i Senat.
3. Z racji dwóch izb parlamentu ostateczna decyzja należy do tej wyższej czyli Senatu.
(art. 27 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)


(Art. 27 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 28. [Wotum nieufności]

1. Sejm i Senat wyrażają Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm i Senat lub tylko Senat, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji lub organu określonego ustawą, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.
4. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
(art. 28 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 28. ust. 1. i 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną  z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 28 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

(Art. 28 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 28 ust 1, 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 29. [Kanclerz]
Kanclerz reprezentuje Radę Ministrów, wyznacza jej skład, kieruje jej pracami oraz określa kompetencje, zadania i obowiązki ministrów.

Art. 30. [Rozporządzenia]

1. Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2.Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
3  Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm i Senat w drodze uchwały.
4. Sejm i Senat mogą w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.

5. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm i Senat w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej.
(Art. 30 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

1. Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
3. Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni.
Art. 32. [Książę wykonujący obowiązki Kanclerza]

(skreślony)

(art. 32 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez leszcz 24 sie 2020, o 13:09

Jego Książęca Mość,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

na podst. art. 45. pkt. 1. Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do czwartku 3 września, do godz. 18.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Krzysztof Hans 27 sie 2020, o 13:21

Jego Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

Jako autor projektu oczekuje na opinie, poprawki i pytania innych Posłów w ramach debaty nad niniejszym projektem który zakłada rozwiązania na wypadek takich sytuacji jakie miały miejsce pod koniec kadencji JKM Filipa I Gryfa.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Aleksander Damian 27 sie 2020, o 13:48

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!


Przedstawiony nam projekt zmiany konstytucji Księstwa jest dla mnie jak najbardziej potrzebny. Zgadzam się z poprawkami dlatego też osobiście nie mam pytań.


(-) Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Joanna Izabela 27 sie 2020, o 13:53

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Marszałku,
Wysoka Izbo,

Ten projekt jest bez sensu.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Krzysztof Hans 27 sie 2020, o 14:00

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Marszałku,
Wysoka Izbo,

Czy można poprosić szanowną przedmówczynię o argumenty? Chętnie bym się do nich odniósł.
(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez leszcz 27 sie 2020, o 16:34

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Wielmożny Pośle Wnioskodawco,

pomniejsze obowiązki związane z funkcją Marszałka uniemożliwiły mi dokładne zapoznanie się z tym obszernym i ważkim projektem. Bliski jest mi jego duch, podoba mi się, przy założeniu nowych okoliczności ustrojowych, idea Senatu. Nie wiem jednak, czy ten projekt nie jest przedwczesny - nie wyjaśniliśmy jeszcze wszystkich kwestii konstytucyjnych. Wydaje mi się, że za kilka-kilkanaście tygodni potencjalnie możemy być w innej rzeczywistości, gdzie potrzebny może być nieco inny projekt.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Aleksander Damian 28 sie 2020, o 13:55

Krzysztof Hans napisał(a):
4. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.


Mam pytanie jakiego oszustwa? Może lepiej by brzmiało przestępstwa? Można by było określić jakie? Oszustwo dla każdego ma inne znaczenie.

3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.


Odnoszę się do podpunktu 2. Osobiście bym go wykreślił dlaczego prawnie wybrany sejm przez lud ma być rozwiązany poprzez "dogadanie" się Księcia z Kanclerzem?

3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
5) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.


To samo pytanie.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senstu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.


Może się czepiam ale co jeśli Radzie Ministrów lub Sejmowi nie spodobają się naniesione poprawki?

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.


Art. 20. [Promulgacja ustaw]

1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzejiy uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.


Wszystko ok. Ale jak wygląda ścieżka legislacyjna wtedy ? Jeśli Senat podejmie uchwałę to od razu idzie do podpisu do Księcia czy też idzie do Marszałka Sejmu i Sejm pochyla się nad nią -> potem Senat -> podpis Księcia ?
Następne jeśli Sejm wystosuje uchwałę i przejdzie do Senatu. Senat naniesie swoje poprawki to od razu do Księcia do podpisu czy ustawa wraca do Sejmu?
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez Krzysztof Hans 28 sie 2020, o 15:20

Aleksander Damian napisał(a):
Krzysztof Hans napisał(a):
4. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego oszustwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.


Mam pytanie jakiego oszustwa? Może lepiej by brzmiało przestępstwa? Można by było określić jakie? Oszustwo dla każdego ma inne znaczenie.

3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.


Odnoszę się do podpunktu 2. Osobiście bym go wykreślił dlaczego prawnie wybrany sejm przez lud ma być rozwiązany poprzez "dogadanie" się Księcia z Kanclerzem?

3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) postanowienia Księcia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem,
3) referendum,
4) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
5) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.


To samo pytanie.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senatu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.


Może się czepiam ale co jeśli Radzie Ministrów lub Sejmowi nie spodobają się naniesione poprawki?

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.


Art. 20. [Promulgacja ustaw]

1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzejiy uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.


Wszystko ok. Ale jak wygląda ścieżka legislacyjna wtedy ? Jeśli Senat podejmie uchwałę to od razu idzie do podpisu do Księcia czy też idzie do Marszałka Sejmu i Sejm pochyla się nad nią -> potem Senat -> podpis Księcia ?
Następne jeśli Sejm wystosuje uchwałę i przejdzie do Senatu. Senat naniesie swoje poprawki to od razu do Księcia do podpisu czy ustawa wraca do Sejmu?


[d=posel]Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Pozwolę sobie w punktach odnieść do wspomnianych uwag:.
1. Zgadzam się i dlatego zaproponuje autopoprawkę. Chodzi o przestępstwa takie jak ostatnio z Hippogryfami w roli głównej
2 i 3. Na wypadek sytuacji kryzysowych ale jak chcą państwo mogę ten zapis skreślić.
4. Wtedy Sejm większością głosów odrzuca poprawki
5. Ścieżka tak jak przy klasycznym podziale władzy przez Sejm, Senat i głowę państwa czyli:
Sejm - Senat - Książe
Senat - Książe + sprawdzenie przez Sejm
Książe - Sejm - Senat - Książe


Rozdział III
SEJM I SENAT
Art. 14. [Sejm]

1. Stanowiący izbę niższą składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od trzynastu.
2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
(Art. 14. ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 333 z dnia 26 listopada 2017 roku o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji)
3. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Posła (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a do Sejmu wchodzi kolejna na liście osoba pełniąca dotychczas funkcje Senatora.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Posłów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14a. [Senat]
1. Stanowiący izbę wyższą tworzą osoby nie wybrane w wyborach do Sejmu w liczbie nie mniejszej niz trzech.
2. W przypadku gdy przegranym w wyborach do Sejmu zostaje jedna lub dwie osoby wtedy automatycznie otrzymują mandat posła Sejmu w skutek braku możliwości utworzenia Senatu.
3. Podstawą do ustalenia składu Senatu są wyniki tajnego głosowania do Sejmu.
4. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Senatora (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) jego mandat ulega automatyczemu wygaśnięciu a w celu jego wypełnienia rozpisywane są wybory uzupełniające które to użyte są także w sytuacji przejścia Senatora do Sejmu.
5. W przypadku udowodnionego przestępstwa przez Księcia i/ lub grupę Senatorów (także przed rozpoczęciem nowej kadencji) Sejm i Senat ulegają automatycznemu rozwiązaniu.

Art. 14b [Sytuacje Nadzwyczajne]
1. W warunkach wymagających pilnej pracy Sejmu i Senatu w sytuacji opisanej w Art. 14 pkt. 5 Sejm oraz Senat prowadzą obrady dotychczasowej kadencji w trybie nadzwyczajnym - poszerzonym o wszystkich kandydatów z odwołanych wyborów.
2. Marszałkowie Sejmu i Senatu z racji sytuacji oszustwa Księcia opisanej w Art. 14 lub Art. 14a mogą stworzyć trwający od 3 do 6 miesięcy Sejm Wielki lub Zgromadzenie Narodowe.
3. W skład Sejmu Wielkiego wchodzą wszyscy obywatele Księstwa Sarmacji.
4. Obrady Sejmu Wielkiego prowadzą Marszałkowie minionej kadencji zwyczajnego Sejmu.
5. W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą połączone Izby Sejmu i Senatu z możliwością ich poszerzenia o kandydatów z wygasłych wyborów.
W przypadku Zgromadzenia Narodowego pierwszeństwo w prowadzeniu obrad ma Marszałek Senatu.
6. O trybie i czasie trwania Sejmu Wielkiego decydują wspólnie Marszałkowie obu Izb sarmackiego parlamentu bądź tylko Marszałek Senatu.
7. Zgromadzenie Powszechne powoływane jest także w czasie expose i zaprzysiężenia Księcia i Kanclerza.
8. Istnieje możliwość wyrażania wotum zaufania/nieufności jednocześnie przez Sejm i Senat głosami 3/5 parlamentarzystów przez Zgromadzenie Narodowe.
9. Zgromadzenie Narodowe zwołać można również w sytuacjach kryzysowych dla Księstwa Sarmacji.

Art. 15. [Kadencja Sejmu]

1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące.
2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Sejmu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.

4. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)
(Art. 15 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 15a. [Kadencja Senatu]

1. Senat jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. 2. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
3. Rozwiązanie Senatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
1) uchwały Senatu,
2) referendum,
3) postanowienia Księcia wydanym w związku z art. 26 ust. 5. Konstytucji.
5

4.) rozwiązania Sejmu z zastrzeżeniem przejęcia na wniosek dekretu lub rozporządzenia Księcia prac przez Senat gdy Sejm nie może pracować.
4. Senat nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
5. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu senatora.

Art. 16. [Marszałkowie Sejmu]

1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 16a. [Marszałkowie Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybrany przez Senat z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 17. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

Art. 17a. [Kompetencje Senatu]

Do kompetencji Senatu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów i Sejmem w tym sprawdzenie i poprawa proponowanych przez nich projektów i refleksja nad nimi.

Art. 18. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, senatorowue, Rada Ministrów, prowincje, organy określone ustawą oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu.

(Art. 18. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

Zarówno Sejm jak i Senat uchwalają  ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym)

(Art. 19 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 20. [Promulgacja ustaw]
1. Projekt ustawy może być stworzony i zgłoszona przez Posłów, Senatorów, Radę Ministrów, Kanclerza oraz w szczególnych ważnych dla lokalnej społeczności przez prowincje i państwa stowarzyszone z Księstwem Sarmacji ale w porozumieniu z którąś z wspomnianych stron będącymi odpowiedzialnymi za zgłoszenie ich Marszałkowi Sejmu lub Senatu.
2. Projekt ustawy procedowany jest przez Sejm bądź Senat na podstawie poleceń wydanych przez prowadzącego obrady Marszałka którejś z wspomnianych Izb.
3. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do Senatu na ręce Marszałka Senatu a ten zaś po sprawdzeniu i uchwaleniu przez jego Izbę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2–6.
4. W przypadku zgłoszenia projektu z poziomu Senatu projekt idzie do podpisu Księcia równolegle z doradczym rozpatrywaniem go przez Sejm.
5. Książe i Rada Ministrów wysyłają swoje projekty do Sejmu a w sytuacjach wymagających pilnego pricedowania do Senatu gdzie kolejność jest taka jak w pkt. 4.
6. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do Trybunału Koronnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
7. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
8. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
9  Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu i/lub Senatu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
10. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 298 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2016 roku)

(Art. 20. ust. 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 20 ust. 2 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o Trybunale Koronnym z dnia 5 lipca 2018 r.)

(Art. 20 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie przepisów dotyczących weta książęcego z dnia 26 lipca 2018 r.)
Niniejsze zmiany wprowadzają też zmiany w zapisach o Referendum i Radzie Ministrów oznaczone pogrubioną czcionką:
Rozdział IV
REFERENDUM
Art. 21. [Referendum zarządzone przez Księcia]

1. Książę może zarządzić referendum w sprawie:
1) ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, przed jej podpisaniem,
2) rozporządzenia zatwierdzonego przez Sejm i Senat,
3) rozwiązania Sejmu wraz z Senatem przed upływem ich kadencji.
2. Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 20 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 46 ust. 3.
3. Bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy wstrzymuje się w okresie od dnia zarządzenia referendum do dnia ogłoszenia jego wyniku.

Art. 22. [Referendum zarządzone na wniosek obywateli]

1. Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:
1) ustawy, po jej podpisaniu,
2) rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm i Senat,
3) umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
rozwiązania Sejmu,
4) opróżnienia tronu książęcego.
2. Wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1–3 może zostać złożony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia odpowiednio ustawy, rozporządzenia lub aktu ratyfikacji.
Ponowny wniosek w sprawie określonej w ust. 1 pkt 5 może zostać złożony po upływie co najmniej trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku poprzedniego referendum.
3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.
4. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
5. Przedmiotem referendum nie może być rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
(Art. 22. Ust. 1. w brzmieniu ustalonym, Art. 22. Ust. 4. dodany, a numeracja ustępów następujących ustalona Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 22 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 zd. 2 dodane Ustawą konstytucyjną o wzmocnieniu konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu z dnia 20 czerwca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 22 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 23. [Referendum konstytucyjne]

1. Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
1) dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
2) dokonanej przez Sejm i Senat w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2.
2. Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem ustawy lub jedynie niektórych jej przepisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 — za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu.
(Art. 23. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

(Art. 23. Ust. 2. dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 1 maja 2016 roku)A to mój projekt na temat Rady Ministrów:
Rozdział V
RADA MINISTRÓW
Art. 24. [Rada Ministrów] i Art. 24a [Polityka zagraniczna]
brak zmian

Art. 25. [Skład Rady Ministrów]

1.Rada Ministrów składa się z Kanclerza i ministrów powoływanych przez Kanclerza lub na jego wniosek przez mieszkańców w procedurze ustalonej przez zarządców prowincji i państw stowarzyszonych.
2. Co najmniej jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 26. [Powoływanie Rady Ministrów]

1. Książę powołuje Kanclerza na wniosek Sejmu wyrażony w drodze uchwały. Sejm podejmuje uchwałę w terminie dziesięciu dni od dnia zwołania na obrady lub dnia rezygnacji Kanclerza.
2. Postępowanie uchwałodawcze przeprowadza Marszałek Sejmu, a do czasu jego wyboru Marszałek-Senior. Swoje postępowanie też przeprowadza Marszałek Sejmu, a do czasu jego wyboru Marszałek-Senior.
3. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
(art. 26 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(art. 26 ust. 4 w brzmieniu uchwalonym Ustawą Sejmu nr 319 o dostosowaniu przepisów do sytuacji rezygnacji Kanclerza z dnia 17 lutego 2017 r.)

(Art. 26 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

(Art. 26 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 373 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 14 czerwca 2020 r.)

Art. 27. [Powoływanie Kanclerza przez Księcia]

1. Jeżeli Sejm nie przedstawi Księciu wniosku o powołanie Kanclerza, Książę w terminie dwóch dni powołuje Kanclerza z własnej inicjatywy lub rozwiązuje Sejm i Senat.
2. Sejm i Senat w terminie pięciu dni od dnia powołania Kanclerza wyrażają mu wotum zaufania. W przypadku niewyrażenia Kanclerzowi wotum zaufania, Książę rozwiązuje Sejm i Senat.
3. Z racji dwóch izb parlamentu ostateczna decyzja należy do tej wyższej czyli Senatu.
(art. 27 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)


(Art. 27 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 28. [Wotum nieufności]

1. Sejm i Senat wyrażają Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm i Senat lub tylko Senat, Książę przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Kanclerza, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji lub organu określonego ustawą, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.
4. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
(art. 28 w brzmieniu uchwalonym ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(Art. 28. ust. 1. i 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną  z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

(Art. 28 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 czerwca 2018 r.)

(Art. 28 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o możliwości skrócenia kadencji Kanclerza w drodze referendum oraz zmianie innych przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 28 ust 1, 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o wyborze Kanclerza z dnia 25 listopada 2018 r.)

Art. 29. [Kanclerz]
Kanclerz reprezentuje Radę Ministrów, wyznacza jej skład, kieruje jej pracami oraz określa kompetencje, zadania i obowiązki ministrów.

Art. 30. [Rozporządzenia]

1. Rozporządzenia są wydawane przez Księcia, Kanclerza, Radę Ministrów i inne organy określone ustawą, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2.Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.
3  Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia bez upoważnienia zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie takiego rozporządzenia jest zatwierdzenie go przez Sejm i Senat w drodze uchwały.
4. Sejm i Senat mogą w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3.

5. Rozporządzenia Księcia wymagają zatwierdzenia przez Sejm i Senat w drodze uchwały, chyba że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy stanowi inaczej.
(Art. 30 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną z dnia 15 maja 2018 roku o zmianie przepisów dotyczących zatwierdzania rozporządzeń i umów międzynarodowych)

Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

1. Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
3. Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni.
Art. 32. [Książę wykonujący obowiązki Kanclerza]

(skreślony)

(art. 32 skreślony ustawą konstytucyjną z dnia 17 października 2016 r. o  bezpośrednim wyborze Kanclerza)

(-) Krzysztof Hans van der Ice
- Mieszkaniec Konfederacji Sclavinii
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska.
-----
Postaw na Novą Sclavinię - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt zmiany Konstytucji KS - Sejm i Senat, Referendum

Postprzez PornoBotka 28 sie 2020, o 16:21

Panie Marszałku
Wysoka Izbo

Od dłuższego czasu nie wypowiadam się w oficjalnych miejsach na tematy państwowe siedząc szczęśliwie w zaciszu biurowca NIA, jednakże czytając to coś tutaj co stara się nam przedstawić nie mogę przejść obojętnie.

Art. 14a. [Senat]
1. Stanowiący izbę wyższą tworzą osoby nie wybrane w wyborach do Sejmu w liczbie nie mniejszej niz trzech.


3. Z racji dwóch izb parlamentu ostateczna decyzja należy do tej wyższej czyli Senatu.


Czy to się na prawde dzieje w naszym państwie? Izba która nie jest jakkolwiek wybrana, do której należą przegrani jest wyżej i ma więcej do powiedzenia niż oficjalnie wybrany demokratyczny organ władzy?

Gdzie są posłowie na tej sali ?! Czemu nikt nie grzmi nad takimi rozwiązaniami !

To jest jakaś kpina.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron