Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o SOBOS

Dział urzędowy Sejmu

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez leszcz 25 sie 2020, o 13:34

Wysoka Izbo,
Kolego Pośle,

wszechwieczne NIA nie zdoła tego przywrócić za pomocą magicznego jakiego bakapowego kodu?
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 25 sie 2020, o 13:37

Łudzę się, że może, ale średnio to widzę. :(
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Prokrustes 25 sie 2020, o 15:09

Raczej się nie da. Ale nasuwa to pytanie czy Posłowie potrzebują mieć możliwość edytowania cudzych postów.
Mam nadzieję, że możliwość edytowania swoich to inne uprawnienie niż edytowanie cudzych - dawno nie byłem w administracji forum.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 25 sie 2020, o 16:20

Szanowny Panie Pośle!

Brunon Krasnodębski napisał(a):
Daniel J. Tauer-Krak napisał(a):
Ponadto brak odwołania od decyzji Dyrektora, co może ograniczać swobodę obywateli, jeśli każdy z ich będzie miał prawo do wnioskowania o przeprowadzenie badania.Receptą będzie przygotowany przeze mnie projekt Kodeksu postępowania administracyjnego, który niedługo ujrzy światło dzienne. Kodeks zakłada ujednolicenie procedury odwoławczej i umieszczenie jej w jednym akcie. Na skutek uchwalenia KPA, nie będzie konieczne odrębne regulowanie możliwości odwołania się w każdej ustawie, bo jeden akt prawny będzie obejmował każdą taką sytuację i w każdej sytuacji jednakowy będzie sam proces odwołania (identyczne terminy, procedura i tak dalej).

To może zacznijmy od rozmów nad procedurą, a dopiero potem materia. Wydaję mi się to ważniejszym tematem, niż kwestie SOBOSu.

Na gruncie prawa sarmackiego termin ten nie występuje, zatem jestem zdania, że możemy interpretować go literalnie - po prostu jako "uzasadnione względy". Używając tego określenia chciałem uniknąć tworzenia jakiegoś rozbudowanego katalogu enumeracji negatywnej przesłanek odmowy przeprowadzenia badania lub ankiety. Niemniej, to zmiana kosmetyczna - jeśli ma Pan do zaproponowania synonim dla tego wyrazu, śmiało proszę pisać.

Najchętniej zostawiłbym to w kwestii uznania administracyjnego z wymienieniem przykładowych przesłanek negatywnych - to byłoby najprostsze rozwiązanie. + Odwołanie do TK.


Brunon Krasnodębski napisał(a):Łudzę się, że może, ale średnio to widzę. :(

Czary i magia, bez działania NIA.

Prokrustes napisał(a):Raczej się nie da. Ale nasuwa to pytanie czy Posłowie potrzebują mieć możliwość edytowania cudzych postów.
Mam nadzieję, że możliwość edytowania swoich to inne uprawnienie niż edytowanie cudzych - dawno nie byłem w administracji forum.
Kiedyś takiej możliwości nie było...
Obrazek
Członek Grodziskowej Fundacji Praw Człowieka,
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Daniel J. Tauer-Krak
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 25 sie 2020, o 16:50

Szanowny Panie Asesorze,

Cieszę się niezmiernie, że udało się przywrócić treść poprzedniego posta. :)

Oczywistym jest, że procedura jest tematem o wiele istotniejszym i również dla mnie stanowi to kluczowy cel, jaki przyświeca mi w tej kadencji. Dlatego też wstrzymałem się z przedłożeniem projektu do czasu wyboru Kanclerza i Księcia. Wydaje mi się, że organy te zapewne będą chciały zabrać głos w debacie i przedstawianie projektu KPA przed wynikami wyborów byłoby niecelowe.

Jestem również zdania, że jest niezwykle mało prawdopodobne, aby akurat w tym krótkim okresie pomiędzy wejściem w życie ustawy o SOBOS, a Kodeksu postępowania administracyjnego (kiedy ustawa o SOBOS będzie już obowiązywać, a KPA jeszcze nie) zdarzyła się sytuacja, o jakiej Asesor wspomina - że ktoś złoży wniosek o badanie, a Dyrektor dyskrecjonalnie odmówi. Nie mówię, że nie jest to możliwe - ale musiałby to być niesłychany zbieg okoliczności. Nie widzę zatem potrzeby, aby najpierw uchwalić KPA, a dopiero później ustawę o SOBOS. Nie jest to aż tak istotna i paląca kwestia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 25 sie 2020, o 23:27

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Uwzględniłem w projekcie kilka autopoprawek na podstawie wniosków z przeprowadzonej debaty. Przedkładam ostateczną wersję projektu.


Ustawa Sejmu nr ...
o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej


Art. 1. [Przedmiot regulacji]


Ustawa określa zakres zadań i sposób działania Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej, w skrócie SOBOS.


Art. 2. [O Ośrodku]


1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej jest instytucją państwową.

2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej w swojej działalności jest niezależny od innych osób i władz.


Art. 3. [Zakres zadań Ośrodka]


1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej na wniosek lub z własnej inicjatywy:
1) przeprowadza wśród społeczeństwa badania społeczne;
2) przeprowadza wśród społeczeństwa ankiety;
3) opracowuje sprawozdania z badań społecznych i ankiet.

2. Od wykonania zadań, o jakich mowa w ust. 1, nie jest pobierana opłata. Dyrektor może odmówić wykonania zadania na wniosek, jeśli przemawiają za tym względy słuszności.


Art. 4. [Sposób działania Ośrodka]


1. W każdym miesiącu Ośrodek przeprowadza co najmniej jedno badanie społeczne lub co najmniej jedną ankietę.

2. Z przeprowadzonych badań społecznych i ankiet Ośrodek obligatoryjnie opracowuje sprawozdanie i analizę wyników.

3. Dla realizacji zadań Ośrodek dysponuje aplikacją SOBOS.

4. W wykonywaniu zadań Ośrodkowi niezbędnej pomocy udzielają odnośne władze.


Art. 5. [Nagroda dla uczestników]


1. Pomiędzy uczestnikami danego badania społecznego lub ankiety może zostać rozlosowana nagroda, o ile przed rozpoczęciem tego badania społecznego lub ankiety zostanie to publicznie ogłoszone.

2. Nagroda może mieć postać kwoty pieniężnej lub znaczka.

3. Nagroda finansowana jest z budżetu Rady Ministrów.

4. Na rozlosowanie nagród zgodę przed rozpoczęciem badania społecznego lub ankiety wyraża Rada Ministrów.


Art. 6. [Pracownicy Ośrodka]


1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest Dyrektor Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

2. Dyrektor może zatrudniać pracowników Ośrodka i określać zakres ich obowiązków.

3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka podlegają wyszczególnieniu w spisie władz na stronie głównej.


Art. 7. [Wynagrodzenie Dyrektora i pracowników Ośrodka]


1. Pensja Dyrektora jest równa pensji przysługującej ministrom i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.

2. Pensja pracowników Ośrodka wynosi 75% pensji przysługującej Dyrektorowi i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.

3. Podstawą wypłaty pensji w danym miesiącu jest przeprowadzenie co najmniej jednego badania społecznego lub ankiety.


Art. 8. [Powoływanie i odwoływanie Dyrektora]


1. Dyrektor powoływany jest na czas nieokreślony przez Kanclerza za zgodą Sejmu.

2. Sejm wyraża zgodę na powołanie Dyrektora w drodze uchwały większością dwóch trzecich głosów posłów.

3. Dyrektor może zostać odwołany przez Kanclerza za zgodą Sejmu lub przez Sejm. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W razie nieaktywności lub nieobecności Dyrektora Kanclerz może wyznaczyć osobę tymczasowo pełniącą jego obowiązki, z tym że czas pełnienia obowiązków nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.


Art. 9. [Przepis zmieniający]


Uchyla się art. 1 pkt 1 ustawy Sejmu nr 302 z dn. 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów.


Art. 10. [Przepisy przejściowe]


1. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Rada Ministrów dostosuje brzmienie aktów podustawowych do ustawy.

2. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Naczelna Izba Architektury dokona zmian na stronie głównej poprzez wyszczególnienie w spisie władz Dyrektora i pracowników Ośrodka.

3. Nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Kanclerz dokona powołania Dyrektora.

4. Do czasu powołania Dyrektora w trybie ust. 3 obowiązki Dyrektora pełnić będzie osoba zarządzająca Ośrodkiem w dniu wejścia w życie ustawy.


Art. 11. [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.

/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Prokrustes 26 sie 2020, o 22:15

Dopytam jeszcze:

4. W razie nieaktywności lub nieobecności Dyrektora Kanclerz może wyznaczyć osobę tymczasowo pełniącą jego obowiązki, z tym że czas pełnienia obowiązków nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.


Czy to dopuszcza odwołanie po 30 dniach i ponowne powołanie na kolejny miesiąc ?

3. Podstawą wypłaty pensji w danym miesiącu jest przeprowadzenie co najmniej jednego badania społecznego lub ankiety.


Pensje wszystkich zależą od 1 ankiety a nie, że dany pracownik musi przeprowadzić żeby dostać wypłatę ?

Pensja pracowników Ośrodka nie może być wyższa niż połowa pensji przysługującej Dyrektorowi i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.


Proponuję zapisać na stałę 75%. Pensje są względnie niewielkie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 26 sie 2020, o 22:20

Prokrustes napisał(a):Dopytam jeszcze


Bardzo się cieszę!

Prokrustes napisał(a):Czy to dopuszcza odwołanie po 30 dniach i ponowne powołanie na kolejny miesiąc ?


Moim zdaniem nie - oceniamy czas trwania całego pełnienia obowiązków, a nie długość pełnienia obowiązków przez daną osobę. Wykładnia nie powinna prowadzić do naruszenia samego sensu danego unormowania i ominięcia przepisów ustawy.

Prokrustes napisał(a):Pensje wszystkich zależą od 1 ankiety a nie, że dany pracownik musi przeprowadzić żeby dostać wypłatę ?


Wyszedłem z założenia, że liczy się efekt w postaci przeprowadzonego badania, a już sam podział obowiązków w SOBOSie to wewnętrzna sprawa samego Ośrodka. Może inna osoba przeprowadzać badanie, inna pisać sprawozdanie, a może robić to jedna osoba. Nie wprowadzałbym tego wymogu oddzielnie do każdego pracownika.

Prokrustes napisał(a):Proponuję zapisać na stałę 75%. Pensje są względnie niewielkie.


Dopisuję jako autopoprawkę.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 27 sie 2020, o 22:26

Działając z upoważnienia Marszałka Sejmu i w jego zastępstwie, zarządzam głosowanie nad projektem ustawy o SOBOS. Głosowanie potrwa 3 dni, tj. do dnia 30 sierpnia 2020 roku godz. 23:30.

Załączam link do głosowania w systemie informatycznym Sejmu: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/772
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 29 sie 2020, o 11:27

Posłom, którzy nie oddali jeszcze głosu, uprzejmie przypominam o trwającym głosowaniu i zachęcam do udziału w nim.


Do wiadomości:
@leszcz
@KrzysztofHans
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron