Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o SOBOS

Dział urzędowy Sejmu

Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 23 sie 2020, o 11:31

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


W międzyczasie wyboru Marszałka i Kanclerza, coby nie blokować procedowania ustaw, pozwalam sobie przedłożyć Wysokiej Izbie projekt ustawy o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej.

Jakiś czas temu na Discordzie miała miejsce dyskusja, podczas której w kilka osób doszliśmy do wniosku, że SOBOS nie powinien podlegać rządowi. W obecnym stanie prawnym Ośrodek jest niemal całkowicie zależny od władzy wykonawczej, która może nawet w sposób nieskrępowany powoływać i odwoływać osobę zarządzającą SOBOSem. Prowadzić to potencjalnie może do pewnych nadużyć, kiedy Rada Ministrów blokuje przeprowadzenie ankiet lub badań niekorzystnych z politycznego punktu widzenia bądź po prostu obsadza stanowisko osoby kierującej Ośrodkiem swoim zaufanym, oddanym człowiekiem.

Mój projekt zakłada uniezależnienie SOBOS od organów władzy. W tym celu proponuję wprowadzenie wyboru Dyrektora Ośrodka przez Sejm większością dwóch trzecich głosów. Powoływanie zwykłą większością byłoby w istocie zmianą czysto kosmetyczną - ponieważ w takiej sytuacji Dyrektor powoływany byłby przez identyczną liczbę posłów, co sam rząd, a zatem odpolitycznienie Ośrodka nie miałoby rzeczywiście miejsca.

Kadencja równa kadencji Sejmu ma na celu wprowadzenie pewnego automatyzmu w wyborze Dyrektora. Nie ma sensu, w mojej opinii, tworzyć jakieś kadencje z kosmosu i nakładać na Marszałków dodatkowy obowiązek w postaci wyliczania, kiedy należy wybrać nowego Dyrektora. Takie rozwiązanie wprowadzi pewien automatyzm - tak jak obecnie każdy Sejm doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi dokonać wyboru Marszałka i Kanclerza, tak w razie przyjęcia proponowanego projektu dodatkowo wybierałby w tym samym czasie Dyrektora Ośrodka.

W kwestiach finansowych proponuję wprowadzenie kontroli Sejmu - tym razem wystarczy większość zwykła. Skoro Ośrodek ma być finansowany z budżetu państwa, parlament powinien nad tym sprawować nadzór.

Wydaje mi się, że potencjalnie kontrowersyjne może być rozlosowywanie nagród pomiędzy uczestnikami badań lub ankiet. Ten postulat ma na celu wprowadzenie możliwości zachęcenia do udziału w badaniach prowadzonych przez Ośrodek - jednak, aby nie było to nadużywane, zgodę wyrażać ma Sejm.

Projekt został skonsultowany z obecną zarządzającą Ośrodkiem Juliette Alatriste.


Ustawa Sejmu nr ...
o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej


Art. 1. [Przedmiot regulacji]


Ustawa określa zakres zadań i sposób działania Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej, w skrócie SOBOS.


Art. 2. [O Ośrodku]


1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej jest instytucją państwową.

2. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej w swojej działalności jest niezależny od innych osób i władz.


Art. 3. [Zakres zadań Ośrodka]


1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej na wniosek lub z własnej inicjatywy:
1) przeprowadza wśród społeczeństwa badania społeczne;
2) przeprowadza wśród społeczeństwa ankiety;
3) opracowuje sprawozdania z badań społecznych i ankiet.

2. Od wykonania zadań, o jakich mowa w ust. 1, nie jest pobierana opłata. Dyrektor może odmówić wykonania zadania na wniosek, jeśli przemawiają za tym względy słuszności.


Art. 4. [Sposób działania Ośrodka]


1. W każdym miesiącu Ośrodek przeprowadza co najmniej jedno badanie społeczne lub co najmniej jedną ankietę.

2. Z przeprowadzonych badań społecznych i ankiet Ośrodek obligatoryjnie opracowuje sprawozdanie i analizę wyników.

3. Dla realizacji zadań Ośrodek dysponuje aplikacją SOBOS.

4. W wykonywaniu zadań Ośrodkowi niezbędnej pomocy udzielają odnośne władze.


Art. 5. [Nagroda dla uczestników]


1. Pomiędzy uczestnikami danego badania społecznego lub ankiety może zostać rozlosowana nagroda, o ile przed rozpoczęciem tego badania społecznego lub ankiety zostanie to publicznie ogłoszone.

2. Nagroda może mieć postać kwoty pieniężnej lub znaczka.

3. Nagroda finansowana jest z budżetu Rady Ministrów.

4. Na rozlosowanie nagród zgodę przed rozpoczęciem badania społecznego lub ankiety wyraża Rada Ministrów.


Art. 6. [Pracownicy Ośrodka]


1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest Dyrektor Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej.

2. Dyrektor może zatrudniać pracowników Ośrodka, określać zakres ich obowiązków oraz ustalać wysokość ich pensji.

3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka podlegają wyszczególnieniu w spisie władz na stronie głównej.


Art. 7. [Wynagrodzenie Dyrektora i pracowników Ośrodka]


1. Pensja Dyrektora jest równa pensji przysługującej ministrom i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.

2. Pensja pracowników Ośrodka nie może być wyższa niż połowa pensji przysługującej Dyrektorowi i wypłacana jest z budżetu Rady Ministrów.

3. Podstawą wypłaty pensji w danym miesiącu jest przeprowadzenie co najmniej jednego badania społecznego lub ankiety.


Art. 8. [Powoływanie i odwoływanie Dyrektora]


1. Dyrektor powoływany jest na czas nieokreślony przez Kanclerza za zgodą Sejmu.

2. Sejm wyraża zgodę na powołanie Dyrektora w drodze uchwały większością dwóch trzecich głosów posłów.

3. Dyrektor może zostać odwołany przez Kanclerza za zgodą Sejmu lub przez Sejm. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W razie nieaktywności lub nieobecności Dyrektora Kanclerz może wyznaczyć osobę tymczasowo pełniącą jego obowiązki, z tym że czas pełnienia obowiązków nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.


Art. 9. [Przepis zmieniający]


Uchyla się art. 1 pkt 1 ustawy Sejmu nr 302 z dn. 15 października 2016 roku o przeniesieniu instytucji pod zarząd Rady Ministrów.


Art. 10. [Przepisy przejściowe]


1. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Rada Ministrów dostosuje brzmienie aktów podustawowych do ustawy.

2. Nie później niż po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Naczelna Izba Architektury dokona zmian na stronie głównej poprzez wyszczególnienie w spisie władz Dyrektora i pracowników Ośrodka.

3. Nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Kanclerz dokona powołania Dyrektora.

4. Do czasu powołania Dyrektora w trybie ust. 3 obowiązki Dyrektora pełnić będzie osoba zarządzająca Ośrodkiem w dniu wejścia w życie ustawy.


Art. 11. [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.

/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez leszcz 23 sie 2020, o 22:38

Jego Książęca Mość,
Czcigodny Interreksie,
Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do czwartku, 27 sierpnia, do godz. 23:45.

Do wiadomości
@defloriusz
@LudwikTommo
@KrzysztofHans
@BrunonKrasnodebski
Henryk ex-ciast. Leszczyński
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 23 sie 2020, o 22:42

Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Ze swojej strony bardzo uprzejmie proszę Naczelną Izbę Architektury o zabranie w głosu w przedmiocie technicznej możliwości dokonania rozlosowania nagród pomiędzy uczestnikami badań i ankiet. Nie jestem pewien, czy aplikacja SOBOS umożliwia wygenerowanie listy osób, które wzięły udział w badaniu, przy jednoczesnym braku połączenia nazwiska z konkretnymi głosami, tak aby SOBOS pozostał anonimowy.


@PornoBotka @anglov @Zombiakov @AJPiastowski
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Joanna Izabela 24 sie 2020, o 12:13

Marszałku Seniorze,
Szanowny Sejmie,

Projekt według mojej opinii jest nieudany. Kadencyjność urzędu spowoduje blokadę SOBOSu i na silę wybieranie kolejnego to dyrektora (możliwe, że kosztem jakości). Na początku Sejm i tak ma już 2 głosowania do zrobienia - Kanclerza i Marszałka, dodawanie kolejnego mija się z celem. Przypominam, że kadencyjność nie sprawdziła się np. w Prefekturze gdzie po prostu brakowało chętnych i był paraliż . Zostawcie SOBOS pod działanie MSW, jeżeli są chętni to SOBOS działa, jeżeli nie to nadal nie ma bubla prawnego, a czysto teoretycznie opiekuje się nim RM. Chciałabym zwrócić jeszcze na zgodę na wszystko Sejmu - zgodę na pensje, zgodę na nagrody. Jednak władzą wykonawczą jest Rada Ministrów, zgoda na finansowanie z jej budżetu czy pensje powinna być przez nią przyznawana. To Rada Ministrów ma wgląd jaki jest budżet i ile można z niego przeznaczyć, a nie Sejm. Wobec tego apeluje do odrzucenia ustawy w całości, jako że w naszych realiach to rozwiązanie się nie sprawdzi.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 sie 2020, o 12:32

Wasza Królewska Wysokość,

Dziękuję za zabranie głosu w debacie i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.


Joanna Izabela napisał(a):
Kadencyjność urzędu spowoduje blokadę SOBOSu i na silę wybieranie kolejnego to dyrektora (możliwe, że kosztem jakości). Na początku Sejm i tak ma już 2 głosowania do zrobienia - Kanclerza i Marszałka, dodawanie kolejnego mija się z celem. Przypominam, że kadencyjność nie sprawdziła się np. w Prefekturze gdzie po prostu brakowało chętnych i był paraliż . Zostawcie SOBOS pod działanie MSW, jeżeli są chętni to SOBOS działa, jeżeli nie to nadal nie ma bubla prawnego, a czysto teoretycznie opiekuje się nim RM.


Nie jestem historykiem i z uwagi na przybycie w lipcu do Sarmacji nie pamiętam, jak było dawniej, ale z rozmowy na Discordzie wywnioskowałem, że swego czasu SOBOS był totalnie nieaktywny i zapomniany, a dopiero @Jul jakoś przywróciła go do życia. Pozostawienie SOBOSu w rękach Rady Ministrów (za pośrednictwem MSW czy jakiegokolwiek innego resortu - nieistotne) może znowu doprowadzić do tego, że osoba zarządzająca Ośrodkiem sprawę oleje i ponownie SOBOS przestanie być aktywny. Możliwość zgłoszenia swojej kandydatury co 3 miesiące przez dowolną osobę zainteresowaną podjęciem się pracy na rzecz Ośrodka spowoduje, że z większą dozą prawdopodobieństwa znajdzie się ktoś, kto chętnie pokieruje SOBOSem.


Joanna Izabela napisał(a):
Chciałabym zwrócić jeszcze na zgodę na wszystko Sejmu - zgodę na pensje, zgodę na nagrody. Jednak władzą wykonawczą jest Rada Ministrów, zgoda na finansowanie z jej budżetu czy pensje z jej budżetu powinna być przez nią przyznawana. To Rada Ministrów ma wgląd jaki jest budżet i ile można z niego przeznaczyć, a nie Sejm. Wobec tego apeluje do odrzucenia ustawy w całości, jako że w naszych realiach to rozwiązanie się nie sprawdzi.


Nie "zgoda na wszystko", jak to Wasza Wysokość ujęła, a zgoda na wykorzystywanie finansów publicznych - różnica jest znacząca. W demokratycznym państwie parlament sprawuje kontrolę nad budżetem państwa. Art. 17 Konstytucji KS wprost przesądza o funkcji kontrolnej Sejmu nad Radą Ministrów, a zatem również nad prowadzeniem polityki finansowej państwa. Nadto, Rada Ministrów zazwyczaj ma oparcie w posłach na Sejm, którzy dany rząd wybrali. Nie ma zatem absolutnie nic dziwnego w tym, że Sejm powinien mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie korzystania przez SOBOS ze środków pochodzących z budżetu.

Szkoda, że WKW nie wypowiedziała się o innych argumentach za ustawą. Po pierwsze, w razie jej uchwalenia SOBOS zostanie odpolityczniony, co niewątpliwie jest w mojej opinii korzystne. Po drugie, wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia ankiety lub badania w danym miesiącu. Jeśli Dyrektor będzie chciał zarobić - zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania. Bez niego pensji nie otrzyma. Po trzecie, możliwość rozlosowania nagród pomiędzy uczestnikami badania może zwiększyć zainteresowanie SOBOSem, a przez większą ilość uczestników badania będą bardziej wiarygodne i miarodajne.

Myślę również, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecna zarządzająca Ośrodkiem p. Juliette Alatriste pozytywnie zaopiniowała projekt i sama wyraziła potrzebę odpolitycznienia SOBOS. W tym miejscu zacytuję fragment rozmowy z Discorda, pokazujący, że p. Alatriste jest osobą godną zaufania w kwestii Ośrodka:


Ja tylko kojarzę Jul z tego
Że SOBOS nie działa. Przychodzi Jul. SOBOS działa.


Konkludując zatem, jestem zdania, że ustawa wywrze pozytywne skutki i należałoby ją uchwalić w zaproponowanym przeze mnie brzmieniu.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Joanna Izabela 24 sie 2020, o 12:59

Nie jestem historykiem i z uwagi na przybycie w lipcu do Sarmacji nie pamiętam, jak było dawniej, ale z rozmowy na Discordzie wywnioskowałem, że swego czasu SOBOS był totalnie nieaktywny i zapomniany, a dopiero @Jul jakoś przywróciła go do życia. Pozostawienie SOBOSu w rękach Rady Ministrów (za pośrednictwem MSW czy jakiegokolwiek innego resortu - nieistotne) może znowu doprowadzić do tego, że osoba zarządzająca Ośrodkiem sprawę oleje i ponownie SOBOS przestanie być aktywny. Możliwość zgłoszenia swojej kandydatury co 3 miesiące przez dowolną osobę zainteresowaną podjęciem się pracy na rzecz Ośrodka spowoduje, że z większą dozą prawdopodobieństwa znajdzie się ktoś, kto chętnie pokieruje SOBOSem.

Zacznijmy od tego ze SOBOS byl popsuty przez dłuższy czas ale faktycznie Jul jak jest to pogoniła w jego naprawie, to raz. Dwa nie zabezpieczy to przed nieaktywnością, tylko spowoduje że Sejm będzie miał więcej biurokracji. Co więcej historia pokazuje, ze mało kto chce się zgłaszać co 3 miesiące, szybciej się wyłapie kogoś chętnego gdzieś z tłumu i napisze "a może byś chciał" i wtedy zaczyna robić. W ferworze początku kadencji zacznie być ten nawet uciążliwym obowiązkiem, który może być zapominany (np. tak jak przypomnienia lecą ze trzeba zrobić nabór na TK)

W demokratycznym państwie parlament sprawuje kontrolę nad budżetem państwa. Art. 17 Konstytucji KS wprost przesądza o funkcji kontrolnej Sejmu nad Radą Ministrów, a zatem również nad prowadzeniem polityki finansowej państwa. Nadto, Rada Ministrów zazwyczaj ma oparcie w posłach na Sejm, którzy dany rząd wybrali. Nie ma zatem absolutnie nic dziwnego w tym, że Sejm powinien mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie korzystania przez SOBOS ze środków pochodzących z budżetu.

W demokratycznym państwie ludzi do koryta jest tyle, że trzeba tworzyć statuty i rady aby mieli za co brać publiczne pieniądze. W Sarmacji nie dość, że ludzi nie mamy to rozwiązania się nie sprawdzają. Sejm nie powinien co chwila debatować czy dać nagrodę za daną ankietę czy nie - jest to zadanie władzy wykonawczej, która prawdopodobnie jak będzie mogła to nie zrobi problemów, a pozbawi nas śmiesznego tygodniowego oczekiwania na wynik.

Szkoda, że WKW nie wypowiedziała się o innych argumentach za ustawą. Po pierwsze, w razie jej uchwalenia SOBOS zostanie odpolityczniony, co niewątpliwie jest w mojej opinii korzystne.

Wybór przez Sejm będzie mniej polityczny niż wybór przez RM która też jest wybierana przez Sejm? To tylko ładna czcza gadanina. Przykro mi, wszystko jest polityczne (albo wszystko nie jest, bo mamy taką społeczność, że każdy się z każdym zna).

Myślę również, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecna zarządzająca Ośrodkiem p. Juliette Alatriste pozytywnie zaopiniowała projekt i sama wyraziła potrzebę odpolitycznienia SOBOS. W tym miejscu zacytuję fragment rozmowy z Discorda, pokazujący, że p. Alatriste jest osobą godną zaufania w kwestii Ośrodka:

Podawanie "autorytetu" nie robi na mnie wrażenia. Owszem Jul ma duże zasługi na SOBOS jednak podane rozwiązania się nie sprawdzą i nie ma to związku z jej osobą. Uczymy się na błędach wcześniejszych stanowisk, a nie róbmy prawo, które za 3 miesiące kolejny Sejm będzie musiał uchylić

No i ostatnie czego zazwyczaj nie lubię robić ale skoro już nazywamy się publicznie - jestem Jej Królewską Mością (JKM), a nie Wysokością. Tak, żeby już w przyszłych postach było ładnie.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 sie 2020, o 13:38

Joanna Izabela napisał(a):W ferworze początku kadencji zacznie być ten nawet uciążliwym obowiązkiem, który może być zapominany (np. tak jak przypomnienia lecą ze trzeba zrobić nabór na TK)


Tak jak pisałem w uzasadnieniu do projektu - połączenie kadencji Sejmu i Dyrektora spowoduje, że jego wybór będzie automatyzmem takim samym, jak wybór Kanclerza czy Marszałka i nie powstanie problem konieczności wyliczania kadencji i ustawiania sobie przypomnień, kiedy się kończy.

Joanna Izabela napisał(a):W demokratycznym państwie ludzi do koryta jest tyle, że trzeba tworzyć statuty i rady aby mieli za co brać publiczne pieniądze. W Sarmacji nie dość, że ludzi nie mamy to rozwiązania się nie sprawdzają. Sejm nie powinien co chwila debatować czy dać nagrodę za daną ankietę czy nie - jest to zadanie władzy wykonawczej, która prawdopodobnie jak będzie mogła to nie zrobi problemów, a pozbawi nas śmiesznego tygodniowego oczekiwania na wynik.


Przyznaję WKM rację. Naniosę autopoprawkę.

Joanna Izabela napisał(a):Wybór przez Sejm będzie mniej polityczny niż wybór przez RM która też jest wybierana przez Sejm? To tylko ładna czcza gadanina. Przykro mi, wszystko jest polityczne (albo wszystko nie jest, bo mamy taką społeczność, że każdy się z każdym zna).


Wybór przez Sejm większością 2/3 głosów jest mniej polityczny, niż swobodny, nieskrępowany wybór przez jedną osobę. Wolę jednak, aby o powoływaniu decydowały te 4 osoby, niż jeden człowiek, który może kierować się własnymi sympatiami albo kuluarowymi ustaleniami, a nie faktycznymi kompetencjami kandydatów.

Joanna Izabela napisał(a):No i ostatnie czego zazwyczaj nie lubię robić ale skoro już nazywamy się publicznie - jestem Jej Królewską Mością (JKM), a nie Wysokością. Tak, żeby już w przyszłych postach było ładnie.


Trochę czasu minie, zanim opanuję w pełni bezbłędnie tytulaturę. Z jakiegoś powodu wydawało mi się, że w Teutonii jest "na odwrót", niż w Sarmacji - tak więc do Księcia zwracamy się "Mość", a do Króla "Wysokość". Powinienem był to sprawdzić, a nie zdawać się na własne przeczucia - ale chyba doskonale WKM wie, że nie wynikało to z mojej złośliwości, a zwykłego błędu. :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Joanna Izabela 24 sie 2020, o 14:07

Tak jak pisałem w uzasadnieniu do projektu - połączenie kadencji Sejmu i Dyrektora spowoduje, że jego wybór będzie automatyzmem takim samym, jak wybór Kanclerza czy Marszałka i nie powstanie problem konieczności wyliczania kadencji i ustawiania sobie przypomnień, kiedy się kończy.

Nie będzie, ponieważ nie jest to tak naprawdę funkcja niezbędna do funkcjonowania w danej kadencji. Nikt o niej nie pomyśli, za chwile będzie zapomnianą pozycją. Ewentualnie czymś do "odbębnienia".

Wybór przez Sejm większością 2/3 głosów jest mniej polityczny, niż swobodny, nieskrępowany wybór przez jedną osobę. Wolę jednak, aby o powoływaniu decydowały te 4 osoby, niż jeden człowiek, który może kierować się własnymi sympatiami albo kuluarowymi ustaleniami, a nie faktycznymi kompetencjami kandydatów.

Rada Ministrów ma przeważnie 4 osoby. To nie jest tak, że Kanclerz sam ustala, bo na pewno wpływ ma MSW, a tak naprawdę wypowiada się cała RM. Ostatecznie SOBOS nie jest niesamowitym organem, o który biją się miliony osób - zazwyczaj po prostu jak jest chętny to się tym zajmuje. Nie komplikujmy mało skomplikowanych rzeczy i nie dorabiajmy biurokracji tam gdzie nie jest ona naprawdę potrzebna.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Prokrustes 24 sie 2020, o 17:46

Wysoka Izbo,

Co do zasady zgadzam się z Jej Królewską Mością Joanną Izabelą. Nie potrzebujemy tej ustawy, nie zanotowaliśmy przypadków politycznego nacisku na SOBOS ani też nie obawiałbym się opiniotwórczych (manipulacyjnych) mocy SOBOSu - co mogłoby skłaniać władze do kręcenia sondażami. Chociaż pewnie wielu Kanclerzy (bądź właściwych ministrów) mogło być w przeszłości bardziej zmotywowanych do tego by SOBOS żył. Nie będzie jednak lepiej gdy RM w ogóle straci odpowiedzialność za SOBOS a przejdzie ona rozmyta na Sejm.

Można więc przyjąć, że stanowisko przyszłej Rady Ministrów (jeżeli uzyskam poparcie) będzie negatywne - pamiętając, że JKM Joanna Izabela najpewniej kontynuowała by misję MSW.

Jednak równocześnie mamy całkiem niezależny od proponowanej Rady Ministrów Sejm który co nie jest wykluczone może poprzeć ten projekt w postaci oryginalnej lub z poprawkami. Jeżeli tak by się miało stać to na pewno:

1. Najważniejsze. Musi być mechanizm powoływania tymczasowego p.o. Dyrektora gdy Sejm nie wyrobi się w 2 tygodnie (czy to zawali czy nie będzie kandydatów) lub już wiadomo, że SOBOS nie żyje a Sejm dopiero ma w planach sprawą się zająć.

Teraz dobre pytanie - kto miałby takiego powołać przy zachowaniu wymarzonej "niezależności". Jeżeli zakładamy, że Sejm jest wąskim gardłem to naturalnie pałeczka powinna przejść w ręce Rady Ministrów i Księcia ... lub jednego z tych ośrodków władzy. Mówimy tu o sytuacji tymczasowej i ratunkowej. Sejm w każdej chwili, jak tylko wykona swoją pracę, będzie mógł powołać docelowego Dyrektora.

Wyobrażam sobie prosty scenariusz, że SOBOS leży i kwiczy a Rada Ministrów potrzebuje przeprowadzić sondaż. W roli "komisarza" mógłby wystąpić ktokolwiek - MSW, Kanclerz albo inna osoba znająca od strony obsługi SOBOS.
Oczywiście oznacza to odłożenie "niezależności" na bok do czasu powołania właściwego Dyrektora.

2. Kwestie finansowania W zasadzie ustawa sprawia, że SOBOS jest zależny finansowo od Rady Ministrów. O ile pensja Dyrektora nie budzi kontrowersji to "nagrody" są elastyczne i RM może tutaj "zachęcać" lub "zniechęcać". Nie mniej to jest problem teoretyczny bo nie traktujmy nagród za głosowanie jako super skutecznej metody. Ważniejsze jest wypracowanie skutecznego modelu powiadamiania o nowych akietach... i jak rozumiem spada to na Dyrektora by odpowiednie zmiany próbował załatwiać z RM i NIA.

3. Pensja innych pracowników nie powinna być elastyczna tylko stała. Wszelkie elastyczne / uznaniowe pensje komplikują życie Ministrowi bo musi wchodzić w debaty z "szefami" urzędów.

4. Czy ustawodawca nie chce poruszyć kwestii ankiet komercyjnych dla ograniczonej grupie uczestników ? Chociaż taki zapis dotyczyłby również sytuacji dość rzadko spotykanej.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o SOBOS

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 sie 2020, o 17:54

Prokrustes napisał(a):nie zanotowaliśmy przypadków politycznego nacisku na SOBOS ani też nie obawiałbym się opiniotwórczych (manipulacyjnych) mocy SOBOSu - co mogłoby skłaniać władze do kręcenia sondażami.


Jak wielokrotnie powtarzałem na łamach forum - prawo powinno być tworzone na przyszłość i uwzględniać wszystkie potencjalnie niekorzystne społecznie sytuacje, jakie hipotetycznie za miesiąc, dwa czy dwanaście wydarzyć by się mogły. ;)

Prokrustes napisał(a):Musi być mechanizm powoływania tymczasowego p.o. Dyrektora gdy Sejm nie wyrobi się w 2 tygodnie (czy to zawali czy nie będzie kandydatów) lub już wiadomo, że SOBOS nie żyje a Sejm dopiero ma w planach sprawą się zająć.


Zawarłem w swoim projekcie instytucję pełnienia obowiązków - por. art. 8 ust. 4 i 5 oraz art. 10 ust. 4.

Prokrustes napisał(a):Ważniejsze jest wypracowanie skutecznego modelu powiadamiania o nowych akietach... i jak rozumiem spada to na Dyrektora by odpowiednie zmiany próbował załatwiać z RM i NIA.


Dokładnie tak - tutaj odsyłam do art. 6 ust. 1 oraz art. 4 ust. 4.

Prokrustes napisał(a):Pensja innych pracowników nie powinna być elastyczna tylko stała. Wszelkie elastyczne / uznaniowe pensje komplikują życie Ministrowi bo musi wchodzić w debaty z "szefami" urzędów.


Oczywiście, jeśli takie rozwiązanie jest słuszniejsze, bez problemu mogę je poprzeć. Jak wysoką pensję dla pracowników Ośrodka chciałby Diuk zaproponować? Połowa pensji dyrektorskiej?

Prokrustes napisał(a):Czy ustawodawca nie chce poruszyć kwestii ankiet komercyjnych dla ograniczonej grupie uczestników ? Chociaż taki zapis dotyczyłby również sytuacji dość rzadko spotykanej.


W swoim projekcie stwierdziłem, że skoro SOBOS ma być finansowany z finansów publicznych, na które, za pomocą podatków i innych opłat, łoży się każdy mieszkaniec - to Ośrodek nie powinien pobierać dodatkowych opłat od realizacji badań i ankiet komercyjnych (w projekcie nazwanych: na wniosek - por. art. 3 ust. 1 i 2).
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron