Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoFP

Dział urzędowy Sejmu

Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoFP

Postprzez Januszek vH-P 12 lis 2019, o 19:02

WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,


Przełamując "lody" nowej kadencji sejmowej pragnę przedstawić projekt ustawy o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie innych przepisów Ustawy o finansach publicznych. Projekt przygotowywany przez Rząd został "zamrożony" po niespodziewanym odejściu JKW Helwetyka Romanskiego - jednak uważam, że projekt trzeba w sejmie przedstawić.

W projekcie chodzi o zastąpienie Programu Pracy Społecznej na pensje i premie obywatelskie - na wzór panujący w Starosarmacji. Ale nie tylko o tym. Również o zmniejszenie biurokracji i papierologii zarówno przez członków Rady Ministrów jak i przez Wnioskodawców. Obecne przepisy szczegółowo regulują liczne kwestie, które powoduję natłok pracy przy ich wypełnianiu. Restrukturyzacja forum połączona z pensją obywatelską ma za zadanie motywować mieszkańców do aktywności jak i zautomatyzować kwestie wypłaty pensji.

Nie przedłużają proszę Prześwietnego Marszałka @AFvTD o rozpoczęcie procederowania, a członka NIA - JO Diuka @piwniczak o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji projektu, gdyż zdaję sobie sprawę z wielkiej wiedzy i nakładu pracy, jaką JO Diuk będzie musiał wykonać.

Ustawa Sejmu nr … o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie innych przepisów Ustawy o finansach publicznych
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się art. 3 ust. 2 („Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony”);

2. skreśla się art. 3 ust. 2a („W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów”);

3. art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

4. art. 3 ust. 7 („Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt”) otrzymuje brzmienie „Opłata od rejestracji instytucji wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

5. skreśla się art. 3 ust. 8 („Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli”);

6. skreśla się art. 3 ust. 9 („Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego opłata ta wynosi 33 500 lt”);

7. w art. 3 dodaje się ust. 10 w brzmieniu „Opłata za opracowanie herbu przez Herolda Koronnego wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Herolda Koronnego”;

8. skreśla się art. 7 ust. 1–3 („(1) Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3. (2) Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza. (3) Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia”);

9. skreśla się art. 8a („(1) Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2. (2) Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie: 1) „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2) „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3) „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4) „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 5) „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji. (3) Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt. (4) Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu. (5) Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3”);

10. skreśla się art. 12 („Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc”);

11. skreśla się art. 16 („(1) Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. (2) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu. (3) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS. (4) Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%. (5) Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2”);

12. skreśla się art. 16a („(1) Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności: 1) opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim, 2) przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów, 3) zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji. (2) Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata: 1) opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu, 2) opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu, 3) wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu, 4) opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu, 5) dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu, 6) dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu. (3) Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział,
wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół”);

13. skreśla się art. 17 („W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca”);

14. skreśla się art. 18 („Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca”);

15. art. 22 ust. 1 („Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji”;

16. art. 23 ust. 3 („Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia”) otrzymuje brzmienie „Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia”;

17. dodaje się art. 7a o tytule „Pensja i premia obywatelska”, w brzmieniu: 1) Codziennie wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 50, gdzie „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 2) Codziennie wypłaca się premię obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 250, gdzie „W” jest liczbą nowych wątków założonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona premia nie może przekroczyć 1000 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 3) Pensję i premię obywatelską mnoży się przez stan zdrowia, a następnie najwyższy przysługujący obywatelowi sarmackiemu w chwili wypłaty mnożnik: • 3 — w przypadku Księcia; • 2,5 — w przypadku Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, radcy Naczelnej Izby Architektury; • 2,25 — w przypadku Podkanclerzego, Wicemarszałka Sejmu, Prefekta Generalnego; • 2 — w przypadku ministra, posła na Sejm, asesora Trybunału Koronnego, przedstawiciela dyplomatycznego, członka Dworu Książęcego, prefekta; 4) Priorytetowe działy Forum Centralnego określa rozporządzenie Kanclerza;

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1 pkt 11–13 oraz 15 i 17, które wchodzą w życie z dniem wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm LXII kadencji,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 13 lis 2019, o 10:34

Wysoka Izbo
Szanowni Posłowie

Informuję, o przyjęciu wniosku o rozpoczęcie debaty oraz wyznaczam mając na uwadze Art. 4. Ust. 5. Regulaminu Sejmu 7 dniowy termin debaty nad projektem. Informacja o debacie zostanie przekazana do Naczelnej Izby Architektury niezwłocznie
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 13 lis 2019, o 18:24

Wysoka Izbo
Czcigodny Kanclerzu

W związku z prośbą przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury oraz przychyleniem się do niej proszę o uzupełnienie uzasadnienia projektu o wyszczególnione zmiany w funkcjonalnościach systemu Księstwa Sarmacji wraz z opisem tychże pod rygorem zaniechania drugiego czytania. Uzupełnienie projektu nie ma wpływu na dalszy przebieg debaty, w związku z brakiem możliwości ustawowych do zawieszenia tejże.

Z wyrazami szacunku
Marszałek Sejmu
/-/Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 13 lis 2019, o 18:31

Nie mam aktualnie czasu zapoznać się z całością projektu, ale chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę - pensja i premia obywatelska doprowadzą do znacznego zwiększenia ilości pieniądza w obiegu. Libert ma już obecnie niską wartość, ale jeśli nie chcemy, aby ją całkowicie stracił, to musimy zapewnić dynamiczny odpływ pieniędzy. Może to być przeprowadzone przez codzienne automatyczne odejmowanie punktów zdrowia. W wersji łagodnej - przez odejmowanie ich osobom, które danego dnia nie podjęły żadnej aktywności. W wersji pełnej - przez umożliwienie "v-śmierci", która byłaby de facto restartem całego profilu mieszkańca.
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Januszek vH-P 13 lis 2019, o 21:31

WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,
JO Radco NIA,


Oczywiście uzupełniam uzasadnienie projektu. Informatyk ze mnie żaden, dlatego proszę zrozumieć sposób opisu zmian :D

Odnoszę się do zmian zaproponowanych w art. 1 pkt 11–13 oraz 15 i 17 projektu, gdyż tam zachodzą zmiany w funkcjonowaniu systemu.

Pkt 11
skreśla się art. 16 („(1) Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. (2) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu. (3) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS. (4) Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%. (5) Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2”);


Tu chyba prosta sprawa (chociaż nie wiem :) ). Program Pracy Społecznej usunięty/wyłączony, wszystkie czynności (wypłaty pracy społecznej, skrypt zliczający sume PPS).

Pkt 12
skreśla się art. 16a („(1) Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności: 1) opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim, 2) przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów, 3) zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji. (2) Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata: 1) opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu, 2) opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu, 3) wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu, 4) opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu, 5) dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu, 6) dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu. (3) Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział,
wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół”);


J.W. w pkt 11

Pkt 13
skreśla się art. 17 („W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca”);


Nigdy nie dokonywałem operacji wysłania listu (ani jego odebrania :D ), aletrzeba by pewnie wyłączyć funkcję "zdrapania" znaczka, albo lepiej operacji przekazującej wartość nominalną znaczka na konto mieszkańca.

Pkt 15
art. 22 ust. 1 („Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji”;


Zastąpienie opcji "nadania" i "Nie nadania"amożliwości publikacji - zastąpienie zautomatyzowaniem przyvtworzeniu instytucji - instytucji, które z "automatu" będą miały możliwość poblikacji.

Pkt 17
dodaje się art. 7a o tytule „Pensja i premia obywatelska”, w brzmieniu: 1) Codziennie wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 50, gdzie „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 2) Codziennie wypłaca się premię obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 250, gdzie „W” jest liczbą nowych wątków założonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona premia nie może przekroczyć 1000 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 3) Pensję i premię obywatelską mnoży się przez stan zdrowia, a następnie najwyższy przysługujący obywatelowi sarmackiemu w chwili wypłaty mnożnik: • 3 — w przypadku Księcia; • 2,5 — w przypadku Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, radcy Naczelnej Izby Architektury; • 2,25 — w przypadku Podkanclerzego, Wicemarszałka Sejmu, Prefekta Generalnego; • 2 — w przypadku ministra, posła na Sejm, asesora Trybunału Koronnego, przedstawiciela dyplomatycznego, członka Dworu Książęcego, prefekta; 4) Priorytetowe działy Forum Centralnego określa rozporządzenie Kanclerza;


Tutaj myślę, że trzeba by było stworzyć (lub zmodyfikować z pracy społecznej) skrypty zliczające ilość wypowiedzi na forum, zliczające liczbę "założonych" wątków", zautomatyzowana wypłata po godz. 24 pensji i premii, "skrypt" zliczający premie/pensje obywatelską × punkty zdrowia mieszkańca × mnożnik (tu jakieś przypisanie z listy władz?)

Mam nadzieję, że "dobrze" uzupełniłem wniosek. Jeśli będzie potrzeba wyjaśnić uzupełnienie ( a pewnie tak :D ) to proszę wołać.

Kłaniam sie @AFvTD @piwniczak
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm LXII kadencji,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AJ Piastowski 13 lis 2019, o 22:21

Wasza Książeca Mość
Prześwietny Marszałku
Wysoka Izbo


Przepraszam wszystkich, ale jestem chwilowo mniej dysponowany. Chciałbym się odnieść do ww. projektu, dlatego proszę o nieskracanie debaty.

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 13 lis 2019, o 22:49

Mam jeszcze takie pytanie techniczne - czy dokonano, nawet pobieżnie, 'screeningu' innych najważniejszych ustaw, żeby mieć pewność, że nowelizacja wejdzie do naszego systemu prawnego bez kolizji prawnych?
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Januszek vH-P 14 lis 2019, o 17:36

Santi Vilarte napisał(a):Mam jeszcze takie pytanie techniczne - czy dokonano, nawet pobieżnie, 'screeningu' innych najważniejszych ustaw, żeby mieć pewność, że nowelizacja wejdzie do naszego systemu prawnego bez kolizji prawnych?


WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,
Poważany Kawalerze,


Odpowiem krótko :D - sprawdzałem i mnie się w oczy nic, co mogło by być kolizyjne, w oko nie wpadło.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm LXII kadencji,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 16 lis 2019, o 20:26

Szanowni Posłowie
Czcigodny Kanclerzu

W związku z negatywną opinią dotyczącą realizacji pkt. 17 niniejszej ustawy informuję o konieczności przedstawienia innego podmiotu niż Naczelna Izba Architektury w celu realizacji danego założenia projektu w ciągu 3 dni od momentu wezwania do przedstawienia podmiotu odpowiedzialnego do wykonania danego pkt. przedstawionej ustawy.

W związku z tym, że czas na przedstawienie odpowiedniego podmiotu wykonującego ustawę nie przedłuży czasu potrzebnego na procedowanie ustawy, nie zamierzam jej przedłużać, o ile nie zajdzie konieczność do przedłużenia jej.

Poniżej odsyłacz do opinii JO Radcy Naczelnej Izby Architektury Krzysztofa Czuguł-Chana

ZAŁĄCZNIK
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Januszek vH-P 17 lis 2019, o 11:27

WKM,
Prześwietny Marszałku, @AFvTD
Wysoka Izbo,


Informuję o wycofaniu projektu z Sali Obrad. Proszę Prześwietnego Marszałka o zamknięcie wątku.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm LXII kadencji,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość