Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej

Dział urzędowy Sejmu

Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej

Postprzez kaxiu 11 maja 2020, o 16:17

Szanowna Pani Marszałek,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

Składam projekt ustawy (zaznaczam, że wymaga on opinii NIA wydanej w toku pierwszego czytania).

Ustawa Sejmu
o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Skreśla się Art. 1 ust. 1-4 („1.Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się.
3. Z konta bankowego stanowiącego własność instytucji użytecznej społecznie pobiera się podatek dzienny, określony w ust. 1 i 2 od kwoty stanowiącej różnicę między stanem konta w momencie poboru podatku, a kwotą wkładu własnego powiększonego o 30%.
4. Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa od 1 000 000 libertów.”).
2. Art. 2 („1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy; o właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.”)
otrzymuje brzmienie:
„1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.”
3. Art. 6 ust. 1 („Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — za wyjątkiem podatków, o których mowa w art. 2 oraz podatków pobieranych z rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki oraz instytucji użytecznej społecznie — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. Podatki i opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.”
4. Art. 8 („1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.”)
otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.”
5. Art. 9 ust. 5 („Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”)
otrzymuje brzmienie:
„Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”

Art. 2
Art. 3. ust. 4 Ustawy Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r. („Osoba zarządzająca zawiadamia o zmianie wysokości wkładu własnego, co zostaje niezwłocznie uwzględnione na zasadzie art. 3 ust. 1. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Osoba zarządzająca zawiadamia Radę Ministrów o zmianie wysokości wkładu własnego. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym przepisy wymagające wprowadzenia zmian przez NIA – z chwilą wprowadzenia tych zmian, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia ustawy.


Uzasadnienie

Ustawa nie jest nadmiernie długa, lecz z uwagi na dużą rewolucję pozwoliłem sobie zatytułować ją mianem ustawy o reformie. Ustawa przewiduje szereg zmian w systemie podatkowym. Po pierwsze likwiduje wszystkie dotychczasowe stałe podatki za wyjątkiem pogłównego na rzecz Księcia. W mojej ocenie kwota 1000 lt jest na tyle nieznaczna, że można ją pozostawić jako swego rodzaju symbol tradycji (tak długo jak jesteśmy Księstwem).

Jednocześnie w miejsce uchylonego podatku wprowadza się możliwość uchwalenia "systemowych" podatków przez prowincje (pogłówne pobierane jest dziennie, po to aby uniknąć turystyki podatkowej), a połowa tychże podatków trafiać będzie na konto Rady Ministrów. Czy i jakie podatki ustalą prowincje, to już sprawa prowincji. Maksymalne limity dzienne wprowadzone są celem uniknięcia "skoków na kasę" przez prowincje.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki prognozuje, że naturalną konsekwencją zmian będzie istotny spadek dochodów Rady Ministrów - zwłaszcza w początkowym okresie. Stąd też ograniczenie finansowania Księcia (który nadal posiada stabilny dochód) oraz KSZ. W przypadku wyraźnego niedoboru - Kanclerz dokona emisji liberta w trybie art. 15, który w ocenie Ministerstwa nie wymaga nowelizacji.

Ustawa wyłączą także możliwość poboru podatków od Instytucji użytecznych społecznie. Dotychczasowa ciuciubabka z wkładem własnym wprowadziła jedynie barierę wejścia dla nowych inicjatyw, a i tak nikt podatku nie płacił. Jednocześnie zrezygnowano z likwidacji pojęcia wkładu własnego w ustawie o inicjatywach użytecznych społecznie - bowiem ich właściciele nadal mogą chcieć przedstawiać wkład własny jako argument za bezpieczeństwem środków. Jedynie zrezygnowano z konieczności wprowadzania zmian przez RM - bowiem przy braku podatku taka zmiana jest bez znaczenia.

Dodatkowo podnoszony jest limit dotacji bez uchwały Rady Ministrów - obecny limit na poziomie 25 000 lt sprawia, że w praktyce wszystkie dotacje załatwiane są przez całą Radę Ministrów co wobec faktu, że dotacje przyznaje minister odpowiedzialny za finanse - jest lekko absurdalne.

Jeszcze raz podkreślam, żeby uniknąć zbędnej dyskusji, zarówno projektodawca jak i Ministerstwo zdaje sobie sprawę ze skutków nowelizacji, tj. istotnego spadku wpływów. Startując do Sejmu wprost pisałem, że program gospodarczy zakłada rewolucję, a nie ewolucję - i program ten zapewnił mi wysokie poparcie. Zamierzam więc forsować go w formie rewolucji, a nie kosmetycznych poprawek.

Czas odzwyczaić się od stałej ilości pieniędzy, którymi centralnie miesza państwo. Testowaliśmy ten model latami i wszelkie jego poprawki nie rozwiązywały problemu. To po prostu nie działa, a jeśli coś nie działa, to nie ryzykuje się sprawdzeniem czy coś zupełnie innego zadziała.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez Joanna Izabela 11 maja 2020, o 16:23

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu zarządzam pierwsze czytanie ww. wniosku, które zakończy się w poniedziałek 18 maja 2020 roku. Proszę Radców Naczelnej Izby Architektury o wydanie opinii w sprawie projektu.

@kaxiu @SantiVilarte @defloriusz @AdekJozef @PornoBotka @anglov
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez PornoBotka 12 maja 2020, o 21:40

Wysoka Izbo

Proszę o wyszczególnienie konkretnych zmian jakich izba oczekuje od Naczelnej izby Architektury. Przeczesywanie się przez artykuły prawne jest dla Izby niewygodne i nieefektywne.

Dopiero wtedy Izba dokona oceny wykonalności projektu oraz terminu jego wykonania.

Pozdrawiam.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez kaxiu 12 maja 2020, o 22:21

PornoBotka napisał(a):Proszę o wyszczególnienie konkretnych zmian jakich izba oczekuje od Naczelnej izby Architektury. Przeczesywanie się przez artykuły prawne jest dla Izby niewygodne i nieefektywne.

Dopiero wtedy Izba dokona oceny wykonalności projektu oraz terminu jego wykonania.


Szanowni Radcy,

Zmiany to:

1) likwidacja centralnie pobieranego podatku dziennego z rachunków bankowych,

2) wprowadzenie nowego rozwiązania:


1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,

d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.

4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.

Przy czym wydaje mi się, że nie jest konieczne już w systemie implementować maksymalnych wysokości podatków, jakie będzie mogła pobierać prowincja - zależy ile by to NIA miało zająć czasu.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez anglov 15 maja 2020, o 18:27

WKM,
Wysoka Izbo,

potwierdzam możliwość realizacji ustawy. Przewidywany czas realizacji – 1 miesiąc.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez Santi Vilarte 15 maja 2020, o 21:41

WKM,
Wysoka Izbo,

Startując do Sejmu wprost pisałem, że program gospodarczy zakłada rewolucję, a nie ewolucję - i program ten zapewnił mi wysokie poparcie(...)


W sarmackich wyborach zależność między programem (i w ogóle jego posiadaniem) a uzyskanym wynikiem jest raczej śladowa. Startując w ogóle bez ogłoszonego programu, uzyskałem w ostatniej "turze" (czy jak to nazwać) taki sam wynik, jak Autor. Trudno więc powiedzieć, na ile obywatele popierają te zmiany, a na ile im wszystko jedno.

Generalnie z pozycji poza-rządowej ocenę nowelizacji należałoby sprowadzić do "zobaczymy".
W dalszym ciągu nie rozumiem kolejności podejmowanych działań: mamy stałą ilość pieniędzy w obiegu i nie mamy na co ich wydawać - więc zwiększmy tę ilość i wtedy będziemy mieli?
Niespecjalnie, i nie jest to pretensja do rządu żeby organizował życie gospodarcze, tylko do argumentów, że to coś zmieni. Samo w sobie nie zmieni to nic, bo myślę, że posiadanie większej matematycznie sumy na koncie nie daje dostatecznej motywacji do tworzenia i udzielania się. Dlatego "zobaczymy", bo ocena tego zależy od tego, jakie działania nastąpią jako kolejne.

podnoszony jest limit dotacji bez uchwały Rady Ministrów
- popieram.

Zwiększenie możliwości podatkowych dla prowincji - that's a tricky one.
Z jednej strony może to przejść bez echa, bo żadna prowincja nie jest zainteresowana wzrostem dochodów, ale kosztem wyprowadzek mieszkańców - a to raczej by nastąpiło, bo już teraz część prowincji nie pobiera albo nieregularnie pobiera istniejące u nich podatki.
Z drugiej strony jest to pewien plus w tym sensie, że daje dodatkowe narzędzia prowincji do samodzielnego kształtowania swojego budżetu.
Z trzeciej strony to ryzyko dla prowincji z mniejszą populacją - prowincja demograficznie większa może sobie pozwolić na wyższe podatki, bo w zamian zawsze będzie w stanie dać ludziom więcej atrakcji. Wyższe dochody mogą się przekładać na wyższe pensje, nagrody itp. żeby zachęcać ludzi do przenoszenia się do takiej prowincji (oczywiście jeśli następnie będzie to na co wydać).

Suma sumarum: jestem pomiędzy oddaniem głosu Za a wstrzymującym, bo nie mam tu punktu, z którym bym się w pełni nie zgadzał, tylko po prostu jeśli to jest rewolucja, to z punktu widzenia kasy rządowej. Z punktu widzenia obywatela na razie to pojedynczy fajerwerk
.

Mam nadzieję, że także inni posłowie wyrażą swoją opinię.
Santiago Vilarte
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez kaxiu 16 maja 2020, o 10:42

Szanowna Pani Marszałek,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

W trybie autopoprawki:
Art. 2
W Ustawie Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 3 ust. 4 („Osoba zarządzająca zawiadamia o zmianie wysokości wkładu własnego, co zostaje niezwłocznie uwzględnione na zasadzie art. 3 ust. 1. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Osoba zarządzająca zawiadamia Radę Ministrów o zmianie wysokości wkładu własnego. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”.
2. Art. 4 ust. 1 pkt 1 („jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa,”)
otrzymuje brzmienie:
„działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa – o ile nie wynikają one z mechanizmu działania inicjatywy użytecznej społecznie, przy czym dominującym mechanizmem działania inicjatywy użytecznej społecznie nie może być omijanie podatku.”.

Dopiero teraz sobie przypomniałem o tym nieszczęsnym przepisie wymyślonym przez RCA. Tytułem wyjaśnienia - większość osób programujących cokolwiek typu SG, głównie ubolewa nad koniecznością tworzenia dodatkowych funkcjonalności w ich zamyśle zbędnych. Przepis w formie obowiązującej jest tak szeroki, że w zasadzie strach otwierać IUS. Jak prowincja przykładowo wyda uchwałę, że osoby o parzystym ID korzystające z funkcjonalności IUS powinny płacić 100 lt dziennie, to twórca IUS - żeby być pewnym, że nie posądzi się go o unikanie podatków - powinien taki skrypt napisać. Absurd. Ministerstwo nie jest w stanie zmusić ludzi do tworzenia funkcjonalności SG, ale jest w stanie zapewnić im stabilne i dobre otoczenie prawne.

Na marginesie - projekt ma charakter rządowy - więc w braku wypowiedzi innych członków rządu - moje wyjaśnienia należy traktować za wspólne.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez kaxiu 16 maja 2020, o 18:02

Szanowna Pani Marszałek,
Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

W trybie dalszej autopoprawki dodaję do art. 1:

6. Dodaje się Art. 10a [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych] o treści:
„1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
a) nazwę i opis inicjatywy,
b) wnioskowaną kwotę dotacji,
c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.”


Uzasadnienie

Słusznie wskazuje się, że samo rozdanie pieniędzy nie kreuje automatycznie możliwości ich wydania. Nie jest tajemnicą, że wiele osób chciało by czymś za liberty obracać lub oferować jakieś usługi, ale zniechęca ich brak umiejętności potrzebnych do stworzenia odpowiedniego rozwiązania. Przykładowo sam handlowałem Gazetą Teutońską ręcznie sprawdzając przelewy i wysyłając pdfa na podanego maila.

Ministerstwo obserwuje, że już zapowiedź zmiany systemu fiskalnego pozytywnie wpłynęła na ilość powstających inicjatyw - przy czym nadal powstaje ich zbyt mało. Dlatego też proponuję dotację typowo dla przedsiębiorców - jedynym wymogiem jest to, aby działalność była odpłatna i korzystała z autoryzacji z DSG. Rozwiązanie zakłada, że płatność będzie realizowana bezpośrednio na rzecz wykonawcy.

Powyższe powinno zachęcić osoby nieposiadające wiedzy programistycznej do realizowana swoich przedsiębiorstw w sposób profesjonalny - zwłaszcza, że mechanizm wypłaty na rzecz wykonawcy będzie owocował prawdopodobnie tworzeniem rozwiązań "pod klucz".

Kwota do 50.000 lt z tego co sam ustaliłem wystarcza obecnie na stworzenie sensownego, niezbyt złożonego rozwiązania. Nic nie stoi jednocześnie na przeszkodzie dalszej płatności - ponad kwotę finansową przez Radę Ministrów.

W przypadku osiągnięcia odpowiedniego nasycenia takimi inicjatywami (daj Wanda) Ministerstwo będzie rozważać rekomendację uchylenia przepisu.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez kaxiu 18 maja 2020, o 16:11

Szanowna Pani Marszałek,
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Niżej treść projektu uwzględniająca wszystkie autopoprawki:
Ustawa Sejmu
o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Skreśla się Art. 1 ust. 1-4 („1.Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
2. Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się.
3. Z konta bankowego stanowiącego własność instytucji użytecznej społecznie pobiera się podatek dzienny, określony w ust. 1 i 2 od kwoty stanowiącej różnicę między stanem konta w momencie poboru podatku, a kwotą wkładu własnego powiększonego o 30%.
4. Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa od 1 000 000 libertów.”).
2. Art. 2 („1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy; o właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.”)
otrzymuje brzmienie:
„1. Prowincja może uchwalić, pobierane z rachunków bankowych – oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki i instytucji użytecznej społecznie – podatki:
a) dzienny podatek od wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym podatek ten nie może przekraczać 2,5% dziennie,
b) dzienny podatek od każdego mieszkańca, przy czym podatek ten nie może przekraczać 300 lt dziennie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
c) dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków,
d) pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku,
e) odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy.
2. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c), pobierane są o tej samej porze.
3. O właściwości prowincji rozstrzyga miejscowość zamieszkania mieszkańca oraz siedziba instytucji.
4. Podatki, o których mowa w ust. 1 lit. a) – c) stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji, a podatki, o których mowa w lit. d) i e) stanowią w całości dochód prowincji.”.
3. Art. 6 ust. 1 („Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Prowincja może dodatkowo uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — za wyjątkiem podatków, o których mowa w art. 2 oraz podatków pobieranych z rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych, instytucji nauki oraz instytucji użytecznej społecznie — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. Podatki i opłaty, o których mowa w zdaniu 1 stanowią w całości dochód prowincji.”.
4. Art. 8 („1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.”)
otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 50 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.
2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 20 000 do 70 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 750 000 lt.”.
5. Art. 9 ust. 5 („Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”)
otrzymuje brzmienie:
„Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 100 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.”.
6. Dodaje się Art. 10a [Dotacja do systemowych inicjatyw gospodarczych] o treści:
„1. Osoba zainteresowana stworzeniem systemowej inicjatywy gospodarczej może złożyć wniosek o przyznanie dotacji w kwocie do 50.000 lt na stworzenie niezbędnej infrastruktury.
2. Przez systemową inicjatywę gospodarczą należy rozumieć odpłatną inicjatywę, która korzystając z własnej witryny internetowej wykorzystuje mechanizm autoryzacji z DSG.
3. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
a) nazwę i opis inicjatywy,
b) wnioskowaną kwotę dotacji,
c) wskazanie wykonawcy witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
4. Dotację przyznaje właściwy minister w drodze własnej decyzji, przy czym wypłata dotacji na rachunek osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c następuje po przedstawieniu właściwemu ministrowi gotowej i działającej witryny internetowej wykorzystującej mechanizm autoryzacji z DSG.
5. Przyznanie i wypłata dotacji nie wyklucza możliwości ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt c.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 nie wymaga publikacji w Dzienniku Praw.
7. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 500 000 lt.”.

Art. 2
W Ustawie Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 3 ust. 4 („Osoba zarządzająca zawiadamia o zmianie wysokości wkładu własnego, co zostaje niezwłocznie uwzględnione na zasadzie art. 3 ust. 1. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”)
otrzymuje brzmienie:
„Osoba zarządzająca zawiadamia Radę Ministrów o zmianie wysokości wkładu własnego. Obniżenie wkładu własnego jest nieskuteczne względem korzystających z inicjatywy, jeżeli na dzień zmiany wysokości prowadzi do chociaż częściowej niewypłacalności w rozumieniu art. 1 ust. 2.”.
2. Art. 4 ust. 1 pkt 1 („jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa,”)
otrzymuje brzmienie:
„działań mających na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa – o ile nie wynikają one z mechanizmu działania inicjatywy użytecznej społecznie, przy czym dominującym mechanizmem działania inicjatywy użytecznej społecznie nie może być omijanie podatku.”.

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym przepisy wymagające wprowadzenia zmian przez NIA – z chwilą wprowadzenia tych zmian, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia ustawy.
Wojciech Hergemon
Książę Zielnyboru
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o reformie polityki fiskalnej i pieniężne

Postprzez Joanna Izabela 19 maja 2020, o 18:50

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


Zakończono pierwsze czytanie, przystępujemy do głosowania Ustawy Sejmu o reformie polityki fiskalnej i pieniężnej
Głosowanie trwa 3 dni, w przypadku wcześniejszego oddania wszystkich głosów zostanie ono skrócone.

@kaxiu @SantiVilarte @defloriusz @AdekJozef
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości