Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Filip I Gryf 9 sty 2020, o 21:38

Wysoka Izbo,

Jako, iż czas na I czytanie się kończy przedstawiam pełny projekt (z uwzględnieniem uwag itp; które będę pogrubione).
Po czy zarządzę głosowanie.

Dziękuje również za słuszną uwagę JKW Andrzeja Fryderyka. Mam nadzieję, że mniej więcej ująłem to w punkt. :D

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Nieobecność Księcia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 11 ust. 1 pkt 2 („[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Korony Księstwa Sarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni w przypadku powołania Regenta, podczas nieobecności trwającej ponad siedem dni w przypadku niepowołania Regenta albo w przypadku opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Rada Tronowa;

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

3. Rada Tronowa wybiera Regenta spośród swojego grona lub z grona wszystkich obywateli zwykłą większością głosów;

4. Rada Tronowa może odwołać powołanego przez siebie Regenta i wybrać nowego na zasadach ustępu poprzedniego.

5. Rada Tronowa może odwołać Regenta powołanego przez Księcia w przypadku, kiedy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub gdy nie pojawił się w systemie sarmackim dłużej niż 3 dni.

Art. 2 [Zastępowanie funkcjonariuszy]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 31 ust. 2 („Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie”) otrzymuje brzmienie „Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa”;

2. Art. 31 ust. 3 („Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni”) otrzymuje brzmienie „Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin trzech dni”.

Art. 4. [Większość kwalifikowana]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 19 ust. 1 („Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb”) otrzymuje brzmienie „Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów, chyba, że szczególny przepis Konstytucji lub ustawy stanowi inaczej”;

2. W art. 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „bezwgledną wiekszością głosów jest liczba głosów za przewyższająca sumę liczby głosów wstrzymujących i przeciw, w obecności przynajmiej połowy posłów”;

3. W art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Kwalifikowaną większością głosów jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy posłów”;

4. Art. 7 ust. 3 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm kwalifikowaną większością głosów”;

5. Art. 13 ust. 1 („Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym”) otrzymuje brzmienie „Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów, w głosowaniu tajnym”;

6. Art. 20 ust. 4 zd. 2 („Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”) otrzymuje brzmienie „Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”;

7. Art. 28 ust. 1 zd. 1 („Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności bezwzględną większością głosów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza”;

8. Art. 28 ust. 4 zd. 1 („Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”;

9. Art. 45 ust. 1 („Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej kwalifikowaną większością głosów”;

10. Art. 46 ust. 2 zd. 2 („Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je kwalifikowaną większością głosów”.

Art. 5. [Większość kwalifikowana]
W Ustawie Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 ust. 2 („Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy”) otrzymuje brzmienie „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, kwalifikowaną większością głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy”;

2. Art. 1 ust. 5 zd. 2 („W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny”) otrzymuje brzmienie „W tym samym trybie Sejm może, kwalifikowaną większością głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny”;

3. Art. 1a ust. 5 zd. 2 („Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość co najmniej dwóch trzecich głosów pierwszej preferencji”) otrzymuje brzmienie „Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał kwalifikowaną większość głosów pierwszej preferencji”.

Art. 6 [Rozporządzenia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 30 ust. 1 zd. 2 („Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu”) otrzymuje brzmienie „Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia oraz zakres spraw przekazanych do uregulowania”;

2. Skreśla się art. 30 ust. 4 („Sejm może w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3”).

Art. 7 [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Przepisy art. 5 mają moc ustawy zwykłej.
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Andrzej Fryderyk 9 sty 2020, o 21:54

No nie.

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z namiestników samorządów: Baridasu, Hasselandu, Starosarmacji, Sclavinii, Teutonii.


2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Ponadto – nie ma to formy poprawki do Konstytucji. Nie można w ustawie zmieniającej Konstytucji zdefiniować Radę, a nie dorzucić tej definicji do samej Konstytucji lub do osobnej ustawy.

Liczę że reszta ustawy jest napisana w porządku bo nie czytałem :)
Andrzej Fryderyk
Książę-Senior Sarmacji
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Filip I Gryf 9 sty 2020, o 23:12

Januszek vH-P napisał(a):
WKM,
Wysoka Izbo,
Szanowni Przedmówcy,


Na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu postanawiam o przedłużeniu I czytania o 5 dni tzn. do dnia 7 stycznia br. do godz. 22.

Jest to podyktowane, według mnie, wagą projektu oraz faktem, że 5 stycznia skład Sejmu będzie (mam nadzieję) pełny.


Wysoka Izbo,

Czas leci, a się zapomina...

Aby formalności stało się zadość przedłużam debatę o 5 dni tzn. Do 12 stycznia do godz. 22.

Jeśli uda nam się rozprawić z moimi błędami to zarządze głosowanie, a jak nie to wycofam projekt i wróci poprawiony od początku. :D
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Filip I Gryf 9 sty 2020, o 23:13

AF napisał(a):No nie.

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z namiestników samorządów: Baridasu, Hasselandu, Starosarmacji, Sclavinii, Teutonii.


2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Ponadto – nie ma to formy poprawki do Konstytucji. Nie można w ustawie zmieniającej Konstytucji zdefiniować Radę, a nie dorzucić tej definicji do samej Konstytucji lub do osobnej ustawy.

Liczę że reszta ustawy jest napisana w porządku bo nie czytałem :)


Hmm, już wiem dlaczego mam takie problemy :D
Ale mniejsza z tym. Poprawię w czym mi pomógł WKW, a resztę przemyślę, jak to zrobìć. :D
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Filip I Gryf 11 sty 2020, o 11:23

Wysoka Izbo,

Za głosem JKW Andrzeja Fryderyka postanowiłem w projekcie dodać punkt odnośnie Rady Tronowej i umieścić go w kompetencjach prowincji, aby w projekcie nie było problemów natury prawno-technicznej (mam nadzieję :D ).

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Nieobecność Księcia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 11 ust. 1 pkt 2 („[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Korony Księstwa Sarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni w przypadku powołania Regenta, podczas nieobecności trwającej ponad siedem dni w przypadku niepowołania Regenta albo w przypadku opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Rada Tronowa;

2. Dodaje się art. 11 ust. 4 o brzmieniu: "Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Art. 2 [Rada Tronowa]
W Rozdziale VI Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Rada Tronowa składa się z przedstawicieli reprezentujących prowincję, zgodnie z art. 34 ust. 2

2. Rada Tronowa ma na celu wybór Regenta, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2

3. Rada Tronowa wybiera Regenta spośród swojego grona lub z grona wszystkich obywateli zwykłą większością głosów;

4. Rada Tronowa może odwołać powołanego przez siebie Regenta i wybrać nowego na zasadach ustępu poprzedniego.

5. Rada Tronowa może odwołać Regenta powołanego przez Księcia w przypadku, kiedy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub gdy nie pojawił się w systemie sarmackim dłużej niż 3 dni.

[...]


Na razie znów wyszło u mnie coś w ten deseń, jednak liczę na poprawki i uzupełnienie. :D
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Santi Vilarte 11 sty 2020, o 13:16

Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje


. Rada Tronowa składa się z przedstawicieli reprezentujących prowincje,


To trzeba ujednolicić, bo przedstawiciel nie musi być organem - plus tak, żeby było wiadomo, że chodzi o namiestników. Bo inaczej teoretycznie może dojść do "mikronacyjnego sporu o krzesło"
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Joanna Izabela 11 sty 2020, o 16:03

Z treści ustawy wynika, że nie można jest odwołać Marszałek Sejmu jako Regenta, nie wiem czy to dobrze - możliwe jest przecież, że zniknie po przejęciu stanowiska lub nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Chyba, że gdzieś zgubiłam się w tych poprawkach i czegoś nie widzę.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Piotr Paweł I 11 sty 2020, o 22:17

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Generalnie projekt popieram. Co do Marszałka Sejmu - to faktycznie pojawia się problem, co w razie jego braku aktywności. Można dodać punkt, że w razie niepodejmowania przez Marszałka Sejmu czynności jako Regenta przez okres np. 7 dni (?) wówczas Rada Tronowa może wyznaczyć Regenta.
Trzeba się jeszcze całości przyjrzeć... żeby nie było tak, że Rada powoła Regenta i nagle objawi się Marszałek, oznajmiając, że przecież jest i może być Regentem...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Filip I Gryf 14 sty 2020, o 18:35

JW Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowni Przedmówcy,


Dziękuje za ciekawą debatę, była pouczająca i mając nadzieję, że powyższe wskazówki zostaną wykorzustane w niedługim czasie projekt wycofuję.
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Poprzednia strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron