Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa

Dział urzędowy Sejmu

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Januszek vH-P 9 sty 2020, o 21:38

Wysoka Izbo,

Jako, iż czas na I czytanie się kończy przedstawiam pełny projekt (z uwzględnieniem uwag itp; które będę pogrubione).
Po czy zarządzę głosowanie.

Dziękuje również za słuszną uwagę JKW Andrzeja Fryderyka. Mam nadzieję, że mniej więcej ująłem to w punkt. :D

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Nieobecność Księcia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 11 ust. 1 pkt 2 („[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Korony Księstwa Sarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni w przypadku powołania Regenta, podczas nieobecności trwającej ponad siedem dni w przypadku niepowołania Regenta albo w przypadku opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Rada Tronowa;

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

3. Rada Tronowa wybiera Regenta spośród swojego grona lub z grona wszystkich obywateli zwykłą większością głosów;

4. Rada Tronowa może odwołać powołanego przez siebie Regenta i wybrać nowego na zasadach ustępu poprzedniego.

5. Rada Tronowa może odwołać Regenta powołanego przez Księcia w przypadku, kiedy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub gdy nie pojawił się w systemie sarmackim dłużej niż 3 dni.

Art. 2 [Zastępowanie funkcjonariuszy]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 31 ust. 2 („Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie”) otrzymuje brzmienie „Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa”;

2. Art. 31 ust. 3 („Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni”) otrzymuje brzmienie „Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin trzech dni”.

Art. 4. [Większość kwalifikowana]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 19 ust. 1 („Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb”) otrzymuje brzmienie „Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów, chyba, że szczególny przepis Konstytucji lub ustawy stanowi inaczej”;

2. W art. 19 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „bezwgledną wiekszością głosów jest liczba głosów za przewyższająca sumę liczby głosów wstrzymujących i przeciw, w obecności przynajmiej połowy posłów”;

3. W art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Kwalifikowaną większością głosów jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy posłów”;

4. Art. 7 ust. 3 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 stwierdza Sejm kwalifikowaną większością głosów”;

5. Art. 13 ust. 1 („Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym”) otrzymuje brzmienie „Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów, w głosowaniu tajnym”;

6. Art. 20 ust. 4 zd. 2 („Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”) otrzymuje brzmienie „Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę”;

7. Art. 28 ust. 1 zd. 1 („Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza”) otrzymuje brzmienie „Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności bezwzględną większością głosów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 2 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Kanclerza”;

8. Art. 28 ust. 4 zd. 1 („Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów”) otrzymuje brzmienie „Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności”;

9. Art. 45 ust. 1 („Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej kwalifikowaną większością głosów”;

10. Art. 46 ust. 2 zd. 2 („Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością co najmniej dwóch trzecich głosów”) otrzymuje brzmienie „Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je kwalifikowaną większością głosów”.

Art. 5. [Większość kwalifikowana]
W Ustawie Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 ust. 2 („Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy”) otrzymuje brzmienie „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, kwalifikowaną większością głosów, z zastrzeżeniem art. 1a ust. 5 ustawy”;

2. Art. 1 ust. 5 zd. 2 („W tym samym trybie Sejm może, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny”) otrzymuje brzmienie „W tym samym trybie Sejm może, kwalifikowaną większością głosów, odwołać asesora z funkcji z innej uzasadnionej przyczyny”;

3. Art. 1a ust. 5 zd. 2 („Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał większość co najmniej dwóch trzecich głosów pierwszej preferencji”) otrzymuje brzmienie „Jednakże, kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu wstępnym otrzymał kwalifikowaną większość głosów pierwszej preferencji”.

Art. 6 [Rozporządzenia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 30 ust. 1 zd. 2 („Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu”) otrzymuje brzmienie „Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia oraz zakres spraw przekazanych do uregulowania”;

2. Skreśla się art. 30 ust. 4 („Sejm może w drodze ustawy uchylić rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie ust. 3”).

Art. 7 [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Przepisy art. 5 mają moc ustawy zwykłej.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez anglov 9 sty 2020, o 21:54

No nie.

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z namiestników samorządów: Baridasu, Hasselandu, Starosarmacji, Sclavinii, Teutonii.


2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Ponadto – nie ma to formy poprawki do Konstytucji. Nie można w ustawie zmieniającej Konstytucji zdefiniować Radę, a nie dorzucić tej definicji do samej Konstytucji lub do osobnej ustawy.

Liczę że reszta ustawy jest napisana w porządku bo nie czytałem :)
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Januszek vH-P 9 sty 2020, o 23:12

Januszek vH-P napisał(a):
WKM,
Wysoka Izbo,
Szanowni Przedmówcy,


Na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 314 - Regulamin Sejmu postanawiam o przedłużeniu I czytania o 5 dni tzn. do dnia 7 stycznia br. do godz. 22.

Jest to podyktowane, według mnie, wagą projektu oraz faktem, że 5 stycznia skład Sejmu będzie (mam nadzieję) pełny.


Wysoka Izbo,

Czas leci, a się zapomina...

Aby formalności stało się zadość przedłużam debatę o 5 dni tzn. Do 12 stycznia do godz. 22.

Jeśli uda nam się rozprawić z moimi błędami to zarządze głosowanie, a jak nie to wycofam projekt i wróci poprawiony od początku. :D
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Januszek vH-P 9 sty 2020, o 23:13

anglov napisał(a):No nie.

2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z namiestników samorządów: Baridasu, Hasselandu, Starosarmacji, Sclavinii, Teutonii.


2. Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Ponadto – nie ma to formy poprawki do Konstytucji. Nie można w ustawie zmieniającej Konstytucji zdefiniować Radę, a nie dorzucić tej definicji do samej Konstytucji lub do osobnej ustawy.

Liczę że reszta ustawy jest napisana w porządku bo nie czytałem :)


Hmm, już wiem dlaczego mam takie problemy :D
Ale mniejsza z tym. Poprawię w czym mi pomógł WKW, a resztę przemyślę, jak to zrobìć. :D
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Januszek vH-P 11 sty 2020, o 11:23

Wysoka Izbo,

Za głosem JKW Andrzeja Fryderyka postanowiłem w projekcie dodać punkt odnośnie Rady Tronowej i umieścić go w kompetencjach prowincji, aby w projekcie nie było problemów natury prawno-technicznej (mam nadzieję :D ).

Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1. [Nieobecność Księcia]
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 11 ust. 1 pkt 2 („[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni albo w przypadku niepowołania Regenta przez Księcia lub opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Korony Księstwa Sarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „[Podczas nieobecności Księcia lub w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo:] podczas nieobecności trwającej ponad 21 dni w przypadku powołania Regenta, podczas nieobecności trwającej ponad siedem dni w przypadku niepowołania Regenta albo w przypadku opróżnienia tronu książęcego, w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, Rada Tronowa;

2. Dodaje się art. 11 ust. 4 o brzmieniu: "Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje, zgodnie z art. 34. ust. 2.

Art. 2 [Rada Tronowa]
W Rozdziale VI Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Rada Tronowa składa się z przedstawicieli reprezentujących prowincję, zgodnie z art. 34 ust. 2

2. Rada Tronowa ma na celu wybór Regenta, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2

3. Rada Tronowa wybiera Regenta spośród swojego grona lub z grona wszystkich obywateli zwykłą większością głosów;

4. Rada Tronowa może odwołać powołanego przez siebie Regenta i wybrać nowego na zasadach ustępu poprzedniego.

5. Rada Tronowa może odwołać Regenta powołanego przez Księcia w przypadku, kiedy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub gdy nie pojawił się w systemie sarmackim dłużej niż 3 dni.

[...]


Na razie znów wyszło u mnie coś w ten deseń, jednak liczę na poprawki i uzupełnienie. :D
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Santi Vilarte 11 sty 2020, o 13:16

Rada Tronowa, o której mowa w art. 1 ust. 1, składa się z organów reprezentujących prowincje


. Rada Tronowa składa się z przedstawicieli reprezentujących prowincje,


To trzeba ujednolicić, bo przedstawiciel nie musi być organem - plus tak, żeby było wiadomo, że chodzi o namiestników. Bo inaczej teoretycznie może dojść do "mikronacyjnego sporu o krzesło"
Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Joanna Izabela 11 sty 2020, o 16:03

Z treści ustawy wynika, że nie można jest odwołać Marszałek Sejmu jako Regenta, nie wiem czy to dobrze - możliwe jest przecież, że zniknie po przejęciu stanowiska lub nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Chyba, że gdzieś zgubiłam się w tych poprawkach i czegoś nie widzę.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Prefektura Sarmacji
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Piotr Paweł I 11 sty 2020, o 22:17

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Generalnie projekt popieram. Co do Marszałka Sejmu - to faktycznie pojawia się problem, co w razie jego braku aktywności. Można dodać punkt, że w razie niepodejmowania przez Marszałka Sejmu czynności jako Regenta przez okres np. 7 dni (?) wówczas Rada Tronowa może wyznaczyć Regenta.
Trzeba się jeszcze całości przyjrzeć... żeby nie było tak, że Rada powoła Regenta i nagle objawi się Marszałek, oznajmiając, że przecież jest i może być Regentem...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księ

Postprzez Januszek vH-P 14 sty 2020, o 18:35

JW Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowni Przedmówcy,


Dziękuje za ciekawą debatę, była pouczająca i mając nadzieję, że powyższe wskazówki zostaną wykorzustane w niedługim czasie projekt wycofuję.
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant (wachmistrz), Baron, magister med. net.
Kanclerz Księstwa Sarmacji, Minister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm,
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Naczelna Izba Architektury
 

Poprzednia strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość