Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoFP

Dział urzędowy Sejmu

Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoFP

Postprzez Filip I Gryf 12 lis 2019, o 19:02

WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,


Przełamując "lody" nowej kadencji sejmowej pragnę przedstawić projekt ustawy o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie innych przepisów Ustawy o finansach publicznych. Projekt przygotowywany przez Rząd został "zamrożony" po niespodziewanym odejściu JKW Helwetyka Romanskiego - jednak uważam, że projekt trzeba w sejmie przedstawić.

W projekcie chodzi o zastąpienie Programu Pracy Społecznej na pensje i premie obywatelskie - na wzór panujący w Starosarmacji. Ale nie tylko o tym. Również o zmniejszenie biurokracji i papierologii zarówno przez członków Rady Ministrów jak i przez Wnioskodawców. Obecne przepisy szczegółowo regulują liczne kwestie, które powoduję natłok pracy przy ich wypełnianiu. Restrukturyzacja forum połączona z pensją obywatelską ma za zadanie motywować mieszkańców do aktywności jak i zautomatyzować kwestie wypłaty pensji.

Nie przedłużają proszę Prześwietnego Marszałka @AFvTD o rozpoczęcie procederowania, a członka NIA - JO Diuka @piwniczak o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji projektu, gdyż zdaję sobie sprawę z wielkiej wiedzy i nakładu pracy, jaką JO Diuk będzie musiał wykonać.

Ustawa Sejmu nr … o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie innych przepisów Ustawy o finansach publicznych
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się art. 3 ust. 2 („Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony”);

2. skreśla się art. 3 ust. 2a („W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów”);

3. art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Opłata od zmiany imienia i nazwiska w profilu mieszkańca po upływie 30 dni od dnia jego rejestracji wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

4. art. 3 ust. 7 („Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt”) otrzymuje brzmienie „Opłata od rejestracji instytucji wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”;

5. skreśla się art. 3 ust. 8 („Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli”);

6. skreśla się art. 3 ust. 9 („Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego opłata ta wynosi 33 500 lt”);

7. w art. 3 dodaje się ust. 10 w brzmieniu „Opłata za opracowanie herbu przez Herolda Koronnego wynosi 10 000 lt i stanowi dochód Herolda Koronnego”;

8. skreśla się art. 7 ust. 1–3 („(1) Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3. (2) Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza. (3) Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia”);

9. skreśla się art. 8a („(1) Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2. (2) Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie: 1) „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2) „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3) „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4) „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 5) „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji. (3) Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt. (4) Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu. (5) Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3”);

10. skreśla się art. 12 („Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc”);

11. skreśla się art. 16 („(1) Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. (2) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu. (3) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS. (4) Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%. (5) Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2”);

12. skreśla się art. 16a („(1) Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności: 1) opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim, 2) przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów, 3) zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji. (2) Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata: 1) opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu, 2) opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu, 3) wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu, 4) opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu, 5) dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu, 6) dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu. (3) Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział,
wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół”);

13. skreśla się art. 17 („W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca”);

14. skreśla się art. 18 („Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca”);

15. art. 22 ust. 1 („Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji”;

16. art. 23 ust. 3 („Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia”) otrzymuje brzmienie „Wysokość tantiem określa Kanclerz w drodze rozporządzenia”;

17. dodaje się art. 7a o tytule „Pensja i premia obywatelska”, w brzmieniu: 1) Codziennie wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 50, gdzie „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 2) Codziennie wypłaca się premię obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 250, gdzie „W” jest liczbą nowych wątków założonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona premia nie może przekroczyć 1000 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 3) Pensję i premię obywatelską mnoży się przez stan zdrowia, a następnie najwyższy przysługujący obywatelowi sarmackiemu w chwili wypłaty mnożnik: • 3 — w przypadku Księcia; • 2,5 — w przypadku Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, radcy Naczelnej Izby Architektury; • 2,25 — w przypadku Podkanclerzego, Wicemarszałka Sejmu, Prefekta Generalnego; • 2 — w przypadku ministra, posła na Sejm, asesora Trybunału Koronnego, przedstawiciela dyplomatycznego, członka Dworu Książęcego, prefekta; 4) Priorytetowe działy Forum Centralnego określa rozporządzenie Kanclerza;

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1 pkt 11–13 oraz 15 i 17, które wchodzą w życie z dniem wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 13 lis 2019, o 10:34

Wysoka Izbo
Szanowni Posłowie

Informuję, o przyjęciu wniosku o rozpoczęcie debaty oraz wyznaczam mając na uwadze Art. 4. Ust. 5. Regulaminu Sejmu 7 dniowy termin debaty nad projektem. Informacja o debacie zostanie przekazana do Naczelnej Izby Architektury niezwłocznie
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 13 lis 2019, o 18:24

Wysoka Izbo
Czcigodny Kanclerzu

W związku z prośbą przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury oraz przychyleniem się do niej proszę o uzupełnienie uzasadnienia projektu o wyszczególnione zmiany w funkcjonalnościach systemu Księstwa Sarmacji wraz z opisem tychże pod rygorem zaniechania drugiego czytania. Uzupełnienie projektu nie ma wpływu na dalszy przebieg debaty, w związku z brakiem możliwości ustawowych do zawieszenia tejże.

Z wyrazami szacunku
Marszałek Sejmu
/-/Alfred Fabian von Tehen-Dżek
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 13 lis 2019, o 18:31

Nie mam aktualnie czasu zapoznać się z całością projektu, ale chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę - pensja i premia obywatelska doprowadzą do znacznego zwiększenia ilości pieniądza w obiegu. Libert ma już obecnie niską wartość, ale jeśli nie chcemy, aby ją całkowicie stracił, to musimy zapewnić dynamiczny odpływ pieniędzy. Może to być przeprowadzone przez codzienne automatyczne odejmowanie punktów zdrowia. W wersji łagodnej - przez odejmowanie ich osobom, które danego dnia nie podjęły żadnej aktywności. W wersji pełnej - przez umożliwienie "v-śmierci", która byłaby de facto restartem całego profilu mieszkańca.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Filip I Gryf 13 lis 2019, o 21:31

WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,
JO Radco NIA,


Oczywiście uzupełniam uzasadnienie projektu. Informatyk ze mnie żaden, dlatego proszę zrozumieć sposób opisu zmian :D

Odnoszę się do zmian zaproponowanych w art. 1 pkt 11–13 oraz 15 i 17 projektu, gdyż tam zachodzą zmiany w funkcjonowaniu systemu.

Pkt 11
skreśla się art. 16 („(1) Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. (2) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu. (3) Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS. (4) Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%. (5) Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2”);


Tu chyba prosta sprawa (chociaż nie wiem :) ). Program Pracy Społecznej usunięty/wyłączony, wszystkie czynności (wypłaty pracy społecznej, skrypt zliczający sume PPS).

Pkt 12
skreśla się art. 16a („(1) Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności: 1) opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim, 2) przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów, 3) zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji. (2) Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata: 1) opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu, 2) opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu, 3) wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu, 4) opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu, 5) dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu, 6) dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu. (3) Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział,
wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół”);


J.W. w pkt 11

Pkt 13
skreśla się art. 17 („W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca”);


Nigdy nie dokonywałem operacji wysłania listu (ani jego odebrania :D ), aletrzeba by pewnie wyłączyć funkcję "zdrapania" znaczka, albo lepiej operacji przekazującej wartość nominalną znaczka na konto mieszkańca.

Pkt 15
art. 22 ust. 1 („Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji”) otrzymuje brzmienie „Instytucje posiadają możliwość publikacji na stronie głównej Księstwa Sarmacji”;


Zastąpienie opcji "nadania" i "Nie nadania"amożliwości publikacji - zastąpienie zautomatyzowaniem przyvtworzeniu instytucji - instytucji, które z "automatu" będą miały możliwość poblikacji.

Pkt 17
dodaje się art. 7a o tytule „Pensja i premia obywatelska”, w brzmieniu: 1) Codziennie wypłaca się pensję obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 50, gdzie „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona pensja nie może przekroczyć 500 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 2) Codziennie wypłaca się premię obywatelską w wysokości obliczonej według wzoru P = W × 250, gdzie „W” jest liczbą nowych wątków założonych przez obywatela sarmackiego w priorytetowych działach Forum Centralnego w okresie ostatnich 24 godzin; tak obliczona premia nie może przekroczyć 1000 libertów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3. 3) Pensję i premię obywatelską mnoży się przez stan zdrowia, a następnie najwyższy przysługujący obywatelowi sarmackiemu w chwili wypłaty mnożnik: • 3 — w przypadku Księcia; • 2,5 — w przypadku Kanclerza, Marszałka Sejmu, Marszałka Trybunału Koronnego, radcy Naczelnej Izby Architektury; • 2,25 — w przypadku Podkanclerzego, Wicemarszałka Sejmu, Prefekta Generalnego; • 2 — w przypadku ministra, posła na Sejm, asesora Trybunału Koronnego, przedstawiciela dyplomatycznego, członka Dworu Książęcego, prefekta; 4) Priorytetowe działy Forum Centralnego określa rozporządzenie Kanclerza;


Tutaj myślę, że trzeba by było stworzyć (lub zmodyfikować z pracy społecznej) skrypty zliczające ilość wypowiedzi na forum, zliczające liczbę "założonych" wątków", zautomatyzowana wypłata po godz. 24 pensji i premii, "skrypt" zliczający premie/pensje obywatelską × punkty zdrowia mieszkańca × mnożnik (tu jakieś przypisanie z listy władz?)

Mam nadzieję, że "dobrze" uzupełniłem wniosek. Jeśli będzie potrzeba wyjaśnić uzupełnienie ( a pewnie tak :D ) to proszę wołać.

Kłaniam sie @AFvTD @piwniczak
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AJ Piastowski 13 lis 2019, o 22:21

Wasza Książeca Mość
Prześwietny Marszałku
Wysoka Izbo


Przepraszam wszystkich, ale jestem chwilowo mniej dysponowany. Chciałbym się odnieść do ww. projektu, dlatego proszę o nieskracanie debaty.

Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 13 lis 2019, o 22:49

Mam jeszcze takie pytanie techniczne - czy dokonano, nawet pobieżnie, 'screeningu' innych najważniejszych ustaw, żeby mieć pewność, że nowelizacja wejdzie do naszego systemu prawnego bez kolizji prawnych?
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Mer Angemontu
TBC
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Filip I Gryf 14 lis 2019, o 17:36

Santi Vilarte napisał(a):Mam jeszcze takie pytanie techniczne - czy dokonano, nawet pobieżnie, 'screeningu' innych najważniejszych ustaw, żeby mieć pewność, że nowelizacja wejdzie do naszego systemu prawnego bez kolizji prawnych?


WKM,
Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,
Poważany Kawalerze,


Odpowiem krótko :D - sprawdzałem i mnie się w oczy nic, co mogło by być kolizyjne, w oko nie wpadło.
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez AFvTD 16 lis 2019, o 20:26

Szanowni Posłowie
Czcigodny Kanclerzu

W związku z negatywną opinią dotyczącą realizacji pkt. 17 niniejszej ustawy informuję o konieczności przedstawienia innego podmiotu niż Naczelna Izba Architektury w celu realizacji danego założenia projektu w ciągu 3 dni od momentu wezwania do przedstawienia podmiotu odpowiedzialnego do wykonania danego pkt. przedstawionej ustawy.

W związku z tym, że czas na przedstawienie odpowiedniego podmiotu wykonującego ustawę nie przedłuży czasu potrzebnego na procedowanie ustawy, nie zamierzam jej przedłużać, o ile nie zajdzie konieczność do przedłużenia jej.

Poniżej odsyłacz do opinii JO Radcy Naczelnej Izby Architektury Krzysztofa Czuguł-Chana

ZAŁĄCZNIK
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt o pensji i premii obywatelskiej oraz zmianie UoF

Postprzez Filip I Gryf 17 lis 2019, o 11:27

WKM,
Prześwietny Marszałku, @AFvTD
Wysoka Izbo,


Informuję o wycofaniu projektu z Sali Obrad. Proszę Prześwietnego Marszałka o zamknięcie wątku.
Filip I Gryf

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
Królestwo Hasselandu
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości